IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Qüestions a tenir en compte

White-list navigation, intents and Content Security Policy

Cal tenir clar com funciona el sistema de seguretat de Cordova (que per defecte no permet cap tipus de connexió de xarxa) excepte que utilitzem cordova-white-list (que a la app plantilla creada amb cordova create està posat per defecte).

Si volem que la URL d'autorització es pugui navigar des de la pròpia WebView aleshores cal afegir aquesta URL explícitament a una etiqueta html allow-navigation del fitxer de config.xml de Cordova.

REDIRECT URI

Vegeu abans Redirect URI vs Callback URL i REDIRECT URI/redirect_uri


Forward page

Quan el proveïdor del servei OAuth per la raó que sigui no suporta/no deixa posar la redirect URI que ens interessaria (per exemple no deixa posar localhost o obliga a posar una URL accessible des de Internet tipus http://domini.com) podem crear una Forward page o pàgina de redirecció i utilitzar window.location.assign o window.location.replace

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'none';script-src 'unsafe-inline';">
</head>
<body>
  <script>window.location.assign('mycoolapp://token' + window.location.hash);</script>
</body>
</html>

La diferència entre assign i replace és que replace no deixa rastre de la pàgina de forward a l'historial de navegació. Suposem que la pàgina HTMl anterior la tenim al domini/URL:

http://example.com/oauth/fw

Aleshores hem de posar com a redirect_uri al proveïdor del servei:

http://example.com/oauth/fw

I realment la petició acabarà a la URL que naltors haguem escollit amb el access_token al hash de la URL. Segons l'exemple:

mycoolapp://token#access_token=TOKEN_HERE

IMPORTANT: observeu que en aquest exemple hem utilitzant una custom URL però podem utilitzar qualsevol valor com file:// o http://localhost o el que ens convingui.


Redirect URi a Google

Possibles formats (Google [1]):

 • com.example.app is the reverse DNS notation of a domain under your control. The custom scheme must contain a period to be valid.
 • redirect_uri_path is an optional path component, such as /oauth2redirect. Note that the path should begin with a single slash, which is different from regular HTTP URLs.
 • Query your platform for the relevant loopback IP address and start an HTTP listener on a random available port. Substitute port with the actual port number your app is listening on.
 • Manual copy/paste: [[2]]
 • Programmatic extraction: [[3]]

Recursos:

Custom URL schemas

https://calendee.com/2014/05/12/custom-urls-in-ionic-cordova-apps/
Exemple amb Ionic: https://github.com/calendee/ionicCustomUrl

aka:

Vegeu també:


En compte amb CSP si fem un schema a mida:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" 
     content="default-src * signsrestaurantandbar:; 
         style-src * 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; 
         script-src * 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';">

Usually the wildcard setting (*) can handle most applications, but not your "custom" protocol.

NOTE: Wildcard setting have the potential of keep your app out of the "app stores".

I la configuració del plugin cordova-whitelist al fitxer config.xml:

<allow-intent href="signsrestaurantandbar:" />

Resources:

InAppBrowser

https://software.intel.com/en-us/xdk/article/oauth2-with-intelxdk-cordova-html5
https://github.com/krisrak/jquery-cordova-oauth2

Vegeu primer InAppBrowser un plugin de Cordova que s'utilitza per navegar des de Cordova (Webviews) a dominis/webs de tercers que no siguin de confiança. És important que entengueu la diferència/implicacions de seguretat entre utilitzar InAppBrowser i permetre la navegació directe utilitzant allow-navigation del plugin cordova-whitelist (Amb InAppBrowser la web visitada no pot utilitzar els plugins de Cordova i amb allow-navigation si).

Un cop entès com funciona InAppBrowser cal entendre per que l'utilitzem amb Cordova per implementar el flux d'autenticació Oauth amb implicit grant:

Bàsicament s'utilitza per l'opció que tenim de capturar l'esdeveniment:

 • loadstart event: per que funciona? per que el servidor Oauth ens reenviarà a una URL local tipus http://localhost que donarà un error per que no tenim segurament un servidor HTTP al mòbil executant-se. el que fem amb loadStart es capturar la URL per obtenir el token i un cop el tenim aleshores abortar la carrega de la pàgina weu no funciona

Exemple de codi extret de ([5]):

var ref = window.open('https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=' + clientId + '&redirect_uri=http://localhost/callback&scope=https://www.googleapis.com/auth/urlshortener&approval_prompt=force&response_type=code&access_type=offline', '_blank', 'location=no');
ref.addEventListener('loadstart', function(event) { 
  if((event.url).startsWith("http://localhost/callback")) {
    requestToken = (event.url).split("code=")[1];
    ref.close();
  }
});

IMPORTANT: els esdeveniment loadstart i loaderror no es disparen si estem utilitzant el navegador i per tant el que tindrem es un simple window.open en una nova finestra! segurament no es el que volem

Observeu com tanquem la finestra abans que doni in error i un cop hem obtingut el token!

Resources:

No utilitzar InAppBrowser

Google no vol suportar més OAuth a WebViews:

https://github.com/nraboy/ng-cordova-oauth/issues/283
https://developers.googleblog.com/2016/08/modernizing-oauth-interactions-in-native-apps.html?m=1

I plugins nous per Chrome Custom tabs:

Possibles solucions

Utilitzar file:// com a custom_uri

Aquesta solució té el problema que les WebViews no permeten la navegació cap a recursos locals (file://) des de Internet. Vegeu Apache_Cordova#Cordova_Navigation._Navegaci.C3.B3_from_website_to_local_content

InAppBrowser

Sembla la solució més acceptada tot i que també hi ha alguns problemes. Llegiu OAuth a Cordova amb App Browser

No utilitzar InAppBrowser

Solució trobada a:

https://medium.com/@jlchereau/stop-using-inappbrowser-for-your-cordova-phonegap-oauth-flow-a806b61a2dc5#.2hl7wjm5x

Però és especifica per iOS i també implica l'ús de Deep Linking/Custom URL Schemes

Custom URL Schemes

No provat:

Vegeu Deep Linking/Custom URL Schemes

Utilitzar navegació amb aplicació externs i Intents a (només) Android

Utilitzar algun plugin com https://github.com/napolitano/cordova-plugin-intent per capturar els Android Intents amb Cordova (no provat). Vegeu Cordova Android Intents

Utlitzar websockets/ socket.io /push

Utilitzar com a redirect_uri una URL del servidor que reculli el token i l'envii per sockets a l'aplicació Cordova client?

Troubleshooting

Not allowed to load local resource. Navegant des d'un website a contingut local (file:///)

Vegeu Not allowed to load local resource

Resources:

Vegeu també

Enllaços externs