IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuracions comunes a tots els servidors

 • Configuració de la xarxa
 • IP, NETMASK, GATEWAY
 • Nom de màquina, configuració DNS client: domini,search, nameservers
 • Sistemes de monitorització comuns/client: nagios-nrpe, munin-node...
 • Sistemes de còpia de seguretat comuns/client: ninjabackup?

Tipus de servidors i instal·lacions d'Ubuntu a mida

Llista de tipus de servidors:


TODO:
Tipus/nom Descripció Confirmat Comentaris
dom0 Màquina base de virtualització (dom0) No ---
row 2, cell 1 row 2, cell 2 row 2, cell 3

Servidor web: LAMP

 • Sistema operatiu
 • Bases de dades mysql
 • Carpetes de dades (moodle dades, wiki dades, etc)
 • Depèn de: Servei DNS per assignar nom a la màquina

Gestor d'usuaris

 • Servidor Ldap
 • Servidor web: LAMP
 • Gosa

Servidor de comunicacions

 • Serveis:
 • DNS
 • DHCP
 • Proxy
 • iptables
 • Complicat de virtualitzar?

Servidors de fitxers

 • Samba
 • Ldap local en replica
 • Dades: carpeta /samba

Servidor de monitorització:

 • Nagios, Munin, Cacti...


Altres serveis

 • Mirror Ubuntu

Idees:

 • Establir noms concrets i fixes a cada màquina
 • Establir IPs fixes a cada màquina


Què s'ha de decidir durant la instal·lació?

 • Configuració regional: idioma, locales, teclat. Sempre és el mateix --> preseed mode auto
 • Fitxer de preconfiguració debconf: xarxa o incorporat al CD/USB?
 • Configuració de la xarxa: preseed:
 • El servidor/servidors tindran IPs preescollides?(IP estàtica): documentar
 • Inconvenient: configuració del gateway pot ser diferent a cada centre
 • Quina targeta de xarxa és la inicial? eth0--> Cal documentar amb una gràfica (quan sapiguem el model de servidor) quina targeta utilitzem
 • Nom de màquina. Es pot preconfigurar
 • Domini: cada centre és diferent.
 • Discos i particions
 • Partició automàtica
 • Usuaris i contrasenyes. Escollir un usuari inicial per defecte.
 • Usuari principal. Amb preseeding es poden afegir més usuaris
Paquets/programari
 • OpenSSH
 • LAMP a totes les màquines
 • Correu? Configuració posterior per poder enviar alertes locals?

Postconfiguracions TODO:

 • Xarxa: canviar noms de dispositius amb udev
 • L'instal·lador ha de crear els usuaris i paraules de la resta de companys--> Documentar a Dropbox. Quin usuari vol cadascú. Quina paraula de pas posem inicialment


Background i Qüestions a tenir en compte

 • Instal·lació completa: es fa amb la versió alternate... Mai utilitzar la Desktop, no és fàcil de preconfigurar (no utilitza debian installer! sinó ubiquiti)
 • Paquets a instal·lar per defecte
 • Usuaris inicials
 • Paraula de pas de root
 • Automatitzar la instal·lació amb un preseeding
 • Particions i sistemes escollits:
 • LVM
 • RAID: software/hardware
 • Virtualització

Esquemes de particions

Sistemes especials:

 • Avantatges:
 • Es poden modificar les mides de les particions "en calent"
 • Caldria documentar el procés de com
 • Inicialment posar poc--> anar creixent amb els necessitats! Màquines virtuals.
Dos o més discos simulant un sol espai: inconvenient: si peta un disc peta tot el sistema de fitxers de l'espai comú! Dades disperses en múltiples discs! NO es gens fàcil o impossible de recuperar dades.
 • Pot ser útil per a virtualitzar: VirtualBox no ho suporta?
 • Incovenients
 • Cal decidir noms de grup? Es dupliquen amb RAID
 • Es compliquen els rescats de dades--> Documentar el procediment
 • Avantatges:
 • El servidor pot continuar funcionant si falla un disc
 • Inconvenients
 • No és un sistema de còpies de seguretat
 • Penalització en rendiment--> Descartat RAID per software
 • ES complica la recuperació de dades--> Es necessita del RAID per accedir als discos!


Val la pena separar particions? no està clar

 • Al separar les particions es poden quedar curtes
 • Al separar es pot resinstal·lar només el sistema --> Ho podem fer igualment i recuperar els fitxers de la còpia de seguretat

Segons el servidor? Segons la mida de disc?

Servidor de comunicacions:

 • Sistema

Servidors de fitxers Samba:

 • Sistema
 • Homes
 • Fitxers recursos compartits Samba. /samba? o /home/samba--> Una sola partició extra
 • /var? Ldap

Servidor de monitorització:

 • Sistema

Servidor web

 • Sistema
 • /usr/share --> Fitxers de configuració de les aplicacions web
 • /var --> Bases de dades

TODO:

 • Avaluar:
 • Quan ocupen els servidors de cada tipus de l'Institut de l'Ebre i Amposta