IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Funcions

Funcions criptogràfiques de hash

uniqid

uniqid:

 string uniqid ([ string $prefix = "" [, bool $more_entropy = false ]] )

Crea un identificador únic basat en el temps actual en microsegons. Es pot afegir un prefix. Un exemple típic és la creació de API Keys:

 md5(uniqid(rand(), true))
 sha1(uniqid(rand(), true))

openssl_random_pseudo_bytes

openssl_random_pseudo_bytes()

rand

Vegeu també