IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: XarxesEthernetProtocolARP.pdf (XarxesEthernetProtocolARP.odp),

Model_ReferenciaOSI.pdf (Model_ReferenciaOSI.odp),

Protocols_de_xarxes_UNIX.pdf (Protocols_de_xarxes_UNIX.odp)

Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux/moodle/sessio2/transparencies/, https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2/transparencies
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Contingut

Configuració de xarxes Linux

Configuració del maquinari

NOTA: Molts dels passos d'aquesta secció no seran necessaris en distribucions Linux actuals (el maquinari de xarxa es detecta i configura automàticament)

Muntant el sistema de fitxers proc

Perquè la xarxa funcioni és imprescindible que el sistema de fitxers proc estigui instal·lat. Ho podeu comprovar fent una ullada al fitxer /etc/mtab:

$ cat /etc/mtab 
/dev/sda2 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
/sys /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
varrun /var/run tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0
varlock /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0
procbususb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
..................

Aquest fitxer ens mostra els dispositius muntats en el nostre sistema. Si no tenim proc, l'afegim al fitxer /etc/fstab:

# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0

Podem comprovar-ho utilitzant la comanda

$ sudo mount -a

que munta tots els dispositius de xarxa especificats en el fitxer /etc/fstab.

NOTA: El sistema de fitxers proc (procfs) actualment està configurat per defecte a la majoria de kernels. Si el kernel no suporta aquest tipus de sistema us trobareu missatges d'error com mount: fs type procfs not supported by kernel. Cal recopilar el kernel amb suport per a procfs.

Adaptadors de xarxa (NICs)

Hi ha molts drivers de suport per a targetes de xarxa amb Linux. Les targetes Ethernet PCi no solen ser un problema a Linux. Un altre tema més delicat és el de les targetes de xarxa PCMCIA o USB.

Si la targeta de xarxa és PCI, podem obtenir el seu model i identificador amb les comandes:

$ lspci
.........................
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01)
02:07.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
02:08.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
$ lspci -n

00:18.1 0600: 1022:1101
00:18.2 0600: 1022:1102
00:18.3 0600: 1022:1103
01:00.0 0300: 1002:5960 (rev 01)
02:07.0 0c00: 1106:3044 (rev 80)
02:08.0 0200: 11ab:4320 (rev 13)

L'identificador té dues parts: l'identificador del venedor (vendor_id) i l'identificador del producte (proc_id). També podem consultar aquest valor utilitzant l'aplicació hal-device-manager:

Línia de comandes:

$ hal-device-manager

Interfície gràfica:

Hal-device-manager1.jpg

Hal-device-manager2.jpg

També és util la comanda.

$ lshal | grep info.linux.driver

La web de ROM 'O' MATIC manté una llista amb les targetes de xarxa més conegudes i els seus identificadors.

També podeu buscar drivers (wireless) a la web:

http://linux-wless.passys.nl/

Webs on es pot consultar ajuda sobre NICs:

PCMCIA

$ cardctl ident

USB

Vegeu lsusb.

També és pot utilitzar dmesg.

Maquinari suportat

Ubuntu proporciona a la seva wiki una llista de targetes de xarxa suportades (https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsWiredNetworkCards).

També hi ha una llista de targetes de xarxa wireless (https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessCardsSupported)

Targetes de xarxa Wireless

Nomenclatura i tipus de dispositius de xarxa en Linux

 • lo: local loopback interface. Sempre està disponible ja que l'utilitzen múltiples aplicacions de xarxa (les quals no funcionarien sense aquesta interfície)
 • eth0, eth1, ... : Targetes de xarxa ethernet.
 • tr0, tr1, ...: Targetes de xarxa Token Ring.
 • sl0, sl1,...: Targetes de xarxa SLIP (línies sèrie).
 • ppp0, ppp1, ...: Targetes de xarxa PPP (línies sèrie).
 • plip0, plip1, ...: Targetes de xarxa PLIP (línies sèrie).
 • ax0, ax1, ... : Targetes de xarxa AX.25 interfaces.
 • vmnet1, vmnet8,...: Targetes de xarxa virtuals de vmware.

Extret de: http://tldp.org/LDP/nag2/x-087-2-hwconfig.tour.html

Determinar el nom de les targetes de xarxa eth0, eth1. Udev i iftab

NOTA: Aquest fitxer ja no es troba en versions actual d'Ubuntu (--acacha 12:06, 25 des 2009 (UTC)). Cal consultar el fitxer /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules , fitxer generat automàticament per /lib/udev/write_net_rules

El fitxer /etc/iftab:

$ cat /etc/iftab
# This file assigns persistent names to network interfaces.
# See iftab(5) for syntax.

eth0 mac 00:30:1b:b7:cd:b6 arp 1 

és utilitzat per udev per tal d'establir el nom de les targetes de xarxa. La norma de udev que s'encarrega és:

$ cat /etc/udev/rules.d/25-iftab.rules
# This file causes network devices to be assigned consistent names.
# See udev(7) for syntax.

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", \
                PROGRAM="iftab_helper %k", NAME="$result"

Un script de udev que he trobat per Internet per establir el nom de les targetes de xarxa.

Atenció: No ho he provat pas....

# /etc/udev/static-nic.rules
#
# Set permission to 0644 'chmod 0644 static-nic.rules', then symlink
#'ln -s static-nic.rules rules.d/025_static-nic.rules'
#
# Purpose:
# Mapping specific MAC address to specific device names for cases where
# that is expected.
#
# SYSFS{address}="MAC address" - MAC address should be the machine
# address of the network card the rule is for.
#
# NAME="name" - name is the device name you want used for the interface.
# These could be standard names eth0, wlan0, etc... or if you prefer
# something more descriptive lan, internet, wireless, whatever...

KERNEL="eth*", SYSFS{address}="00:00:00:00:00:00", NAME="eth0"
KERNEL="eth*", SYSFS{address}="11:11:11:11:11:11", NAME="eth1"

Recursos:

Configuració del programari

Paquet net-tools (abans netbase)

Podem comprovar si tenim el programari base de xarxes amb linux comprovant si tenim el paquet net-tools. En sistemes Debian:

$ dpkg -l | grep net-tools
ii net-tools               1.60-17ubuntu1            The NET-3 networking toolkit

Si no tenim clar quines comandes ens aporta el paquet net-tools podem executar:

$ dpkg -L net-tools | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/arp
/sbin
/sbin/ifconfig
/sbin/nameif
/sbin/plipconfig
/sbin/rarp
/sbin/route
/sbin/slattach
/sbin/ipmaddr
/sbin/iptunnel
/sbin/mii-tool
/bin
/bin/netstat

Com podeu veure, és el responsable de proporcionar-nos les comandes ifconfig, arp, rarp, route i netstat.

Aquesta comanda també ens pot ser útil per localitzar els camins absoluts de les comandes de xarxa. Abans el paquet es deia netbase. Més endavant veurem que el nou paquet netbase no té res a veure amb aquest.

Paquet wireless-tools

Podeu trobar més informació a la secció Paquet wireless tools de l'article Xarxes Linux Wireless.

Paquet netbase

Aquest paquet depèn del paquet ifupdown i bàsicament instal·la fitxers de configuració de xarxa com l'script /etc/init.d/networking

$ dpkg -L netbase | grep etc
/etc
/etc/network
/etc/protocols
/etc/rpc
/etc/services
/etc/init.d
/etc/init.d/networking

També és el que ens proporciona els fitxrs protocols i services.

Podem comprovar si tenim instal·lat aquest programa amb:

$ dpkg -l | grep netbase
ii netbase                4.25ubuntu2              Basic TCP/IP networking system

Paquet ifupdown

Ens proporciona les comandes ifup i ifdown així com els fitxers de configuració de les interfícies de xarxa

Per comprovar si tenim instal·lat el paquet:

$ dpkg -l | grep ifupdown
ii ifupdown                0.6.7ubuntu7             high level tools to configure network interf

Podem consultar quines comandes ens ofereix amb:

$ dpkg -L ifupdown | grep bin
/usr/bin
/usr/sbin
/sbin
/sbin/ifup
/sbin/ifdown

O quins fitxers de configuració ens ofereix amb:

$ dpkg -L ifupdown | grep etc
/etc
/etc/network
/etc/network/if-pre-up.d
/etc/network/if-up.d
/etc/network/if-down.d
/etc/network/if-post-down.d
/etc/init.d
'/etc/init.d/loopback
/etc/udev
/etc/udev/rules.d
/etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules

Veiem doncs que ens proporciona les comandes ifup i ifdown, que configura la interfície de loopback (/etc/init.d/loopback) i que instal·la les carpetes de

Si no sabéssim a priori el nom del paquet però sí el nom dels fitxers i/o comandes que instal·la podem utilitzar aquesta informació amb dpkg

$ dpkg -S ifdown
ifupdown: /usr/share/man/man8/ifdown.8.gz
ifupdown: /sbin/ifdown

Paquet gnome-nettool

Aquest paquet ens proporciona una eina gràfica a partir de la qual executar les comandes de xarxa ping, netstat, whois, etc...

La podem executar amb:

$ gnome-nettool

o seguint els menús:

Gnome-nettool1.jpg

Gnome-nettool.jpg

Paquets iptutils-*

Hi ha tres paquets:

 • iputils-arping: Proporciona la comanda arping
 • iputils-ping: Proporciona la comanda ping
 • iputils-tracepath: Proporciona la comanda traceroute

El més important és el segon que ens proporciona la comanda ping.

Paquets iproute

TODO

$ dpkg -L iproute | grep bin
/bin
/bin/ip
/sbin
/sbin/rtmon
/sbin/tc
/sbin/netbug
/sbin/rtacct
/sbin/ss
/usr/bin
/usr/bin/lnstat
/usr/bin/nstat
/usr/bin/routef
[[/usr/bin/routel]
/usr/sbin
/usr/sbin/arpd
/sbin/ip
/usr/bin/ctstat
/usr/bin/rtstat

Proporciona diverses comandes de control de la xarxa a nivell de kernel..

Paquet dnstracer

Com podem veure amb la comanda:

$ dpkg -L dnstracer | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/dnstracer

Ens proporciona la comandes dnstracer.

Paquet dnsutils

Com podem veure amb la comanda:

$ dpkg -L dnsutils | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/dig
/usr/bin/nslookup
/usr/bin/nsupdate

Ens proporciona les comandes dig i nslookup.

Paquet tcpdump

Proporciona la comanda tcpdump.

Paquet nmap

Proporciona la comanda nmap.

Paquet traceroute

Proporciona la comanda traceroute.

Analitzadors de xarxa (Wireshark/Ethereal)

 • Wireshark (Antic ethereal). El paquet wireshark ens proporciona l'analitzador de xarxes lliure més famós i potent: Ethereal. Fa poc, Ethereal ha canviat el seu nom a WireShak. Podeu trobar més informació a l'article d'aquesta Wiki sobre Ethereal (Wireshark).

Paquet ipcalc

Proporciona la comanda ipcalc.

Paquet arpwatch

Proporciona el dimoni arpwatch que permet monitoritzar l'ús de la xarxa local mantenint una taula d'IPS i MACs.

Recursos:

Paquet whois

Com podem veure amb la comanda:

$ dpkg -L whois | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/whois
/usr/bin/mkpasswd

Aquest paquet ens proporciona la comanda whois.

Paquet iptables (netfilter)

Com podem veure amb la comanda:

$ dpkg -L iptables | grep bin
/sbin
/sbin/iptables
/sbin/iptables-save
/sbin/iptables-restore
/sbin/ip6tables
/sbin/ip6tables-save
/sbin/ip6tables-restore

Aquest paquet ens proporciona les comandes relacionades amb iptables.

Paquets bind/bind9

Ens proporciona les comandes i fitxers de configuració relacionats amb els servidors de noms (DNS) bind. Consulteu l'article sobre DNS.

Inicialització de la xarxa. Scripts d'inicialització System V

A Ubuntu la inicialització de la xarxa es fa al nivell d'execució S. Els processos que s'inicialitzen en aquest nivell són els que hi ha a la carpeta /etc/rcS.d seguint el sistema d'scripts d'inicialització SystemV (Veieu l'article Configuració de serveis en Linux. Daemons per a més informació). Si executem:

$ ls -la /etc/rcS.d/
total 16
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2006-12-24 13:31 .
drwxr-xr-x 142 root root 8192 2006-12-30 09:09 ..
-rw-r--r--  1 root root 785 2006-10-06 13:34 README
lrwxrwxrwx  1 root root  24 2006-11-07 19:57 S06keyboard-setup -> ../init.d/keyboard-setup
lrwxrwxrwx  1 root root  41 2006-10-10 13:07 S07linux-restricted-modules-common -> ../init.d/linux-restricted-modules-common
lrwxrwxrwx  1 root root  18 2006-10-10 13:07 S08loopback -> ../init.d/loopback
......
lrwxrwxrwx  1 root root  20 2006-10-10 13:07 S40networking -> ../init.d/networking
lrwxrwxrwx  1 root root  16 2006-10-10 13:07 S40pcmcia -> ../init.d/pcmcia
.......

Com podem veure en aquest nivell s'inicialitza la interfície de loopback i després la xarxa (networking). Els fitxers:

 • /etc/rcS.d/S08loopback
 • /etc/rcS.d/S40networking

Són links als respectius fitxer d'inicialització SystemV:

 • /etc/init.d/loopback
 • /etc/init.d/networking

Com s'explica aquí el que fan aquests links es determinar que s'ha d'executar els fitxers d'script amb el paràmetre start (S). Si fem una ullada al fitxer /etc/init.d/networking:

#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     networking
# Required-Start:  mountvirtfs ifupdown $local_fs
# Default-Start:   S
# Default-Stop:   0 6
### END INIT INFO

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"

[ -x /sbin/ifup ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions


case "$1" in
start)
    log_action_begin_msg "Configuring network interfaces"
    type usplash_write >/dev/null 2>/dev/null && usplash_write "TIMEOUT 120" || true
    if [ "$VERBOSE" != no ]; then
      if ifup -a; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    else
      if ifup -a >/dev/null 2>&1; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    fi
    type usplash_write >/dev/null 2>/dev/null && usplash_write "TIMEOUT 15" || true
     ;;

stop)
    if sed -n 's/^[^ ]* \([^ ]*\) \([^ ]*\) .*$/\2/p' /proc/mounts | 
        grep -qE '^(nfs[1234]?|smbfs|ncp|ncpfs|coda|cifs)$'; then
      log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network shares still mounted."
      exit 0
    fi

    log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces"
    if [ "$VERBOSE" != no ]; then
      if ifdown -a --exclude=lo; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    else
      if ifdown -a --exclude=lo >/dev/null 2>/dev/null; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    fi
     ;;

force-reload|restart)
    log_action_begin_msg "Reconfiguring network interfaces"
    ifdown -a --exclude=lo || true
    if ifup -a --exclude=lo; then
      log_action_end_msg $?
    else
      log_action_end_msg $?
    fi
     ;;

*) 
    echo "Usage: /etc/init.d/networking {start|stop|restart|force-reload}"
    exit 1
     ;;
esac

exit 0

Veiem que hi ha una secció start i una secció stop i com es criden les comandes ifup -a i ifdown -a.

El fitxer /etc/rcS.d/README ens proporciona més informació sobre aquest nivell d'execució.

Comandes de xarxa

ifconfig

Vegeu també l'ordre ip de Linux Advanced Routing & Traffic Control lartc (http://lartc.org/).

Ifconfig és la comanda que permet configurar interfícies de xarxa (NICs). Tot i que ens permet modificar els paràmetres de xarxa, el seu ús més comú és consultar els paràmetres de xarxa executant ifconfig sense paràmetres:

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB)
    Interrupt:209 
 
lo    Link encap:Local Loopback 
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:2051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2051 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0 
    RX bytes:598941 (584.9 KiB) TX bytes:598941 (584.9 KiB)
 
vmnet1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01 
    inet addr:192.168.252.1 Bcast:192.168.252.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

vmnet8  Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:08 
    inet addr:192.168.196.1 Bcast:192.168.196.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Com podeu observar es mostren diferents blocs que segueixen la nomenclatura de dispositius de xarxa (eth0,lo,vmnet...). Cada bloc correspon a un dispositiu de xarxa ja sigui físic o virtual.

Com mostrar només la informació d'una NIC:

$ ifconfig eth0
eth0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB)
    Interrupt:209 

Ifconfig ens proporciona la següent informació:

 • HWaddr: MAC del dispositiu (Ex. 00:30:1B:B7:CD:B6)
 • inet addr: La adreça IP del dispositiu (Ex. 192.168.1.33)
 • Bcast: La adreça de difusió de la subxarxa (Ex. 192.168.1.255)
 • Mask: La mascara de la subxarxa 255.255.255.0.
 • inet6 addr: La adreça IPv6 (ex.fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64)
 • Scope: L'àmbit d'actuació de la interfície. Host (loopback)/Link (xarxes LAN nivell enllaç).
 • Estadístiques de transmissió/recepció:
     o RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     o TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     o collisions:0 txqueuelen:1000
     o RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB) 

Exemple ifconfig en un router amb 5 targetes de xarxa:

$ /sbin/ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:8D:58:47 
    inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::248:54ff:fe8d:5847/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:15351 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6643 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:1259037 (1.2 MiB) TX bytes:878285 (857.7 KiB)
    Interrupt:11 Base address:0xb400 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:8D:7F:65 
    inet addr:192.168.10.2 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::248:54ff:fe8d:7f65/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:6904 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:5240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:581267 (567.6 KiB) TX bytes:353604 (345.3 KiB)
    Interrupt:5 Base address:0xb800 

eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:8D:59:37 
    inet addr:192.168.213.1 Bcast:192.168.213.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::248:54ff:fe8d:5937/64 Scope:Link
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    Interrupt:9 Base address:0xbc00 

eth3   Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:8A:DA:31 
    inet addr:192.168.216.1 Bcast:192.168.216.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::248:54ff:fe8a:da31/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:2537 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:448104 (437.6 KiB) TX bytes:2668 (2.6 KiB)
    Interrupt:10 Base address:0xc000 

eth4   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:88:CC:B4:64 
    inet addr:192.168.217.1 Bcast:192.168.217.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::20d:88ff:fecc:b464/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:2258 (2.2 KiB) TX bytes:2936 (2.8 KiB)
    Interrupt:5 Base address:0xa000 

lo    Link encap:Local Loopback 
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:14125 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:14125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0 
    RX bytes:6902348 (6.5 MiB) TX bytes:6902348 (6.5 MiB)

Exemples:

 • Apagar una interfície de xarxa:
$ ifconfig eth0 down

NOTA: És equivalent a ifdown eth0

 • Encendre una interfície de xarxa:
$ ifconfig eth0 up

NOTA: És equivalent a ifup eth0

Configurar una targeta de xarxa amb ip estàtica

$ sudo ifconfig eth0 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255

NOTA: Amb ifconfig no es pot configurar la interfície de xarxa amb dhcp, ni es pot establir el gateway. El gateway s'estableix amb la comanda Xarxes_Linux#route o mitjançant un paràmetre al fitxer /etc/network/interfaces.

Mode promiscu
 • Establir el mode promiscu:
$ ifconfig eth0 promisc
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:C8:F8:4A:51
    inet addr:192.168.99.35 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1412 Metric:1
    RX packets:190312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:86955 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100 
    RX bytes:30701229 (29.2 Mb) TX bytes:7878951 (7.5 Mb)
    Interrupt:9 Base address:0x5000
 • Treure el mode promiscu
$ ifconfig eth0 -promisc
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:18444 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:20307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:13262810 (12.6 MiB) TX bytes:3501026 (3.3 MiB)
    Interrupt:209 

Activar/desactivar ARP

Consulteu també ARP.

 • Treure arp
$ ifconfig eth0 -arp
$ ifconfig eth0
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:C8:F8:4A:51
    inet addr:192.168.99.35 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1412 Metric:1
    RX packets:190312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:86955 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100 
    RX bytes:30701229 (29.2 Mb) TX bytes:7878951 (7.5 Mb)
    Interrupt:9 Base address:0x5000
 • Afegir arp
$ ifconfig eth0 arp
 • IP aliasing

Permet configurar una targeta de xarxa amb múltiples IPs. Per exemple:

ifconfig eth0 192.168.0.2 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:1 192.168.0.3 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:2 192.168.0.4 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:3 192.168.0.5 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:4 192.168.0.6 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0

Pot ser molt útil per afegir-nos a una xarxa si necessitem configurar un switch, router o qualsevol altre dispositiu que de fàbrica esta configurat amb una IP d'una xarxa diferent a la nostra.

En alguns casos el interrupt de ifconfig no mostra la interrupció correcte:

Cal consultar el fitxer /etc/interrupts.

Recursos:

NOTA IMPORTANT: TOTS els canvis realitzats amb ifconfig no són canvis permanents. Al reiniciar l'ordinador es restableixen els paràmetres 
establerts als fitxers de configuració (P.ex. en sistemes Debian el fitxer /etc/network/interfaces).
 • Paquet: net-tools
 • Path: /sbin/ifconfig (podeu trobar el camí de la comanda executant which ifconfig)
 • Manual: man ifconfig

Recursos:

iwconfig

Aquesta comanda ens permet obtindre informació de les interfícies de xarxa que siguin wireless:

$ iwconfig
lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

eth1   IEEE 802.11g ESSID:"WLAN_8A"
    Mode:Managed Frequency:2.427 GHz Access Point: 00:16:38:89:F6:57  
    Bit Rate:54 Mb/s  Tx-Power=20 dBm  Sensitivity=8/0 
    Retry limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
    Power Management:off
    Link Quality=95/100 Signal level=-33 dBm Noise level=-91 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

irda0   no wireless extensions.

sit0   no wireless extensions.

És un clon de la comanda ifconfig però adequada als paràmetres de les xarxes wireless.

Podeu trobar més informació a l'apartat iwconfig de l'article d'aquesta wiki sobre Xarxes Linux Wireless.

 • Paquet:wireless-tools
 • Path: /sbin/iwconfig (podeu trobar el path de la comanda executant which iwconfig)
 • Manual: man iwconfig

ifup

Arranca una interfície de xarxa:

$ sudo ifup eth0

NOTA: La configuració de la interfície de xarxa serà segons l'establert al fitxer /etc/network/interfaces.

Si la interfície no apareix al fitxer interfaces la comanda ens donarà el següent error:

$ sudo ifup eth4
Ignoring unknown interface eth4=eth4.

NOTA: Pot donar aquest error inclús quan la targeta existeix però no esta al fitxer interfícies

.

Cal tenir en compte el funcionament el funcionament d'udev que assigna noms d'interfícies de xarxa segons la MAC en casos especials com:

 • Discs durs extraibles: El mateix sistema operatiu funcionant en diferents màquines idèntiques però que cada targeta de xarxa té la seva MAC
 • Màquines virtuals: Cal també tenir en compte el tema de la MAC
 • Imatges de disc: Si utilitzem eines com partimage o Ghost, tindrem sistemes iguals però cadascú un altre cop amb la seva MAC.

Per exemple en el cas dels discs durs extraibles, udev ens assignarà una ethX on x es diferent per a cada màquina segons la seva MAC. Pot ser que aquesta ethX no estigui al fitxer interfaces!!!. Si passa això hi han dos possibilitats:

 • No tenir Network-Manager: Per exemple amb Ubuntu Server. Aleshores la targeta de xarxa no es configurarà durant l'arrancada del sistema
 • Tenir Network-Manager: Aleshores network manager s'encarregarà de configurar la interfície de xarxa.

Per a tenir més informació sobre com udev i xarxa, consulteu l'apartat:

Si la interfície ja esta configurada ens avisarà:

$ sudo ifup eth0
ifup: interface eth0 already configured

Un altre error pot ser:

$ sudo ifdown eth0
............
SIOCSIFADDR: No such device
eth0: ERROR while getting interface flag: No such device
eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up eth0.

Podeu consultar més errors i la seva possible solució a Errors de la comanda route.

Molt interessant per a saber més detalls quan tenim errors és utilitzar la opció --verbose:

$ sudo ifup --verbose -a
Configuring interface lo=lo (inet)
run-parts --verbose /etc/network/if-pre-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/050madwifi
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/bridge
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant
ifconfig lo 127.0.0.1 up
run-parts --verbose /etc/network/if-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-autoipd
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-daemon
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/mountnfs
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/ntpdate
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/openssh-server
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/wpasupplicant
Configuring interface eth0=eth0 (inet)
run-parts --verbose /etc/network/if-pre-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/050madwifi
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/bridge
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0         up
route add default gw 192.168.1.1 metric 100 eth0 
SIOCADDRT: File exists
Failed to bring up eth0.

Aquest error ens dona quan si que hi ha una entrada per a la interfície (en aquest cas eth0) però no existeix a nivell de hardware o no és la eth0.

És una drecera de la comanda equivalent amb ifconfig:

$ sudo ifconfig eth0 up

Amb el paràmetre -a podem arrancar totes les interfícies del sistema al mateix temps:

sudo ifup -a

Veieu l'exemple DHCP amb ifup i ifdown per a més informació.

 • Paquet: ifupdown
 • Path: /sbin/ifup (podeu obtenir el path amb la comanda which ifup)
 • Manual: man ifup

Script Hooks. Fitxers .d de configuració de la xarxa

Hi ha 4 tipus de fitxers Hook Script:

IMPORTANT: Fixeu-vos que s'indica qualsevol interfície de xarxa, incloent la lo. Heu de tenir en compte que si indiqueu un script de post-up s'executarà tans cops com interfícies tingueu.

Hi ha una sèrie de variables que podeu utilitzar als scripts:

# Don't bother to restart sshd when lo is configured.
if [ "$IFACE" = lo ]; then
    exit 0
fi

# Only run from ifup.
if [ "$MODE" != start ]; then
    exit 0
fi

# OpenSSH only cares about inet and inet6. Get ye gone, strange people
# still using ipx.
if [ "$ADDRFAM" != inet ] && [ "$ADDRFAM" != inet6 ]; then
    exit 0
fi

ifdown

Atura una interfície de xarxa:

sudo ifdown eth0

És una dreçera de la comanda equivalent amb ifconfig:

sudo ifconfig eth0 down

Amb el paràmetre -a podem apagar totes les interfícies de xarxa al mateix temps

$ sudo ifdown -a

NOTA: Cal parar molta atenció a no aturar les interfícies de xarxa en servidors remots al quals ens connectem via SSH. Aquesta comanda ens impediria l'accés a la màquina i per tant obligaria a desplaçar-nos fins al DATACENTER per solucionar l'error.

Veieu l'exemple DHCP amb ifup i ifdown per a més informació.

 • Paquet: ifupdown
 • Path: /sbin/ifdown (podeu obtenir el path amb la comanda which ifdown)
 • Manual: man ifdown

ping

Consulteu:

ICMP#Ping

arp

Consulteu ARP

arping

Arping és una comanda molt similar a ping però que utilitza el protocol ARP en comptes del ICMP. Com a conseqüència aquesta comanda només es pot utilitzar entre màquines de la mateixa xarxa local. Igual que ping envia un paquet ARP REQUEST. Exemple:

$ arping -c 4 192.168.0.10
WARNING: interface is ignored: Operation not permitted
ARPING 192.168.0.10 from 192.168.0.7 eth0
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.663ms
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.684ms
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.681ms
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.671ms
Sent 4 probes (1 broadcast(s))
Received 4 response(s)

Per instal·lar, cal executar la comanda:

$ sudo apt-get install iputils-arping

El funcionament és molt similar a la comanda ping. El paràmetre c és igual i l'opció per defecte també és il·limitats "pings" que els podem aturar amb la combinació de tetcles Ctrl+C.

 • Paquet: iputils-arping
 • Path: /usr/bin/arping (podeu consultar el path executant which arping)
 • Manual: man arping

Provocar arp-replys

Primer cal assignar-se una IP (ho podeu fer per IP Aliasing):

$ sudo ip addr add 192.168.9.35 dev wlan0

Ara enviar els paquets ARP-REPLY:

$ sudo arping -q -c 3 -A -I wlan0 192.168.99.35

On:

 • -q: sortida silenciosa
 • -c: número de peticions enviades
 • -A (o -U): arping envia peticions arp-request per defecte. Amb aquesta opció envia peticions ARP-REPLY.
 • -I device: Permet indicar la interfície de xarxa.

Els podeu observar amb:

$ sudo tcpdump -c 3 -nni wlan0 arp
...
06:02:50.626330 arp reply 192.168.99.35 is-at 0:80:c8:f8:4a:51 (0:80:c8:f8:4a:51) 
06:02:51.622727 arp reply 192.168.99.35 is-at 0:80:c8:f8:4a:51 (0:80:c8:f8:4a:51) 
06:02:52.620954 arp reply 192.168.99.35 is-at 0:80:c8:f8:4a:51 (0:80:c8:f8:4a:51)

Provocar arp-requests

$ sudo arping -q -c 3 -U -I eth0 192.168.99.35


Els podeu observar amb:

$ sudp tcpdump -c 3 -nni eth0 arp


Detectar duplicats

$ sudo arping -D -I eth0 192.168.99.147; echo $?

rarp

Aquest programa és obsolet (els nous kernels ja no l'utilitzen). Ho podeu comprovar executant:

$ rarp -a
This kernel does not support RARP.
 • Paquet Debian: net-tools
 • Path: /usr/sbin/rarp (podeu executar which rarp per conèixer el path de la comanda)
 • Manual: man rarp

dhclient

 • Paquet: net-tools
 • Path: /sbin/dhclient (podeu trobar el camí de la comanda executant which dhclient)
 • Manual: man dhclient

route

NOTA: Es recomana utilitzar la comanda ip per configurar rutes estàtiques. Tingueu en compte que l'ordre route només mostrà la taula de rutes per defecte! podent haver-hi més taules de rutes. Consulteu també Encaminament

La comada route permet mostrar o manipular la taula de rutes ip de la màquina. Igual que passa amb la comanda ifconfig, el seu ús més habitual és mostrar la taula de rutes, executant route sense paràmetres:

$ route
Kernel IP routeing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.196.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8
192.168.1.0 *       255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
192.168.252.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

En negreta trobem la taula de rutes de la targeta de xarxa principal (eth0). Les altres targetes (vmnet8 i vmnet1), són les targetes virtuals de l'emulador de màquines Vmware. Podeu trobar més informació sobre la xarxa de vmware aquí.

Si interpretem línia a línia:

192.168.1.0 *       255.255.255.0  U   0   0    0 eth0

Aquesta línia s'encarrega de les adreces de xarxa Local i ens indica que la ruta per arribar a totes les adreces de xarxa local (192.168.1.0 | rang: 192.168.1.1-254) és *. L'asterisc representa que no cal passar per cap node|router|gateway per arribar a una destinació local o, el que és el mateix, que les màquines amb adreça local estan connectades directament entre elles a nivell d'enllaç.

default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0

Aquesta línia s'encarrega de la resta d'adreces (default). El que ens indica és que el primer node pel qual hem de passar per assolir qualsevol adreça IP és el node amb IP 192.168.1.1. Aquesta màquina és la que anomenen Gateway|pasarel·la o router.

Per tant, la forma més senzilla de consultar el nostre gateway és amb la comanda route.

Veiem ara un exemple més complex, amb la taula de rutes d'un router amb 5 targetes de xarxa (connectat a 5 subxarxes):

$ /sbin/route 
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.213.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth2
192.168.0.0 *       255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
192.168.217.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth4
192.168.216.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth3
192.168.10.0*       255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
169.254.0.0 *       255.255.0.0   U   0   0    0 eth4
default     192.168.10.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth1

Com podem veure hi ha 5 targetes de xarxa o NICs (eth0,eth1,eth2,eth3,eth4), 5 subxarxes de clase C (192.168.0.0, 192.168.10.0, 192.168.213.0, 192.168.216.0, 192.168.217.0) i una subxarxa de clase B (169.254.0.0). Per tant aquesta xarxa té 6 subxarxes connectades entre elles per un router i connectades a Internet a través del gateway 192.168.10.1 que està a la subxarxa 192.168.10.0.

Taula de rutes fixa i cache

IMPORTANT: Vegeu també

La taula de rutes d'una màquina es compon de dues parts. Hi ha una part fixa|estàtica que es conserva al reiniciar l'ordinador i un part cache que emmagatzema rutes temporals. Podem veure totes dues taules amb la comanda:

$ route -CFvee
Kernel IP routeing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface  MSS  Window irtt
192.168.196.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet8  0   0   0
192.168.1.0 *       255.255.255.0  U   0   0    0 eth0   0   0   0
192.168.252.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 vmnet1  0   0   0
default     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0   0   0   0
Kernel IP routeing cache
Source     Destination   Gateway     Flags Metric Ref  Use Iface  MSS  Window irtt TOS HHRef HHUptod   SpecDst
nobel.upc.es  192.168.1.33  192.168.1.33  l   0   0    14 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33
250.Red-80-58-6 192.168.1.33  192.168.1.33  l   0   0    55 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33
192.168.1.33  post2.audioscro 192.168.1.1      0   0    1 eth0   1500 0   120  0  6   0   192.168.1.33
192.168.1.33  fiordland.ubunt 192.168.1.1      0   0    1 eth0   1500 0   0   10 6   0   192.168.1.33
192.168.1.33  post2.audioscro 192.168.1.1      0   0    0 eth0   1500 0   0   0  -1  0   192.168.1.33
192.168.1.35  192.168.1.255  192.168.1.255  ibl  0   0    38 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33
fiordland.ubunt 192.168.1.33  192.168.1.33  l   0   0    1 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33
192.168.1.33  nobel.upc.es  192.168.1.1      0   1    0 eth0   1500 0   0   0  6   0   192.168.1.33
192.168.1.1   192.168.1.33  192.168.1.33  il  0   0    3 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33
post2.audioscro 192.168.1.33  192.168.1.33  l   0   0    6 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33
192.168.1.33  250.Red-80-58-6 192.168.1.1      0   0    62 eth0   1500 0   0   0  -1  0   192.168.1.33
192.168.1.33  250.Red-80-58-6 192.168.1.1      0   0    62 eth0   1500 0   0   0  6   0   192.168.1.33
localhost    localhost    localhost    l   0   1    0 lo    16436 0   0   0  2   1     localhost
*        255.255.255.255 255.255.255.255 bl  0   0    3 lo    0   0   0   0  -1  0   192.168.1.33

La cache s'omple a mesura que s'utilitzen recursos de xarxa. Podem destacar (en negreta) la taula de rutes de localhost (127.0) a la interfície de loopback (lo).

Ara veiem alguns exemples de manipulació de la taula de rutes:

route add -net 127.0.0.0

Afegeix la entrada normal de loopback (normalment ja ho tenim configurat així)

route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 eth0

Afegeix una ruta a la xarxa 192.56.76.x a través de la targeta de xarxa eth0. La màscara de classe C 255.255.255.0 no és necessària perquè la xarxa 192.56.76.0 és de classe C.

route add default gw gateway-machine-name

Aquesta comanda configura un gateway. La passarel·la·la ha de ser accessible per xarxa local o sinó caldrà afegir una ruta estàtica fins l'encaminador. Per tal de tenir la línia de la taula de rutes següent (extreta de l'exemple anterior):

 default     192.168.10.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth1

Hauríem d'executar

route add default gw 192.168.10.1 eth1

Per esborrar-lo:

route del default gw 192.168.10.1 eth1

La següent comanda elimina una ruta de la taula de rutes:

route del -net 10.207.161.0

El fitxer que emmagatzema físicament la taula de rutes actual és /proc/net/route.

NOTA: És important recordar que de la mateixa manera que succeïx amb ifconfig, les rutes afegides amb la comanda route
es perden al reiniciar o al apagar la interfície de xarxa. Veieu el fitxer [[Xarxes_Linux#.2Fetc.2Fnetwork.2Finterfaces | /etc/network/interfaces] 
per tal d'afegir rutes de forma permanent.
 • Paquet: net-tools
 • Path: /sbin/route (podeu trobar el camí de la comanda executant which route)
 • Manual: man route

Missatges d'error de la comanda route

Els missatges d'error són una mica críptics. Anem a veure com funcionen...

Hi ha dos tipus:

 • SIOCDELRT: és un missatge d'error que succeïx quan s'està esborrant una ruta (DELeting RouTe)
 • SIOCDELRT: és un missatge d'error que succeïx quan s'està afegint una ruta (ADDing RouTe)

Errors típics:

IOCADDRT: Network is unreachable

Per exemple la comanda

$ sudo route add default gw 1.2.3.4

Pot donar aquest error si el gateway 1.2.3.4 no està directament connectat al mateix segment de xarxa que la màquina on executem aquesta comanda.

IOCADDRT: File exists

S'està afegint una ruta que ja existeix.

SIOCADDRT: No such device

  You omitted the gw keyword before the default gateway address, as in:
      route add -net 10.2.2.76/24 10.1.1.22               wrong

SIOCDELRT No such process

S'està intentant esborrar una ruta que no existeix. Llisteu les rutes amb:

$ sudo route -n

I comproveu quin és l'error que esteu cometent.

SIOCADDRT: Operation not supported by device

S'està ometen el paràmetre gw:

$ sudo route add -net 10.0.0.0/8 10.1.1.254                
$ sudo route add -net 172.23.24.128/25                  

Són incorrectes:

$ sudo route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.1.1.254          
$ sudo route add -net 172.23.24.128/25 gw 10.1.1.22       

SIOCADDRT: Operation not permitted

No s'està executant route com a superusuari. Poseu el sudo davant.

SIOCADDRT: Invalid argument

Exemples incorrectes:

$ sudo route add -net 10.2.2.0 gw 10.1.1.254               
$ sudo route del -net 172.23.0.0                     

Falta la màscara. Correcte:

$ sudo route add -net 10.2.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.1.1.254
$ sudo route add -net 10.2.2.0/24 gw 10.1.1.254                 


Recursos:

Configurar rutes estàtiques

Consulteu Rutes_estàtiques#Establir_rutes_est.C3.A0tiques_amb_DHCP.

Monitoritzar la taula de rutes

La taula fixa (FIB Forwarding Information Base) és sempre igual... però si consulteu:

$ route -nC

Veureu el cache.

Podem monitoritzar la cache:

$ sudo watch -n 1 route -nC

Podeu filtrar per una Ip coneguda:

$ sudo watch -n 1 "route -nC | grep 8.8.8.8"

I comunicar-vos amb aquesta IP:

$ ping -c 4 8.8.8.8

Al cap d'una estona de no tenir comunicació la cache caducarà.

netstat

Consulteu netstat.

ip

Consulteu ordre ip

traceroute

NOTA: L'ordre ping també es pot utilitzar com a traceroute. Consulteu ping com a traceroute

Per instal·lar traceroute:

$ sudo apt-get install traceroute

Hi ha diferents implementacions de traceroute. Si executeu:

$ whereis traceroute
traceroute: /usr/bin/traceroute /usr/bin/traceroute.db /usr/bin/traceroute6.iputils /usr/bin/traceroute6.db /usr/sbin/traceroute /usr/share/man/man8/traceroute.8.gz

Si busqueu el paquet:

$ dpkg -S /usr/bin/traceroute
...
dpkg: /usr/bin/traceroute no trobat.

Esteu utilitzant /usr/bin/traceroute.db i l'instal·la el paquet del mateix nom traceroute. Després s'utilitza alternatives per indicar la implementació de traceroute que volem utilitzar:

$ update-alternatives --display traceroute
traceroute - auto mode
 l'enllaç apunta actualment cap a /usr/bin/traceroute.db
/usr/bin/traceroute.db - prioritat 100
 esclau traceroute.8.gz: /usr/share/man/man8/traceroute.db.8.gz
 esclau traceroute.sbin: /usr/bin/traceroute.db
Actualment la «millor» versió és /usr/bin/traceroute.db. 

Traceroute és una comanda que s'utilitza per determinar quina ruta segueixen els paquets IP (per quins gateways o routers passen) per tal d'arribar a una màquina concreta. Exemple:

$ traceroute www.google.es
traceroute: Warning: www.google.es has multiple addresses; using 216.239.59.99
traceroute to www.l.google.com (216.239.59.99), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.713 ms 0.482 ms 0.455 ms
2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 50.780 ms 51.935 ms 49.973 ms
3 97.Red-81-46-52.staticIP.rima-tde.net (81.46.52.97) 55.980 ms 218.281 ms 51.631 ms
4 * * *
5 * * *
6 P12-0-grtlontl2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.43.146) 99.036 ms 97.985 ms 98.048 ms
7 72.14.198.9 (72.14.198.9) 98.103 ms 99.954 ms 98.049 ms
8 66.249.95.107 (66.249.95.107) 109.915 ms 109.821 ms 108.130 ms
9 72.14.232.241 (72.14.232.241) 107.947 ms 64.233.174.185 (64.233.174.185) 108.198 ms 126.053 ms
10 216.239.49.126 (216.239.49.126) 111.904 ms 112.058 ms 111.769 ms
11 216.239.59.99 (216.239.59.99) 110.163 ms 107.823 ms 108.138 ms

Amb l'opció -n no s'intenta resoldre les IPs a noms de màquina. Els 3 últims camps són els temps del viatge d'anada i tornada de les tres proves que realitza traceroute per cada TTL.

IMPORTANT: Si no hi ha resposta en 5 segons, aleshores es mostra un *

Els asteriscs són màquines de la ruta que per protecció o errors de protocol no es poden mostrar.

NOTA: sovint els asterisc es poden solucionar executant traceroute com a superusuari:

$ sudo traceroute www.google.es
Password:
traceroute: Warning: www.google.es has multiple addresses; using 216.239.59.99
traceroute to www.l.google.com (216.239.59.99), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.469 ms 0.496 ms 0.429 ms
2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 50.701 ms 47.989 ms 48.041 ms
3 97.Red-81-46-52.staticIP.rima-tde.net (81.46.52.97) 51.949 ms 52.153 ms 51.969 ms
4 33.Red-81-46-5.staticIP.rima-tde.net (81.46.5.33) 63.792 ms 63.746 ms 64.027 ms
5 84.16.8.125 (84.16.8.125) 62.078 ms 64.046 ms 64.030 ms
6 P12-0-grtlontl2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.43.146) 98.030 ms 99.910 ms 98.018 ms
7 72.14.198.9 (72.14.198.9) 98.140 ms 97.968 ms 98.028 ms
8 66.249.95.107 (66.249.95.107) 109.928 ms 110.080 ms 109.853 ms
9 64.233.174.185 (64.233.174.185) 109.930 ms 72.14.232.241 (72.14.232.241) 110.133 ms 109.800 ms
10 216.239.49.114 (216.239.49.114) 114.104 ms 114.010 ms 109.848 ms
11 216.239.59.99 (216.239.59.99) 110.093 ms 110.094 ms 109.865 ms

NOTA 2: Els paquets no sempre segueixen el mateix camí per arribar a un destinatari tal i com podeu comprovar en els nodes 9 i 10 de l'exemple anterior...

Actualment molts tallafocs impedeixen els paquets necessaris per tal que funcioni correctament traceroute. Per aquesta raó l'ordre premet provar amb diferents mètodes:

 • default: és el mètode tradicional i l'utilitzat per defecte. Aquest mètode el pot executar qualsevol usuari. S'envien paquets UDP amb ports poc probables (per defecte 33434 i es va augmentant). S'esperant missatges "icmp unreach port"
 • icmp: Opció -I. Si es pot fer un ping a totes les màquines de la ruta, també s'hauria de poder fer aquest tipus de tracerouting.
 • tcp: Opció -T. Utilitza el port 80

Hi ha algunes utilitats relacionades amb traceroute que poden ser interessants:

L'ordre:

$ traceroute6

és equivalent a:

$ traceroute -6

És a dir és fa un traceroute amb IPv6. Es necessita connectivitat IPv6.

Vegeu també tracert.

L'ordre ping també es pot utilitzar per traçar rutes:

$ ping -nR www.xtec.cat
PING xtec.cat (213.176.161.13) 56(124) bytes of data.
64 bytes from 213.176.161.13: icmp_seq=1 ttl=251 time=54.3 ms
NOP
RR: 	192.168.0.46 
	213.176.160.157
	213.176.160.26
	213.176.161.1
	213.176.161.13
	213.176.160.19
	213.176.160.153
	10.19.41.1
	85.192.120.9

64 bytes from 213.176.161.13: icmp_seq=2 ttl=251 time=52.9 ms
NOP	(same route)
64 bytes from 213.176.161.13: icmp_seq=3 ttl=251 time=53.1 ms
NOP	(same route)
 • Paquet: traceroute
 • Path: /usr/sbin/traceroute (podeu trobar el camí de la comanda executant which traceroute)
 • Manual: man traceroute

Una alternativa a traceroute és [[Paketto_Keiretsu#Paratrace Paratrace] de Paketto Keiretsu.

Com funciona traceroute

Traceroute utilitzar el protocol ICMP. Hi ha múltiples alternatives a l'hora d'intentar conèixer la ruta, però una de les més senzilles és enviat paquets de ping amb TTL (Times To Live) limitats.

Per conèixer la primera màquina d'una ruta enviem un paquet ping amb TTL=1

$ ping -t 1 www.google.com
PING www.l.google.com (209.85.227.105) 56(84) bytes of data.
From Livebox-D5AC (192.168.111.1) icmp_seq=1 Time to live exceeded

Ara ja sabeu que la primera màquina de la ruta és la 192.168.111.1. Si fem el mateix amb un TTL=2 obtindrem el nom de la segona màquina.

Podeu anar provant augmentant, fins que el paquet ping retorni.

mtr. My Traceroute

Un altre traceroute:

$ dpkg -S /usr/bin/mtr
mtr-tiny: /usr/bin/mtr
$ mtr www.upc.edu

tracepath

És una versió més senzilla de traceroute:

$ tracepath www.google.es
1: 192.168.1.33 (192.168.1.33)              0.135ms pmtu 1500
1: 192.168.1.1 (192.168.1.1)               0.898ms 
2: 192.168.1.1 (192.168.1.1)              asymm 1  0.943ms pmtu 1492
3: 97.Red-81-46-52.staticIP.rima-tde.net (81.46.52.97)  91.871ms 
4: 33.Red-81-46-5.staticIP.rima-tde.net (81.46.5.33)  asymm 5 105.926ms 
5: 84.16.8.125 (84.16.8.125)              asymm 6 103.997ms 
6: P12-0-grtlontl2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.43.146) 137.995ms 
.....................
 • Paquet: iputils-tracepath
 • Path: /usr/sbin/tracepath (podeu trobar el camí de la comanda executant which tracepath)
 • Manual: man tracepath

dig

$ dpkg -S dig | grep bin
dnsutils: /usr/bin/dig
..............

Podeu trobar més exemples a comanda dig.

 • Paquet: dnsutils
 • Path: /usr/bin/dig (podeu trobar el camí de la comanda executant which dig)
 • Manual: man dig

nslookup

 • Paquet: dnsutils
 • Path: /usr/bin/dig (podeu trobar el camí de la comanda executant which dig)
 • Manual: man dig

host

Consulteu host.

dnstracer

 • Paquet: dnstracer
 • Path: /usr/bin/dnstracer (podeu trobar el camí de la comanda executant which dnstracer)
 • Manual: man dnstracer

nmap

Consulteu nmap

ipcalc

Ipcalc és una eina que donada una ip i la seva màscara calcula les IPs de boradcast, xarxa, Cisco wildcard Mask, el rang de màquines, el tipus de xarxa i altres informacions interessants.

$ ipcalc 192.168.0.1
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.0.0/24    11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet

Si no s'especifica cap màscara, s'utilitza la màscara per defecte (255.255.255.0 o 24 en notació CIDR).

La sortida per pantalla és amb colors. Els colors ens permeten per exemple identificar els primers bits que corresponent a cada tipus de xarxa (A,B,C):

Ipcalc.jpg

$ ipcalc 192.168.0.1/24

És equivalent a ipcalc 192.168.0.1

$ ipcalc 192.168.0.1/255.255.128.0
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.0 0000000.00000001
Netmask:  255.255.128.0 = 17  11111111.11111111.1 0000000.00000000
Wildcard: 0.0.127.255     00000000.00000000.0 1111111.11111111
=>
Network:  192.168.0.0/17    11000000.10101000.0 0000000.00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.0 0000000.00000001
HostMax:  192.168.127.254   11000000.10101000.0 1111111.11111110
Broadcast: 192.168.127.255   11000000.10101000.0 1111111.11111111
Hosts/Net: 32766         Class C, Private Internet

Ipcalc és molt útil per al càlcul de subxarxes. Per fer subnetting, per exemple dividir una xarxa de màscara 24 en 4 subxarxes de màscara 26 podem utilitzar:

$ ipcalc 192.168.0.1/24 26
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.0.0/24    11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet

Subnets after transition from /24 to /26

Netmask:  255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000
Wildcard: 0.0.0.63       00000000.00000000.00000000.00 111111 

 1.
Network:  192.168.0.0/26    11000000.10101000.00000000.00 000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000.00 000001
HostMax:  192.168.0.62     11000000.10101000.00000000.00 111110
Broadcast: 192.168.0.63     11000000.10101000.00000000.00 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet 

 2.
Network:  192.168.0.64/26   11000000.10101000.00000000.01 000000
HostMin:  192.168.0.65     11000000.10101000.00000000.01 000001
HostMax:  192.168.0.126    11000000.10101000.00000000.01 111110
Broadcast: 192.168.0.127    11000000.10101000.00000000.01 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet

 3.
Network:  192.168.0.128/26   11000000.10101000.00000000.10 000000
HostMin:  192.168.0.129    11000000.10101000.00000000.10 000001
HostMax:  192.168.0.190    11000000.10101000.00000000.10 111110
Broadcast: 192.168.0.191    11000000.10101000.00000000.10 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet

 4.
Network:  192.168.0.192/26   11000000.10101000.00000000.11 000000
HostMin:  192.168.0.193    11000000.10101000.00000000.11 000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000.11 111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000.11 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet 
 

Subnets:  4
Hosts:   248
  

També es pot utilitzar a l'inrevés, per fer supernetting:

$ ipcalc 192.168.0.1/24 23
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.0.0/24    11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet 

Supernet

Netmask:  255.255.254.0 = 23  11111111.11111111.1111111 0.00000000
Wildcard: 0.0.1.255      00000000.00000000.0000000 1.11111111

Network:  192.168.0.0/23    11000000.10101000.0000000 0.00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.0000000 0.00000001
HostMax:  192.168.1.254    11000000.10101000.0000000 1.11111110
Broadcast: 192.168.1.255    11000000.10101000.0000000 1.11111111
Hosts/Net: 510          Class C, Private Internet

Finalment ipcalc instal·la un aplicació web CGI:

/usr/lib/cgi-bin/ipcalc

Segons la configuració per defecte d'ipcalc podeu veure l'aplicació a:

http://localhost/cgi-bin/ipcalc

Podeu veure la pàgina original a:

http://jodies.de/ipcalc

Vegeu també:

Recursos:

 • Paquet: Xarxes_Linux#Paquet_ipcalc ipcalc
 • Path: /usr/bin/ipcalc (podeu trobar el camí de la comanda executant which ipcalc)
 • Manual: man ipcalc

sipcalc

Sipcalc és com ipcalc un calculador de (sub)xarxes IP que té dos parts:

 • Línia de comandes
 • Web (cgi)

sipcalc suporta tant xarxes Ipv4 com IPv6.

Un exemple:

$ sipcalc 192.168.204.1/24
-[ipv4 : 192.168.204.1/24] - 0 

[CIDR]
Host address		- 192.168.204.1
Host address (decimal)	- 3232287745
Host address (hex)	- C0A8CC01
Network address		- 192.168.204.0
Network mask		- 255.255.255.0
Network mask (bits)	- 24
Network mask (hex)	- FFFFFF00
Broadcast address	- 192.168.204.255
Cisco wildcard		- 0.0.0.255
Addresses in network	- 256
Network range		- 192.168.204.0 - 192.168.204.255
Usable range		- 192.168.204.1 - 192.168.204.254

un exemple IPv6:

$ sipcalc 2a02:f4c0::/29
-[ipv6 : 2a02:f4c0::/29] - 0

[IPV6 INFO]
Expanded Address	- 2a02:f4c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Compressed address	- 2a02:f4c0::
Subnet prefix (masked)	- 2a02:f4c0:0:0:0:0:0:0/29
Address ID (masked)	- 0:0:0:0:0:0:0:0/29
Prefix address		- ffff:fff8:0:0:0:0:0:0
Prefix length		- 29
Address type		- Aggregatable Global Unicast Addresses
Network range		- 2a02:f4c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -
			 2a02:f4c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

L'ajuda:

$ sipcalc -h
sipcalc 1.1.5 

Usage: sipcalc [OPTIONS]... <[ADDRESS]... [INTERFACE]... | [-]>

Global options:
 -a, --all			All possible information.
 -d, --resolve			Enable name resolution.
 -h, --help			Display this help.
 -I, --addr-int=INT		Added an interface.
 -n, --subnets=NUM		Display NUM extra subnets (starting from
				the current subnet). Will display all subnets
				in the current /24 if NUM is 0.
 -u, --split-verbose		Verbose split.
 -v, --version			Version information.
 -4, --addr-ipv4=ADDR		Add an ipv4 address.
 -6, --addr-ipv6=ADDR		Add an ipv6 address.

IPv4 options:
 -b, --cidr-bitmap		CIDR bitmap.
 -c, --classfull-addr		Classfull address information.
 -i, --cidr-addr		CIDR address information. (default)
 -s, --v4split=MASK		Split the current network into subnets
				of MASK size.
 -w, --wildcard		Display information for a wildcard
				(inverse mask).
 -x, --classfull-bitmap	Classfull bitmap.

IPv6 options:
 -e, --v4inv6			IPv4 compatible IPv6 information.
 -r, --v6rev			IPv6 reverse DNS output.
 -S, --v6split=MASK		Split the current network into subnets
				of MASK size.
 -t, --v6-standard		Standard IPv6. (default)

Address must be in the "standard" dotted quad format.
Netmask can be given in three different ways:
 - Number of bits  [/nn]
 - Dotted quad    [nnn.nnn.nnn.nnn]
 - Hex        [0xnnnnnnnn | nnnnnnnn]

Interface must be a valid network interface on the system.
If this options is used an attempt will be made to gain the address
and netmask from the specified interface.

Replacing address/interface with '-' will use stdin for reading further
arguments.

Report bugs to <[email protected]>.

Recursos:

tcpdump

Consulteu l'article tcpdump.

 • Paquet: tcpdump
 • Path: /usr/bin/tcpdump (podeu trobar el camí de la comanda executant which tcpdump)
 • Manual: man tcpdump

whois

 • Paquet: whois
 • Path: /usr/bin/whois (podeu trobar el camí de la comanda executant which whois)
 • Manual: man whois

Comandes wireless

Podeu consultar aquestes comandes a la pàgina Xarxes Linux Wireless d'aquesta wiki.

iptables

Consulteu la secció iptables de l'article Netfilter/iptables.

nc (netcat)

Consulteu nc (netcat).

ethtool

Consulteu l'article ethtool.

mii-tool

Consulteu mii-tool

mii-diag

Consulteu mii-diag

Fitxers de configuració

/etc/modules

Aquest fitxer es pot utilitzar per afegir un mòdul al kernel (per exemple de suport a la targeta de xarxa). Els mòduls que apareixen a aquest fitxer es carreguen durant la càrrega del sistema. Exemple de fitxer

$ cat /etc/modules 
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

lp
psmouse
sbp2
sr_mod

Els fitxers dels mòduls estan típicament a /lib/modules/. Aquí trobareu una carpeta per a cada versió del kernel (podeu utilitzar uname -r' per conèixer la vostra versió.

Per exemple, seguint les instruccions de la wiki d'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsWiredNetworkCards3Com), per fer funcionar una targeta 3COM 3c509TP Etherlink III, hem d'afegir el mòdul 3c509 al fitxer /etc/modules.

/etc/conf.modules

Mitjançant aquest fitxer podem configurar els paràmetres dels mòduls. Per exemple podem indicar a linux quin driver ha d'utilitzar per a la nostra targeta de xarxa. Exemple:

alias eth0 module_name
options module_name option1=value1 option2=value2 ...

Un mòdul proporciona al sistema operatiu (kernel) la informació necessària per controlar una targeta ethernet en particular. Per conèxer els noms dels mòduls (module_name) podeu consultar [aquesta pàgina http://tldp.org/HOWTO/Ethernet-HOWTO-2.html#what-card].

Les línies d'opcions només acostumen a ser necessàries per a antigues targetes ISA (obsoletes i no recomanables). Si es tenen més targetes serà necessari posar més línies al fitxer (eth1, eth2...).

NOTA: If you build your own kernel, you have the option of having all the drivers merged with the kernel right then and there, rather than existing as separate files. When this is done, the drivers will detect the hardware at boot up. Options to the drivers are supplied by the kernel command line prior to boot (see BootPrompt Howto for more details). The user chooses what drivers are used during the make config step of building the kernel (again see the kernel howto).

Configuració de la xarxa. Carpeta /etc/network

Múltiples aplicacions participen en la configuració de la xarxa com podeu veure si executeu:

$ dpkg -S /etc/network
avahi-autoipd, avahi-daemon, wireless-tools, wpasupplicant, netbase, ethtool, dhcp3-client, openssh-server, ifupdown, ntpdate, postfix, openvpn: 
/etc/network

Per tant cal tenir en compte que la configuració de la xarxa pot esdevenir quelcom complex que varii molt d'una màquina a un altre depenent dels paquets instal·lats.

/etc/network/interfaces

Fitxer de configuració de les interfícies de xarxa (NICs) en sistemes Debian. Aquest és el fitxer principal de configuració. Guarda la configuració de les interfícies de xarxa. Aquest fitxer és llegit per les comandes ifup i ifdown quan s'activen les interfícies de xarxa (ja sigui explícitament o en l'arrencada del sistema)

Exemple de fitxer interfaces totes configurades per DHCP:

$ cat /etc/network/interfaces 
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

auto ath0
iface ath0 inet dhcp

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp

Exemple de fitxer interfaces amb configuració estàtica:

$ cat /etc/network/interfaces 
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Es pot utilitzar per automatitzar tasques abans i després d'activar les interfícies. Per això cal utilitzar les opcions pre-up o post-up:

També es pot canviar la MAC i que sigui permanent al iniciar la interficie

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
   ...
   hwaddress ether 08:09:0a:fa:ba:da

En aquest cas quan demanem una ip per dhcp sempre ens donara la següent MAC.


Podeu trobar exemples de configuració al fitxer comprimit /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces.gz:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces.gz 
$ cat /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces

Trobareu exemples de configuració del fitxer /etc/network/interfaces per a xarxes wireless a http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Xarxes_Linux_Wireless#.2Fetc.2Fnetwork.2Finterfaces.

Paràmetre allow-hotplug:

Del manual del fitxer interfaces:

Lines beginning with "allow-" are used to identify interfaces that
should be brought up automatically by various subsytems. This may be
done using a command such as "ifup --allow=hotplug eth0 eth1", which
will only bring up eth0 or eth1 if it is listed in an "allow-hotplug"
line. Note that "allow-auto" and "auto" are synonyms.

Sembla que és una línia per evitar problemes amb udev i dispositius connectables en calent (ethernet USB):

S'utilitza per marcar interfícies per tipologies. A Ubuntu per exemple no pareix al fitxer per defecte i a debian si. A Ubuntu el fitxer:

$ cat /etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules 
# This file causes network devices to be brought up or down as a result
# of hardware being added or removed, including that which isn't ordinarily
# removable.
# See udev(7) for syntax. 

SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", GOTO="net_start"
GOTO="net_end"

LABEL="net_start"

# Bring devices up and down only if they're marked auto.
# Use start-stop-daemon so we don't wait on dhcp
ACTION=="add",     RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifup -- --allow auto $env{INTERFACE}"
ACTION=="remove",    RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifdown -- --allow auto $env{INTERFACE}"

LABEL="net_end"

Manual:

Recursos:

Exemples

Rutes estàtiques

Consulteu Rutes_estàtiques#Fitxer_.2Fetc.2Fnetwork.2Finterfaces_i_configuraci.C3.B3_de_rutes_est.C3.A0tiques de l'article rutes estàtiques.

Hooks de configuració de la xarxa

A les carpetes:

$ ls /etc/network/if-       --> Tabuleu dos cops
if-down.d/   if-post-down.d/ if-pre-up.d/  if-up.d/

Trobareu hooks de la configuració de la xarxa. Els hooks són scripts que s'executen en moment concrets (esdeveniments), en aquest cas els esdeveniment són:

Un exemple d'ús pot ser afegir rutes estàtiques.

En aquestes carpetes es col·loquen els scripts que volem que s'executin abans o després de l'engegada o aturada de la xarxa. Per exemple, si fem una ullada a la carpeta /etc/network/if-up.d:

$ ls -l /etc/network/if-up.d/
total 16
-rwxr-xr-x 1 root root 3190 2006-10-06 13:34 mountnfs
-rwxr-xr-x 1 root root 551 2006-05-29 04:48 ntpdate
-rwxr-xr-x 1 root root 160 2006-09-18 21:09 ntp-server
-rwxr-xr-x 1 root root 1120 2006-09-10 12:48 postfix

Són scripts que configuren aplicacions després de la configuració de la xarxa:

 • mountnfs: Monta els recursos NFS i SAMBA
 • ntpdate i ntp-server: Configuren ntp (servei de temps).....

Aquests fitxers, juntament amb les comandes ifup i ifdown les proporciona el paquet ifupdown.

Podem veure el detall del que s'executa al aixecar/apagar una targeta de xarxa amb les comandes:

$ sudo ifdown --verbose eth0
Configuring interface eth0=eth0 (inet)
route del -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20 dev eth0
run-parts --verbose /etc/network/if-down.d
run-parts: executing /etc/network/if-down.d/avahi-autoipd
run-parts: executing /etc/network/if-down.d/wpasupplicant

ifconfig eth0 down
run-parts --verbose /etc/network/if-post-down.d
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/avahi-daemon
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/bridge
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/wpasupplicant
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/z50madwifi 
$ sudo ifup --verbose eth0
Configuring interface eth0=eth0 (inet)
run-parts --verbose /etc/network/if-pre-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/050madwifi
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/bridge
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 	  	up

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20 dev eth0
run-parts --verbose /etc/network/if-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-autoipd
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-daemon
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/mountnfs
 * Starting portmap daemon...
 * Already running.
 ...done.
 * Starting NFS common utilities
  ...done.
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/ntpdate
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/openssh-server
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/wpasupplicant

/etc/init.d/networking

Aquest fitxer és un script estàndard de configuració de serveis System V. Permet controlar el servei de xarxa. Les opcions són les estàndard de SystemV:

Arrancar la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking start

Apagar la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking stop

Apagar i arrancar la xarxa (reiniciar) la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking restart

Apagar i arrancar la xarxa (reiniciar) la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking force-reload

En aquest cas, les opcions restart i force-reload són equivalents.

NOTA: Cal destacar que no és exactament el mateix executar /etc/init.d/networking start (o stop) que executar ifup. Ho podem comprovar si mirem l'script que conté el fitxer on veurem que s'utilitzen les comandes ifup i ifdown però que a més hi ha controls extres (com per exemple no apagar la xarxa si hi han unitats NFS encara muntades).

El link /etc/rcS.d/S40networking és l'encarregat d'iniciar la configuració de xarxa en Sistemes Debian seguint el sistema d' scripts d'inicialització de SystemV.

Podeu obtenir més informació sobre serveis i dimonis en Linux a l'article Configuració de serveis en Linux. Daemons d'aquesta wiki i concretament sobre els Scripts de control de serveis SystemV.

 • Paquet que el proporciona: netbase
NOTA: aquest fitxer es completament diferents en una Debian que en una Ubuntu. A Ubuntu es basa en simplement fer primer un ifdown -a i després un ifup -a a Debian fa altres coses...

Fitxer a Ubuntu (Feisty)

$ cat /etc/init.d/networking 
#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     networking
# Required-Start:  mountkernfs ifupdown $local_fs
# Required-Stop:   ifupdown $local_fs
# Default-Start:   S
# Default-Stop:   0 6
# Short-Description: Raise network interfaces.
### END INIT INFO

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"

[ -x /sbin/ifup ] || exit 0 

. /lib/lsb/init-functions
 

case "$1" in
start)
    log_action_begin_msg "Configuring network interfaces"
    type usplash_write >/dev/null 2>/dev/null && usplash_write "TIMEOUT 120" || true
    if [ "$VERBOSE" != no ]; then
      if ifup -a; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    else
      if ifup -a >/dev/null 2>&1; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    fi
    type usplash_write >/dev/null 2>/dev/null && usplash_write "TIMEOUT 15" || true
     ;;

stop)
    if sed -n 's/^[^ ]* \([^ ]*\) \([^ ]*\) .*$/\2/p' /proc/mounts | 
        grep -qE '^(nfs[1234]?|smbfs|ncp|ncpfs|coda|cifs)$'; then
      log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network shares still mounted."
      exit 0
    fi 

    log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces"
    if [ "$VERBOSE" != no ]; then
      if ifdown -a --exclude=lo; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    else
      if ifdown -a --exclude=lo >/dev/null 2>/dev/null; then
        log_action_end_msg $?
      else
        log_action_end_msg $?
      fi
    fi
     ;;

force-reload|restart)
    log_action_begin_msg "Reconfiguring network interfaces"
    ifdown -a --exclude=lo || true
    if ifup -a --exclude=lo; then
      log_action_end_msg $?
    else
      log_action_end_msg $?
    fi
     ;;

*)
    echo "Usage: /etc/init.d/networking {start|stop|restart|force-reload}"
    exit 1
     ;;
esac

exit 0

Fitxer a Debian Etch

$ cat /etc/init.d/networking 
#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     networking
# Required-Start:  mountkernfs ifupdown $local_fs
# Required-Stop:   ifupdown $local_fs
# Default-Start:   S
# Default-Stop:   0 6
# Short-Description: Raise network interfaces.
### END INIT INFO

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin" 

[ -x /sbin/ifup ] || exit 0 

. /lib/lsb/init-functions

spoofprotect_rp_filter() {
  [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter ] || return 1
  RC=0
  for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo 1 > $f || RC=1
  done
  return $RC
} 

spoofprotect() {
  log_action_begin_msg "Setting up IP spoofing protection"
  if spoofprotect_rp_filter; then
    log_action_end_msg 0 "rp_filter"
  else
    log_action_end_msg 1
  fi
}

ip_forward() {
  log_action_begin_msg "Enabling packet forwarding"
  if echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward; then
    log_action_end_msg 0
  else
    log_action_end_msg 1
  fi
}

syncookies() {
  log_action_begin_msg "Enabling TCP SYN cookies"
  if echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies; then
    log_action_end_msg 0
  else
    log_action_end_msg 1
  fi
} 

doopt() {
  optname=$1
  default=$2
  opt=`grep "^$optname=" /etc/network/options || true`
  if [ -z "$opt" ]; then
     opt="$optname=$default"
  fi
  optval=${opt#$optname=}
  if [ "$optval" = "yes" ]; then
    eval $optname
  fi
}
process_options() {
  [ -e /etc/network/options ] || return 0
  log_warning_msg "/etc/network/options is deprecated (see README.Debian of netbase)."
  doopt spoofprotect yes
  doopt syncookies no
  doopt ip_forward no
}

case "$1" in
start)
    process_options
    log_action_begin_msg "Configuring network interfaces"
    if ifup -a; then
      log_action_end_msg $?
    else
      log_action_end_msg $?
    fi
     ;; 

stop)
    if sed -n 's/^[^ ]* \([^ ]*\) \([^ ]*\) .*$/\2/p' /proc/mounts | 
        grep -qE '^(nfs[1234]?|smbfs|ncp|ncpfs|coda|cifs)$'; then
      log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network shares still mounted."
      exit 0
    fi 

    log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces"
    if ifdown -a --exclude=lo; then
      log_action_end_msg $?
    else
      log_action_end_msg $?
    fi
     ;; 

force-reload|restart)
    process_options
    log_action_begin_msg "Reconfiguring network interfaces"
    ifdown -a --exclude=lo || true
    if ifup -a --exclude=lo; then
      log_action_end_msg $?
    else
      log_action_end_msg $?
    fi
     ;; 

*)
    echo "Usage: /etc/init.d/networking {start|stop|restart|force-reload}"
    exit 1
     ;;
esac 

exit 0

Carpetes /etc/sysconfig/network/scripts i /etc/sysconfig/network-scripts

A Open Suse els scripts de post o pre instal·lació de xarxa els trobem a la carpeta /etc/sysconfig/network/scripts. A Fedora sovint es troben a /etc/sysconfig/network-scripts. El nom d'aquests fitxers segueix la lògica següent:

 • ifdown i ifup: són links a les comanda ifdown/ifup
 • ifup-xxxx: On xxxx és el nom d'un servei o aplicació Linux. Per tant, l'script ifup-xxxx és l'script que s'executa referent a aquesta aplicació quan s'engega la xarxa. Exemple ifup-ippp.
 • ifdown-xxxx: On xxxx és el nom d'un servei o aplicació Linux. Per tant, l'script ifdown-xxxx és l'script que s'executa referent a aquesta aplicació quan s'apaga la xarxa.

/etc/init.d/loopback

Igual que /etc/init.d/networking és un script de control de serveis ( init scripts) de UNIX System V. En aquesta cas s'encarrega de configurar la interfície de loopback. Permet controlar el servei d'interfície de loopback.

El link /etc/rcS.d/S08loopback és l'encarregat d'iniciar la interfície de loopbacken Sistemes Debian seguint el sistema d' scripts d'inicialització de SystemV.

Podeu consultar més sobre els serveis i dimonis Linux a l'article Configuració de serveis en Linux. Daemons.

 • Paquet que el proporciona: netbase

/etc/sysconfig/network

En sistemes RED HAT/Fedora o similars aquest fitxer és el que conté la configuració de xarxa (equivalent del fitxer /etc/network/interfaces en Sistemes Debian). Un exemple de configuració estàtica seria:

NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4=false
HOSTNAME=milinux.localdomain
DOMAINAME=localdomain
GATEWAY=10.0.0.1
GATEWAYDEV=eth0
IPADDR=10.0.0.120
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=10.0.0.0
BROADCAST=10.255.255.255
ONBOOT=yes 

/etc/sysctl.conf

Controla paràmetres del kernel:

$ cat /etc/sysctl.conf

El podem utilitzar per activar ip_forwarding:

...
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1
...

Consulteu l'article Sysctl._Tunning_del_kernel.

Carpeta /etc/sysconfig/networking

En sistemes RED HAT/fedora trobem en aquesta carpeta els perfils de xarxa i/o els fitxers ifcfg-xxx amb la configuració de la xarxa.

Carpeta /etc/sysconfig/network

Aquesta carpeta també s'utilitza en sistemes SUSE o derivats (openSuse, Linkat....)

 • Sistema: RED HAT
 • Paquet: ?

/etc/sysconfig/network/config

En sistemes com OpenSUSE hi ha paràmetres generals de configuració de xarxa.

Fitxers ifcfg-xxx

Els sistemes RED HAT, Fedora i Suse guarden la configuració de les interfícies de xarxa als fitxers ifcfg-xxx. Depenent de la distribució, de si s'utilitzen perfils o no i altres temes, aquests fitxers poden estar en diferents localitzacions (carpetes). Les xxxx del nom del fitxer se substitueixen pel nom del dispositiu de xarxa. Per exemple:

*loopback: ifcfg-lo
*eth0: ifcfg-eth0
*eth1: ifcfg-eth1

Altres noms són possibles (per exemple utilitzant identificadors ifcfg-eth-id-00\:0c\:29\:d3\:47\:00). Aquests fitxers de configuració contenen parells de valors.

A SUSE aquests fitxers es localitzen a la carpeta /etc/sysconfig/network

SUSE també ofereix un fitxer d'exemple (template) de configuració. Podem consultar aquest "template" per conèixer la utilitat de cadascun dels possibles paràmetres. També podem consultar l'entrada de manual de Linux man ifcfg

Exemple d'interfície configurada amb DHCP:

BOOTPROTO='dhcp'
BROADCAST=
ETHTOOL_OPTIONS=
IPADDR=
MTU=
NAME='AMD PCnet - Fast 79C971'
NETMASK='255.255.255.0'
NETWORK=
REMOTE_IPADDR=
STARTMODE='auto'
UNIQUE='rBUF.weGuQ9ywYPF'
USERCONTROL='no'
_nm_name='bus-pci-0000:00:10.0'
)

Exemple d'interfície amb configuracio estàtica:

DEVICE=eth0
IPADDR=208.164.186.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=208.164.186.0
BROADCAST=208.164.186.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

Configuració de loopback a Open Suse:

[email protected]:/etc/sysconfig/network> cat ifcfg-lo 
# Loopback (lo) configuration
IPADDR=127.0.0.1
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=127.0.0.0
BROADCAST=127.255.255.255
STARTMODE=onboot
USERCONTROL=no
 • Manual: man ifcfg

/etc/sysconfig/networking/profiles

Conté els perfils de xarxa de la màquina RED HAT/Fedora. El perfil per defecte és default /etc/sysconfig/networking/profiles/default. Els perfils poden sobrescriure les dades de configuració de xarxa generals (fitxer /etc/sysconfig/network).

/etc/protocols

Aquest fitxer guarda els noms de protocols de TRANPORT utilitzats (o que suporta) aquest sistema.

$ cat /etc/protocols 
# Internet (IP) protocols
#
# Updated from http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers and other
# sources.
# New protocols will be added on request if they have been officially
# assigned by IANA and are not historical.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.

ip   0    IP       # internet protocol, pseudo protocol number
#hopopt 0    HOPOPT     # IPv6 Hop-by-Hop Option [RFC1883]
icmp  1    ICMP      # internet control message protocol
igmp  2    IGMP      # Internet Group Management
ggp   3    GGP       # gateway-gateway protocol
ipencap 4    IP-ENCAP    # IP encapsulated in IP (officially ``IP)
st   5    ST       # ST datagram mode
tcp   6    TCP       # transmission control protocol
egp   8    EGP       # exterior gateway protocol
igp   9    IGP       # any private interior gateway (Cisco)
pup   12   PUP       # PARC universal packet protocol
udp   17   UDP       # user datagram protocol
hmp   20   HMP       # host monitoring protocol
xns-idp 22   XNS-IDP     # Xerox NS IDP
rdp   27   RDP       # "reliable datagram" protocol
iso-tp4 29   ISO-TP4     # ISO Transport Protocol class 4 [RFC905]
xtp   36   XTP       # Xpress Transfer Protocol
ddp   37   DDP       # Datagram Delivery Protocol
idpr-cmtp 38  IDPR-CMTP    # IDPR Control Message Transport
ipv6  41   IPv6      # Internet Protocol, version 6
ipv6-route 43  IPv6-Route   # Routing Header for IPv6
ipv6-frag 44  IPv6-Frag    # Fragment Header for IPv6
idrp  45   IDRP      # Inter-Domain Routing Protocol
rsvp  46   RSVP      # Reservation Protocol
gre   47   GRE       # General Routing Encapsulation
esp   50   IPSEC-ESP    # Encap Security Payload [RFC2406]
ah   51   IPSEC-AH    # Authentication Header [RFC2402]
skip  57   SKIP      # SKIP
ipv6-icmp 58  IPv6-ICMP    # ICMP for IPv6
ipv6-nonxt 59  IPv6-NoNxt   # No Next Header for IPv6
ipv6-opts 60  IPv6-Opts    # Destination Options for IPv6
rspf  73   RSPF CPHB    # Radio Shortest Path First (officially CPHB)
vmtp  81   VMTP      # Versatile Message Transport
eigrp  88   EIGRP      # Enhanced Interior Routing Protocol (Cisco)
ospf  89   OSPFIGP     # Open Shortest Path First IGP
ax.25  93   AX.25      # AX.25 frames
ipip  94   IPIP      # IP-within-IP Encapsulation Protocol
etherip 97   ETHERIP     # Ethernet-within-IP Encapsulation [RFC3378]
encap  98   ENCAP      # Yet Another IP encapsulation [RFC1241]
#    99           # any private encryption scheme
pim   103   PIM       # Protocol Independent Multicast
ipcomp 108   IPCOMP     # IP Payload Compression Protocol
vrrp  112   VRRP      # Virtual Router Redundancy Protocol
l2tp  115   L2TP      # Layer Two Tunneling Protocol [RFC2661]
isis  124   ISIS      # IS-IS over IPv4
sctp  132   SCTP      # Stream Control Transmission Protocol
fc   133   FC       # Fibre Channel
 • Paquet que el proporciona: netbase
 • Manual: man protocols

/etc/services

Conté una llista dels noms de serveis reconeguts pel sistema (protocols a nivell aplicació).

Un extracte del fitxer:

tcpmux     1/tcp              # TCP port service multiplexer
echo      7/tcp
echo      7/udp
discard     9/tcp      sink null
discard     9/udp      sink null
systat     11/tcp     users
daytime     13/tcp
daytime     13/udp
netstat     15/tcp
qotd      17/tcp     quote
msp       18/tcp             # message send protocol
msp       18/udp
chargen     19/tcp     ttytst source
chargen     19/udp     ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp       21/tcp
fsp       21/udp     fspd
ssh       22/tcp             # SSH Remote Login Protocol
ssh       22/udp
telnet     23/tcp
smtp      25/tcp     mail
time      37/tcp     timserver
time      37/udp     timserver
rlp       39/udp     resource    # resource location
nameserver   42/tcp     name      # IEN 116
whois      43/tcp     nicname
tacacs     49/tcp             # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs     49/udp
re-mail-ck   50/tcp             # Remote Mail Checking Protocol
re-mail-ck   50/udp
domain     53/tcp     nameserver   # name-domain server
domain     53/udp     nameserver
mtp       57/tcp             # deprecated
tacacs-ds    65/tcp             # TACACS-Database Service
tacacs-ds    65/udp
bootps     67/tcp             # BOOTP server
bootps     67/udp
bootpc     68/tcp             # BOOTP client
bootpc     68/udp
tftp      69/udp
gopher     70/tcp             # Internet Gopher
gopher     70/udp
rje       77/tcp     netrjs
finger     79/tcp
www       80/tcp     http      # WorldWideWeb HTTP
www       80/udp             # HyperText Transfer Protocol

Una de les utilitats d'aquest fitxer és consultar el port per defecte d'un protocol. Per exemple, si volem saber quin port utilitza el protocol smtp podem escriure:

$ cat /etc/services | grep smtp
smtp      25/tcp     mail
ssmtp      465/tcp     smtps      # SMTP over SSL

També es pot utilitzar al revés per conèixer el protocol més usual per a un port donat:

$ cat /etc/services | grep 80
www       80/tcp     http      # WorldWideWeb HTTP
www       80/udp             # HyperText Transfer Protocol
...............

Cal tenir en compte que totes les aplicacions de xarxa (com nmap o netstat) utilitzant la informació d'aquest fitxer per traduir ports en serveis. Per exemple:

$ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 localhost:2208     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:ldap         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:47301     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:mysql     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:11211         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:ipp      *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:postgresql  *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:smtp         *:*           LISTEN 

Els serveis als quals apareix el número de port són serveis que no apareixen al fitxer /etc/services. Els protocols que apareixen amb el seu nom (ipp,ldap,mysql,smtp...) són serveis que apareixen al fitxer /etc/protocols.

 • Paquet que el proporciona: netbase
 • Manual: man services

/etc/rpc

Tradueix noms de serveis de programes rpc (remote procedure control) en els seus corresponents números rpc

$ cat /etc/rpc 
# This file contains user readable names that can be used in place of rpc
# program numbers.

portmapper   100000 portmap sunrpc
rstatd     100001 rstat rstat_svc rup perfmeter
rusersd     100002 rusers
nfs       100003 nfsprog
ypserv     100004 ypprog
.........
 • Paquet que el proporciona: netbase
 • Manual: man rpc

/etc/host.conf

Vegeu Client_DNS#.2Fetc.2Fhosts.conf

/etc/hosts

Vegeu Client_DNS#.2Fetc.2Fhosts

/etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny

Amb aquests fitxers es pot crear una llista ACL (Access Control List) de les màquines que poden (o no poden) accedir al nostre host.

$ cat /etc/hosts.allow 
# /etc/hosts.allow: list of hosts that are allowed to access the system.
#          See the manual pages hosts_access(5), hosts_options(5)
#          and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz
#
# Example:  ALL: LOCAL @some_netgroup
#       ALL: .foobar.edu EXCEPT terminalserver.foobar.edu
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "portmap" for the
# daemon name. Remember that you can only use the keyword "ALL" and IP
# addresses (NOT host or domain names) for the portmapper, as well as for
# rpc.mountd (the NFS mount daemon). See portmap(8), rpc.mountd(8) and 
# /usr/share/doc/portmap/portmapper.txt.gz for further information.
#
$ cat /etc/hosts.deny 
# /etc/hosts.deny: list of hosts that are _not_ allowed to access the system.
#         See the manual pages hosts_access(5), hosts_options(5)
#         and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz
#
# Example:  ALL: some.host.name, .some.domain
#       ALL EXCEPT in.fingerd: other.host.name, .other.domain
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "portmap" for the
# daemon name. Remember that you can only use the keyword "ALL" and IP
# addresses (NOT host or domain names) for the portmapper. See portmap(8)
# and /usr/doc/portmap/portmapper.txt.gz for further information.
#
# The PARANOID wildcard matches any host whose name does not match its
# address.

# You may wish to enable this to ensure any programs that don't
# validate looked up hostnames still leave understandable logs. In past
# versions of Debian this has been the default.
# ALL: PARANOID
 • Manual: man hosts.allow
 • Manual: man hosts.deny


/etc/resolv.conf

Vegeu Client_DNS#.2Fetc.2Fresolv.conf

Fitxer /etc/ethers

Es pot utilitzar aquest fitxer per no haver d'utilitzar la mac cada cop que es fa un wakeonlan:

$ cat /etc/ethers
08:00:20:00:61:CA nommaquina

/etc/networks

Fitxer opcional (sovint no el tenim). Similar al fitxer /etc/hosts però per especificar xarxes. Exemple

loopback 127.0.0.0
localdomain 10.0.0.0

Manual:

 • man networks

/etc/hostname

Conté el nom de la màquina:

$ cat /etc/hostname 
casa-linux

La comanda hostname ens proporciona el nom de la màquina.

/etc/iftab

Aquest fitxer permetia assignar noms fixes a les interfícies de xarxa. Actualment s'ha substituit per udev,

$ cat /etc/iftab
# This file is no longer used and has benn automatically replaced
# See /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules for more information
#

# This file assigns persistent names to network interfaces
# see iftab(5) for syntax

##eth0 mac 08:00:27:01:20:85

/proc/net/arp

Aquest fitxer conté la taula del protocol ARP (Adress Resolution Protocol). Aquest protocol és l'encarregat de transformar IPs en MACs i és el que ens permet treballar amb IPs al nivell d'enllaç (xarxa àrea local).

$ cat /proc/net/arp 
IP address    HW type   Flags    HW address      Mask   Device
10.0.2.101    0x1     0x2     00:11:09:CE:25:8E *    eth0
192.168.0.240  0x1     0x2     00:12:17:FC:98:87 *    eth1
10.0.2.1     0x1     0x2     00:50:7F:1F:2C:A3 *    eth0
10.0.2.107    0x1     0x2     00:11:09:CE:26:3E *    eth0
10.0.3.234    0x1     0x2     00:14:22:09:AA:3F *    eth0

Ens dóna el mateix resultat que la comanda arp (encara que la comanda arp no està sempre instal·lada)

NOTA: No s'ha d'editar aquest fitxer directament. Cal utilitzar la comanda arp NOTA1: Només conté les MACS dels nodes (pcs o dispositius de xarxa) amb els quals s'ha establert alguna comunicació.

El podem utilitzar per obtenir les MACS de tots els dispositius d'una xarxa d'àrea local. Per això primer utilitzem nmap

sudo nmap 192.168.0.1-255

i després consultem la taula arp amb

$ cat /proc/net/arp

o la comanda

$ arp

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

La gestió del nom de les interfícies de xarxa, abans es feia amb ifrename, però ha estat substituit per udev:

$ sudo apt-get install ifrename 
S'està llegint la llista de paquets... Fet 
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
El paquet ifrename no té versió disponible, però un altre paquet
en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,
s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.
Tot i que els següents paquets el reemplacen:
 udev
E: El paquet ifrename no té candidat d'instal·lació

Ara el gestor de dispositius de xarxa és udev i substitueix la funció del fitxer /etc/iftab. Veieu el següent exemple d'un disc dur en rack que és connecta a diferents màquines, totes iguals però cadascuna amb una adreça de xarxa amb una MAC diferent (disc dur de l'escola):

IMPORTANT: Les adreçes MAC s'han de posar en minúscules o encara millor copiar/pegar de la MAC que apareix amb ifconfig. És case sensitive!

$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 
# This file maintains persistent names for network interfaces.
# See udev(7) for syntax.
#
# Entries are automatically added by the 75-persistent-net-generator.rules
# file; however you are also free to add your own entries.

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:3a:e6", NAME="eth0"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:a2:fc", NAME="eth1"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:a3:8d", NAME="eth2" 

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:55", NAME="eth3"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:04", NAME="eth4"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:11", NAME="eth5"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:0c", NAME="eth6"

A Debian Etch el fitxer s'anomena /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules:

$ cat /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules 
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single line. 

# PCI device 0x8086:0x2449 (eepro100)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:c0:a8:f9:7b:87", NAME="eth0" 

# PCI device 0x8086:0x2449 (e100)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:c0:a8:f9:7d:3d", NAME="eth0"

# PCI device 0x8086:0x2449 (e100)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:c0:a8:f9:82:10", NAME="eth0"

# PCI device 0x8086:0x2449 (e100)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:c0:a8:f9:89:2e", NAME="eth1"

NOTA: Exemple extret de l'aula Linux.

Canviar el nom d'una interfície de xarxa

Es pot fer modificant el fitxer /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules:

$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
...
# Virtual network (eth0--> intranet)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:16:3E:00:AB:00", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="intranet" 
 
# Virtual network (eth1--> aula1)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:16:3E:00:AB:01", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="aula1" 

# Virtual network (eth2--> aula2)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:16:3E:00:AB:02", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="aula2"

# Virtual network (eth3--> aula3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:16:3E:00:AB:03", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="aula3"

# Virtual network (eth4--> internet)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:16:3E:00:AB:04", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="internet"

Consulteu:

Tallafocs_Linux#domU

En alguns casos he trobat que només canvia algunes targetes de xarxa:

ifconfig abans:

$ sudo ifconfig -a
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:3e:00:ab:01 
...
intranet Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:3e:00:ab:00 
     inet addr:192.168.0.46 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::216:3eff:fe00:ab00/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:5196 (5.1 K

En canvi al executar:

$ sudo udevadm test /sys/class/net/eth1
...
rename_netif: changing net interface name from 'eth1' to 'aula1'
udev_event_execute_rules: renamed netif to 'aula1'
udev_event_execute_rules: changed devpath to '/devices/vif-1/net/aula1'
udevadm_test: UDEV_LOG=6
udevadm_test: DEVPATH=/devices/vif-1/net/aula1
udevadm_test: INTERFACE=aula1
udevadm_test: IFINDEX=3
udevadm_test: ACTION=add
udevadm_test: SUBSYSTEM=net
udevadm_test: INTERFACE_OLD=eth1

Ja li canvia el nom de eth1 a aula1.

/etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

$ cat /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules
# these rules generate rules for persistent network device naming

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="eth*|ath*|wlan*|ra*|sta*" \
    NAME!="?*", DRIVERS=="?*", GOTO="persistent_net_generator_do"

GOTO="persistent_net_generator_end"
LABEL="persistent_net_generator_do"

# build device description string to add a comment the generated rule
SUBSYSTEMS=="pci", ENV{COMMENT}="PCI device $attr{vendor}:$attr{device} ($attr{driver})"
SUBSYSTEMS=="usb", ENV{COMMENT}="USB device 0x$attr{idVendor}:0x$attr{idProduct} ($attr{driver})"
SUBSYSTEMS=="ieee1394", ENV{COMMENT}="Firewire device $attr{host_id})"
SUBSYSTEMS=="xen", ENV{COMMENT}="Xen virtual device"
ENV{COMMENT}=="", ENV{COMMENT}="$env{SUBSYSTEM} device ($attr{driver})"

IMPORT{program}="write_net_rules $attr{address}"
ENV{INTERFACE_NEW}=="?*", NAME="$env{INTERFACE_NEW}" 

LABEL="persistent_net_generator_end"

A Debian Etch:

$ cat /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules 
# These rules generate rules to keep network interface names unchanged
# across reboots write them to /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules.
#
# The default name for this file is z45_persistent-net-generator.rules. 

ACTION!="add",             GOTO="persistent_net_generator_end"
SUBSYSTEM!="net",            GOTO="persistent_net_generator_end"

# ignore the interface if a name has already been set
NAME=="?*",               GOTO="persistent_net_generator_end"

# ignore "secondary" raw interfaces of the madwifi driver
KERNEL=="ath*", ATTRS{type}=="802",   GOTO="persistent_net_generator_end"

# provide nice comments for the generated rules
SUBSYSTEMS=="pci", \
ENV{COMMENT}="PCI device $attr{vendor}:$attr{device}"
SUBSYSTEMS=="usb", \
 ENV{COMMENT}="USB device $attr{idVendor}:$attr{idProduct}"
SUBSYSTEMS=="ieee1394", \
 ENV{COMMENT}="Firewire device $attr{host_id}"
SUBSYSTEMS=="xen", \
 ENV{COMMENT}="Xen virtual device"
ENV{COMMENT}=="", \
 ENV{COMMENT}="Unknown $env{SUBSYSTEM} device ($env{DEVPATH})"
ATTRS{driver}=="?*", \
 ENV{COMMENT}="$env{COMMENT} ($attr{driver})"
 
# ignore interfaces without a driver link like bridges and VLANs
KERNEL=="eth*|ath*|wlan*|ra*|sta*", DRIVERS=="?*",\
    IMPORT{program}="write_net_rules $attr{address}"

ENV{INTERFACE_NEW}=="?*", NAME="$env{INTERFACE_NEW}"

LABEL="persistent_net_generator_end"

/etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules

$ /etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules
# This file causes network devices to be brought up or down as a result
# of hardware being added or removed, including that which isn't ordinarily
# removable.
# See udev(7) for syntax.

SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", GOTO="net_start"
GOTO="net_end"

LABEL="net_start" 

# Bring devices up and down only if they're marked auto.
# Use start-stop-daemon so we don't wait on dhcp
ACTION=="add",     RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifup -- --allow auto $env{INTERFACE}"
ACTION=="remove",    RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifdown -- --allow auto $env{INTERFACE}"

LABEL="net_end"

/proc/net/route

Conté la taula de rutes de la màquina. Aquest fitxer és molt similar al fitxer /proc/net/arp però per a la comanda route.

$ cat /proc/net/route
Iface  Destination   Gateway     Flags  RefCnt Use   Metric Mask      MTU   Window   IRTT                            
vmnet8 00C4A8C0    00000000    0001  0    0    0    00FFFFFF    0    0 0                                       
eth0  0001A8C0    00000000    0001  0    0    0    00FFFFFF    0    0 0                                        
vmnet1 00FCA8C0    00000000    0001  0    0    0    00FFFFFF    0    0 0                                       
eth0  00000000    0101A8C0    0003  0    0    0    00000000    0    0 0

Ens dóna el mateix resultat que la comanda route (el format està però en hexadecimal).

NOTA: No s'ha d'editar aquest fitxer directament. Cal utilitzar la comanda route

/etc/nscd.conf

És el fitxer de configuració del servei NSCD (Name Service Cache Daemon) en tots els sistemes.

/etc/nsswitch.conf

Vegeu Client_DNS#.2Fetc.2Fnsswitch.conf

/etc/network/options

A Debian s'utilitza (és llegeix els continguts a l'executar l'init script /etc/init.d/networking/restart) per configurar les opciones d'arrancada de les targetes de xarxa. Exemple:

$ cat /etc/network/options
ip_forward=no
spoofprotect=yes
syncookies=no

'Recursos:

/proc/sys/net/ipv4

La carpeta proc conté el pseudo sistema de fitxers (realment aquest sistema de fitxers només existeix en memòria) que s'utilitza com una interfície per accedir a les estructures de dades del kernel de Linux. Majoritariament és de només lectura, però en alguns casos es poden modificar algunes variables. La informació del protocol IP es guarda a la carpeta:

/proc/sys/net/ipv4

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Indica si la màquina fa o no les funcions d'Encaminador.

/proc/sys/net/ipv6

Equivalent a l'anterior però per a la versió 6 del protocol IP.

/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01ifupdown

$ cat /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01ifupdown
#!/bin/sh -e
# Script to dispatch NetworkManager events
#
# Runs ifupdown scripts when NetworkManager fiddles with interfaces. 

if [ -z "$1" ]; then
  echo "$0: called with no interface" 1>&2
  exit 1;
fi

# Fake ifupdown environment
export IFACE="$1"
export LOGICAL="$1"
export ADDRFAM="NetworkManager"
export METHOD="NetworkManager"
export VERBOSITY="0" 

# Run the right scripts
case "$2" in
  up)
    export MODE="start"
    export PHASE="up"
    exec run-parts /etc/network/if-up.d
     ;;
  down)
    export MODE="stop"
    export PHASE="down"
    exec run-parts /etc/network/if-down.d
     ;;
  pre-up)
    export MODE="start"
    export PHASE="pre-up"
    exec run-parts /etc/network/if-pre-up.d
     ;;
  post-down)
    export MODE="stop"
    export PHASE="post-down"
    exec run-parts /etc/network/if-post-down.d
     ;;
  *)
    echo "$0: called with unknown action \`$2'" 1>&2
    exit 1
     ;;
esac

Sembla doncs, que amb Netowrk manager els scripts de les carpetes /etc/network/if-x.d també s'executen.

/etc/bind

Veieu la secció Configuració de bind de l'article sobre DNS.

/etc/bind/named.conf

Veieu la secció /etc/bind/named.conf de l'article sobre DNS.

/etc/bind/named.conf.local

Veieu la secció /etc/bind/named.conf.local de l'article sobre DNS.

/etc/bind/named.conf.options

Veieu la secció /etc/bind/named.conf.options de l'article sobre DNS.

Configuració gràfica de xarxa a Ubuntu

Configuració gràfica de xarxa en sistemes Red Hat / Fedora

$ system-config-network

Altres configuradors de la xarxa a Red Hat/Fedora són:

 • netconfig: Obsolet.
 • system-config-network-tui: Versió de text de system-config-network.
 • system-config-network-druid (Menu System tools - Internet configuration wizard): Wizard pas a pas de configuració de la xarxa.

Els fitxers de configuració de la resolució de noms són els mateixos que a Debian. El fitxer /etc/hosts per a la configuració estàtica i el fitxer /etc/resolv.conf per a la configuració del client de DNS.

Red Hat com Ubuntu, també permet configurar diferents perfils d'accés a xarxa. Els perfils es guarden a la carpeta /etc/sysconfig/networking/profiles. Cada perfil es guarda en una carpeta amb el nom del perfil. Per exemple, si el perfil és casa tenim una carpeta:

/etc/sysconfig/networking/profiles/casa

amb la informació de xarxa d'aquest perfil. Al carregar Fedora utilitza el perfil default (/etc/sysconfig/networking/profiles/default). Per canviar de perfil podem executar:

$ system-config-network-cmd -p profilename --activate.

Recursos:

Configuració gràfica de xarxa en sistemes SUSE (OpenSuse, Linkat...)

La configuració gràfica es pot fer mitjançant la eina de Suse YAst, que normalment trobem al Menu Escriptori i busquem la configuració de la targeta de xarxa. Podem accedir al mateix lloc directament des de la línia de comandes:

/sbin/yast2 lan

Troubleshooting

Test de la xarxa

La següent bateria de comandes pot ser útil per tal de testejar el funcionament de la xarxa

$ping yahoo.com # verificar la conexión a Internet
$traceroute yahoo.com   # rastrear paquetes IP
$ifconfig         # verificar la configuración del 
                # anfitrión (host)
$route -n         # verificar la configuración de la ruta
$dig [@dns-server.com] host.dom [{a|mx|any}] |less
     # verificar registros host.dom DNS [@ dns-server.com] para 
     # un registro {a|mx|any}
$ichains -L -n |less   # verificar filtrado de paquetes (kernel 2.2)
$iptables -L -n |less   # verificar filtrado de paquetes (kernel 2.4)
$netstat -a        # mostrar todos los puertos abiertos
$netstat -l --inet     # mostrar los puertos en escucha
$netstat -ln --tcp     # mostrar puertos tcp en escucha (numérico)


Vegeu també

Recursos