IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

scandir. Mostrar els fitxers d'un directori

<?php
$dir  = '/home/sergi/prova/TIC2011-12/Atenció sociosanitaria';
$files1 = scandir($dir);
$files2 = scandir($dir, 1);

print_r($files1);
print_r($files2);
?>

Llistar recursivament els noms dels fitxers d'una carpeta i subcarpetes

<?php

function getDirectory( $path = '.', $level = 0 ){

  $ignore = array( 'cgi-bin', '.', '..' );
  
  // Directories to ignore when listing output. Many hosts
  // will deny PHP access to the cgi-bin.

  $dh = @opendir( $path );
  // Open the directory to the handle $dh
  
  while( false !== ( $file = readdir( $dh ) ) ){
  // Loop through the directory
  
    if( !in_array( $file, $ignore ) ){
    // Check that this file is not to be ignored
      
      str_repeat( ' ', ( $level * 4 ) );
      // Just to add spacing to the list, to better
      // show the directory tree.
      
      if( is_dir( "$path/$file" ) ){
      // Its a directory, so we need to keep reading down...
      
        echo "$file\n";
        getDirectory( "$path/$file", ($level+1) );
        // Re-call this same function but on a new directory.
        // this is what makes function recursive.
      
      } else {
      
        echo "$file\n";
        // Just print out the filename
      
      }
    
    }
  
  }
  
  closedir( $dh );
  // Close the directory handle

}

getDirectory( "/home/sergi/prova/TIC2011-12" );
// Get the current directory

?>