IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TODO 
Nom del mòdul:
Abreviatura:
Curs:
Cicle:
Autors:
Vegeu Plantilles --> Ha de tenir:
 - Nom del mòdul
 - Abreviatura
 - Curs 
 - Cicle
 - Autors
TODO Plantilla:ApuntsAlumne Vegeu Plantilles --> Ha de tenir:
:*Mòdul 1 : Implantació de sistemes operatius
 - Alumne que fa els apunts (enllaç a la seva pàgina personal)
 - Mòdul Professional al que corresponen els apunts (link correcte)
 - Curs 
 - Cicle
 - Autors

 TODO 
Pugeu una FOTO VOSTRA!
Nom: {{{Rafel Melich Baiges}}}
Curs: Indiqueu el vostre curs!
Grup: Indiqueu el vostre grup!
Autors: Indiqueu mínim un autor!
Vegeu Plantilles --> Ha de tenir:
 http://www.iescopernic.com/mediawiki/index.php/Usuari:Sergi
 • Durada: 231 hores.
 • Hores de lliure disposició: 33 hores
 • Unitats formatives que el componen:
 • UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
 • UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
 • UF3: Implantació de programari específic: 25 hores
 • UF4: Seguretat, rendiment i recursos:33 hores

IMPORTANT: LA UF4 es realitza a segon

Continguts

Inicials:

Vegeu Institut_de_l'Ebre_2011/2012#Continguts_comuns

1r trimestre

 • LPI 104.2. Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers
 • LPI 104.3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers

2n Trimestre

3r Trimestre

Feina per casa:

 • LPI 103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers. Inclou els objectius:
 • LPI 104.6. Crear i canviar els enllaços durs i simbòlics

Grups

UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

TODO: Llista Ok

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seves característiques i interpretant la documentació tècnica.
1.1. Identifica els elements funcionals d'un sistema informàtic i els seus mecanismes d’interconnexió.
1.2. Identifica les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu.
1.3. Compara diferents sistemes operatius, les seves versions i llicències d'ús, en funció dels seus requisits, característiques i camps d'aplicació.
1.4. Realitza instal·lacions de diferents sistemes operatius.
1.5. Preveu i aplica tècniques d'actualització i rescats.
1.6. Soluciona incidències del sistema i del procés d'inici.
1.7. Utilitza eines per conèixer el programari instal·lat en el sistema i el seu origen.
1.8. Elabora documentació de suport relativa a les instal·lacions efectuades i les incidències detectades.
2. Configura el programari de base, atenent a les necessitats d'explotació del sistema informàtic.
2.1. Planifica, crea i configura comptes d'usuari, grups, perfils i polítiques de contrasenyes locals.
2.2. Assegura l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de contrasenyes.
2.3. Actua sobre els serveis i processos en funció de les necessitats del sistema.
2.4. Instal·la, configura i verifica protocols de xarxa.
2.5. Analitza i configura els diferents mètodes de resolució de noms.
2.6. Optimitza l'ús dels sistemes operatius per a sistemes portàtils.
2.7. Utilitza màquines virtuals per a realitzar tasques de configuració de sistemes operatius i analitzar els seus resultats.
2.8. Documenta les tasques de configuració del programari de base.

Continguts:

1. Instal·lació de software lliure i propietari:
1.1. Estructura i components d'un sistema informàtic. Perifèrics i adaptadors per a la connexió de dispositius. Tipus de xarxes, cablatge i connectors.
1.2. Mapa físic i lògic d’una xarxa
1.3. Arquitectura d'un sistema operatiu.
1.4. Funcions d'un sistema operatiu.
1.5. Tipus de sistemes operatius.
1.6. Tipus d'aplicacions
1.7. Llicències i tipus de llicències.
1.8. Gestors d'arrencada
1.9. Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris.
1.10. Instal·lació de sistemes operatius. Requisits, versions i llicències.
1.11. Instal·lació / desinstal·lació d'aplicacions. Requisits, versions i llicències.
1.12. Actualització de sistemes operatius i aplicacions.
1.13. Fitxers d'inici de sistemes operatius.
1.14. Registre del sistema.
1.15. Actualització i manteniment de controladors de dispositius.
2. Administració de programari de base:
2.1. Administració d'usuaris i grups locals.
2.2. Usuaris i grups predeterminats.
2.3. Seguretat de comptes d'usuari.
2.4. Seguretat de contrasenyes.
2.5. Administració de perfils locals d'usuari.
2.6. Configuració del protocol TCP / IP en un client de xarxa. Direccions IP Màscares de subxarxa.
2.7. Configuració de la resolució de noms.
2.8. Fitxers de configuració de xarxa.
2.9. Optimització de sistemes per a ordinadors portàtils. Arxius de xarxa sense connexió.


UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

UF3: Implantació de programari específic

Vegeu també

Enllaços externs