IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Notes prèvies

Abans de començar i sobretot abans de preguntar quan us trobeu amb algun problema, consulteu els apartats:

NA4.A2. Configuració per línia de comandes d'un servidor Linux (Ubuntu Server). Configuració dinàmica i configuració estàtica

Totes les pràctiques d'aquesta activitat es realitzen amb la màquina Virtual (Virtual Box) Ubuntu Server que us acabeu d'instal·lar.

Configuració estàtica

Quan no es disposa d'entorn gràfic, normalment els passos que cal seguir per configurar la xarxa són una combinació de comandes i d'edicions de fitxers de configuració. Les següents pàgines us poden ser útils com a material de referència de comandes, fitxers de configuració i paquets Linux:

Si voleu configurar estàticament el node de xarxa necessitareu conèixer els paràmetres bàsics de xarxa:

 • Adreça IP
 • Màscara de xarxa
 • Pasarel·la
 • Servidor/s de DNS

Aquests paràmetres venen determinats per la xarxa a la que us voleu connectar:

 • Adreça IP: Ha de ser una adreça que estigui dins del rang d'adreces vàlides de xarxa (per exemple no podem utilitzar l'adreça de difusió ni l'adreça de xarxa) i que no la tingui ningú més.
 • Màscara de xarxa: És un paràmetre que normalment us ve donat (el determina l'administrador de la xarxa). Només canviareu la màscara de xarxa quan estigueu dissenyant subxarxes
 • Pasarel·la/Gateway: També ve determinada per l'administrador de la xarxa. Es té el costum d'utilitzar la primera màquina de la xarxa però no té per què ser així.
 • Servidor de DNS: També ve determinar per l'administrador de la xarxa o el proveïdor de serveis al que heu contracta el servei d'Internet (en el cas de dispositius de xarxa)

Les màquines virtual que heu configurat es configuren en una xarxa pròpia de Virtual Box amb DHCP (el servidor de DHCP el proporciona Virtual Box).

Objectiu de la pràctica: Configurar la màquina virtual de forma estàtica amb els mateixos paràmetres que ha obtingut la màquina amb DHCP.

Heu d'utilitzar les comandes de xarxa:

I consultar el fitxer de configuració:

/etc/resolv.conf

Per obtenir els paràmetres bàsics de xarxa:

 • Adreça IP
 • Màscara de xarxa
 • Pasarel·la
 • Servidor/s de DNS

I també els següents paràmetres:

 • Número d'interfícies de xarxa:
 • Nom de les interfícies de xarxa:
 • Nombre de màquines de la xarxa:
 • Adreça de xarxa:
 • Adreça de broadcast:
 • Primera màquina de la xarxa:
 • Última màquina de la xarxa:
 • Classe de xarxa:
 • Xarxa privada o xarxa pública?:
 • Adreça MAC:

Ara que ja coneixeu la xarxa i els paràmetres de xarxa de la màquina ja podeu procedir a configurar estàticament el vostre servidor Ubuntu.

Podeu seguir les passes de les web:

Cada cop que vulgueu comprovar els canvis que heu fet heu d'executar:

$ sudo /etc/init.d/networking restart

o

$ sudo ifdown ethx

i

$ sudo ifup ethx

On x és el número de la vostra interfície de xarxa.

Finalment comproveu que tot funciona correctament seguint les passes de la web:

Configuració dinàmica

Un cop hàgiu fet la configuració estàtica anem a veure com es configura una màquina amb DHCP (configuració dinàmica).

Cal que segui els passos de:

IMPORTANT: Anoteu el resultat de les comandes ifup i ifdown (o dhclient) i quins paràmetres de xarxa us ha assignat el servidor de DHCP.

Responeu a la pregunta:

 • Us assigna sempre els mateixos paràmetres? Apagueu i encengueu la interfície amb les comandes ifup, ifdown per comprovar-ho.

NA4.A3. Documentació de la configuració gràfica de xarxa d'una estació de treball Linux (Ubuntu)

Ara anem a veure la configuració gràfica de xarxa d'Ubuntu.

Podeu seguir les instruccions de la web:

A la vostra documentació ha d'aparèixer.

 • Captures de les principals pantalles de configuració
 • Heu de relacionar cada pantalla amb el/els paràmetre/s que configura i els fitxers de configuració associats.

Configuració estàtica

Un cop feta aquesta documentació heu de fer el següent exercici per a la configuració estàtica:

 • Obtenir les dades de configuració de la vostra màquina:

Paràmetres bàsics de xarxa:

 • Adreça IP
 • Màscara de xarxa
 • Pasarel·la
 • Servidor/s de DNS

I també els següents paràmetres:

 • Número d'interfícies de xarxa:
 • Nom de les interfícies de xarxa:
 • Nombre de màquines de la xarxa:
 • Adreça de xarxa:
 • Adreça de broadcast:
 • Primera màquina de la xarxa:
 • Última màquina de la xarxa:
 • Classe de xarxa:
 • Xarxa privada o xarxa pública?:
 • Adreça MAC

i apuntar-les a la wiki.

 • Apuntar si teniu una configuració estàtica o dinàmica
 • Configurar la màquina de forma estàtica amb els mateixos paràmetres que teniu amb la configuració dinàmica.
 • Comproveu que tot funciona correctament seguint les passes de la web:

Configuració dinàmica

Documenteu els passos a seguir per a tornar a posar la configuració dinàmica de la xarxa.

Comproveu que tot funciona correctament seguint les passes de la web:

NA4.A4. Configuració gràfica d'una estació de treball Windows. Documentació dels passos a seguir

Configuració estàtica

Seguiu els mateixos passos de la pràctica 3.1 però aquest cop ho feu amb la màquina virtual de Windows.

Configuració dinàmica

Seguiu els mateixos passos de la pràctica 3.2 però aquest cop ho feu amb la màquina virtual de Windows.

Annex 1. Editors de text

En GNU/Linux hi han milers d'editors de text que podeu utilitzar tant gràfics com de línia de comandes. Per línia de comandes us recomano dos editors:

joe

Aquest és l'editor que utilitzo jo normalment per editar fitxers per línia de comandes. Possiblement cal instal·lar-lo ja que no és un editor que portin les distribucions GNU/Linux per defecte:

$ sudo apt-get install joe

Amb joe podeu:

Iniciar joe:

$ joe nom_del_fitxer_que voleu editar

Per exemple

$ sudo joe /etc/network/interfaces
NOTA: Cal afegir sudo al davant de la comanda joe si necessiteu ser superusuari per tenir permisos de modificació del fitxer. La majoria d'exemples d'aquesta pàgina necessiten utilitzar sudo.

Consultar l'ajuda:

Per accedir a l'ajuda s'ha d'utilitzar la combinació de tecles <Ctrl> + K + H.

Us apareixerà el següent menú:

 Help Screen  turn off with ^KH  more help with ESC . (^[.)       
CURSOR      GO TO      BLOCK   DELETE  MISC     EXIT    
^B left ^F right ^U prev. screen ^KB begin ^D char. ^KJ reformat ^KX save  
^P up  ^N down ^V next screen ^KK end  ^Y line ^KA center  ^C abort 
^Z previous word ^A beg. of line ^KM move  ^W >word ^T options ^KZ shell 
^X next word   ^E end of line ^KC copy  ^O word< ^R refresh FILE    
SEARCH      ^KU top of file ^KW file  ^J >line SPELL    ^KE edit  
^KF find text  ^KV end of file ^KY delete ^_ undo ^[N word   ^KR insert 
^L find next  ^KL to line No. ^K/ filter ^^ redo ^[L file   ^KD save  

Com podeu veure la majoria d'accions amb joe es realitzen pressionant la tecla <Ctrl> + alguna lletra. El símbol ^ indica la tecla Control.

Tornar a fer i desfer

Es pot fer i desfer accions utilitzant la combinació de tecles:

Desfer: <Ctrl> + Espai + _ (guió baix)

Tornar Fer:<Ctrl> + Espai + ^

Sortir i guardar:

Per sortir i guardar els canvis cal pressionar les tecles:

Sortir i guardar: <Ctrl> + K + X'.

Sortir sense guardar: <Ctrl> + C'.

nano

Aquest editor de text acostuma a trobar-se per defecte en tots els sistemes operatius GNU/Linux:

Amb nano podeu:

Iniciar nano:

$ nano nom_del_fitxer_que voleu editar

Per exemple

$ sudo nano /etc/network/interfaces
NOTA: Cal afegir sudo al davant de la comanda nano si necessiteu ser superusuari per tenir permisos de modificació del fitxer. La majoria d'exemples d'aquesta pàgina necessiten utilitzar sudo.

Consultar l'ajuda:

L'ajuda us apareix sempre a la part inferior de la pantalla:

[ línia 1/1 (100%), col 1/1 (100%), car 0/0 (0%) ]
^G Ajuda   ^O Desa   ^R Llegeix  ^Y Pàg Ant  ^K Talla   ^C Pos Act
^X Surt   ^J Justifica ^W Cerca   ^V Pàg Seg  ^U Destalla e^T Ortografia

Com podeu veure la majoria d'accions amb nano es realitzen pressionant la tecla <Ctrl> + alguna lletra. El símbol ^ indica la tecla Control.

Sortir i guardar:

Per sortir i guardar els canvis cal pressionar les tecles:

<Ctrl> + X'. 

I us apareixerà un menú que us preguntarà que voleu fer abans de sortir:

Voleu desar el búfer modificat (RESPONDRE «No» DESTRUIRÀ ELS CANVIS) ?     
 S Sí
 N No      ^C Cancel·la

Si voleu guardar pressioneu la tecla S i si no voleu salvar pressioneu la tecla N.

Annex 2. FAQ (Frequently Asked Questions) Preguntes i errors més freqüents

No em deixa modificar els valors d'un fitxer de configuració

Consulteu el següent apartat.

No em deixa guardar les modificacions un fitxer de configuració

Segurament no teniu permisos per modificar el fitxer. Tots els fitxers de configuració de xarxa (i en general tots els fitxers que es troben a la carpeta /etc) estan protegits i només els pot modificar el superusuari

Sol·lució: Anoteu els canvis que heu fet (copiar i enganxar?), sortiu de l'editor de text i proveu de tornar a editar el fitxer utilitzant la comanda
sudo.

Exemple

$ sudo joe /etc/network/interfaces

En comptes de

$ joe /etc/network/interfaces

No se com sortir de joe

Consulta la secció joe.

No se com sortir de nano

Consulta la secció nano.

No se com sortir de vi

Consulta el manual de vi:

$ man vi

O utilitza els altres editors: nano i joe.

No se com guardar els canvis i sortir amb joe

Consulta la secció joe.

No se com guardar els canvis i sortir amb nano

Consulta la secció nano.

No se com modificar fitxers amb vi

Consulta el manual de vi:

$ man vi

O utilitza els altres editors: nano i joe.

He modificat els fitxers de configuració però no ha canviat res

Cada cop que vulgueu comprovar els canvis que heu fet en un fitxer de configuració heu d'executar:

$ sudo /etc/init.d/networking restart

o

$ sudo ifdown ethx

i

$ sudo ifdown ethx

On x és el número de la vostra interfície de xarxa.

No em funciona la xarxa

Segueix les passes de la web:

I consulta el document: