IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Protocols_de_xarxes_UNIX.pdf
Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux, http://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas


Netstat (network statistics) és una comanda que ens mostra les connexions de xarxa, les taules de rutes i altres estadístiques de la xarxa.

Modes

Hi ha 5 modes d'utilitzar netstat:

 • Taula de rutes (paràmetre -r o --route): Mostra la taula de rutes.
 • Taula de interfícies (NICS) (paràmetre -i o --interfaces): Mostra la taula d'interfícies de xarxa (NICs).
 • Estadístiques (paràmetre -s o --statistics): Mostra estadístiques de l'ús de la xarxa per protocols.
 • Masquerade|NAT (paràmetre -M o --masquerade): Mostra connexions emmascarades o NAT (només si el sistema suporta masquerade).
 • Groups (paràmetre -g o --groups): Mostra grups multicast.
 • Llista de Sockets oberts (sense cap dels paràmetres anteriors):

Taula de rutes

Els modes que més ens interessen són els últims ja que el mode taula de rutes:

$ netstat -r
Kernel IP routeing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
192.168.196.0  *        255.255.255.0  U     0 0     0 vmnet8
192.168.1.0 *       255.255.255.0  U     0 0     0 eth0
192.168.252.0  *        255.255.255.0  U     0 0     0 vmnet1
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0

És equivalent a la comanda [[route].

Interfícies de xarxa

I el mode taula d'interfícies:

$ netstat -ie
Kernel Interface table
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:7306 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:7941 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:5600875 (5.3 MiB) TX bytes:1376279 (1.3 MiB)
    Interrupt:209 

lo    Link encap:Local Loopback 
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:2453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2453 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0 
    RX bytes:701053 (684.6 KiB) TX bytes:701053 (684.6 KiB)
 .....................

Estadístiques

És equivalent a la comanda ifconfig. Tot i que cal destacar el mode resumit d'estadístiques de les interfícies de xarxa:

$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface  MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0  1500 0   7329   0   0   0   7965   0   0   0 BMRU
lo  16436 0   2465   0   0   0   2465   0   0   0 LRU
vmnet 1500 0     0   0   0   0   119   0   0   0 BMRU
vmnet 1500 0     0   0   0   0   119   0   0   0 BMRU

L'opció d'estadístiques pot ser interessant:

$ netstat -s
Ip:
 34829 total packets received
 3 with invalid addresses
 0 forwarded
 0 incoming packets discarded
 34826 incoming packets delivered
 34065 requests sent out
 6 dropped because of missing route
Icmp:
 216 ICMP messages received
 176 input ICMP message failed.
 ICMP input histogram:
   destination unreachable: 3
   echo requests: 1
   echo replies: 36
 1 ICMP messages sent
 0 ICMP messages failed
 ICMP output histogram:
   echo replies: 1
Tcp:
 1432 active connections openings
 2 passive connection openings
 2 failed connection attempts
 19 connection resets received
 1 connections established
 29532 segments received
 28711 segments send out
 83 segments retransmited
 0 bad segments received.
 299 resets sent
Udp:
 5073 packets received
 0 packets to unknown port received.
 0 packet receive errors
 5080 packets sent
 ........................ 

Consultar la taula de NAT

Vegeu conntrack

En sistemes normals (que no siguin router amb NAT activat), no podrem consultar NAT:

$ netstat -M
netstat: no support for `ip_masquerade' on this system.

TODO: exemple de netstat -M router amb NAT.

Consultar sockets oberts

Finalment veiem el mode per defecte de netstat (sockets oberts):

$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 192.168.1.33:44914   static-fxfeeds.nslb:www ESTABLISHED
tcp    0   0 192.168.1.33:46436   nobel.upc.es:imaps   ESTABLISHED
udp    0   0 localhost:32768     localhost:32768     ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ]     DGRAM          4842   @/com/ubuntu/upstart
unix 2   [ ]     DGRAM          4985   @/org/kernel/udev/udevd
unix 2   [ ]     DGRAM          10223  @/org/freedesktop/hal/udev_event
............

La sortida de netstat per defecte acostuma a ser bastant llarga ja que mostra absolutament tots els sockets (sovint hem de pàginar amb nestat | more si volem veure tota la sortida). Normalment (si treballem en xarxes i no en programació Linux) els sockets del protocol unix no ens interessen. Podem executar:

netstat -tu
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 192.168.1.33:46436   nobel.upc.es:imaps   ESTABLISHED
udp    0   0 localhost:32768     localhost:32768     ESTABLISHED

Per saber que volen dir els diferents estats podem consultar la secció Estats TCP de l'article Nivell_de_transport_TCP/IP.

I només ens mostra les connexions establertes dels protocols TCP i UDP. Els paràmetres de protocols són (segons netstat --help):

 • -t|--tcp: TCP
 • -u|--udp: UDP
 • -w|--raw: RAW
 • -x|--unix}: unix
 • --ax25
 • --ipx
 • --netrom

Mostrar només sockets escoltant (LISTEN)

El paràmetre -l ens permet a més consultar les connexions que estan obertes (LISTENING):

$netstat -tul
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 localhost:2208     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:nfs          *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:silc         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:49093         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:ldap         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:45285     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:42152         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:mysql     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:netbios-ssn      *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:11211         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:sunrpc        *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:ipp      *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:postgresql  *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:smtp         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:microsoft-ds     *:*           LISTEN   
tcp6    0   0 *:ldap         *:*           LISTEN   
tcp6    0   0 *:www          *:*           LISTEN   
tcp6    0   0 *:ssh          *:*           LISTEN   
udp    0   0 *:nfs          *:*                
udp    0   0 *:32770         *:*                
udp    0   0 *:32771         *:*                
udp    0   0 192.168.196.:netbios-ns *:*                
udp    0   0 192.168.252.:netbios-ns *:*                
udp    0   0 192.168.1.33:netbios-ns *:*                
udp    0   0 *:netbios-ns      *:*                
udp    0   0 192.168.196:netbios-dgm *:*                
udp    0   0 192.168.252:netbios-dgm *:*                
udp    0   0 192.168.1.3:netbios-dgm *:*                
udp    0   0 *:netbios-dgm      *:*                
udp    0   0 *:703          *:*                
udp    0   0 *:bootpc        *:*                
udp    0   0 *:sunrpc        *:*                
udp    0   0 *:887          *:*                
udp    0   0 192.168.1.33:ntp    *:*                
udp    0   0 localhost:ntp      *:*                
udp    0   0 *:ntp          *:*                
udp6    0   0 *:ntp          *:*           


Estats TCP

Consulteu Nivell_de_transport_TCP/IP#Estats_TCP.

Obtenir el PID dels processos de xarxa

NOTA IMPORTANT: Alguns paràmetres només obtindran tota la informació necessària si executem netstat com a superusuari (root). És el cas del paràmetre -p que ens permet obtenir els pids dels processos linux:

Sense root:

$ netstat -tlp
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
.............
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 localhost:2208     *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:nfs          *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:silc         *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:49093         *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:ldap         *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 localhost:45285     *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:42152         *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 localhost:mysql     *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:netbios-ssn      *:*           LISTEN   -          
.............................

no obtenim les PIDS. Amb root:

$ sudo netstat -tlp
..................
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 localhost:2208     *:*           LISTEN   4279/hpiod     
tcp    0   0 *:nfs          *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:silc         *:*           LISTEN   4767/rpc.mountd   
tcp    0   0 *:49093         *:*           LISTEN   -          
tcp    0   0 *:ldap         *:*           LISTEN   4598/slapd     
tcp    0   0 localhost:45285     *:*           LISTEN   4298/python     
tcp    0   0 *:42152         *:*           LISTEN   4951/rpc.statd   
tcp    0   0 localhost:mysql     *:*           LISTEN   4451/mysqld     
tcp    0   0 *:netbios-ssn      *:*           LISTEN   4873/smbd      
....................................

Altres opcions

Finalment, només comentar que alguns pàrametres controlen si treballem amb númerics o amb noms:

-n, --numeric      don't resolve names
--numeric-hosts     don't resolve host names
--numeric-ports     don't resolve port names
--numeric-users     don't resolve user names

Cal recordar que les traduccions de ports les agafa del fitxer /etc/services i els noms de màquina de DNS o del fitxer /etc/hosts.

si volem obtenir ajuda sobre els diferents paràmetres i opcions podem executar

Ajuda

$ netstat --help

Exemples

Una utilitat típica de nestat és identificar quin procés/aplicació està utilitzant un port concret de comunicacions. Per exemple, Podem consultar amb netstat els processos que estan utilitzant el port 80. A l'article sobre Apache podeu trobar una secció on explica com trobar quin procés ens està bloquejant l'ús del port 80. Les comandes possibles podrien ser:

$netstat -lnp | grep '0.0.0.0:80'
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   28908/apache2

o

$netstat -lnp | grep '80'

o

$ sudo netstat -lnp | grep ":::80"
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   28908/apache2

o

$ sudo netstat -lnp | grep apache
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   28908/apache2


Si no encertem el filtre adequat (comanda grep) sempre podem mostrar tots els ports i processos amb la següent comanda:

$netstat -A inet -lnp
 
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:901       0.0.0.0:*        LISTEN   1567/rpc.statd
tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN   1396/mysqld
tcp    0   0 0.0.0.0:110       0.0.0.0:*        LISTEN   23231/cyrmaster
tcp    0   0 0.0.0.0:143       0.0.0.0:*        LISTEN   23231/cyrmaster
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN   1049/portmap
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   28908/apache2
tcp    0   0 127.0.0.1:2000     0.0.0.0:*        LISTEN   23231/cyrmaster
tcp    0   0 0.0.0.0:10000      0.0.0.0:*        LISTEN   1593/perl
tcp    0   0 0.0.0.0:113       0.0.0.0:*        LISTEN   29343/inetd
tcp    0   0 0.0.0.0:21       0.0.0.0:*        LISTEN   29343/inetd
tcp    0   0 0.0.0.0:4949      0.0.0.0:*        LISTEN   24120/munin-node
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   1557/sshd
tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN   1531/master
udp    0   0 0.0.0.0:898       0.0.0.0:*             1567/rpc.statd
udp    0   0 0.0.0.0:10000      0.0.0.0:*             1593/perl
udp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*             1049/portmap
udp    0   0 0.0.0.0:895       0.0.0.0:*             1567/rpc.statd

Llegiu la secció comanda netstat de l'artícle Programació en xarxes per obtenir més exemples d'ús de la comanda netstat.

Vegeu també