IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

OpenERP (abans conegut com Tiny ERP) és un sistema ERP/CRM.

Fonts d'informació. Comunitat

Recursos:

Característiques

 • Multiplataforma
  • Interfície web 'eTiny'. Utilitza Turbogears web framework.
  • Client GTK+ per a Linux
  • Versions per a Windows i MAC OS X
 • Client-Servidor
 • Interfícies XML-RPC
 • Open Source GPL
 • Alternativa a Compiere/Adempiere
 • Utilitza launchpad

Que pot fer?

 • Management accounting
 • Financial accounting
 • Inventory management
 • Sales and purchase management
 • Tasks automation
 • Marketing campaigns
 • Help desk
 • Point of sale.

Requeriments

 • Sistema gestor de base de dades: PostgreSQL 8
 • Sistema operatiu: Qualsevol Linux o versions de Windows amb suport per a NTFS.
 • Llenguatge de programació: Python
 • Altres programes:
  • Client: Es recomana disposar d'un lector de PDF i d'OpenOffice per tal de poder treballar amb els informes d'OpenERP.
  • Servidor: Es recomana tenir el programari graphviz i certes llibreries de python (python-imaging i py-parsing)

Instal·lació

Recursos

Instal·lació All-in-one a Windows

Podeu trobar la versió All-in-one per a Windows a la web de OpenERP, a l'apartat de descàrregues:

Consulteu el següent vídeo, per saber les passes que heu de seguir durant la configuració:

Instal·lació des de repositoris de paquets

Debian/ubuntu

Servidor

Primer cal instal·lar les dependències (base de dades postgreSQL):

$ sudo apt-get install postgresql-common postgresql-client-common postgresql-server-dev-8.3 postgresql-client-8.3

I després podem instal·lar el servidor:

$ sudo apt-get install tinyerp-server

Clients

Cal instal·lar totes les eines que utilitzarà el client de OpenERP:

$ sudo apt-get install xpdf python-imaging python-pyparsing graphviz

I després instal·lem el client:

$ sudo apt-get install tinyerp-client

Repositoris no oficials (No recomanat)

32bits

Podeu trobar la versió 4.2.2 de tinyerp per a Ubuntu (i segurament també per a Debian) a:

http://ubuntu.roomandspace.com

Afegiu el repositori al fitxer sources.list i executeu:

$ sudo apt-get install tinyerp-server tinyerp-client

64bits

El repositori no funciona amb 64 bits. Cal fer la instal·lació manualment

Descarregueu els fitxers .deb de la web:

http://ubuntu.roomandspace.com/dists/hardy/main/binary-i386/

I els instal·leu amb:

$ sudo dpkg --install tinyerp-client_4.2.2-1_all.deb
$ sudo dpkg --install tinyerp-server_4.2.2-1_all.deb

Recursos:

Instal·lació des de codi font

Ubuntu

Primer cal instal·lar totes les dependències d'OpenERP:

$ sudo apt-get install python-xml python-libxml2 python-libxslt1 python-psycopg python-imaging python-pyparsing 
python-reportlab graphviz python-tz python-pyopenssl gs-gpl python-matplotlib

Per al servidor és necessari instal·lar prèviament un servidor de base de dades PostgreSQL.

$ cd 
$ mkdir tinyerp
$ cd tinyerp
$ wget http://tinyerp.com/download/stable/source/tinyerp-client-4.2.2.tar.gz
$ tar xvzf tinyerp-client-4.2.2.tar.gz
$ cd tinyerp-client-4.2.2/
$ sudo python setup.py install

Recursos:

Desinstal·lació

Repositoris Ubuntu/Debian

$ sudo apt-get remove --purge tinyerp-client tinyerp-server

Instal·lació i configuració de la base de dades

PostgreSQL

Consulteu l'article PostgreSQL per a obtenir més detalls sobre aquests gestors de base de dades.

Recursos:

Instal·lació

$ sudo apt-get install postgresql-8.3

Si teniu algun problema, error o simplement voleu obtenir més informació sobre postgreSQL, podeu consultar l'article PostgreSQL d'aquesta wiki.

Creació de la base de dades i configuració dels usuaris

NOTA: A Debian/Ubuntu consulteu el fitxer: /usr/share/doc/tinyerp-server/README.Debian
$ cat /usr/share/doc/tinyerp-server/README.Debian | more

Canvieu a l'usuari postgres. L'usuari postgres pot treballar sense contrasenya al servidor de base de dades de postgreSQL només des de la màquina local i en una connexió local:

$ sudo su postgres

Creeu un usuari i escolliu com a paraula de pas no poseu res (si voleu canviar l'usuari i la paraula de pas heu de modificar després el fitxer /etc/default/tinyerp-server. Consulteu aquesta secció per tal d'obtenir més informació sobre aquest fitxer):

$ createuser -U postgres --createdb --no-adduser -P terp 
Enter password for new role: 
Enter it again: 

A la pregunta:

Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n)

Escolliu no (n).

Ara creeu la base de dades:

$ createdb -U postgres -O terp --encoding=UNICODE terp 

Ja podeu sortir de l'usuari postgres:

$ exit

I reiniciem el servidor postgresql:

$ sudo /etc/init.d/tinyerp-server restart

Recursos:

Web client

Servidor

Configuració

El fitxer /etc/default/tinyerp-server conté paràmetres importants del servidor com el port d'execució, els fitxers de log, les interfícies de xarxa, etc:

# Defaults for tinyerp-server initscript

# Specify the log file (Default: /etc/tinyerp-server.log).
LOGFILE="/var/log/tinyerp.log"

# Specify an alternate config file (Default: /etc/tinyerp-server.conf).
CONFIGFILE="/etc/tinyerp-server.conf"

# Specify the TCP port the server should use (Default: 8069).
PORT="8069"

# Specify the network interface the server should be bound to (Default: localhost).
INTERFACE="localhost" 

# Specify the user name (Default: terp).
USER="terp"

# Specify the database name (Default: terp).
DATABASE_NAME="terp"

# Specify the database user name (Default: terp).
DATABASE_USER="terp"

# Specify the database password (Default: not set).
DATABASE_PASSWORD="" 
 
# Specify the database host (Default: not set).
DATABASE_HOST=""

# Specify the database port (Default: not set).
DATABASE_PORT="5432"

# Additional options that are passed to the Daemon.
DAEMON_OPTS="--config=$CONFIGFILE --port=$PORT --interface=$INTERFACE --database=$DATABASE_NAME --db_user=$DATABASE_USER  
--db_password=$DATABASE_PASSWORD --db_host=$DATABASE_HOST --db_port=$DATABASE_PORT --logfile=$LOGFILE" 

Control del servidor (Aturar, encendre, recarregar)

$ sudo /etc/init.d/tinyerp-server 
Usage: /etc/init.d/tinyerp-server {start|stop|restart|force-reload}

Per exemple per reiniciar el servidor:

$ sudo /etc/init.d/tinyerp-server restart
Usage: /etc/init.d/tinyerp-server {start|stop|restart|force-reload}

Mètodes de connexió al servidor

Hi ha 3 mètodes de connexió:

ErrorOpenERP1.png

 • 'XML-RPC: Utilitza el port 8069. XML-RPC és un protocol de crida a procediment remots (RPC és Remote Procedure Call) basat en XML que utilitza el protocol HTTP com a mecanisme de transport.
 • XML-RPC: el mateix que l'anterior però utilitzant el protocol SSL per xifrar les dades que viatgen per la xarxa.
 • NET-RPC: És un altre mecanisme de comunicació entre client i servidor que utilitza openERP.

Fitxers de log

$ sudo tail -f /var/log/tinyerp.log

Traduccions

El suport per idiomes d'OpenERP funciona utilitzant el sistema multidioma. OpenERP utilitzarà l'idioma per defecte de l'usuari (si és disposa de traducció per aquest idioma). Podeu consultar quin és vostre idioma per defecte, consultant la variable d'entorn LANG:

$ echo $LANG

o

$ env | grep LANG
[email protected]
[email protected]

També podeu consultar i modificar el vostre idioma per defecte de l'entorn gràfic anant al menú Sistema/Administració/Suport d'Idiomes.

Per exemple per tal d'executar openERP en castellà, només és necessari que canvieu al castellà l'idioma del vostre entorn o que executeu:

$ LANG=es_ES.UTF8;tinyerp-client

O en Francès:


Podeu consultar els diferents locales a:

$ cat /etc/locale.alias | more

Consulteu el launchpad d'OpenERP:

Català

Instal·lació

Solució d'errors. troubleshooting

No es pot connectar a la base de dades

Si us dona el següent error al iniciar el client:

ErrorOpenERP.png

Assegureu-vos del següent:

Comproveu quin tipus de connexió esteu utilitzant per connectar-se al servidor. Feu clic al boto Change:

ErrorOpenERP1.png

A no ser que configureu correctament el servidor per escollir una altra opció, la opció per defecte és XML-RPC. Consulteu la secció Mètodes de connexió al servidor per tal d'obtenir més detalls.

Si no sabeu quins són els usuaris per defecte per accedir a OpenERP consulteu la secció #Usuari per defecte.

El client no funciona a ubuntu Hardy

Al executar:

$ tinyerp-client 
Traceback (most recent call last):
 File "./tinyerp-client.py", line 93, in <module>
  import modules
 File "/usr/lib/tinyerp-client/modules/__init__.py", line 30, in <module>
  import gui
 File "/usr/lib/tinyerp-client/modules/gui/__init__.py", line 29, in <module>
  import main
 File "/usr/lib/tinyerp-client/modules/gui/main.py", line 40, in <module>
  import rpc
 File "/usr/lib/tinyerp-client/rpc.py", line 37, in <module>
  import common
 File "/usr/lib/tinyerp-client/common/__init__.py", line 29, in <module>
  from common import *
 File "/usr/lib/tinyerp-client/common/common.py", line 68, in <module>
  terp_path_pixmaps('tinyerp-icon-32x32.png'))
TypeError: pixbuf_new_from_file() argument 1 must be string, not bool

Donar un error... podeu trobar un bug donat d'alta a Launchpad. La solució que donen es OpenERP#Instal.C2.B7laci.C3.B3_manual_a_Ubuntu instal·lar el client a mà.

Recursos:

Usuari per defecte

usuari: demo
paraula de pas: demo

Recursos