IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Exemples

Especificar el charset set

--default-character-set=charset_name

Volcar i restaurar una base de dades amb caràcters latin1 (ISO-8859-1) a un mysql amb UTF-8

Volcar:

$ mysqldump -u username -p wikidb --default-character-set=latin1 > wikidb_27_01_2010.sql

Restaurar:

$ sudo mysql -p wikidb --default-character-set=latin1 < wikidb_27_01_2010.sql

Volcar només la estructura sense dades d'una base de dades

$ mysqldump -u username -ppassword --no-data database_name > dump.sql

Volcar només dades sense la estructura

$ mysqldump -u username -ppassword --no-create-info database_name > dump.sql

Volcar varies bases de dades

$ mysqldump -u username -ppassword --databases db_name1 [db_name2 ...] > dump.sql

Volcar totes les bases de dades

IMPORTANT: No té gaire sentit! penseu que es copiarà també la base de dades mysql i això us pot portar problemes...

$ mysqldump -u username -ppassword --all-databases > dump.sql

Base de dades de Moodle

$ mysqldump -u username -p -C -Q -e --create-options moodle > moodle-backup-2007-04-01.sql

Resol·lucio de problemes

Got error: 145: Table X is marked as crashed and should be repaired when using LOCK TABLES

# mysqldump -p --all-databases > dump.sql
mysqldump: Got error: 145: Table './wikidb/mediawiki_searchindex' is marked as crashed and should be repaired when using LOCK TABLES
# mysql -p
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 47
Server version: 5.1.36-log SUSE MySQL RPM 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. 

mysql> USE wikidb
Database changed
mysql> REPAIR TABLE mediawiki_searchindex;
+------------------------------+--------+----------+----------+
| Table            | Op   | Msg_type | Msg_text |
+------------------------------+--------+----------+----------+
| wikidb.mediawiki_searchindex | repair | status  | OK    | 
+------------------------------+--------+----------+----------+
1 row in set (0.06 sec) 

mysql> exit


Vegeu també