IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TODO

Llegir:

http://phobos.xtec.cat/intraweb/document/actualitza22.pdf

Llegir també:

Migració a 2.2

 • Aconseguir un usuari administrador per a cada web? Com?
 • Anar a la taula d'usuaris i localitzar l'usuari administrador
 • Copiar el hash MD5 per tenir una copia de seguretat
 • Eliminar el hash md5 i posar un de conegut
 • Entrar com administrador i posar un usuari nou: maninfo amb una paraula de pas documentada al Dropbox de l'equip
 • Comprovar que té permisos el nou usuari (utilitzar-lo per tal de solucionar els problemes relatius a la migració)
 • Restaurar l'antic usuari admin amb el password que tenia
 • Parlar amb Sergi Gámez: Recollir una llista de contactes i persones responsables de cada web. Documentar-ho a la wiki/Dropbox
 • Un cop acabada la migració crear un apartat a la resol·lució de problemes que indiqui tot el que hem fet.
 • Si algun enllaç no funciona:

Per exemple l'enllaç:

index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=15

ha de canviar a:

index.php?module=pages&func=display&pageid=15

Tot seguit teniu altres enllaços que potser us caldrà modificar:

Tauler%20d%27administraci%F3 => admin
Not%EDcies => news
VHMen%FA => iw_vhmenu
Continguts => content
IWWebbox => iw_webbbox
 • Apartat localització! API de Google Maps <-- Menys important però estaria bé documentar-ho/arreglar-ho

Pàgines web

Trobarem un intraweb (zykula) per cada departament i alguns extres:

Configurar zkdata

Hi ha que modificar la ruta en aquestes dos direccions:

http://www.iesebre.com/index.php?module=Files&type=admin

http://www.iesebre.com/index.php?module=iw_main&type=admin&func=conf


Aquesta carpeta ha de tenir permisos per al grup web i també cal que els directoris siguin amb a:SGID:

$ ls -la /var/www/departaments/secretaria/zkdata
total 56
drwxrws-r-x 12 sergigamez web 4096 2010-10-25 19:46 .
drwxrwsr-x 4 sergigamez web 4096 2010-10-25 19:46 ..
drwxrwsr-x 2 sergigamez web 4096 2010-10-25 19:46 agendes
drwxrwsr-x 2 sergigamez web 4096 2010-10-25 19:46 formularis
drwxrwsr-x 2 sergigamez web 4096 2010-10-25 19:46 forums
drwxrwsr-x 2 sergigamez web 4096 2010-10-25 19:46 fotos
....

Per canviar els permisos de només els directoris:

$ sudo find . -type d -exec chmod g+ws {} \;

No funciona scribite a les news

Tot i esta configurat correctament (textareas news_hometext i news_bodytext):

http://www.iesebre.com/index.php?module=scribite&type=admin

Granja d'intrawebs

La instal·lació bàsica de la qual repliquem la resta de intrawebs (instàncies) està a:

/var/www/departaments/maqueta_2.0
/var/www/departaments/maqueta_2.2/intranet

Les passes necessàries per tal de crear una nova intraweb (instància) són (suposem que fem la de administració):

$ cd /var/www/departaments
$ sudo cp -r maqueta_2.2/ administracio
$ cd administracio/html/intranet

Esborreu tot:

$ sudo rm -rf *

I creeu els enllaços:

$ sudo ln -s /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/* .

Comproveu que s'han creat els enllaços:

$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-09-29 18:57 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2010-09-29 18:53 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  57 2010-09-29 18:57 admin.php -> /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/admin.php
lrwxrwxrwx 1 root root  56 2010-09-29 18:57 ajax.php -> /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/ajax.php
lrwxrwxrwx 1 root root  59 2010-09-29 18:57 backend.php -> /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/backend.php
lrwxrwxrwx 1 root root  54 2010-09-29 18:57 config -> /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/config 
lrwxrwxrwx 1 root root  52 2010-09-29 18:57 docs -> /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/docs

NOTA: L'exemple és de la versió 2.0, poden haver-hi petites diferències amb la versió 2.2 però bàsicament el que hi ha d'haver-hi són enllaços

Recupereu la carpeta config:

$ sudo rm -rf config
$ sudo cp -r /var/www/maqueta_2.0/html/intranet/config .

Cal crear una base de dades per a la nova intraweb, i un usuari que tingui tots els permisos per a aquesta intraweb. Podeu utilitzar phpmyadmin o consultar:

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Mysql#Crear_una_base_de_dades_i_un_usuari_que_hi_tingui_acc.C3.A9s_per_l.C3.ADnia_d.27ordres

IMPORTANT: El usuari de base de dades normalment li diem igual que a la base de dades. Els noms que posem a l'usuari i base de dades són: intranet_NOMDELSUBDOMINI, per exemple, per administració és administracio.iesebre.com. El password de l'usuari com és un password que acaba a un fitxer, millor que feu que phpmyadmin us generi un aleatori.

IMPORTANT: Si es tracta d'una migració a 2.2 i ja tenim la base de dades evidentment no cal crear-la de nou, el que si caldrà és adaptar i comprovar el fitxer config.php

Per crear la base de dades a phpmyadmin, la creem a partir d'una de bàsica amb nom:

intranet_20

Podeu fer un import/export o l'administrador té una opció que és per a copiar una base de dades. L'opció la trobareu a la pestanya Operacions de la base de dades intranet_20.

I ara cal canviar el fitxer config.php:

$ sudo joe config/config.php

I posar les dades d'aquesta nova base de dades i usuari de connexió.

Finalment també caldrà configurar els DNS interns i externs per tal que el subdomini:

administracio.iesebre.com

Apunti a la IP interna del servidor web (192.168.0.9) en el cas del servidor DNS intern i el extern a d'apuntar a la IP pública: 88.26.242.77

Consulteu:

DNS#Com_afegir_un_subdomini_tipus_subdomini.iesebre.com

Un cop configurat el DNS l'últim pas és crear el Host virtual a Apache, al servidor web (192.168.0.9) cal anar a:

$ cd /etc/apache2/sites-available

Aquí copieu qualsevol dels exemples que ja hi ha:

$ sudo cp activitats.iesebre.com administració.iesebre.com

I ara l'editeu:

$ sudo joe administració.iesebre.com

Canvieu el ServerName i el DocumentRoot als valors que pertoqui:

ServerName siop.iesebre.com

DocumentRoot /var/www/departaments/siop/html/intranet

També cal que canvieu:

ErrorLog /var/log/apache2/siop_iesebre_com_error.log   
...
CustomLog /var/log/apache2/siop_iesebre_com_access.log combined

Ara activeu el site:

$ sudo a2ensite siop.iesebre.com

Per aplicar els canvis cal tornar a carregar Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

L'últim pas és establir correctament els permisos de la carpeta zkdata:

$ cd /var/www/departaments/NOM_DEL_WEB_QUE_ESTEU_INSTAL·LANT/zkdata
$ sudo find . -type d -exec chmod g+ws {} \;

Ara ja heu de poder entrar a:

http://administracio.iesebre.com

L'usuari d'administració inicial és:

 • Usuari: admin
 • Paraula de pas': 1234

Un cop dins proveu al mòdul d'administració de fitxer que podeu pujar i modificar fitxers.

NOTA: Si ho feu des de l'exterior del centre caldrà esperar un temps per què es propaguin els canvis als DNS de Arsys. Els temps pot ser curt o amb molt mala sort poden ser fins a 3 dies...

Resol·lució de problemes

No funciona el javascript

És un problema de la configuració per defecte de Apache per a Javascript que xoca amb Intraweb. Vegeu:

Javascript#No_funciona_javascript_a_Apache._.2Fetc.2Fapache2.2Fconf.d.2Fjavascript-common.conf

Com fer un login com a admin si s'elimina el bloc de entrada d'usuaris

Dirigiu-vos directament a:

Intraweb 2.0:

http://www.iesebre.com/index.php?module=Usuaris&func=loginscreen

Intraweb 2.2:

http://www.iesebre.com/index.php?module=Users&func=loginscreen

Com treure els missatge de seguretat respecte a magic_quotes_gpc

Afegiu les línies:

<IfModule mod_php5.c>
	php_flag magic_quotes_gpc Off
</IfModule>

<IfModule mod_php4.c> 
	php_flag magic_quotes_gpc Off
</IfModule>

Al fitxer de configuració d'Apache per a Zikula (o dins del Virtual Host)

Deixa de funcionar /javascript (p. ex. no funcionen els editor WYSIWIG)

És un problema amb el paquet javascript-common. Es defineix:

$ cat /etc/apache2/conf.d/javascript-common.conf 
Alias /javascript /usr/share/javascript/

<Directory "/usr/share/javascript/"> 

Options FollowSymLinks MultiViews

</Directory>

I quan Zikula va a buscar les seves funcions de javascript a:

/usr/share/javascript/

Aleshores no les troba.

Ho he solucionat amb:

$ cd /usr/share/javascript/
$ sudo ln -s /var/www/departaments/maqueta_2.0/html/intranet/javascript/* . 

La sol·lució també pot ser eliminar el fitxer:

$ sudo rm /etc/apache2/conf.d/javascript-common.conf 

I aplicar els canvis a Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Però aleshores pot ser que deixi de funcionar alguna aplicació que utilitzes el codi Javascript que podeu trobar a:

/usr/share/javascript/

Vegeu també

Enllaços externs