IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SambasobreLDAP, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Sessio5.pdf,AutenticacioiAutoritzacionsLinux.pdf
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal
http://www.ubiqx.org/cifs/NetBIOS.html#NBT.4

WINS és la implementació de Microsoft del NetBIOS name server (NBNS) protocol. Pot emmagatzemar els noms de màquina i grups de treball (workgroup). Un servidor WINS pot donar servei a més d'un grup de treball o domini. Igual que amb DNS, es poden configurar servidors primaris i servidors secundaris de WINS.

NOTA: WINS no s'ha de confondre amb DNS ni els noms de màquina NetBIOS s'han de confondre amb els noms de màquina TCP/IP. El servidors de DNS són imprescindibles per a Internet (WINS només resol noms de NetBIOS i a la xarxa local, no a Internet.)

Samba pot funcionar com un servidor primari WINS però no pot sincronitzar (--acacha 16:45, 1 abr 2010 (UTC)) les seves dades amb altres servidors WINS (per que aquesta informació no ha estat alliberada per Windows i per tant s'ha de fer per enginyeria inversa).

NetBIOS Browse Lists

Consulteu abans de llegir aquest article:

Que és el que s'utilitza quan no hi ha un servei de noms NetBIOS (és a dir no hi ha un servidor WINS).

Servei de noms NetBIOS

El servei de noms és similar a un sistema de base de dades on:

 • Les dades es guarden a un servidor NBNS(P mode)
 • La base de dades conté una llista de noms NetBIOS --> Adreces IP
 • Les dades es distribueixen entre els nodes que hi participen en una subxarxa IP (B mode), o una combinació (M mode o H mode).

El protocol de noms té 3 tipus diferents de missatges (Name Service Messages) que permeten mantindre la base de dades de noms al dia:

 • Registre o refresc de nom (Name Registration/Refresh): Són els missatges que permeten afegir o mantenir la base de dades.
 • Resoldre noms NetBIOS (Name Query): Són les missatges que intenten resoldre la IP per a un nom concret de NetBIOS
 • Alliberament d'un nom (Name Release): És el procés per qual un nom de màquina és esborrat d'un NBT Scope.

NOTA: NBT scope: Consulteu NBT Scope

Àmbit NetBIOS. NBT Scope

L'àmbit (scope) és el conjunt de màquines que poden veure un nom NetBIOS. Els àmbits possibles són:

 • Nodes B B mode: el domini IP de broadcast (és a dir el segment de xarxa al que estan connectats)
 • Nodes P P mode: el conjunt de màquines que estan connectades al servidor de noms NetBIOS (NBNS)
 • Nodes M i H H mode i M mode: és la unió dels dos anteriors.

Es pot refinar l'àmbit utilitzant un Scope ID que permeti dividir una xarxa NetBIOS en xarxes virtual a l'estil d'una VLAN.

NOTA: Hi ha poques implementacions de l'scope ID i són obsoletes. Samba ho permet però no és recomana. Actualment s'utilitzen NetBIOS groups, és a dir dominis o grups de treball

Noms NetBios. NetBIOS Names

NetBIOSName.png

Els noms NetBIOS poden tenir fins a 15 caràcters. Al final del nom se li afegeix en caràcter del tipus de node formant noms de 16 caràcters. Al emmagatzema els noms (per exemple en un servidor WINS) es guarden sempre els 16 caràcters (omplint amb espais els buits fins a 15 caràcters).

És a dir un nom de NetBIOs té dos parts:

 • Resource Name: Nom del recurs NetBIOS (pot ser una màquina, un servei)
 • Resource Type: Per diferència entre recursos de NetBIOS que tenen el mateix nom. Indica el tipus de recurs.

IMPORTANT: Els noms de NETBIOS són diferents dels noms de DNS

NOTA: Amb DNS també tenim quelcom similar, els registres DNS permeten crear noms de DNS per a màquines (A i PRT), per a serveis (SRV), etc.

Els noms de màquina de NetBIOS no són jeràrquics (no s'utilitzen estructures tipus nommaquina.domini.es)

Altres restriccions/propietats dels noms són:

 • No poden començar per asterisc
 • Només es poden utilitzar caràcters alfanumèrics (a-z, A-Z, 0-9) i els caràcters:
[email protected]#$%^&()-'{}.~
 • No és recomanable utilitzar el punt (no és segur que sigui compatible amb versions futures)
 • Tots els noms DNS són noms vàlids de NetBIOS.

Sovint es reutilitza el nom DNS (p. ex. profe.ies.com es tornaria en nom NetBIOS PROFE)

Cal tenir en compte que els noms NetBIOS incorporen més informació que no pas el nom. Un nom NetBIOS té sempre 16 bytes. 15 bytes pel nom (si el nom és més curt s'omple amb ceros) i l'últim byte especifica el resource type o tipus de node. Podeu trobar una imatge que ho mostra a:

sam.0110.gif

Recursos:

Tipus de nom o servei NetBIOS

Com hem comentat a l'apartat anterior els noms NetBIOS incorporen un byte per indicar el tipus de nom o serveis NetBIOS. L'ordre nmblookup pot ser utilitzada per tal de veure el tipus de node (i el nom del node):

$ nmblookup ubuntu-sala
querying ubuntu-sala on 192.168.1.255
192.168.1.2 ubuntu-sala<00>

On el:

<00>

Indica el tipus de node (en aquest cas estació de treball). La següent taula mostra alguns dels tipus de node possibles:

NetbiosSuffixes.png

Podeu consultar la llista completa a:

http://support.microsoft.com/kb/163409

Com a important caldria destacar el que indica quin és el DC (domain Controller):

1c <domain>	1C	G	Controlador de domini

Els tipus de nom NetBIOS descriuen la funcionalitat del registre. A més cal tenir en compte que poden ser de diferent tipus segons les banderes NetBIOS (NetBIOS flags):

 • Únic (U): el nom solament pot ser assignat a una sola adreça IP. Una mateixa IP pot tenir diferents noms. Es possible que el sufix sigui l'únic caràcter del nom.
 • Grup (G): un grup normal; un mateix nom pot aparèixer en diferents adreces IP. WINS respon a una consulta de noms de grup amb l'adreça de difusió 255.255.255.255.
 • Host múltiple (M): el nom és únic però com l'equip té diferents adreces aleshores és necessària aquest tipus de configuració per permetre el registre de la màquina. El nombre màxim d'adreces és 25.
 • Grup Internet (I): Com que els grups normals utilitzant broadcast i els paquets de broadcast no superen els encaminadors, aleshores es van crear els grups d'Internet.
 • Nom de domini (D): Consulteu Samba#Dominis_Windows_i_grups_de_treball

Les banderes estan molt relacionades amb els Tipus de nodes NetBIOS. Durant el registre del nom de màquina s'indiquen el nom, el tipus i el flag. Consulteu NetBIOS_Name_Server#Entrades_est.C3.A0tiques_a_un_servidor_WINS i també la web:

NOTA: Observeu que els noms de Netbios no només identifiquen màquines sinó també serveis (de forma similar, a DNS disposem de diversos tipus de registres DNS).

El tipus de node també s'anomena sufix de NetBIOS. Consulteu:

Tipus de nodes NetBIOS

Samba implementa el protocol NetBIOS de la mateixa forma que ho fa MS Windows NT/200x/XP, encapsulant-lo amb TCP/IP. NetBIOS Name Server utilitza per defecte missatges UDP de broadcast per tal d'implementar la gestió de llistes de browsing (noms de màquines d'una xarxa). Es poden també utilitzar missatges unicast.

Cal tenir en compte que normalment, només els paquets UDP unicast poden ser encaminats pels encaminadors d'una xarxa. Al fitxer smb.conf podem utilitzar els paràmetres:

remote announce: permet anunciar browse-list a altres màquines de la xarxa amb paquets unicast UDP.
remote browse sync: implements browse list collation using unicast UDP.

El que determina que s'utilitzi un mode o un altres és el NetBIOS node-type. Hi ha quatre tipus:

 • Node b o node broadcast (0x01): S'utilitzen missatges de difusió (UDP broadcast), tant per al registre com per al procés de resolució de noms. No és recomanable en xarxes grans (els missatges de difusió poden saturar el tràfic) i en xarxes segmentades es necessari configurar els encaminadors TCP/IP per tal que màquines situades en diferents segments de xarxa es puguin comunicar entre elles utilitzant noms NetBIOS.
 • Nodo b modificat per Microsoft(0x01): El mateix que abans però amb modificacions introduïdes per Microsoft:
  • Primer s'utilitza una cache anomenada LMHOSTS abans de fer peticions de broadcast.
  • Si la cache no dona resultat s'utilitza el mode b habitual.
 • Node P. Punt a punt (0x02): No s'utilitzen missatges de Broadcast (UDP unicast cap a un servidor WINS). A canvi s'utilitza un servidor de noms NetBIOS (NBNS). La implementació de Windows d'aquest servidor s'anomena WINS. El servidor WINS fa funcions similars a les que fa un servidor de DNS. Tots els clients han de conèixer l'adreça IP del servidor WINS. Aquest mètode és més òptim per a xarxes grans i permet treballar amb xarxes segmentades. El punt feble d'aquest sistema és que deixa de funcionar si cau el servidor WINS o s'hi perd la comunicació.
 • Node m (0x04): És una combinació dels nodes b i p. Aquest mètode utilitza primer b i després p. L'ús de la xarxa és més òptim que b (tot i que no gaire més) i té la avantatge de no dependrà d'un servidor WINS. Continua sent una solució gens òptima per a xarxes grans.
 • Node hibrid (0x08): esborrany de RFC. Utilitza b i p però només s'utilitza b com a últim recurs (primer un paquet UDP unicast al servidor WINS) i després UDP broadcast.

NOTA: Per defecte un Windows utilitza un node de tipus b. Si s'utilitza WINS aleshores es marca el mode h

Per consultar el tipus de node:

C:\> ipconfig /all
Windows 98 IP Configuration
...
Node Type . . . . . . . . . . : Hybrid

Per modificar-lo:

 • Per defecte és b si no hi ha WINS i H si hi ha WINS
 • W2K/XP: Al registres HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters
 • Name: DhcpNodeType
 • Value Type: REG_DWORD - Number
 • Valid Range: 1,2,4,8 (b-node, p-node, m-node, h-node)
 • Windows 95: Al registre, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP
 • Name: NodeType
 • Value type: DWORD
 • Valid range: 1, 2, 4, or 8

Si DNS està activat, després de provar amb els modes indicats es provarà amb resol·lució de noms DNS. Si el DNS està activat també activa el fitxer LMHOSTS i aleshores també es provarà el que digui aquest fitxer.

El tipus de node també és pot configurar per DHCP. Consulteu DHCP#Servidor_WINS.:

Recursos:

Com es resolen els noms de NetBIOS?

 • Es comprova si el noms de la màquina és major de 15 caràcters o si conté punts, sí és així es fa una consulta DNS
 • Es comprova si el nom està a la cache de noms remots del client (consulteu NBTSTAT i nmblookup)
 • Si s'ha determinat un servidor WINS aleshores s'intenta resoldre el nom utilitzant WINS
 • S'intenta localitzar el nom per broadcast a la subxarxa on està connectada la màquina
 • Es comprova el fitxer LMHOSTS
 • Es comprova el fitxers de hosts
 • Es fa una consulta al servidor DNS.

Hi ha múltiples paràmetres que poden afectar aquest comportament a Samba. Per exemple:

# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
  dns proxy = no

# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;  name resolve order = lmhosts host wins bcast
name resolve order = wins host bcast

Ports

El port de NetBIOS NS és:

$ cat /etc/services | grep netbios-ns
netbios-ns   137/tcp             # NETBIOS Name Service
netbios-ns   137/udp

NetBIOS Name Server vs DNS

El format bàsic dels paquets Net Bios Name Server (NBNS) es va copiar de DNS i també s'encapsulen sobre UDP però a diferència de DNS NBNS no utilitza un espai de noms jeràrquic.

Les principals diferències entre NBNS i DNS són:

 • Registre de nom (reclamació de nom): els clients poden registrar els seus noms de forma dinàmica. Els registre es realitza durant l'arrancada del sistema. Per aquesta raó el protocol té uns paquets especials que serveixen per a registrar noms de màquines i com a marques de conflictes.
 • Estat del node (Node Status): Els noms NetBIOS porten al final un indicador de l'estatus del node.

Pot ser substituït WINS per un servidor de DNS

Depèn dels serveis que vulgueu utilitzar:

Serveis que no requereixen NetBIOS

 • Accés a recursos compartits per TCP/IP directa. Port 445
 • Active Directory

Serveis que requereixen NetBIOS

 • SQL
 • Exchange???
 • Network Neighborhood
 • Compartició d'impressores (excepte si es fa a través de AD)
 • ...


Seguretat

La seguretat d'aquest tipus de sistemes es pèssima. Si us fixeu no hi ha res que autentiqui al servidor de WINS i per tant es força senzill que una màquina de la xarxa es faci passar pel servidor WINS (rogue WINS Server) i les resolucions de noms no funcionin correctament.

Si el nostres servidor de WINS està apagat una estona un altre servidor pot agafar el control i passar a ser el Master Browser. També es possible perdre un procés d'elecció de Master Browser si hi ha una altre servidor...

L'única solució pot acabar sent apagar totes les màquines de la xarxa o esperar a que caduquin els timeouts.

Flush de la cache

Normalment s'aconsegueix reiniciant el servidor nmbd:

$ sudo /etc/init.d/samba restart

La cache es troba al fitxer:

 /var/lib/samba/wins.dat

Registre de noms amb NetBIOS Name Server(WINS)

El principal avantatge d'utilitzar WINS és que es deixa d'utilitzar l'ineficient sistema de broadcast que utilitza NetBIOS per a resoldre noms de màquines:

Imatge:

 • sam.0108.gif

Quant un client de WINS es registra, intenta connectar amb el servidor WINS mitjançant un paquet UDP unicast. Si no es pot fer el registres es torna a intentar cada 10 minuts.

Recursos:

Servidor

Per configurar un servidor com a WINS cal posar les següents opcions al fitxer /etc/samba/smb.conf de la màquina que voleu que faci de servidor WINS:

wins support = Yes
name resolve order = wins host bcast

NOTA: També és vàlid: wins support = true. Si utilitzeu el fitxer lmhosts també el podeu indicar.

NOTA: Compte que l'opció host no indica només l'ús del fitxer [[[/etc/hosts]] de fet indica utilitzar la resolució de nom de Unix segons el fitxer nsswitch.conf i per tant pot implicar (segurament) utilitzar primer DNS i després el fitxer de hosts (o fins i tot altres sistemes com NIS)

No confongueu amb la configuració del client WINS que és:

wins server = Adreça_IP_Servidor_WINS
name resolve order = wins host bcast

Per comprovar que funciona cal escanejar amb nmap el port 137 de UDP:

$ nmap -sU -p 137 192.168.0.8

PORT  STATE     SERVICE
137/udp open|filtered netbios-ns

Controls del servei. /etc/init.d/nmbd

Amb l'ordre:

$ sudo /etc/init.d/nmbd restart

Reiniciem el servidor i apliquem els canvis (si n'hi ha hagut) en la configuració de la resol·lució de noms de Samba.

IMPORTANT: No només els servidors WINS tenen un servei nmbd. De fet tots els Samba el tenen, ja que també és el servei responsable de registrar el nom de màquina al servidors WINS o de la difusió de noms per broadcast


name resolve order

Aquest paràmetre és el que ens permet especificar quin tipus de node utilitzarem (node b, node p, node m o node h.)

$ man smb.conf
...
name resolve order (G)
  This option is used by the programs in the Samba suite to determine what naming services to use and in what order to resolve host names to
  IP addresses. Its main purpose to is to control how netbios name resolution is performed. The option takes a space separated string of name
  resolution options.

  The options are: "lmhosts", "host", "wins" and "bcast". They cause names to be resolved as follows:

  ·lmhosts  : Lookup an IP address in the Samba lmhosts file. If the line in lmhosts has no name type attached to the NetBIOS name (see
  the manpage for lmhosts for details) then any name type matches for lookup.

  ·host : Do a standard host name to IP address resolution, using the system /etc/hosts , NIS, or DNS lookups. This method of name reso‐
      lution is operating system depended for instance on IRIX or Solaris this may be controlled by the /etc/nsswitch.conf file. Note that
      this method is used only if the NetBIOS name type being queried is the 0x20 (server) name type or 0x1c (domain controllers). The lat‐
      ter case is only useful for active directory domains and results in a DNS query for the SRV RR entry matching _ldap._tcp.domain.

  ·wins: Query a name with the IP address listed in the WINSSERVER parameter. If no WINS server has been specified this method will be
      ignored.

  ·bcast : Do a broadcast on each of the known local interfaces listed in the interfaces parameter. This is the least reliable of the
      name resolution methods as it depends on the target host being on a locally connected subnet.

  The example below will cause the local lmhosts file to be examined first, followed by a broadcast attempt, followed by a normal system
  hostname lookup.

  When Samba is functioning in ADS security mode (security = ads) it is advised to use following settings for name resolve order:

  name resolve order = wins bcast

  DC lookups will still be done via DNS, but fallbacks to netbios names will not inundate your DNS servers with needless querys for
  DOMAIN<0x1c> lookups.

  Default: name resolve order = lmhosts host wins bcast
  Example: name resolve order = lmhosts bcast host

Recursos:

Fitxer /etc/samba/lmhosts

És l'equivalent al fitxer /etc/hosts amb TCP/IP i la resolució de noms.

 #
 # Sample Samba lmhosts file.
 #
 192.9.200.1  TESTPC
 192.9.200.20  NTSERVER#20
 192.9.200.21  SAMBASERVER

Configuració del servidor

IMPORTANT: Cal tenir en compte que, a diferència del que succeïx amb DNS, els noms de màquines i serveis NEtBIOS a un servidor WINS són determinats de forma dinàmica durant l'operació de registre que realitzen els clients durant l'arrancada. És a dir, no hi ha un fitxer de configuració del servidor WINS on posar noms de màquina o serveis NetBIOS de forma estàtica

Podeu consultar les màquines registrades a un servidor WINS consultant el fitxer:

/var/lib/samba/wins.dat

Podeu modificar el fitxer directament però no està dissenyat WINS per funcionar d'aquesta forma. Si voleu afegir entrades estàtiques consulteu:

Entrades estàtiques a un servidor WINS

Fitxer /var/lib/samba/wins.dat

En un servidor WINS Samba conté un registre dels noms NetBIOS de la xarxa:

$ cat /var/lib/samba/wins.dat 
VERSION 1 0
"GRUPO_TRABAJO#00" 1202114087 255.255.255.255 e4R
"ACACHA#03" 1202125997 192.168.1.3 66R
"CASA#1b" 1202125997 192.168.1.3 64R
"ACACHA#20" 1202125997 192.168.1.3 66R
"CASA#1c" 1202125997 192.168.1.3 e4R
"GRUPO_TRABAJO#1e" 1202114087 255.255.255.255 e4R
"CASA#00" 1202125997 255.255.255.255 e4R
"SERGI#03" 1202114087 192.168.1.5 64R
"SERGI#20" 1202114087 192.168.1.5 64R
"ACACHA#00" 1202125997 192.168.1.3 66R
"CASA#1e" 1202125997 255.255.255.255 e4R
"��__MSBROWSE__�#01" 1202114087 255.255.255.255 e4R
"SERGI#00" 1202114087 192.168.1.5 64R 

El format és el següent:

"NAME#TYPE" TTL ADDRESS+ FLAGS

Els flags són el resultat de sumar els valors hexadecimals que corresponguin:

 • 00: Broadcast node registration
 • 20: Peer node registration
 • 40: Meta node registration
 • 60: Hybrid node registration
 • 02: Permanent name
 • 04: Active name
 • 80: Group name
 • R: Registration Record

Per exemple

 • e4R: Nom de grup hibrid i actiu.
 • 64R: Node hibrid actiu i no permanent de NetBIOS.
 • 66R: Node hibrid actiu i amb nom permanent de NetBIOS.

Els valors es poden consultar al fitxer nameserv.h.

Per fer un flush de la cache consulteu: Flush de la cache.

Per afegir una entrada estàtica consulteu NetBIOS_Name_Server#Entrades_est.C3.A0tiques_a_un_servidor_WINS.

Recursos:

Entrades estàtiques a un servidor WINS

A Samba es poden afegir directament al fitxer /var/lib/samba/wins.dat. El format és:

"NAME#TYPE" TTL ADDRESS+ FLAGS

on:

 • NAME: Nom NetBIOS
 • TYPE: és el sufix NetBIOS o tipus NetBIOS.
 • TTL: és el Time To Live o temps que es guardarà la entrada al servidor WINS.
 • ADDRESS+: Indica les adreces IP, pot ser una u múltiples separades per espai (és el que indica el signe +)
 • FLAGS: NetBIOS flags per al registre de la màquina

Un entrada dinàmica típica:

"MADMAN#03" 1155298378 192.168.1.2 66R

Per fer una entrada permanent, cal posar el TTL a infinit (valor 0):

"MADMAN#03" 0 192.168.1.2 66R

La bandera NetBIOS (Flag) s'ha d'interpretar com una suma de valors hexadecimals, on els valors són:

00 - Broadcast node registration
20 - Peer node registration
40 - Meta node registration
60 - Hybrid node registration
02 - Permanent name
04 - Active name
80 - Group name

Així 66 és:

Node hibrid, permanent i actiu

La R indica que és un registre de registre (record registration). Els valors es poden trobar al fitxer nameserv.h del codi font de Samba.

NOTA: Les entrades estàtiques només s'haurien d'afegir per a servidors que sempre tenen la mateixa IP i per a serveis crítics. Per exemple no es recomanable utilitzar-les amb estacions de treball

Per poder fer els canvis cal aturar el servei nmdb:

$ sudo /etc/init.d/samba stop

Alguns distribucions (com Open Suse):

# /etc/init.d/nmb stop

És important tenir en compte que per aplicar els canvis cal reiniciar el servei nmdb

# /etc/init.d/nmb start

o

$ sudo /etc/init.d/samba start


Recursos:

Clients

Configuració estàtica del client de WINS

Clients Windows

A:

Panell de control -> Connexions -> Connexió xarxa local -> TCP/IP -> Propietats --> Avanzadas --> Pestanya WINS.

La finestra mostra el següent:

ConfiguracioWINSWindows.png

Clients Linux. Samba

Cal posar al fitxer /etc/samba/smb.conf

wins server = Adreça_IP_Servidor_WINS
name resolve order = wins host bcast

Configurar el servidor Wins amb DHCP

Clients Windows

Amb clients Windows només cal indicar que la xarxa es configuri amb DHCP.

TODO: Comprovar

NOTA: Hem tingut experiències amb ordinadors Windows que no agafen WINS per DHCP i cal indicar-ho manualment... no sabem que és...

Clients Linux. Samba

TODO

Una opció es afegir una línia als clients samba al seu fitxer smb.conf (a Debian ho permet fer durant la instal·lació de Samba):

include = /etc/samba/dhcp.conf

Aquest fitxer el pot crear el client amb un script dhclient-script.

I també cal afegir

request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers, domain-name,
domain-name-servers, host-name, netbios-name-servers;

Al fitxer:

/etc/dhclient.conf

Vegeu també:

DHCP

Recursos:


Clients per línia d'ordres

Windows

netsh
NBlookup

És un executable que podeu obtenir a:

Un cop desinstal·lar és un zip autoextraible i podeu escollir o baixar els fitxers. Tindreu un executable anomenat:

nblookup.exe

Si feu doble clic entrareu al mode interactiu.

Per línia d'ordres podeu executar diverses opcions. Alguns exemples:

Consultar els DC (Domain Controllers) ( registres 1C) d'un domini a un servidor wins especific (a l'exemple):

> nblookup.exe /s 192.168.0.8 /x 1C INSEBRE

Recursion is on 

Querying WINS Server: 192.168.0.8
NetBIOS Name: INSEBRE
Suffix: 1C 

Name returned: INSEBRE
IP Address: 192.168.0.8

IP Address: 192.168.0.3

IP Address: 192.168.0.6

IP Address: 192.168.30.3 

IP Address: 192.168.20.3

IP Address: 172.16.0.3
 

A l'exemple es tracta d'un domini amb multiples DC o DCs amb múltiples interfícies de xarxa.

WINS failover

http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-Developers-Guide/wins.html

Resolució de problemes. Troubleshooting

No es resolen correctament els noms de NetBIOS

Algunes de les coses que podeu mirar són:

 • Consulteu la configuració de firewall amb iptables -nvL (vegeu iptables).
 • Consulteu quin tipus de node NetBIOS esteu utilitzant.
 • La màquina o servei de NetBIOS a la que voleu accedir està al mateix segment de xarxa? Si no és així cal configurar correctament els encaminadors i segurament voldreu utilitzar WINS.

Vegeu també


Recursos