IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Control d'accés als fitxers. Permisos tradicionals de Unix

Permisos de lectura

Permisos d'escriptura

Permisos d'execució

El superusuari i els permisos

Notació simbòlica

Notació binaria i notació octal

Bits especials de permisos

SUID

SGID

Sticky bit

Carpeta /tmp

Enllaços simbòlics i permisos

Taula resum

Usuaris (propietaris)

5 Grups

Consultar els permisos d'un fitxer

Gestionar els propietaris d'un fitxer. Ordre chown

Gestionar els permisos d'un fitxer. Ordre chmod

ordre find

Canviar recursivament els permissos de només els fitxers

Canviar recursivament els permissos de només els directoris

Ordres

chmod

umask

chown

chgrp

id

groups

whoami