IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Usuaris i autenticació a GNU/Linux

Introducció

Exemple d'usuaris i grups

Jerarquia dels usuaris

UID i GID

Noms d'usuari

Paraules de pas. Shadow suite

Esquemes d'autenticació

NSSwitch

PAM

Gestió d'usuaris i grups

Gestió d'usuaris

Gestió de comptes d'usuari personals sense ser administrador

finger

who

passwd

chfn

chsh

expiry

gpasswd

id

groups

whoami

Gestió de grups

Gestió de paraules de pas

Expiració de paraules de pas

Gestió d'usuari per lots i scripts

Afegir usuaris per lots (batch)

Scripts

Variables d'entorn

Variable d'entorn UID

USERNAME

LOGNAME

USER

Ordres

adduser versus useradd

Shadow-utils login

newgrp

shadow-utils passwd

useradd

usermod

userdel

groupadd

groupmod

groupdel

passwd

chage

chfn

chsh

chpasswd

chgpasswd

cppw

pwck

grpck

grpconv

grpunconv

newusers

shadowconfig

Debian

adduser

addgroup

core-utils

chgrp

id

groups

who

whoami

/etc/passwd

/etc/shadow

/etc/group

/etc/gshadow

/etc/skel

/etc/adduser.conf

/etc/deluser.conf

/etc/login.defs

vi

vipw

vigrp