IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IMPORTANT: No confongueu encendre una màquina des de la targeta de xarxa (conegut com Wake On LAN) amb l' arrancada d'un sistema operatiu des de xarxa.

Aquest article tracta sobre com arrancar un sistema operatiu des de la xarxa.

PXE

PXE vol dir Preboot eXecution Environment, també conegut com a Pre-Execution Environment o pixie.

PXE és un entorn per arrancar màquines a través de la xarxa. Es pot per exemple utilitzar per arrancar un sistema operatiu en una màquina sense disc dur.

PXE va formar part del projecte Wired for Management d'Intel (any 1990)..

Utilitza els següents protocols:

 • IP Internet Protocol
 • UDP User Datagram Protocol (UDP)
 • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
 • TFTP Trivial File Transfer Protocol

I conceptes com:

 • Globally Unique Identifier (GUID)
 • Universally Unique Identifier (UUID)
 • Universal Network Device Interface

Recursos:

PXE Linux

PXELINUX és un sistema derivat de SYSLINUX (syslinux). És utilitzar per PXE per fer el mateix que faria un syslinux però en xarxa (permet mostrar un menú d'arrancada del sistema, similar al que fa grub en un disc local).

DRBL utilitza PXE Linux.

Recursos:

Funcionament del protocol

El protocol PXE és una combinació dels protocols DHCP i TFTP. El protocol DHCP s'utilitza per localitzar el servidor que permetrà arrancar la màquina i TFTP s'utilitza per descarregar el programa que arrancarà el client (bootstrap program) i altres fitxers addicionals.

El client PXE utilitzant el firmware de la targeta de xarxa, envia una petició DHCPDISCOVER a tota la xarxa (broadcast). Aquesta petició conté opcions específiques de PXE.

Podeu veure els paquets que envia el client amb:

$ sudo tcpdump udp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes

17:59:31.625863 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 08:00:27:40:3e:fb (oui Unknown), length 548
17:59:31.625877 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 08:00:27:40:3e:fb (oui Unknown), length 548
17:59:31.632166 IP 192.168.1.5.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
17:59:31.632182 IP 192.168.1.5.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 300

Com que els paquets són enviats en broadcast, podeu executar tcpdump des de qualsevol màquina de la xarxa (no cal que sigui ni el client PXE ni el servidor PXE).

El paquet:

IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 08:00:27:40:3e:fb (oui Unknown), length 548

És la petició DHCP_DISCOVER d'un client amb MAC 08:00:27:40:3e:fb. Aquesta petició es genera durant el boot de xarxa:

PXEBootClient.png

i el paquet:

192.168.1.5.bootps > 255.255.255.255.bootpc: BOOTP/DHCP, Reply, length 300

és la resposta del servidor de DHCP. I on bootps i bootpc són els ports de DHCP:

$ cat /etc/services | grep boot
bootps		67/tcp				# BOOTP server
bootps		67/udp
bootpc		68/tcp				# BOOTP client
bootpc		68/udp

Si no disposeu d'una màquina per fer de client PXE, podeu utilitzar VirtualBox. Amb la opció F12, podeu iniciar de xarxa.

La configuració del servidor de DHCP ha d'incloure els següents paràmetres per poder utilitzar PXE:

Consulteu DHCP per obtenir més informació sobre el protocol DHCP.

Un cop el client ha trobat quin és el servidor de boot a traves del DHCP, s'inicia la descarrega dels fitxers necessaris a la RAM del client utilitzant TFTP. Es poden observar els fitxers durant la càrrega des de xarxa del client (captura de pantalla obtinguda amb la pausa - tecla Ctrl dret+p - de VirtualBox):

PXEBootClient1.png

El trànsit es pot observar amb tcpdump:

$ sudo tcpdump udp
17:59:31.660150 IP 192.168.1.6.2071 > 192.168.1.5.tftp: 32 RRQ "pxelinux.0" octet blksize 1456 
17:59:31.666219 IP 192.168.1.5.38218 > 192.168.1.6.2071: UDP, length 15
17:59:31.668261 IP 192.168.1.6.2071 > 192.168.1.5.38218: UDP, length 4
17:59:31.669055 IP 192.168.1.5.38218 > 192.168.1.6.2071: UDP, length 1460
17:59:31.670532 IP 192.168.1.6.2071 > 192.168.1.5.38218: UDP, length 4
17:59:31.671320 IP 192.168.1.5.38218 > 192.168.1.6.2071: UDP, length 1460
17:59:31.676926 IP 192.168.1.6.2071 > 192.168.1.5.38218: UDP, length 4
17:59:31.677634 IP 192.168.1.5.38218 > 192.168.1.6.2071: UDP, length 1460

El protocol tftp utilitza el port 69:

$ cat /etc/services | grep tftp
tftp		69/udp

Instal·lació des de zero a Ubuntu

El primer pas és instal·ar el paquet syslinux per tal de disposar del fitxer pxelinux.0:

$ sudo apt-get install syslinux

Entre els fitxers instal·ats trobem el fitxer pxelinux.0:

$ dpkg -L syslinux | grep pxe
$ dpkg -L syslinux | grep pxe
/usr/lib/syslinux/pxelinux.0
/usr/share/doc/syslinux/pxelinux.txt.gz

Instal·lem els serveis necessaris per a l'arrancada de xarxa:

$ sudo apt-get install dhcp3-server tftpd-hpa 

Cal que conegueu la vostra configuració IP de la xarxa. Per exemple si teniu una xarxa classe C 192.168.0.0/255.255.255.0, segurament cal que poseu quelcom similar a:

ddns-update-style none;
option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254;
#Si tenim un servidor de DNS propi a la xarxa la configuració sería:
#option domain-name-servers ip_servidor_dns 80.58.61.250, 80.58.61.254;
#option domain-name "casa"
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
authoritative; 
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.100 192.168.0.199;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    option routers 192.168.0.1;
    filename "pxelinux.0";
}

Al fitxer de configuració de DHCP: /etc/dhcp3/dhcpd.conf.

La línia específica de pxe és:

filename "pxelinux.0";

Si la màquina on hi ha el servidor de FTP amb la imatge de PXE no és la mateixa màquina que el servidor de DHCP aleshores cal afegir la línia:

next-server IP_SERVIDOR_FTP;

Si penseu utilitzar DRBL, cal afegir la línia:

server-name drbl;

Un cop modificada la configuració, cal tornar a iniciar el servidor amb:

$ sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

Consulteu l'article DHCP per tal de tenir més informació sobre aquest protocol i la configuració del servidor.

Per tal de configurar tftpd cal que modifiqueu el fitxer /etc/default/tftpd-hpa:

$ sudo joe /etc/default/tftpd-hpa
#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="yes"
OPTIONS="-l -s /var/lib/tftpboot"

Canvieu RUN_DAEMON a YES! I inicieu el servei amb:

$ sudo /etc/init.d/tftpd-hpa start
Starting HPA's tftpd: in.tftpd.

Podeu comprovar que funciona amb nmap:

$ sudo apt-get install nmap
$ sudo nmap -sU localhost -p 69
Starting Nmap 4.76 ( http://nmap.org ) at 2009-05-17 10:16 CEST
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
PORT  STATE     SERVICE
69/udp open|filtered tftp

Comproveu que el port de TFTP està obert. Atenció és un port UDP i no és el port típic de FTP (21) sinó el port 69!

L'arrel del servidor FTP es troba a la carpeta /var/lib/tftpboot. Aquí és on s'ha de col·locar els fitxers necessaris per arrancar des de la xarxa.

$ cd /var/lib/tftpboot
$ sudo cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 .

Ara cal crear la carpeta pxelinux.cfg, que conté la configuració de pxe:

$ sudo mkdir pxelinux.cfg
$ cd pxelinux.cfg

El fitxer per defecte de configuració és diu default:

$ sudo joe default

Un exemple de fitxer default:

default vesamenu.c32
timeout 70
prompt 0
noescape 1
MENU MARGIN 5
#MENU BACKGROUND drbl.png 
# Set the color for unselected menu item and timout message
MENU COLOR UNSEL 7;32;41 #c0fed700 #00000000
MENU COLOR TIMEOUT_MSG 7;32;41 #c0fed700 #00000000
MENU COLOR TIMEOUT 7;32;41 #c0fed700 #00000000
MENU COLOR HELP 7;32;41 #ffffffff #00000000

# MENU MASTER PASSWD $4$tN3sohIC$9KvgSRFoegBYj6Q8dRQ/KuyhMsY$

MENU AUTOBOOT Arrancada automatica en # segon{,s}...
MENU TABMSG Premeu [Tab] per editar les opcions
MENU PASSPROMPT "Paraula de pas necessaria"

say **********************************************
say TEXT DE PROVA!!
say **********************************************
# Allow client to edit boot parameters
ALLOWOPTIONS 1

# simple menu title
MENU TITLE TITOL DE PROVA

label primeraentradamenu
 MENU DEFAULT
 #MENU HIDE
 MENU LABEL Menu de prova
 # MENU PASSWD
 kernel vmlinuz-pxe
 append initrd=initrd-pxe.img devfs=nomount drblthincli=off selinux=0   clientdir=node_root
 TEXT HELP
 * TEXT D'AJUDA DE PROVA
 ENDTEXT

Fixeu-vos que utilitzem el menú gràfic vesamenu.c32. Cal posar aquest fitxers a l'arrel del servidor TFTP: sudo cp -r /media/cdrom/install/netboot/* /var/lib/tftpboot/

$ cd /var/lib/tftpboot/
$ sudo cp /usr/lib/syslinux/*c32 .

Consulteu l'apartat menus per saber més sobre com configurar aquests menús.

El menú serà com el següent:

ExempleMenuPXE.png

Podeu afegir una imatge de fons amb la opció #MENU BACKGROUND.

De les opcions del menú cal destacar:

kernel vmlinuz-pxe
append initrd=initrd-pxe.img devfs=nomount drblthincli=off selinux=0   clientdir=node_root

On:

 • vmlinuz-pxe : És el nucli Linux a executar
 • initrd-pxe.img: És la imatge de disc a carregar en memòria


Recursos:

Netinstall

Des de CD

NOTA: NO hi és la carpeta a Jaunty Jackalope?

Si teniu preparat tot l'entorn per arrancar des de xarxa, podeu obtenir els fitxers per arrancar des de xarxa des de un CD d'Ubuntu:

$ sudo cp -r /media/cdrom/install/netboot/* /var/lib/tftpboot/

Des de ISO

NOTA: NO hi és la carpeta a Jaunty Jackalope?

Si no teniu CD i només teniu una ISO, pode executar:

$ sudo mkdir /mnt/cdubuntu
$ sudo mount -o loop /home/sergi/Desktop/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso /mnt/cdubuntu

i aleshores:

$ sudo cp -r /mnt/cdubuntu/install/netboot/* /var/lib/tftpboot/

Des de Internet:

Els podeu trobar a:

http://cdimage.ubuntu.com/netboot/

Per exemple la versió i386 de Jaunty:

$ cd
$ mkdir netboot
$ cd netboot/
$ wget -N http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/jaunty/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz

Ho descomprimiu amb:

$ sudo tar xvzf netboot.tar.gz

I substituim l'arrel del servidor TFTP:

$ sudo cp -r /var/lib/tftpboot /var/lib/tftpboot.backup
$ sudo rm -rf /var/lib/tftpboot
$ sudo cp -r netboot /var/lib/tftpboot

Si arranqueu de xarxa des de un client, ara us ha de sortir:

UbuntuNetInstall.png

Cal indicar el fitxer de kernel que volem executar i el fitxer initrd. Es poden crear a mida per al nostre kernel amb mkpxeinitrd-net. Consulteu:

DRBL_i_clonezilla#mkpxeinitrd-net

mkpxeinitrd-net i mknbi

Consulteu DRBL_i_clonezilla#mkpxeinitrd-net_i_mknbi

Configuració de DHCP

Instal·lem els serveis necessaris per a l'arrancada de xarxa:

$ sudo apt-get install dhcp3-server tftpd-hpa 

Cal que conegueu la vostra configuració IP de la xarxa. Per exemple si teniu una xarxa classe C 192.168.0.0/255.255.255.0, segurament cal que poseu quelcom similar a:

ddns-update-style none;
option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254;
#Si tenim un servidor de DNS propi a la xarxa la configuració sería:
#option domain-name-servers ip_servidor_dns 80.58.61.250, 80.58.61.254;
#option domain-name "casa"
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
authoritative; 
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.100 192.168.0.199;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    option routers 192.168.0.1;
    filename "pxelinux.0";
}

Al fitxer de configuració de DHCP: /etc/dhcp3/dhcpd.conf.

La línia específica de pxe és:

filename "pxelinux.0";

Si la màquina on hi ha el servidor de FTP amb la imatge de PXE no és la mateixa màquina que el servidor de DHCP aleshores cal afegir la línia:

next-server IP_SERVIDOR_FTP;

Si penseu utilitzar DRBL, cal afegir la línia:

server-name drbl;

Un cop modificada la configuració, cal tornar a iniciar el servidor amb:

$ sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

Consulteu l'article DHCP per tal de tenir més informació sobre aquest protocol i la configuració del servidor.

També consulteu l'ajuda de PXE per tal de tenir més informació i exemples:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/syslinux/pxelinux.txt.gz
$ sudo joe /usr/share/doc/syslinux/pxelinux.txt 

Consulteu l'apartat:

  ++++ SETTING UP THE DHCP SERVER ++++


Documentació

Un cop instal·lat syslinux teniu un fitxer:

/usr/share/doc/syslinux/pxelinux.txt.gz

On hi ha la documentació de pxelinux. Per descomprimir-lo:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/syslinux/pxelinux.txt.gz

Ara ja podeu llegir la documentació amb.

$ joe /usr/share/doc/syslinux/pxelinux.txt

Consulteu també la wiki de pxelinux:

http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX

Fitxer pxelinux.0

$ file pxelinux.0 
pxelinux.0: pxelinux Loader, code offset 0x9c

Ocupa 16K:

$ ls -lh pxelinux.0 
-rw-r--r-- 1 root root 16K 2009-01-29 10:25 pxelinux.0

Fitxer /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default

Vegeu també SistemaDeRecuperacióImatgesPerXarxa#PXELinux

Un exemple de fitxer:

$ cat /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default | more
# Created by generate-pxe-menu! Do NOT edit unless you know what you are doing! 
# Keep those comment "MENU DEFAULT" and "MENU HIDE"! Do NOT remove them.
# Note!!! If "serial" directive exists, it must be the first directive 

default vesamenu.c32
timeout 70
prompt 0
noescape 1
MENU MARGIN 5
MENU BACKGROUND drblwp.png
# Set the color for unselected menu item and timout message
MENU COLOR UNSEL 7;32;41 #c0000090 #00000000
MENU COLOR TIMEOUT_MSG 7;32;41 #c0000090 #00000000
MENU COLOR TIMEOUT 7;32;41 #c0000090 #00000000
MENU COLOR HELP 7;32;41 #c0000090 #00000000

# MENU MASTER PASSWD 

say **********************************************
say Welcome to DRBL.
say NCHC Free Software Labs, Taiwan.
say http://drbl.nchc.org.tw; http://drbl.sf.net
say **********************************************

# Allow client to edit boot parameters
ALLOWOPTIONS 1
...

Documentació. Com modificar el menú

La documentació de com modificar el menú la trobem a:

/usr/share/doc/syslinux

La documentació està comprimida. Podeu descomprimir amb:

$ cd /usr/share/doc/syslinux
$ sudo gunzip *.gz

El fitxer que explica com configurar el menú és el fitxer README.menu:

$ cat /usr/share/doc/syslinux/README.menu

Menús

Per exemple a DRBL, si observeu la carpeta /tftpboot/nbi_img:

$ cd /tftpboot/nbi_img
$ ls *c32
chain.c32 mboot.c32 menu.c32 sanboot.c32 vesamenu.c32

Dos d'aquest fitxers són menus: menu.c32 i vesamenu.c32.

Podeu veure exemples de les diferents pantalles a:

http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/Screenshots

Menú gràfic simple

Segons la documentació:

The simple menu system is a single module located at com32/modules/vesamenu.c32 (graphical) or com32/modules/menu.c32 (text
mode only). It uses the same configuration file as the regular SYSLINUX command line, and displays all the LABEL statements.

Per tant la opció:

default vesamenu.c32

Indica un menú gràfic

Menú de text simple

Segons la documentació:

The simple menu system is a single module located at com32/modules/vesamenu.c32 (graphical) or com32/modules/menu.c32 (text
mode only). It uses the same configuration file as the regular SYSLINUX command line, and displays all the LABEL statements.

Per tant la opció:

default menu.c32

Indica un menú de text:

MenuPXELinuxTEXT.png

Dreceres de teclat (Hotkeys)

Es poden indicar amb el símbol ^. Un exemple:

# Soft Cap Linux
    LABEL softcap  
        MENU LABEL Soft Cap ^Linux 9.6.36
        KERNEL softcap-9.6.36.bzi
        APPEND whatever

La drecera serà la tecla L.

Fons de pantalla

Només s'aplica al menú gràfic vesamenu.c32:

MENU BACKGROUND background

    For vesamenu.c32, sets the background image. The background
    can either be a color (see MENU COLOR) or the name of an image
    file, which should be 640x480 pixels and either in PNG or JPEG
    format.

La imatge ha de ser:

 • Mida: 640x480 pixels
 • Tipus: png o jpeg

Canviar els missatges

Hi ha una sèrie de paràmetres que permeten canviar els missatges per defecte:

 • MENU AUTOBOOT message': canvia el missatge "Automatic boot in # second{,s}..."
 • MENU TABMSG message: canvia el missatge "Press [Tab] to edit options".
 • MENU NOTABMSG message: canvia el missatge
 • MENU PASSPROMPT: canvia el missatge "Password required".

Del fitxer README.menu:

MENU AUTOBOOT message'

    Replaces the message "Automatic boot in # second{,s}...". The
    symbol # is replaced with the number of seconds remaining.
    The syntax "{singular,[dual,]plural}" can be used to conjugate
    appropriately.

MENU TABMSG message
    Replaces the message "Press [Tab] to edit options".


MENU NOTABMSG message

    Takes the place of the TABMSG message if option editing is
    disabled. Defaults to blank.

MENU PASSPROMPT message

    Replaces the message "Password required".

Canviar els colors

Segons el fitxer README.menu:

MENU COLOR element ansi foreground background shadow

    Sets the color of element "element" to the specified color
    sequence:

    screen     Rest of the screen
    border     Border area
    title      Title bar 
    unsel      Unselected menu item
    hotkey     Unselected hotkey  
    sel       Selection bar
    hotsel     Selected hotkey
    scrollbar    Scroll bar
    tabmsg     Press [Tab] message
    cmdmark     Command line marker
    cmdline     Command line
    pwdborder    Password box border
    pwdheader    Password box header
    pwdentry    Password box contents
    timeout_msg   Timeout message
    timeout     Timeout counter
    help      Help text
    msgXX      Message (F-key) file attribute XX

    ... where XX is two hexadecimal digits (the "plain text" is 07).

    "ansi" is a sequence of semicolon-separated ECMA-48 Set
    Graphics Rendition (<ESC>[m) sequences:

    0   reset all attributes to their defaults
    1   set bold
    4   set underscore (simulated with color on a color display)
    5   set blink
    7   set reverse video
    22  set normal intensity
    24  underline off
    25  blink off
    27  reverse video off
    30  set black foreground
    31  set red foreground 
    32  set green foreground
    33  set brown foreground
    34  set blue foreground 
    35  set magenta foreground
    36  set cyan foreground  
    37  set white foreground 
    38  set underscore on, set default foreground color
    39  set underscore off, set default foreground color
    40  set black background
    41  set red background 
    42  set green background
    43  set brown background
    44  set blue background 
    45  set magenta background
    46  set cyan background  
    47  set white background 
    49  set default background color
    These are used (a) in text mode, and (b) on the serial
    console.
    "foreground" and "background" are color codes in #AARRGGBB
    notation, where AA RR GG BB are hexadecimal digits for alpha
    (opacity), red, green and blue, respectively. #00000000
    represents fully transparent, and #ffffffff represents opaque
    white.
    "shadow" controls the handling of the graphical console text
    shadow. Permitted values are "none" (no shadowing), "std" or
    "standard" (standard shadowing - foreground pixels are
    raised), "all" (both background and foreground raised), and
    "rev" or "reverse" (background pixels are raised.)

 If any field is set to "*" or omitted (at the end of the line)
    then that field is left unchanged.


    The current defaults are:

    menu color screen    37;40   #80ffffff #00000000 std
    menu color border    30;44   #40000000 #00000000 std
    menu color title    1;36;44  #c00090f0 #00000000 std
    menu color unsel    37;44   #90ffffff #00000000 std
    menu color hotkey    1;37;44  #ffffffff #00000000 std
    menu color sel     7;37;40  #e0000000 #20ff8000 all
    menu color hotsel    1;7;37;40 #e0400000 #20ff8000 all
    menu color scrollbar  30;44   #40000000 #00000000 std
    menu color tabmsg    31;40   #90ffff00 #00000000 std
    menu color cmdmark   1;36;40  #c000ffff #00000000 std
    menu color cmdline   37;40   #c0ffffff #00000000 std
    menu color pwdborder  30;47   #80ffffff #20ffffff std
    menu color pwdheader  31;47   #80ff8080 #20ffffff std
    menu color pwdentry   30;47   #80ffffff #20ffffff std
    menu color timeout_msg 37;40   #80ffffff #00000000 std
    menu color timeout   1;37;40  #c0ffffff #00000000 std
    menu color help     37;40   #c0ffffff #00000000 std
    menu color msg07    37;40   #90ffffff #00000000 std

Canviar els marges

MENU WIDTH 80
MENU MARGIN 10
MENU PASSWORDMARGIN 3
MENU ROWS 12
MENU TABMSGROW 18
MENU CMDLINEROW 18
MENU ENDROW -1
MENU PASSWORDROW 11
MENU TIMEOUTROW 20 
MENU HELPMSGROW 22 
MENU HELPMSGENDROW -1
MENU HIDDENROW -2
MENU HSHIFT 0
MENU VSHIFT 0

    These options control the layout of the menu on the screen.
    The values above are the defaults.

    A negative value is relative to the calculated length of the
    screen (25 for text mode, 28 for VESA graphics mode.)

Exemple

Arrancar un Windoze

# A very dense operating system
    LABEL brick
        MENU LABEL ^Windows CE/ME/NT
        KERNEL chain.c32
        APPEND hd0 2

Com amagar un MENU

Utilitzeu la opció MENU HIDE:

# A very dense operating system
    LABEL brick
        MENU LABEL ^Windows CE/ME/NT
        MENU HIDE
        KERNEL chain.c32
        APPEND hd0 2

Paraules de pas

Segons l'ajuda cal utilitzar la opció MENU PASSWD passwd:

MENU PASSWD passwd

    (Only valid after a LABEL statement.)

    Sets a password on this menu entry. "passwd" can be either a
    cleartext password, a SHA-1 encrypted password (starting with
    $4$), or and MD5 encrypted password (starting with $1$).

    Use the included Perl scripts "sha1pass" or "md5pass" to
    encrypt passwords. MD5 passwords are compatible with most
    Unix password file utilities; SHA-1 passwords are probably
    unique to SYSLINUX. Obviously, if you don't encrypt your 
    passwords they will not be very secure at all.

    If you are using passwords, you want to make sure you also use
    the settings "NOESCAPE 1", "PROMPT 0", and either set
    "ALLOWOPTIONS 0" or use a master password (see below.)

    If passwd is an empty string, this menu entry can only be
    unlocked with the master password.
$ locate sha1pass
/opt/drbl/bin/drbl-sha1pass

Modificar els paràmetres d'una opció de menú

Es pot fer amb la tecla tabulador (Tab). Només es poden modificar sí ALLOW_OPTIONS és diferent de 0:

 ALLOWOPTIONS 1

També cal tenir en compte que si hi ha una paraula de pas mestre:

MENU MASTER PASSWD is set, they require the master password.

Us la demanarà abans de poder modificar opcions.

Crear paraules de pas per al menú

Per tal de crear una paraula de pas MD5:

$ echo "paraula_de_pas" | mkpasswd -s -H MD5

La comanda mkpasswd la proporciona el paquet whois:

$ dpkg -S /usr/bin/mkpasswd
whois: /usr/bin/mkpasswd
$ sudo apt-get install whois

Per tal de crear una paraula de pas SHA1:

$ echo "paraula_de_pas" | mkpasswd -s -H SHA-256
$5$9TbEqP3x2aXhA4tM$tUk0UJSwnIKY2yGH7Q3YzLZYdChpIoB2SiGXseuLz/8

o

$ echo "paraula_de_pas" | mkpasswd -s -H SHA-512
$6$.dQaPW/BXc27J2VI$dpzn1whsO2joH9qW234ySE0WhsDCuDgRTwTk9ChrSSQTW6RdutFGPJkZt74e3nXmCEj59Fpcfc2Aj/9f.3Byy.

Recursos:

Mostrar o no mostar el menú i canviar el timeout

Es pot fer amb les opcions:

MENU HIDDEN
...
TIMEOUT 30
 • MENU HIDDEN: No mostra el menú a no ser que es premi una tecla qualsevol durant el temps del TIMEOUT
 • TIMEOUT: Indica quan tardarà en seleccionar-se l'opció per defecte. 30 és 3 segons

Iniciar una imatge iso per xarxa amb TFTP

TODO:

All you need to do is download the latest syslinux and add a few modified commans to the default file in the TFTP folder.

[code]LABEL Dell Diagnostics
	MENU MASTER PASSWD $1$i1F7UfKo$QqU46ACYw5s/nsc29.9Bm0 
	kernel fog/acronis/memdisk
	append[b] iso [/b]initrd=fog/acronis/acronis.iso [b]raw[/b]
	MENU LABEL Acronis True Image
	TEXT HELP
	PXE Boots Acronis True Image
	ENDTEXT[/code]

Menús i submenús

MENU BEGIN [tagname]
MENU END

    Begin/end a submenu. The entries between MENU BEGIN and MENU END form a submenu, which is marked with a > mark on the 
right hand of the screen. Submenus inherit the properties of their parent menus, but can override them, and can thus have their 
own backgrounds, master passwords, titles, timeouts, messages and so forth. 

MENU GOTO tagname

    (Only valid after a LABEL statement.) 
    This label will transfer to the named submenu instead of booting anything. To transfer to the top-level menu, specify 
"menu goto .top". 

MENU EXIT [tagname]

    (Only valid after a label statement inside MENU BEGIN ... MENU END) 
    Exit to the next higher menu, or, if tagname is specified, to the named menu. 

MENU QUIT

    (Only valid after a LABEL statement.) 
    This label quits the menu system. 
    WARNING: if MENU MASTER PASSWD or ALLOWOPTIONS 0 is set, this will still allow exiting to the CLI; however, a separate 
MENU PASSWD can of course be set for this label. 

MENU START

    (Only valid inside MENU BEGIN ... MENU END) 
    Indicates that the menu system should start at the menu being defined instead of at the top-level menu. 
INCLUDE filename [tagname]
MENU INCLUDE filename [tagname]
    Include the contents of the configuration file filename at this point. 
    In the case of MENU INCLUDE, the included data is only seen by the menu system; the core syslinux code does not parse 
this command, so any labels defined in it are unavailable. 
    If a tagname is included, the whole file is considered to have been bracketed with a MENU BEGIN tagname ... MENU END 
pair, and will therefore show up as a submenu. 

Vegeu també

Recursos