IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TODO 
Nom del mòdul:
Abreviatura:
Curs:
Cicle:
Autors:
Durada:165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Introducció a les xarxes: 44 hores
UF2. Administració de dispositius de xarxa: 44 hores
UF3. Administració avançada de xarxes	:44 hores

Continguts

Inicials:

Vegeu Institut_de_l'Ebre_2011/2012#Continguts_comuns

1r trimestre:

2n trimestre:

Grups

Unitats formatives

UF1. Introducció a les xarxes

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Reconeix l'estructura de les xarxes de dades identificant els seus elements i principis de funcionament.
1.1. Identifica els factors que impulsen la contínua expansió i evolució de les xarxes de dades.
1.2. Diferencia els diferents mitjans de transmissió utilitzats en les xarxes.
1.3. Reconeix els diferents tipus de xarxa i les seves topologies.
1.4. Descriu les arquitectures de xarxa i els nivells que les componen.
1.5. Descriu el concepte de protocol de comunicació.
1.6. Descriu el funcionament de les piles de protocols en les diferents arquitectures de xarxa.
1.7. Presenta i descriu els elements funcionals, físics i lògics, de les xarxes de dades.
1.8. Diferencia els dispositius d'interconnexió de xarxes atenent al nivell funcional en què s'enquadren.
2. Integra ordinadors i perifèrics en xarxes cablejades i sense fils, avaluant el seu funcionament i prestacions.
2.1. Identifica els estàndards per a xarxes cablejades i sense fils.
2.2. Munta cables directes, creuats i de consola.
2.3. Utilitza comprovadors per verificar la connectivitat de diferents tipus de cables.
2.4. Utilitza el sistema d'adreçament lògic IP per assignar adreces de xarxa i màscares de subxarxa.
2.5. Configura adaptadors de xarxa cablejats i sense fil sota diferents sistemes operatius.
2.6. Integra dispositius a xarxes cablejades i sense fils.
2.7. Comprova la connectivitat entre diversos dispositius i adaptadors sense fils sobre diferents configuracions.
2.8. Utilitzat aplicacions per representar el mapa físic i lògic d'una xarxa.
2.9. Monitoritza la xarxa mitjançant aplicacions basades en el protocol SNMP.

Continguts

1. Caracterització de xarxes:
1.1. Terminologia: Xarxes LAN, MAN i WAN, Topologies, arquitectures, protocols.
1.2. Sistemes de numeració decimal, hexadecimal i binari. Conversió entre sistemes.
1.3. Arquitectura de xarxes.
1.4. Encapsulament de la informació.
1.5. El model OSI.
1.6. El model TCP / IP.
1.7. Les tecnologies «Ethernet».
1.8. El model OSI i «Ethernet».
1.9. Tipus de cablejat «Ethernet».

2. Integració d'elements en una Xarxa:
2.1. Els mitjans físics.
2.2. Ample de banda i taxa de transferència.
2.3. Els cables metàl·lics (coaxial, STP i UTP).
2.4. Factors físics que afecten la transmissió.
2.5. La connexió sense fils. Els espectres d'ona de microones i ràdio.
2.6. Topologies. Associació i Autenticació a la WLAN.
2.7. Adreçament.
2.8. Dominis de col·lisió i de difusió.
2.9. Adreces IPv4 i màscares de xarxa.
2.10. Adreçament dinàmic (DHCP).
2.11. Adaptadors.
2.12. Adaptadors amb fils: instal·lació i configuració.
2.13. Adaptadors sense fils: instal·lació i configuració.

UF2. Administració de dispositius de xarxa

UF3. Administració avançada de xarxes

Pràctiques cablatge estructurat

Vegeu també

Enllaços externs