IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Els passos consisteixen en:

1) Afegir un camp a la taula users per guardar el token

// add this to your users_table migration
$table->string('api_token', 60)->unique();

El camp pot ser simplement un str_random(60) però també podem utilitzar quelcom com:

    md5(uniqid(rand(), true));

o

    sha1(uniqid(rand(), true));

Vegeu API Key i Security Token

2) Laravel ha afegir el concepte de guard a l'autenticació (vegeu Autenticació i Laravel Autenticació). Un guard és el responsable de controlar l'accés a l'aplicació és a dir d'autenticar.

La configuració la podeu trobar a:

https://github.com/laravel/laravel/blob/master/config/auth.php

I podeu veure que Laravel porta de sèrie dos guards: web i api. El guard web és el de sempre el d'autenticació per Login i paraula de pas i gestionada a nivell de sessió. El guard api funciona amb token.

Resources:

3) Protegir rutes:

Route::group(['prefix' => 'api/v1', 'middleware' => 'auth:api'], function () {
    Route::post('/short', '[email protected]');
  });

Un altre opció es protegir tot un controlador amb:

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Http\Requests;
use Illuminate\Http\Request;
/**
 * Class APIController
 * @package App\Http\Controllers
 */
class APIController extends Controller
{
  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('auth:api');
  }
  /**
   * Show the application dashboard.
   *
   * @return Response
   */
  public function index()
  {
   ...
  }

Auth és el normal que utilitzem com a midleware per protegir l'accés (guard web). Posant api protegim per API Token

4) Obtenir l'usuari per API:

  Auth::guard('api')->user();

Com funciona i client side

IMPORTANT: Si accediu a la API via navegador web veureu que us mostra una redirecció cap a la pàgina de Login. Això és normal per què el sistema d'API només s'utilitza quan la petició és per API vegem amb més detalls com funciona

Podeu utilitzar httpie:

$ http get URL_a_la_nostra_api

Però igual que per web us mostrarà una redirecció a la pàgina de login

En canvi amb:

$ http get URL_a_la_nostra_api --json

Us mostrarà l'esperat 401. Vegem el perquè al middlewate authenticate [1]:

public function handle($request, Closure $next, $guard = null)
  {
    if (Auth::guard($guard)->guest()) {
      if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
        return response('Unauthorized.', 401);
      } else {
        return redirect()->guest('login');
      }
    }
    return $next($request);
  }

La clau està en les funcions

 $request->ajax()
 $request->wantsJson()

On:

public function ajax()
  {
    return $this->isXmlHttpRequest();
  }

public function isXmlHttpRequest()
  {
    return 'XMLHttpRequest' == $this->headers->get('X-Requested-With');
  }

Així podeu fer un test de com utilitzant per exemple POSTMAN si poseu el header:

X-Requested-With = XMLHttpRequest

Laravel interpreta la petició com una petició per API.

Ara per comprovar que funciona correctament només falta indicar la variable api_token:

$ http URL_NOSTRA_API api_token=API_TOKEN_DUN_USUARI --json

O amb postman amb X-Requested-With = XMLHttpRequest crideu la URL:

URL_NOSTRA_API?api_token=API_TOKEN_DUN_USUARI

NOTA: El codi isXmlHttpRequest és de Symfony

Si observeu bé el codi de:

https://github.com/laravel/framework/blob/5.2/src/Illuminate/Auth/TokenGuard.php

També veureu que el token pot estar al header Authorization (Bearer Token) o simplement també amb el header PHP_AUTH_PW. Vegeu:

http://php.net/manual/es/features.http-auth.php

Recursos:

Tutorials pas a pas

https://gistlog.co/JacobBennett/090369fbab0b31130b51

Screencast

https://laracasts.com/series/whats-new-in-laravel-5-2/episodes/5

Vegeu també

Enllaços externs