IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://openfpnet.guifi.net
Centre coordinador:
LogoINSEbre.png
http://www.iesebre.com
Wiki: OpenFPnet
Repositori SVN: http://www.iesebre.com/subversion/openfpnet/
Autors: Sergi Tur Badenas
Llicència: LogoCreativeCommons.png Creative Commons
Ajudes: LogosMinisteriEducacioiUE.png Tot el que es detalla en aquesta wiki es responsabilitat exclusiva dels autors
Enllaços: TodoFP.png http://todofp.es/

Instal·lació

Màquina virtual

La màquina virtual cop la crearem a partir de la plantilla de màquina virtual anomenada:

replicaLdap

Vegeu també:

OpenFPnet/Mosaic/Formació/Planificació/Xarxa#Xarxa_de_servidors 

Configuració de la màquina virtual

Configuració bàsica:

Recordeu que cal canviar el nom de màquina virtual a Proxmox, la MAC i també assignar l'adreça IP bàsica segons:

OpenFPnet/Mosaic/Formació/Planificació/Xarxa#Xarxa_de_servidors

i canviar el nom de host. Consulteu el procediment seguit amb la primera màquina virtual:

OpenFPnet/Mosaic/Formació/Execució/Servidor_de_gestió_centralitzada._Gosa#Configuraci.C3.B3_de_la_xarxa

Configuració de la xarxa

Cal afegir múltiples targetes de xarxa (una per VLAN a la que es vol donar servei):

InterficiesXarxaCop.png

Apunteu les MAC per tal de diferència dins la màquina virtual quin interfície (ethx) pertany a quina VLAN.

Cada centre escull a quines interfícies vol donar servei.

IMPORTANT: Proxmox actualment (--acacha (discussió) 07:11, 25 jul 2012 (CEST)), o més ben dit KVM, només suporta un total de 6 interfícies de xarxa. Si és necessiten més cal crear un altre màquina: p.e. el cop/proxy de guifi es crearà en una altre màquina a part

Configuració

Configuració de la xarxa

La màquina cop ha de pertànyer a múltiples segments de xarxa/VLANs. Ara configureu el fitxer /etc/network/interfaces. Un exemple:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# MODEL HEURA/EDUCAT + OPENFPNET:
# http://acacha.org/mediawiki/index.php/Model_Heura#Model_Heura

# The primary network interface
# VLAN 11: Servidors Bridge Proxmox: vmbr0 Interfície: bond0.11
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.50.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.50.0
    broadcast 192.168.50.255
    gateway 192.168.50.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 8.8.8.8
    dns-search iesmontsia.org  

# VLAN 2: Docent Bridge Proxmox: vmbr2 Interfície: bond0.2
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255 

# VLAN 10: Administració/Gestió/Secretaria. Bridge Proxmox: vmbr10 Interfície:
# bond0.10
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.110.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.110.0
    broadcast 192.168.110.255

# VLAN 7: EDUCAT. Bridge Proxmox: vmbr7 Interfície: bond0.7
auto eth3
iface eth3 inet static
    address 192.168.168.1
    netmask 255.255.248.0
    network 192.168.168.0
    broadcast 192.168.175.255 

# VLAN 3: DOCENT-WIFI. Bridge Proxmox: vmbr3 Interfície: bond0.3
auto eth4
iface eth4 inet static
    address 192.168.130.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.130.0
    broadcast 192.168.130.255

# VLAN 13: alumnat. Bridge Proxmox: vmbr13 Interfície: bond0.13
auto eth5
iface eth5 inet static
    address 172.16.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 172.16.0.0
    broadcast 172.16.0.255 

Les xarxes escollides en aquest cas són:

Vlanname ID rang adreces IP Descripció
docent/professorat 2 192.168.0.0/24 o 192.168.120.0/24 Vlan per a professorat en connexió per cable. Al model OpenFPnet ens interessa mantenir la diferència entre la VLAN de docent per cable i la de WIFI
docent-wifi 3 192.168.130.0/24 Vlan per a professorat en connexió per WIFI.
educat 7 192.168.168.0/21 Rang d'adreces Ip per als ordinadors del projecte Educat 1x1
administració 10 192.168.110.0/24 Rang d'adreces IP per als ordinadors d'administració/gestió del centre (Equip directiu, secretaria...)
servidors 11 192.168.168.50.0/24 Rang d'adreces IP dels servidors. Xarxa de servidors
alumnat 13 172.16.0.0/24 o 172.16.0.0/23 segons la mida del centre o 192.168.30.0/24 Rang d'adreces IP d'alumnes

Activar IP forwarding

Consulteu IP_forwarding#Fer_permanent_la_configuraci.C3.B3_de_ip_forwarding

Desactivar rp_filter

Vegeu rp_filter:

Editeu el fitxer:

$ sudo joe /etc/sysctl.d/10-network-security.conf

Canvieu les línies:

net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

el fitxer ha de quedar:

# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks.
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0

# Turn on SYN-flood protections. Starting with 2.6.26, there is no loss
# of TCP functionality/features under normal conditions. When flood
# protections kick in under high unanswered-SYN load, the system
# should remain more stable, with a trade off of some loss of TCP
# functionality/features (e.g. TCP Window scaling).
net.ipv4.tcp_syncookies=1

Serveis

DHCP

Consulteu:

DHCP i Ldap

Qüestions a tenir en compte:

DNS

Gosa#El_plugin_DHCP_no_deixa_afegir_noves_subxarxes_.28no_apareix_el_bot.C3.B3.29

Consulteu:

DNS i Ldap

Qüestions a tenir en compte:

DNS, educat i Fortinet. Accés als servidors locals

La sol·lució implementada per tal de que des de la xarxa educat es pugui accedir a la xarxa de servidors propis de l'Instititut (servidors del projecte OpenFPnet) és la següents:

 • Els servidors que han de ser accessibles des de la xarxa d'educat tenen una interfície virtual (interfície virtio de Proxmox) al segment de xarxa de Educat (VLAN 7)
 • El DHCP de la xarxa Educat es desactiva a Fortinet (es fa demanant-ho als gestors del Fortinet). També hi ha alternatives com tenir accés a Fortinet i fer-so un mateix.
 • Els servidors de DNS ns1 i ns2 d'OpenFPnet han de ser accessibles des de la xarxa Educat. Les IPs assignades són:
192.168.168.3 (cop|dns1)
192.168.168.22 (dns2)
 • Als DNS cal implementar una vista per a la xarxa educat de forma que adreces com la del Moodle (IP 192.168.168.80) retornin no pas la IP de la xarxa de servidors sinó la de la xarxa educat:
$ ping moodle.dominicentre.com
192.168.168.80
 • Cal vigilar i tenir en compte que hi haurà zones gestionades per Ldap/Gosa (vista per defecte, l'anomenarem default) i zones gestionades localment al servidor de DNS primari cop (vista educat). Al servidor secundari només cal replicar correctament les vistes.

La vista s'implementa de la següent forma:

$ cat /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the 
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize 
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
//include "/etc/bind/named.conf.local";

acl educat {
    192.168.168.0/21;
}; 

view "educat" {
  match-clients { educat; };

include "/etc/bind/named.conf.educat"; 
 

};

view "default" {
  match-clients { any; };

include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
include "/etc/bind/named.conf.ldap2zone";

};

On el nou fitxer que defineix les zones per la vista educat és:

$ cat /etc/bind/named.conf.educat
zone "168.168.192.in-addr.arpa." {    
    type master;
    file "/etc/bind/db.educat_168.168.192.in-addr.arpa.";
};

zone "insalfacs.cat." {
    type master;
    file "/etc/bind/db.educat_insalfacs.cat.";
};

I els fitxers de zona locals (aquest nos són creat per l'ordre ldap2bind):

$ cat /etc/bind/db.educat_168.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 500
@ 		IN	SOA	ns1.insalfacs.cat. maninfo.insalfacs.cat. (
				2012090673 ; Serialnumber
				10800	; Refresh
				3600	; Retry
				604800	; Expire
				86400 )	; Minimum TTL
			NS	ns1.insalfacs.cat.
			NS   ns2.insalfacs.cat.
30			PTR	gosa.insalfacs.cat.
3			PTR	ns1.insalfacs.cat. 
			PTR	cop.insalfacs.cat.
22			PTR	ns2.insalfacs.cat.
80			PTR	www.insalfacs.cat.
			PTR	moodle.insalfacs.cat.
41			PTR	samba01.insalfacs.cat.

i

$ cat /etc/bind/db.educat_insalfacs.cat.
$TTL 500
@		IN	SOA	ns1.insalfacs.cat. maninfo.insalfacs.cat. ( 
				2012090673 ; Serialnumber
				10800	; Refresh
				3600	; Retry
				604800	; Expire
				86400 )	; Minimum TTL
			NS	ns1.insalfacs.cat.
cop			A	192.168.168.3
gosa			A	192.168.168.30
ns1			A	192.168.168.3
ns2			A	192.168.168.22
samba01			A	192.168.168.41
www			A	192.168.168.80
moodle			A	192.168.168.80

Els fitxers:

/etc/bind/named.conf.default-zones
/etc/bind/named.conf.ldap2zone

Són els existents prèviament a la inclusió de la vista educat.

IMPORTANT: l'únic problema serà que l'eina ldap2bind no té en compte les vistes al executar la comanda rndc reload. Cal doncs modificar el codi per tal de no tenir problemes. A la documentació actual (--acacha (discussió) 19:53, 9 set 2012 (CEST)) Ldap i DNS aquesta modificacions ja estan incorporades

La llista de servidors és la següent:

Taula de DNS internes i externes
Taula
Institut Màquina DNS IP Interna IP Externa Virtual Host DNS alternatiu Comentaris
Institut de l'Ebre proxmox01 http://proxmox01.iesebre.com 192.168.50.11 109.69.15.122 http://iesebre.com/proxmox01
ocs http://www.iesebre.com

http://ocs.iesebre.com/ocsreports http://ocsreports.iesebre.com/ocsreports

192.168.50.80 109.69.15.122 No cal(és el mateix servidor web) http://iesebre.com/ocsreports
gosa http://gosa.iesebre.com 192.168.50.30 109.69.15.122 http://iesebre.com/gosa
munin http://noc.iesebre.com

http://munin.iesebre.com

192.168.50.50 109.69.15.122 http://iesebre.com/munin
nagios http://noc.iesebre.com/nagios3

http://nagios.iesebre.com/nagios3

192.168.50.50 109.69.15.122 http://iesebre.com/nagios
cacti http://cacti.iesebre.com/cacti 192.168.50.50 109.69.15.122 http://iesebre.com/cacti

Squid

Per instal·lar squid:

$ sudo apt-get install squid3

És més còmode treballar amb un fitxer de configuració d'Squid sense comentaris. Fer una còpia de l'original i elimineu els comentaris amb:

$ cd /etc/squid3
$ sudo cp squid.conf squid.conf.reference
$ sudo bash -c "cat squid.conf | grep -i -v '^#\|^$\|^;' > squid.conf.backup"
$ sudo mv squid.conf.backup squid.conf

Cada cop que modifiqueu el fitxer comproveu la sintaxi amb:

$ sudo squid3 -k parse

I apliqueu els canvis amb:

$ sudo /etc/init.d/squid3 reload

Ara cal recompilar Squid per tal de suportar algunes opcions extres:

Squid#Recompilar_el_paquet_Debian

Incorporeu el suport per a user_agent i snmp. Tant o més important com compilar es forçar que no s'actualitzi l'Squid instal·lat a mà.

Configuració

El servidor cop si no inclou el proxy de guifi no necessita configuració del servidor Ldap. Cal definir un ACL per a cada xarxa del Model Heura + openFPnet i permetre l'accés al proxy per a aquestes xarxes (apliqueu les línies que estan en negreta):

acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80     # http 
acl Safe_ports port 21     # ftp  
acl Safe_ports port 443     # https 
acl Safe_ports port 70     # gopher
acl Safe_ports port 210     # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280     # http-mgmt
acl Safe_ports port 488     # gss-http 
acl Safe_ports port 591     # filemaker
acl Safe_ports port 777     # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

acl servidors src 192.168.50.0/24
acl docent src 192.168.0.0/24
acl gestio src 192.168.110.0/24
acl educat src 192.168.168.0/21
acl docentwifi src 192.168.130.0/24
acl alumnat src 172.16.0.0/24

http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost

http_access allow servidors
http_access allow docent
http_access allow gestio
http_access allow educat
http_access allow docentwifi
http_access allow alumnat

#No permetre tota la resta
http_access deny all

http_port 3128

#Activar user agent log
useragent_log /var/log/squid3/user_agent.log

coredump_dir /var/spool/squid3
refresh_pattern ^ftp:      1440  20%   10080
refresh_pattern ^gopher:    1440  0%   1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0   0%   0
refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$   0    20%   2880
refresh_pattern .        0    20%   4320

visible_hostname copinsmontsia

#Errors en català
error_directory /usr/share/squid-langpack/ca 

Consulteu Squid per a més informació.

Squidguard

Seguiu els passos de:

SquidGuard#Configuraci.C3.B3_per_a_un_Institut

Vegeu també Squidguard

Calamaris

Seguint:

Calamaris

Instal·leu calamaris:

$ sudo apt-get install calamaris

I configureu-lo seguint les instruccions de:

Calamaris#Informes_autom.C3.A0tics_amb_cron

Firewall. iptables

Adaptació de fitxer plantilla

Configuració del firewall durant l'arrencada

Vegeu també iptables.

Servidor NTP

Seguiu els passos de:

NTP#Instal.C2.B7laci.C3.B3

I configureu amb:

NTP#Configuraci.C3.B3

De fet els servidors per defecte ja són una bona opció:

server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
server 3.ubuntu.pool.ntp.org 

Finalment comproveu el funcionament amb:

NTP#Comprovar_que_funciona_correctament_el_servidor

Vegeu també

Enllaços externs

 • TODO