IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració del maquinari

Moltes qüestions de maquinari aplicables a les xarxes sense fils (wireless) també són aplicables a les xarxes amb fil (wired). Consulteu la secció anàloga Configuració del maquinari de l'article sobre Xarxes Linux.

Podeu consultar una llista de targetes suportades per Ubuntu a la wiki d'Ubuntu.

L'article WifiDocs de la wiki d'Ubuntu és una pàgina resum de tots els articles relacionats amb Wireless de la wiki d'Ubuntu.

Consulteu també l'apartat comandes de maquinari.

Llista de WLAN compatibles:

Conèixer el chip de la nostra targeta sense fils

Consulteu hal-device-manager.

Programari

Paquet NetWorkManager

Consulteu l'article NetWorkManager.

Paquet wireless-tools

Podem comprovar si tenim aquest paquet amb la comanda:

$ dpkg -l | grep wireless-tools
ii wireless-tools             28-1ubuntu2              Tools for manipulating Linux Wireless Extens

Si no tenim clar quines comandes ens aporta el paquet wireless-tools podem executar:

$ dpkg -L wireless-tools | grep bin
/sbin
/sbin/iwconfig
/sbin/iwevent
/sbin/iwgetid
/sbin/iwlist
/sbin/iwpriv
/sbin/iwspy

Com podeu veure, és el responsable de proporcionar-nos les comandes iwconfig, iwevent, iwgetsid, iwlist, iwpriv i iwspy.

Els fitxers de configuració són:

$ dpkg -L wireless-tools | grep etc
/etc
/etc/network
/etc/network/if-pre-up.d
/etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
/etc/network/if-post-down.d
/etc/network/if-post-down.d/wireless-tools


Ndiswrapper

Recursos:


Paquet whereami

Protocols Wi-Fi

Hi ha diferents versions de l'estàndard IEEE 802.11 (http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11) per a xarxes WI-FI:

Consulteu l'article WIFI.

Connexió per línia de comandes

WEP

IMPORTANT: No funciona amb WPA vegeu següent apartat/wpasupplicant


$ sudo ifconfig wlan0 up
$ sudo iwconfig wlan0 essid [network] key [pass]

DHCP:

$ sudo dhclient -v -r wlan0
$ sudo dhclient -v wlan0

Configuració estàtica:

$ sudo ifconfig wlan0 IP/mask
$ sudo route add default gw GATEWAY

WPA

Vegeu també wpasupplicant i:

http://linux.icydog.net/wpa.php
$ sudo apt-get install wpasupplicant

Crear fitxer de configuració:

$ wpa_passphrase myrouter > wpa.conf

I us crearà un fitxer wpa.conf

network={
  ssid="myrouter"
  #psk="mypassphrase"
  psk=8ada1f8dbea59704ac379538b4d9191f6a72390581b4cd7a72864cea685b1a7f
}

I ara:

$ iwlist scan
$ sudo wpa_supplicant -D[driver] -i[device] -c[/path/to/config]
$ sudo wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/root/wpa.conf
$ sudo dhclient -r
$ sudo dhclient eth1

On:

 • /path/to/config: és el fitxer de configuració wpa.conf
 • -i[device]: és el nom del dispositiu. P. ex. -iwlan1
 • -D[driver]]: heu d'indicar el driver wifi

Sistemes de xifratge amb xarxes wireless

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy és part de l'estàndard per a xarxes wireless IEEE 802.11 o també anomenades Wi-Fi. Com que les comunicacions Wi-fi utilitzen senyals de ràdio, són particularment susceptibles a escoltes il·legals.

Va ser dissenyat per proporcionar la mateixa seguretat que en les xarxes Ethernet. En particular no protegeix les connexions entre usuaris autenticats WEP dins de la mateixa xarxa. WEP és conegut per les seves múltiples deficiències (es diu que una clau WEP pot ser crackejada amb les eines adequades en menys de 2 minuts) i per això han aparegut nous estàndards de seguretat com WPA.

Tot i les seves deficiències ens proveeix d'un nivell de seguretat suficient com per aturar l'accés casual d'usuaris aliens a la xarxa.

Hi ha dues versions de clau WEP:

 • 64 bits: La versió de 64 bits existeix per raons històriques (les lleis d'exportació d'Estats Units impedien claus més llargues). 40 bits són per la clau i la resta (24) per a un vector d'inicialització.
 • 128 bits: És el més utilitzat actualment, un cop superades les trabes burocràtiques americanes... La clau és de 104 bits.

Hi ha dues formes de proporcionar la clau:

 • Format Hexadecimal: Versió de 64 bits (10 dígits hexadecimals). Versió de 128 bits( 26 dígits hexadecimals)
 • Format ASCII (text): Versió de 64 bits (5 caràcters ASCII (1 caràcter ASCII= 8 bits))). Versió de 128 bits(13 caràcters ASCII)

En realitat, actualment ja hi ha versions de 152 i 256 bits.

En aquesta adreça trobareu un generador de claus WEP i WPA.


WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA i WPA2) són sistemes per a fer segures les xarxes WI-FI. Va ser creat per millorar les deficiències d'estàndards com WEP.WPA implementa la majorai de l'estàndard IEEE 802.11i.

En aquesta adreça trobareu un generador de claus WEP i WPA.

Tal i com es pot comprovar amb l'aplicació NetworkManager hi ha diferents tipus de WPA:

 • Contrasenya Personal WPA: Només es necessita una contrasenya d'accès
 • WPA Enterprise: el model enterprise utilitiza infraestructura de clau pública PKI (Public Key Infraestructure)
 • Contrasenya Personal WPA2: El mateix que Contrasenya Personal WPA però per a la versió 2 de WPA
 • WPA2 Enterprise

NetworkManagerWPA.png

I diferents algorismes:

     o PEAP
     o AEP-TLS
     o AEP-TTLS 
 • Claus WEP

WPA Wi-fi Protected Access

Trobareu més informació a l'article de la wiki Wireles security


Autenticació

 • Sistema Obert
 • Clau compartida
 • Tots dos


Fitxers

La gran part de fitxers de configuració d'una xarxa wireless són els mateixos que els d'una xarxa normal. Podeu consultar la informació sobre els fitxers de configuració a http://xarxantoni.net:8080/mediawiki/index.php/Xarxes_Linux#Fitxers_de_configuraci.C3.B3.


/etc/network/interfaces

Un exemple de configuració de xarxa wireless estàtica:

$ cat /etc/network/interfaces
auto wlan1
iface wlan1 inet static
address 192.168.1.100
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
wireless_essid Office
wireless_mode Managed
wireless_key 5e5d5e66255b754634a492b4b42

amb dhcp seria

$ cat /etc/network/interfaces
auto wlan1
iface wlan1 inet dhcp
wireless-essid WLAN_8A
wireless-key 123456789e

Recursos:

/etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools

/etc/network/if-post-down.d/wireless-tools

/proc/net/wireless

$ cat /proc/net/wireless
Inter-| sta-|  Quality    |  Discarded packets        | Missed | WE
face | tus | link level noise | nwid crypt  frag retry  misc | beacon | 22
 eth1: 0000  0   0   0    0   0   0   0   0    0

Comandes

Paquet wireless-tools

Comandes:

$ dpkg -L wireless-tools | grep bin
/sbin
/sbin/iwconfig
/sbin/iwevent
/sbin/iwgetid
/sbin/iwlist
/sbin/iwpriv
/sbin/iwspy

Fitxers de configuració:

$ dpkg -L wireless-tools | grep etc
/etc
/etc/network
/etc/network/if-pre-up.d
/etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
/etc/network/if-post-down.d
/etc/network/if-post-down.d/wireless-tools

iwconfig

Aquesta comanda ve a ser un equivalent de la comanda ifconfig però per a interfícies de xarxa sense fils:

$ iwconfig
lo    no wireless extensions. 

eth0   no wireless extensions. 

wmaster0 no wireless extensions.

eth1   IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
     Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated  
     Tx-Power=27 dBm  
     Retry min limit:7  RTS thr:off  Fragment thr=2346 B  
     Power Management:off
     Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

Com podeu veure, només mostra informació de les targetes de xarxa que són sense fils (en l'exemple eth1). Millor executar:

$ iwconfig eth1
eth1   IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
     Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated  
     Tx-Power=27 dBm  
     Retry min limit:7  RTS thr:off  Fragment thr=2346 B  
     Power Management:off
     Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

El cas que estem mostrant és un exemple de targeta de xarxa wireless que no esta connectada a cap ESSID (l'ESSID és el nom de la xarxa).

Veiem un exemple d'una interfície de xarxa connectada a la xarxa BUFFALO-BSF:

$ iwconfig eth1 
eth1   IEEE 802.11g ESSID:"BUFFALO-BSF" Nickname:""
     Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:16:01:A1:A9:B6  
     Bit Rate=54 Mb/s  Tx-Power=27 dBm  
     Retry min limit:7  RTS thr:off  Fragment thr=2346 B  
     Power Management:off
     Link Quality=81/100 Signal level=-49 dBm Noise level=-82 dBm
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

La informació proporcionada és la següent:

 • Estàndard utilitzat: IEE 802.11g (g)
 • Nom de la xarxa (ESSID): BUFFALO-BSF
 • Alias de la xarxa: No en té
 • mode: Determina la topologia de la xarxa. Pot ser ad-hoc (sense punt d'accés) o managed (també conegut com xarxa amb infraestructura/punt d'accés). Valors possibles
  • Managed: node infraestructura
  • Master': el node és un punt d'accés
  • Repeater: El node fa d'encaminador entre nodes sense fils
  • Secondary: el node funciona com a punt d'accés secundari
  • Monitor: El node no esta associat a cap xarxa, i monitoritza de forma passiva tots els paquets de la freqüència.
  • Auto'
 • Canal o freqüència: indica el canal o freqüència de treball
 • Acces Point: La MAC del PA al que esta accedint la interfície de xarxa sense fils.
 • Velocitat màxima teòrica (Bit Rate): velocitat màxima de treball (teòrica)
 • Link quality: Qualitat sobre 100 de l'enllaç

Podeu saber el path de la comanda iwconfig amb:

$ which iwconfig
/sbin/iwconfig

I si voleu saber quin paquet ens proporciona iwconfig:

$ dpkg -S /sbin/iwconfig
wireless-tools: /sbin/iwconfig


 • Paquet: wireless-tools
 • Path: /sbin/iwconfig (podeu trobar el camí de la comanda executant which iwconfig)
 • Manual: man iwconfig

Establir el mode monitor

$ sudo iwconfig ath0 mode Monitor

iwevent

 • Paquet: wireless-tools
 • Path: /sbin/iwevent (podeu trobar el camí de la comanda executant which iwevent)
 • Manual: man iwevent

iwgetid

Serveix per obtenir informació concreta sobre una interfície de xarxa sense fils:

$ iwgetid
eth1   ESSID:"BUFFALO-BSF"

Si només volem el nom:

$ iwgetid --raw
BUFFALO-BSF

Obtenir la MAC del punt d'accés:

$ iwgetid -a
eth1   Access Point/Cell: 00:16:01:A1:A9:B6

o

$ iwgetid -a -r
00:16:01:A1:A9:B6

La freqüència i el canal:

$ iwgetid -f -r
2.437e+09
$ iwgetid -c -r

Altres exemples:

$ iwgetid -p
eth1   Protocol Name:"IEEE 802.11g"
 $ iwgetid -p -r
IEEE 802.11g
$ iwgetid -m
eth1   Mode:Managed • Paquet: wireless-tools
 • Path: /sbin/iwgetid (podeu trobar el camí de la comanda executant which iwgetid)
 • Manual: man iwgetid

Iwlist

Aquesta comanda es pot executar de diferents formes com podem veure si executem:

$ iwlist
Usage: iwlist [interface] scanning
      [interface] frequency
      [interface] channel
      [interface] bitrate
      [interface] rate
      [interface] encryption
      [interface] key
      [interface] power
      [interface] txpower
      [interface] retry
      [interface] ap
      [interface] accesspoints
      [interface] peers
      [interface] event

L'ús més habitual és per escanejar una interfície de xarxa wireless cercant xarxes wireless:

$ sudo iwlist eth1 scanning
eth1   Scan completed :
    Cell 01 - Address: 00:16:38:89:F6:57
         ESSID:"WLAN_8A"
         Protocol:IEEE 802.11bg
         Mode:Master
         Channel:4
         Encryption key:on
         Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
              11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
              48 Mb/s; 54 Mb/s
         Quality=59/100 Signal level=-34 dBm 
         Extra: Last beacon: 52ms ago
    Cell 02 - Address: 00:16:38:C6:1E:E2
         ESSID:"WLAN08"
         Protocol:IEEE 802.11bg
         Mode:Master
         Channel:10
         Encryption key:on
         Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
              11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
              48 Mb/s; 54 Mb/s
         Quality=59/100 Signal level=-65 dBm 
         Extra: Last beacon: 24ms ago

Podeu monitoritzar constantment amb la comanda:

$ sudo watch iwlist eth1 scanning
 • Paquet: wireless-tools
 • Path: /sbin/iwlist (podeu trobar el camí de la comanda executant which iwlist)
 • Manual: man iwlist

Consultar la clau que s'està utilitzant

$ sudo iwlist eth1 encryption
eth1   2 key sizes : 40, 104bits
     4 keys available :

[1]: off [2]: ******************************CLAU*********** (256 bits) [3]: off [4]: off

     Current Transmit Key: [2]

Iwpriv

Del manual:

   Iwpriv is the companion tool to iwconfig(8). Iwpriv deals with parameters and setting specific to each driver (as opposed to iwconfig which deals
   with generic ones).

Per exemple les Nanostation 2 qut utilitzen el driver Atheros es pot canviar les polaritzacions de 2x2 (MIMO) a altres sistemes:

$ sudo iwpriv wifi0 txchainmask $1
$ sudo iwpriv wifi0 rxchainmask $2

Vegeu també:

 • Paquet: wireless-tools
 • Path: /sbin/iwpriv (podeu trobar el camí de la comanda executant which iwpriv)
 • Manual: man iwpriv

iwspy

$ iwspy eth1
eth1   Interface doesn't support wireless statistic collection
 • Paquet: wireless-tools
 • Path: /sbin/iwspy (podeu trobar el camí de la comanda executant which iwspy)
 • Manual: man iwspy

rfkill

 • Paquet: wireless-tools

Maquinari

lspci

Serveix per conèixer el model exacte de la vostra targeta de xarxa sense fils:

$ lspci
...
0b:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02)

Anoteu la posició i executeu

$ lspci -n
... 
0b:00.0 0280: 8086:4222 (rev 02)

El número del final és l'identificador únic del fabricant i del dispoisitiu:

$ sudo lspci -nvvvv -d 8086:4222
0b:00.0 0280: 8086:4222 (rev 02)
	Subsystem: 8086:1021
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 218
	Region 0: Memory at fe7ff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: [c8] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [d0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+
		Address: 00000000fee0300c Data: 4142
	Capabilities: [e0] Express Legacy Endpoint IRQ 0
		Device: Supported: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, ExtTag-
		Device: Latency L0s <512ns, L1 unlimited
		Device: AtnBtn- AtnInd- PwrInd-
		Device: Errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		Device: RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
		Device: MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		Link: Supported Speed 2.5Gb/s, Width x1, ASPM L0s L1, Port 0
		Link: Latency L0s <128ns, L1 <64us
		Link: ASPM L1 Enabled RCB 64 bytes CommClk+ ExtSynch-
		Link: Speed 2.5Gb/s, Width x1

Hi han diferents bases de dades PCI per consultar dispositius i fabricants:

http://www.pcidatabase.com/vendors.php?sort=id

lshw

Mostra una llista del maquinari

$ sudo lshw -short

hal-device-manager

NOTA: gnome-device-manager reemplaça a hal-device-manager des de la versió Hardy d'Ubuntu (8.04)

Proporciona informació sobre el maquinari. Per exemple el pode utilitzar per conèixer el driver que utilitza una targeta sense fils:

Hal-devimanager.png

gnome-device-manager

Aquesta aplicació:

Gnome-Device-Manager.png

reemplaza a hal-device-manager des de la versió 8.04 d'Ubuntu,

Si no la teniu la podeu instal·lar amb:

$ sudo apt-get install gnome-device-manager

Els fitxer executable és:

$ dpkg -L gnome-device-manager | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/gnome-device-manager

Podeu fer botó dret als menús d'Ubuntu per afegir aquesta comanda.

NOTA: Per accedir al es propietats, feu clic a View/Device Propierties

kde-hal-device-manager

Consulteu kde-hal-device-manager a l'article sobre HAL.

Chips Atheros

Madwifi-Tools

$ sudo apt-get install madwifi-tools
$ dpkg -L madwifi-tools 
/.
/sbin
/sbin/wlanconfig
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/80211debug
/usr/sbin/80211stats
/usr/sbin/athchans
/usr/sbin/athctrl
/usr/sbin/athdebug
/usr/sbin/athkey
/usr/sbin/athstats
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/madwifi-tools
/usr/share/doc/madwifi-tools/copyright
/usr/share/doc/madwifi-tools/README.Debian.gz
/usr/share/doc/madwifi-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/athchans.8.gz
/usr/share/man/man8/athctrl.8.gz
/usr/share/man/man8/athdebug.8.gz 
/usr/share/man/man8/athkey.8.gz 
/usr/share/man/man8/athstats.8.gz
/usr/share/man/man8/wlanconfig.8.gz
/usr/share/man/man8/80211debug.8.gz
/usr/share/man/man8/80211stats.8.gz
/etc
/etc/network
/etc/network/if-pre-up.d
/etc/network/if-pre-up.d/050madwifi
/etc/network/if-post-down.d
/etc/network/if-post-down.d/z50madwifi


Comandes

$ dpkg -L madwifi-tools | grep bin
/sbin
/sbin/wlanconfig
/usr/sbin
/usr/sbin/80211debug
/usr/sbin/80211stats
/usr/sbin/athchans
/usr/sbin/athctrl
/usr/sbin/athdebug
/usr/sbin/athkey
/usr/sbin/athstats

wlanconfig

Tornar al mode managed:

wlanconfig ath create wlandev wifi0 wlanmode managed

TroubleShooting. Resolució de problemes

Recursos