IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install postgresql-8.3

Windows (no recomanable)

També es pot instal·lar a Windows. Consulteu la web:

http://www.openerp.com/wiki/index.php/Manual_Installation:Installation_Manual/AutoInstallServerWindows

Fitxers de configuració

$ dpkg -L postgresql-common | grep etc
/etc
/etc/postgresql-common
/etc/postgresql-common/pg_upgradecluster.d
/etc/postgresql-common/autovacuum.conf
/etc/cron.d
/etc/cron.d/postgresql-common
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/postgresql-common

Control del servei

$ dpkg -L postgresql-8.3 
/etc
/etc/init.d
/etc/init.d/postgresql-8.3

Per controlar el servidor podem executar:

$ sudo /etc/init.d/postgresql-8.3 
Usage: /etc/init.d/postgresql-8.3 {start|stop|restart|reload|force-reload|status|autovac-start|autovac-stop|autovac-restart}

Per exemple un restart s'executa de la següent forma:

$ sudo /etc/init.d/postgresql-8.3 restart

Executables

Client:

$ dpkg -L postgresql-client-common | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/vacuumlo
/usr/bin/vacuumdb
/usr/bin/reindexdb
/usr/bin/psql
/usr/bin/pg_restore
/usr/bin/pg_dumpall
/usr/bin/pg_dump
/usr/bin/dropuser
/usr/bin/droplang
/usr/bin/dropdb
/usr/bin/createuser
/usr/bin/createlang
/usr/bin/createdb
/usr/bin/clusterdb

Comuns

$ dpkg -L postgresql-common | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/pg_lsclusters
/usr/bin/pg_createcluster
/usr/bin/pg_dropcluster
/usr/bin/pg_ctlcluster
/usr/bin/pg_upgradecluster
/usr/sbin
/usr/sbin/pg_maintenance

psql

Permet accedir a la línia de comandes del servidor postgreSQL. Per accedir amb l'usuari administrador per defecte:

$ sudo su - postgres
$ psql
Welcome to psql 8.3.3, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
    \h for help with SQL commands
    \? for help with psql commands
    \g or terminate with semicolon to execute query
    \q to quit
postgres=#

Per sortir cal escriure:

\q

Per consultar l'ajuda:

\?

Recursos:

Gestió d'usuaris

Establir una contrasenya a l'usuari administrador

$ sudo su - postgres
postgres$ psql 
Welcome to psql 8.3.3, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
    \h for help with SQL commands
    \? for help with psql commands
    \g or terminate with semicolon to execute query
    \q to quit

postgres=# alter user postgres with password 'postgres_password'; 

Recursos:

Crear un usuari

Consulteu OpenERP#PostgreSQL

Eliminar un usuari

$ sudo su - postgres
$ dropuser terp
$ exit

Eines

phppgadmin

Es tracta d'un projecte que es va iniciar com un fork del projecte phpmyadmin. Permet gestionar bases de dades postgreSQL utilitzant un entorn web:

$ sudo apt-get install phppgadmin

Ara cal configurar Apache per tal que mostri phppgadmin:

$ cd /etc/apache2/conf.d
$ sudo ln -s /etc/phppgadmin/apache.conf phppgadmin.conf
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Per accedir a phppgadmin accediu a la pàgina web:

http://localhost/phppgadmin

Resolució de problemes. Troubleshooting

Problemes amb els permisos del fitxer server.key

Si us dona el següent error a l'instal·lar o al provar d'executar el servidor postgreSQL:

$ /etc/init.d/postgresql-8.3 start
* Starting PostgreSQL 8.3 database server * The PostgreSQL server failed to start. Please check the log output:
2008-05-01 09:42:04 CEST : unsafe permissions on private key file "server.key"
2008-05-01 09:42:04 CEST : File must be owned by the database user or root, must have no write permission for "group", and must have no permissions for 
"other".

Podeu localitzar el fitxer server.key executant:

$ sudo updatedb
$ sudo locate server.key
NOTA: fixeu-vos del sudo davant del locate! el fitxer server.key només és visible per l'usuari root i per tant cal el sudo.

El fitxer està a:

/var/lib/postgresql/8.2/main/server.key

Consulteu els permisos del fitxer:

$ sudo ls -al /var/lib/postgresql/8.2/main/server.key
lrwxrwxrwx 1 root root 38 2008-10-11 11:08 /var/lib/postgresql/8.2/main/server.key -> /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

realment és un enllaç a un fitxer ja existent. Canvieu els permisos a '640 i problema solucionat:

$ sudo chmod 640 /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

Recursos