IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Exemples de codi amb Laravel

Laravel i Pusher

Codi server (Laravel/Publisher)

Instal·leu pusher:

$ composer require pusher/pusher-php-server

I creeu un esdeveniment i el dispareu a algun controlador, com per exemple:

class ShotOutController extends Controller
{

  public function shotout()
  {
    // Venim de processar un formulari simple amb un botó (submit) i un textarea
    // 1) Validar formulari
    // 2) Persistència: migració/seed etc: shoutout/notification, models
    // 3)
    event(new ShotoutAdded($shoutout));
  }
}

On shoutout és un model Eloquent de la notificació que es vol enviar. Cal que definiu l'esdeveniment i definiu el canal on publicar (mètode broadcastOn) i que l'esdeveniment sigui de broadcast (implements ShouldBroadcast):

<?php

namespace App\Events;

use App\Events\Event;
use App\Shoutout;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;

class ShotoutAdded extends Event implements ShouldBroadcast
{
  use SerializesModels;

  /**
   * @var Shoutout
   */
  public $shoutout;

  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @return void
   */ShouldBroadcast
  public function __construct(Shoutout $shoutout)
  {
    //
    $this->shoutout = $shoutout;
  }

  /**
   * Get the channels the event should be broadcast on.
   *
   * @return array
   */
  public function broadcastOn()
  {
    return ['shoutout-added'];
  }
}

IMPORTANT: El atribut shoutout ha de ser públic per tal que sigui serialitzat per Laravel correctament al enviar-lo pel canal pusher


Resources:

Codi client Javascript (subscriber)

var notifyUser = function (data) {
  var data = data.shoutout;

  if (! ('Notification' in window)) {
    alert('Web Notification is not supported');
  
    return;
  }
  
  Notification.requestPermission(function(permission){
    var notification = new Notification('@'+ data.handle +' said:', {
      body: data.content,
      icon: document.getElementById('site_image').content
  });
});

var loadPusher = function (){
  Pusher.log = function(message) {
    if (window.console && window.console.log) {
      window.console.log(message);
    }
  };

  var pusher = new Pusher(document.getElementById('pusher_key').content);
  var channel = pusher.subscribe('shoutout-added');
  
  channel.bind('App\\Events\\ShoutoutAdded', notifyUser);
  

};
}


Resources:

Vegeu també

Enllaços externs