IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Named Constructors in PHP

Amb PHP només podem tenir un sol constructor i això sovint és un limitació important. Per exemple imagineu un objecte Time:

$time = new Time("11:45");
$time = new Time(11, 45);
$minutesSinceMidnight = 705;
$time = new Time($minutesSinceMidnight);

Les tres opcions poden ser interessants no? (vegeu Carbon) Perpo amb PHP cal fer tot el codi en un sol constructor i el codi serà lleig:

final class Time
{
  private $hours, $minutes;
  public function __construct($timeOrHours, $minutes = null)
  {
    if(is_string($timeOrHours) && is_null($minutes)) {
      list($this->hours, $this->minutes) = explode($timeOrHours, ':', 2);
    } else {
      $this->hours = $timeOrHours;
      $this->minutes = $minutes;
    }
  }
}

I anirà empitjorant quantes més opcions afegim! Un solució és crear constructors amb nom vegeu un exemple

<?php
final class Time
{
  private $hours, $minutes;

  public function __construct($hours, $minutes)
  {
    $this->hours = (int) $hours;
    $this->minutes = (int) $minutes;
  }

  public static function fromString($time)
  {
    list($hours, $minutes) = explode($time, ':', 2);
    return new Time($hours, $minutes);
  }

  public static function fromMinutesSinceMidnight($minutesSinceMidnight)
  {
    $hours = floor($minutesSinceMidnight / 60);
    $minutes = $minutesSinceMidnight % 60;
    return new Time($hours, $minutes);
  }
}

Ara cada mètode compleix amb el Single Responsibility Principle. La interfície pública és clara i comprensible i les implementacions són senzilles i directes.

De fet encara podem anar més enllà i eliminar el constructor i forçar a utilitzar els named constructors:

 <?php
final class Time
{
  private $hours, $minutes;

  // We don't remove the empty constructor because it still needs to be private
  private function __construct(){} 

  public static function fromValues($hours, $minutes)
  {
    $time = new Time;
    $time->hours = $hours;
    $time->minutes = $minutes;
    return $time;
  }
  
  public static function fromString($time)
  {
    list($hours, $minutes) = explode($time, ':', 2);
    return new Time($hours, $minutes);
  }

  public static function fromMinutesSinceMidnight($minutesSinceMidnight)
  {
    $hours = floor($minutesSinceMidnight / 60);
    $minutes = $minutesSinceMidnight % 60;
    return new Time($hours, $minutes);
  }
}

Alternatives

Factory + Fluent Style (Method Chaining)

Un exemple ([1]):

<?php

class Student
{

  protected $firstName;
  protected $lastName;
  // etc.

  /**
   * Constructor
   */
  public function __construct() {
    // allocate your stuff
  }

  /**
   * Static constructor / factory
   */
  public static function create() {
    $instance = new self();
    return $instance;
  }

  /**
   * FirstName setter - fluent style
   */
  public function setFirstName( $firstName) {
    $this->firstName = $firstName;
    return $this;
  }

  /**
   * LastName setter - fluent style
   */
  public function setLastName( $lastName) {
    $this->lastName = $lastName;
    return $this;
  }

}

// create instance
$student= Student::create()->setFirstName("John")->setLastName("Doe");

// see result
var_dump($student);

Factory pattern

Vegeu Factory pattern s'assembla molt

Vegeu també

Enllaços externs