IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Aplicacions web LOE
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/AplicacionsWeb
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas


Logo de Plone

Característiques

Standalone vs ZEO

Cal tenir en compte que hi ha dos tipus d'instal·lació:

 • ZEO: ZEO és una tecnologia que permet executar múltiples servidors Plone (en màquines diferents o a la mateixa màquina) de forma que utilitzen la mateixa base de dades. Amb un balancejador de càrrega al davant, aquesta és una forma excelent de crear un lloc escal·lable.
 • standalone (no ZEO): és el mètode normal amb un sol servidor.


Instal·lació

La instal·lació de Plone normalment es duu a terme utilitzant el instal·lador unificat. Aquest instal·lador es un script que s'utilitza per instal·lar Plone a qualsevol distribució Linux. L'instal·lador unificat port tot el necessari per tal de fer funcionar Plone:

 • Python: Llenguatge de programació utilitzat a Plone

Cal tenir en compte que hi ha dos tipus d'instal·lació:

 • ZEO: ZEO és una tecnologia que permet executar múltiples servidors Plone (en màquines diferents o a la mateixa màquina) de forma que utilitzen la mateixa base de dades. Amb un balancejador de càrrega al davant, aquesta és una forma excelent de crear un lloc escal·lable.
 • standalone (no ZEO): és el mètode normal amb un sol servidor.

Instal·lació a Ubuntu server 10.10

Instal·lador unificat de Plone

IMPORTANT: L'instal·lador unificat instal·la un servidor d'aplicacions Zope al port 8080! Altres aplicacions com per exemple Alfresco poden també estar utilitzant aquest port. Atureu abans les altres aplicacions o modifique el port de Zope, consulteu canviar el port de Zope.

El primer que cal fer és instal·lar les eines que necessitarà el instal·lador unificat de Plone:

$ sudo apt-get install build-essential

També són necessaries les llibreries de desenvolupament de SSL:

$ sudo apt-get install libssl-dev


NOTA: build-essential és una paquet tonto (observeu amb l'ordre $ dpkg -L build-essential) que no instal·la per si cap fitxer important. L'important és les dependències del paquet que instal·len les eines essencials per a desenvolupadors (compiladors com cc o gcc, constructors,Make, etc.)

Ara necessitem obtenir la última versió de l'instal·lador unificat, que el podeu trobar a la pàgina de Plone [1]. En el moment de redacció d'aquest tutorial la versió més nova era la 4.0.5 i la podeu obtenir amb:

$ wget http://launchpad.net/plone/4.0/4.0.5/+download/Plone-4.0.5-UnifiedInstaller.tgz

Utilitzem l'eina tar per desempaquetar i descomprimir el fitxer tar.gz (tarball):

$ tar xvzf Plone-4.0.5-UnifiedInstaller.tgz

Entreu a la nova carpeta que s'ha creat:

$ cd Plone-4.0.5-UnifiedInstaller

I executeu l'instal·lador utilitzant el mètode standalone:

$ sudo ./install.sh standalone

Si tot va bé tindreu un missatge similar a:

Stand-Alone Zope Instance selected

Detailed installation log being written to /home/sergi/Baixades/Plone-4.0.5-UnifiedInstaller/install.log

Root install method chosen. Will install for use by system user plone

Installing Plone 4.0.5 at /usr/local/Plone

Adding user account 'plone' to system ...
Skipping libjpeg build
Skipping zlib build
Compiling and installing readline local libraries ...
Installing Python 2.6.6. This takes a while...
Installing distribute...
Unpacking buildout cache to /usr/local/Plone/buildout-cache
Compiling .py files in egg cache
Setting buildout cache ownership to plone
Copying Plone-docs
Generating random password ...
Copying buildout skeleton
Fixing up bin/buildout
Switching user to plone
Running buildout; this takes a while...
Setting instance ownership to plone
 
#####################################################################
###################### Installation Complete ######################
 
Plone successfully installed at /usr/local/Plone
See /usr/local/Plone/zinstance/README.html
for startup instructions
 
Use the account information below to log into the Zope Management Interface
The account has full 'Manager' privileges.
 
 Username: admin
 Password: PARAULA_DE_PAS

This account is created when the object database is initialized. If you
change the password later, you'll need to use the new password. 
 
- If you need help, ask the mailing lists or #plone on irc.freenode.net.
- The live support channel also exists at http://plone.org/chat
- You can read/post to the lists via http://plone.org/forums
 
- Submit feedback and report errors at http://dev.plone.org/plone
(For install problems, specify component "Installer (Unified)")

El més important és que anoteu la paraula de pas que us proporcionen per a l'usuari admin.

La instal·lació us ha deixat un registre que podeu consultar al fitxer install.log

$ cat install.log

Ara podeu accedir a l'instal·lació de Zope que us ja realitzar l'instal·lador unificat, posant al navegador:

http://localhost:8080

Si no apareix res proveu d'arrancar valtros mateixos Zope

$ sudo -u plone /usr/local/Plone/zinstance/bin/plonectl start

Ploneprimera.png

Per crear un lloc Plone, cliquem a crear un nou lloc Plone, ens demanara l'usuari i contrasenya (s'ha generat al moment d'instal·lació).

Plonesegona.png

A la següent pantalla, tenim que omplir les dades següents:

 • Identificador de la ruta.
 • Títol.
 • Idioma.
 • Productes addicionals.

Plonetercera.png

Un cop omplides les dades anteriors, ja tenim el nostre lloc Plone:

Plonecuarta.png

Hi han 3 passos abans de començar a utilitzar el nostre lloc Plone:

 • Primer ens assegurem que hem entrar amb l'usuari administrador (a dalt a la dreta ens surt el nom del usuari en que hem logejat).

Plonequinta.png

 • Configurar el servidor de correu amb un servidor SMTP vàlid,conte els següents paràmetres:
  • Servidor SMTP (es sol ficar localhost, a no ser que vulguem utilitzar un servidor SMTP extern).
  • Port SMTP.
  • Usuari ESMTP (Nom d'usuari utilitzat per a l'autenticació al vostre servidor de correu, no és obligatori que utilitzeu ESMTP).
  • Contrasenya SMTP (Aqui fiquem la contrasenya per al compte d'usuari ESMTP).
  • Nom del lloc (Necessari) (els correus de Plone tindran com a remitent el nom que fiquem aqui).
  • Adreça del lloc (Necessari) (els correus de resposta de Plone tenen aquest nom com a adreça de resposta, també s'utilitza com a adreça del destinatari en el formulari de contacte del lloc.

Plonesexta.png

 • Decidir quin nivell de seguretat voleu al nostre lloc. (Qui pot registrar-se, polítiques de contrasenya, etc), conte els següents paràmetres:
  • Habilita l'auto-registre.
  • Permet que els usuaris seleccionin la seva pròpia contrasenya.
  • Habilita les carpetes d'usuari.
  • Permetre a tothom visualitzar la informació 'quant a'.
  • Utilitza l'adreça de correu electrònic com a nom d'inici de sessió.

Ploneoctava.png

Un cop fets aquests passos, ja podem començar a utilitzar el nostre lloc Plone.

Recursos:

Configuració

/usr/local/Plone

Aquesta és la carpeta on habitualment s'instal·la Plone, sobretot si utilitzem el instal·lador unificat. Si heu instal·lat un servidor unificat aquí tindreu les següents carpetes:

$ cd /usr/local/Plone
$ ls -l
total 16
drwxr-xr-x 4 plone root 4096 2010-07-08 23:47 buildout-cache
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2011-05-10 11:59 Plone-docs
drwxr-xr-x 7 root root 4096 2011-05-10 11:57 Python-2.6
drwxr-xr-x 9 plone root 4096 2011-05-10 13:48 zinstance

La primera carpeta és una carpeta cache que utilitza Plone per treballar, les altres:

 • Plone-docs: La documentació offline
 • Python-2.6: Instal·lació de Python per a Zope/Plone. Tingueu en compte que a més podeu tenir insta·lat per paquets el suport per a Python (típicament a /usr/share/python)
 • zinstance: La instància del servidor Zope o simplement el servidor Zope.

Fitxer principal de configuració de Zope. /usr/local/Plone/zinstance/buildout.cfg

Consulteu buildout.cfg, típicament amb l'instal·lador unificat el fitxer estarà a:

/usr/local/Plone/zinstance/buildout.cfg

És a dir la carpeta on hi l'instància de Zope.

Documentació

/usr/local/Plone/zinstance/README.html

Podeu consultar l'ajuda en local amb:

$ firefox /usr/local/Plone/zinstance/README.html

Presentació de benvinguda

La podreu trobar a la instal·lació nova de Plone:

http://localhost:8080/Plone/front-page/presentation_view

Suport

Podeu demanar suport a:

 • Fòrums:

Plantilles (Templates)

Exemple d'instal·lació d'un tema. Andreas02

Anem a provar la instal·lació del tema:

http://plone.org/products/andreas02

Aneu al quadre de la dreta Project Resources i feu clic a Releases. Aquí podeu descarregar el tema (enllaç Product Package):

$ sudo wget http://plone.org/products/andreas02/releases/0.1/plonetheme-andreas02-tar.gz

Els descomprimim i llegim el README:

$ tar xvzf plonetheme-andreas02-tar.gz 
$ cd plonetheme.andreas02/
$ cat README.txt | more 
...

Installation
============

The easiest way to install Andreas02 is via buildout: 

In your buildout file, include the following lines:

Under the eggs = section in your buildout file (e.g. buildout.cfg), add plonetheme.andreas02, i.e. 

[buildout]
eggs =
  plonetheme.andreas02

In the same file under [instance] (or [clientx] if using Zeo), add plonetheme.andreas02 i.e.

zcml =
  plonetheme.andreas02

and re-run buildout. This will download and install Andreas02 for you. You can then install this into your Plone site using 
"Add-on Products" (or "Add / remove products" depending on which version of Pl
one 3 you are using) via your site's "Site's setup" link (usually in the top right hand corner of your site). You can also 
install via the ZMI using the portal_quickinstaller or via portal_setup.

For full installation instructions, see docs/INSTALL.txt.
...

Si llegiu el fitxer que us indiquen:

$ cat docs/INSTALL.txt 
plonetheme.andreas02 Installation
==========================

To install plonetheme.andreas02 into the global Python environment (or a workingenv),
using a traditional Zope 2 instance, you can do this:

* When you're reading this you have probably already run 
 ``easy_install plonetheme.andreas02``. Find out how to install setuptools
 (and EasyInstall) here:
 http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall

* If you are using Zope 2.9 (not 2.10), get `pythonproducts`_ and install it 
 via::

   python setup.py install --home /path/to/instance

 into your Zope instance.

* Create a file called ``plonetheme.andreas02-configure.zcml`` in the
 ``/path/to/instance/etc/package-includes`` directory. The file
 should only contain this::

   <include package="plonetheme.andreas02" />

.. _pythonproducts: http://plone.org/products/pythonproducts

 
Alternatively, if you are using zc.buildout and the plone.recipe.zope2instance
recipe to manage your project, you can do this:

* Add ``plonetheme.andreas02`` to the list of eggs to install, e.g.:

  [buildout]
  ...
  eggs =
    ...
    plonetheme.andreas02
    
 * Tell the plone.recipe.zope2instance recipe to install a ZCML slug:
 
  [instance]
  recipe = plone.recipe.zope2instance
  ...
  zcml =
    plonetheme.andreas02
    
 * Re-run buildout, e.g. with:
 
  $ ./bin/buildout
    
You can skip the ZCML slug if you are going to explicitly include the package
from another package's configure.zcml file.

Podem seguir la segona "recepta":

$ cd /usr/local/Plone/zinstance
$ sudo joe buildout.cfg

I afegiu un Egg (només la línia en negreta)

[buildout]
  ...
  eggs =
    ...
    plonetheme.andreas02


Adaptant/customitzant una plantilla. Exemple

Per modificar el banner heu de modificar la "splash image" pujant la que us interessi, la podeu trobar al directori:

portal_skins/custom 

El banner s'ha de dir:

banner.jpg

hi ha de tenir les proporcions:

760 pixels (width) x 200 pixels (height)

El fitxer CSS principal el trobareu a:

portal_skins/plonetheme_andreas02_styles/andreas02.css. 

Hi ha un fitxer especial amb les adaptacions per a Internet Explorer:

IEFixes.css

Extensions (Addons)

Exemple d'instal·lació d'un tema.

Anem a provar la instal·lació del addon:

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

Unable to find libssl or openssl/ssl.h. If you wish to build without SSL support, run install.sh again with --without-ssl flag.

La sol·lució és instal·lar la llibreria de desenvolupaments SSL

$ sudo apt-get install libssl-dev

Vegeu també

Enllaços externs