IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

De forma similar al que fa la comanda lspci amb el bus de comunicacions PCI, la comanda lsusb ens mostra els dispositius connectats al bus USB

$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 002: ID 03f0:0324 Hewlett-Packard 
Bus 007 Device 003: ID 046d:c018 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Analitzem més en detall la línia marcada en negreta. A cada línia podem observar, primer el número de bus (Bus 007) seguit d'un número de dispositiu (Device 003). Després, i separat per dos punts, tenim el identificador del venedor i després del producte (ID 046d:c018 en la fora ID {vendor}:{producte}) i finalment el nom del dispositiu. El nom del dispositiu s'obté a partir de l'identificador utilitzant el fitxer:

/var/lib/misc/usb.ids

Aquesta base de dades es pot actualitza utilitzant la comanda:

$ /usr/sbin/update-usbids

En aquest exemple, s'han detectat 7 busos USB (001,002,003,004,005,006 i 007). Es busos 001, 003,004,005 i 006 no tenen dispositius connectats. Observeu que només els busos 1 i 2 són USB 2.0. Amb la comanda:

$ lsusb -t
Bus# 1
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0002
Bus# 2
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0002
Bus# 3
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0001
Bus# 4
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0001
Bus# 5
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0001
Bus# 6
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0001
Bus# 7
`-Dev#  1 Vendor 0x1d6b Product 0x0001
 `-Dev#  2 Vendor 0x03f0 Product 0x0324

Podem veure els dispositius en forma d'arbre i amb les seves dependències. Com podeu veure el dispositiu:

Linux Foundation 1.1 root hub

És un dispositiu genèric que representa el bus USB en sí.

Cal tenir en compte que els dispositius USB són dispositius hotplug, és a dir, es poden connectar en calent, o el que és el mateix es poden connectar o desconnectar amb l'ordinador encès i sense necessitat de tornar a iniciar el sistema.

En canvi, normalment els dipositius PCI són dispositius anomenats colplug, en contraposició als hotplug, ja que no és poden connectar al sistema fins que aquest no està aturat.

En sistemes Linux de la família Debian (com per exemple Ubuntu) la comanda lsusb es proporcionada pel paquet usbutils tal i com podeu observar executant les següents comandes:

$ which lsusb
/usr/sbin/lsusb
$ dpkg -S /usr/sbin/lsusb
usbutils: /usr/sbin/lsusb

Es pot obtenir informació més detallada amb el paràmetre verbose (-v):

$ sudo lsusb -v | more

Bus 003 Device 002: ID 03f0:4117 Hewlett-Packard 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x03f0 Hewlett-Packard
...

Podem executar de forma continuada lsusb utilitzant la comanda watch

$ watch lsusb

Si ara connectem/desconectem dispositius USB, podem identificar els ports USB i la seva numeració al nostre PC.

Finalment es poden aplicar filtres per venedor, producte, per número de bus o per número de dispositiu amb els paràmetres -s i -d

$ lsusb -d [vendor]:[product]

o

$ lsusb -s [[bus]:][devnum]

Aquesta comanda utilitza la carpeta fitxer:

/proc/bus/usb

Per obtenir informació sobre els dispositius USB.

Podeu consultar el manual amb:

$ man lsusb

O online a:

Vegeu també

Enllaços externs