IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vege també

Instal·lació

$ sudo apt-get install mailutils

mail

mail és una ordre de línia de comandes que proporciona un client de correu electrònic bàsic per a sistemes Unix i GNU/Linux

Si no indiqueu cap opció, aleshores mail el que fa és llegir el correu pendent de l'usuari:

$ mail
Mail version 8.1.2 01/15/2001. Type ? for help.
"/var/mail/sergi": 1 message 1 unread
>U 1 [email protected]   Fri Apr 2 16:30  16/454  Prova
&

Com podeu veure cada usuari té el seu correu a la carpeta /var/mail/nomusuari.

NOTA: Els correus electrònics no tenen per què ser de dominis reals d'Internet, es pot utilitzar una especie de missatgeria entre els usuaris d'una màquina. Observeu que el correu electrònic del sistema té el format:

[email protected]_maquina

A l'anterior exemple tenim un correu electrònic pendent de lectura (U --> unread):

>U 1 [email protected]   Fri Apr 2 16:30  16/454  Prova

El correu té l'assumpte "Prova" i es va enviar el 2 d'abril a les 16:30.

Per veure el contingut del missatge escriviu el número del missatge:

& 1
Message 1:
From [email protected] Fri Apr 2 16:30:18 2010
X-Original-To: sergi
To: [email protected]
Subject: Prova
Cc: [email protected]
Date: Fri, 2 Apr 2010 16:30:18 +0200 (CEST)
From: [email protected] (Sergi Tur Badenas)

Missatge de prova

El missatge té dos parts separades per un espai en blanc, la capçalera:

From [email protected] Fri Apr 2 16:30:18 2010
X-Original-To: sergi
To: [email protected]
Subject: Prova
Cc: [email protected]
Date: Fri, 2 Apr 2010 16:30:18 +0200 (CEST)
From: [email protected] (Sergi Tur Badenas)

I el contingut:

Missatge de prova

Aquest missatge s'ha enviat escrivint:

$ mail sergi
Subject: Prova
Missatge de prova
Cc: [email protected]

Per acabar d'escriure el missatge premeu:

Ctrl+D

Per sortir del client de correu electrònic utilitzeu també Ctrl+D:

& Saved 1 message in /home/sergi/mbox

NOTA: El fitxer ~/mbox conté els fitxers llegits per un usuari.

. Si ara torneu a entrar al correu electrònic:
$ mail
No mail for sergi

Podem indicar alguns del paràmetres de la capçalera mitjançant opcions:

$ mail -s "Tens un correu electrònic nou" -c [email protected] [email protected] [email protected]

On:

 • -s (subject): És l'assumpte del correu electrònic.
 • -c (carbon-copy): És una llista de correus electrònics als quals enviar una còpia carbó del correu.

Podeu consultar la resta de paràmetres al manual:

$ man mail

També es pot enviar correus de la següent forma:

$ echo "Missatge" | mail -s "Prova" [email protected] 

que és una forma força comuna d'utilitzar l'ordre mail en guions de shell.

També existeix l'opció -a que permet indicar codificacions de caràcters ISO-8859

$ echo "Missatge" | mail -a ISO-8859-8 -s "Prova" [email protected] 

mail recorda força l'ús de l'ordre ed.

mailx

Cal configurar mailx:

$ gedit ~/.mailrc
# set smtp for nail
# ref: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=4531994&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;postcount=6
 
# gmail account (default)
# $ mailx -s "subject line" -a /path/file [email protected] < /path/body.txt
set from="[email protected] (YOURNAME)"
set sendmail="/usr/bin/msmtp"
set message-sendmail-extra-arguments="-a gmail"

per provar:

$ echo -e “testing email from the command line” > /tmp/test_email
$ mailx -s “nail gmail test” [email protected] < /tmp/test_email

Check your gmail account and you should have a message from yourself. You can also check your log:

$ gedit /tmp/msmtp.log

Fitxers

Ordres a executar al iniciar el correu

Són fitxers RC. Hi ha 2, un per a tot el sistema i un per als usuaris concrets

/etc/mail.rc

Són comandes que s'executen al iniciar l'ordre mail per a tots els usuaris del sistema

A Ubuntu 9.10 el fitxer per defecte conté:

$ sudo joe /etc/mailrc
set ask askcc append dot save crt
ignore Received Message-Id Resent-Message-Id Status Mail-From Return-Path Via Delivered-To

Si afegiu la línia:

echo "Entrant al correu..."

Al executar:

$ mail
Entrant al correu...
No mail for sergi

Es pot saltar amb:

$ mail -n

~/.mailrc

Similar a /etc/mailrc però només per l'usuari que té aquest fitxer a la seva HOME.

/etc/aliases

Defineix redireccions.

$ cat /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster:  root
clamav: root
prova: sergi

Reenvia el correu que s'envii a postmaster o clamav a root i el que s'envii a prova a sergi.

Cada cop que es fa un canvi a aquest fitxer cal executar:

$ sudo newaliases

Té un manual:

$ man aliases

Aquest fitxer forma part de la base de dades local files que s'utilitza i configura mitjançant NSSwitch.

Els usuaris també poden realitzar una configuració a nivell d'usuari (per-user basis) al fitxer ~/.forward. La sintaxi del fitxers és similar.

/etc/login.defs

A aquest fitxer s'especifica el directori i el fitxer de mail :

MAIL_DIR (string) --> Típicament /var/mail. Sinó s'especifica s'utilitza un valor definit en temps de compilació.
MAIL_FILE (string) --> Indica el fitxer de MAIL.

NOTA: Aquestes variables són utilitzades per useradd/userdel/usermod per tal de gestionar el correu de l'usuari.

TODO: Hi ha un mòdul pam_mail?

Consulteu /etc/login.defs.

Reenviar el correu de root a un altre usuari

Es veu que el problema és que hi ha un procés que s'executa com a nobody. Consulteu:

Recursos:

Es pot soluciona reenviant el correu de root a un altre usuari

$ sudo joe /etc/aliases
...
root: sergi
$ sudo newaliases

Ara els correus dirigits a root s'enviaran a l'usuari root

Vegeu també

Enllaços externs