IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Install-gosa és un paquet Debian que facilita l'automatització de la instal·lació de l'aplicació Gosa i les seves dependències. Entre d'altres a més de Gosa (versió 2.7) s'instal·la:

TODO

Arbre Ldap, configuracions extres:

Afegir accés a cn=config:

 Accés a cn=config noves versions Ubuntu

Indexs. Cal afegir els índex de DNS i DHCP. Consulteu DNS i Ldap i DHCP i Ldap

No es posa correctament:

passwordDefaultHash

Consulteu:

Highschoolusers#TODO
Al esborrar ldap amb l'ordre install-gosa -r ldap, també s'esborra el propi paquet install-gosa (és 
dependència)!! Avisar-ho?
No executar update-gosa directament en fitxers postinst ni cap altre similar! Només si existeix gosa! Cal tenir en compte que gosa no es marca com a 
dependència!
Afegir ldap-utils (aplicacions client ldap) com a dependència. S'utilitza ldapmodify al postinst!
session_timeout --> Canviem el valor a Gosa però continuem tenint el limit per defecte de PHP/Apache? 
Modificar-lo també o documentar-ho.
L'idioma no està en castellà tot i haver-lo indicat? No es problema de l'aplicació? Mirar troubleshooting Gosa
 Gosa#Idiomes._No_funciona_l.27espanyol_o_altres_idiomes
 Afegir a postinst: $ sudo locale-gen es_ES.UTF-8 i restart d'Apache

Configurador debconf.

Si us plau, escolliu el nom curt de la institució.                         │          
         │                                                   │          
         │     NO utilitzeu espais ni caràcters estranys!                         │          
         │                                                   │          
         │                                                   │          
         │ Aquest nom s'utilitzarà en tots els paquets del projecte OpenFPnet com a nom curt de la Institució │          
         │                                                   │          
         │ Nom curt de la Institució (p. ex. insebre):                             │          

Surt OpenFPnet... NO caldria no!?

Requeriments

El paquet està pensat per tal de ser utilitzat en un sistema operatiu Ubuntu. Per facilitar la instal·lació del servidor Ldap es requereix tenir una versió de Ubuntu 11.10 o superior.

La versió de Gosa que s'instal·la és la 2.7, aleshores s'apliquen els requeriments d'aquesta aplicació. De fel l'aplicació uns mirarà d'instal·lar tots els requeriment però per tal de poder-ho fer heu de tenir una versió d'Ubuntu igual o superior a la 11.10 (p. ex. Gosa depèn de smarty 3)

Es possible que pugui funcionar en altres distribucions com Debian però no s'ha comprovat.

La llista de requeriments és doncs:

 • Recomanat un entorn de servidor tot i que també funciona en altres entorns
 • Utilitzem la versió 11.10 per tal de facilitar la configuració del servidor Ldap (ara es pot preconfigurar amb debconf)
 • LAMP
 • Paquets instal·lats com a dependències (GOSA_DEPENDENCIES):
 • php5-ldap php-gettext php5-curl php5-cli php5-gd php5-imap php5-ldap php5-mcrypt php5-mysql php5-imagick imagemagick php5-recode php5-cgi patch
 • Al utilitzar apt per a instal·lar els paquets Gosa bàsics i els plugins, aleshores també es poden instal·lar altres paquets extres.
 • Altres aplicacions (totes elles les instal·la el paquet install-gosa com a dependències)
 • wget: Utilitzat per a baixar si ho demana l'usuari l'aplicació ADS
 • apt: Utilitzat per instal·lar paquets
 • debconf-utils: Utilitzat per a preconfigurar la instal·lació de Ldap.
 • tasksel: Utilitzat per instal·lar LAMP si és necessari.
 • uuid-runtime: utilitzat per a calcular el uuid del fitxer /etc/gosa/gosa.conf
 • lsb-release: Utilitzat per a calcular la versió de Ubuntu i en cas que no sigui la necessària donar un error.

Les dependències de paquets les podríeu instal·lar amb:

$ sudo apt-get install wget debconf-utils tasksel subversion make uuid-runtime lsb-release

Comprovar la versió d'Ubuntu

Executeu:

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 10.10
Release:	10.10
Codename:	maverick

Heu de tenir una versió 11.10 o superior d'Ubuntu (aquestes versions tenen un instal·lador del servidor Ldap simplificat). El exemple anterior no seria una màquina vàlida.

Instal·lació

Per instal·lar aquest paquet cal afegir el següent repositori al fitxer /etc/apt/sources.list:

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./

Per evitar els avisos de que el repositori no està autenticat executeu:

$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -

Un cop afegit executeu:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install install-gosa
TODO: captures de pantalla de les preguntes de Debconf durant la instal·lació

I ara només cal executar:

$ sudo install-gosa -v

Vegeu també l'apartat Configuració del paquet per tal de tenir més informació sobre la configuració del paquet.

Configuració del paquet

El paquet es configura automàticament durant la instal·lació. Us farà les següents preguntes:

TODO: Captures de pantalla i explicacions

NOTA: Les preguntes estan internacionalitzades i segons l'idioma del vostre sistema poden ser diferents.

És important que tingueu en compte que durant la instal·lació moltes preguntes no es faran (tenen una prioritat medium). Són preguntes que per defecte el més habitual o còmode pot ser deixar-les amb els valors per defecte.

Per tal de configurar totes les preguntes:

$ sudo dpkg-reconfigure install-gosa

Podeu consultar les captures de pantalla de totes les opcions de configuració i una explicació en detall a:

TODO Install-gosa/dpkg-reconfigureScreenShoots

IMPORTANT: Els valors per defecte solen ser els correctes per a la gran majoria d'instal·lacions

Tant la instal·lació com la configuració modifiquen el fitxer /etc/gosa/gosa.conf si ja existeix al sistema. S'utilitza l'script PHP:

/usr/share/php/install-gosa/modifyGosaparameters.php

Per fer les modificacions dels paràmetres del fitxer XML de configuració. També s'executa update-gosa.

Cal però tenir en compte que la configuració només modifica els fitxers de configuració de Gosa i del propi paquet install-gosa. Si el que voleu es modificar també el servidor Ldap cal que el torneu a instal·lar:

$ sudo /usr/sbin/install-gosa -r ldap -v
$ sudo /usr/sbin/install-gosa -s onlyldap -v

I això tornarà a instal·lar el servidor Ldap amb els nous paràmetres de configuració.

Reconfigurar un gosa ja instal·lat utilitzant install-gosa

Si ja teniu gosa instal·lat, podeu instal·lar install-gosa i reconfigurar gosa.

TODO

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L install-gosa
TODO

Ordres

/usr/sbin/install-gosa

L'ordre install-gosa s'encarrega d'automatitzar l'instal·lació de Gosa.

Per a més informació consulteu el manual:

$ man install-gosa

Exemple pas a pas per instal·lar gosa de forma automatitzada

Instal·leu el paquet install-gosa seguint les passes de l'apartat install-gosa.

Contesteu a les preguntes de l'instal·lador.

Assegureu-vos de no tenir res instal·lat (si voleu començar des de zero):

$ sudo install-gosa -r all -v 

I ara instal·leu gosa amb:

$ sudo install-gosa -v

Instal·lació de Gosa amb servidor Ldap ja existent

Es pot fer perfectament, només us caldrà saber les dades del servidor Ldap:

 • Base DN: El DN de l'arrel del servidor Ldap. Per exemple: dc=iesebre,dc=com. L'aplicació suposarà que l'usuari rootdn de Ldap té com a RDN cn=admin i que es troba al Base DN del servidor Ldap.
 • Paraula de pas del rootdn: paraula de pas de l'administrador Ldap

NOTA: Tingueu en compte que l'instal·lador suposarà que el servidor Ldap existeix però que no hi ha cap objecte dels necessàris per a fer funcionar Gosa. TAmpoc se us instal·laran els esquemes necessaris, es donarà per suposat que ja els teniu

Aleshores els passos a seguir són:

Configurar l'aplicació:

$ sudo [dpkg-reconfigure]] install-gosa

I posar les dades del servidor Ldap que corresponguin.

Instal·lar install-gosa sense instal·lar Ldap:

$ sudo install-gosa -s ldap -v

Opcions d'instal·lació del servidor Ldap

El servidor Ldap s'instal·la automàticament gràcies a que es preconfigura el paquet slapd utilitzant debconf-set-selections.

#PRECONFIGURIONG SLAPD PACKAGE
	[ ! -z "$VERBOSE" ] && echo "Preconfiguring slapd with debconf-set-selections..."
	/usr/bin/debconf-set-selections <<EOT 
slapd	slapd/internal/generated_adminpw password $ROOTDN_PASSWORD
slapd	slapd/password2	password $ROOTDN_PASSWORD
slapd	slapd/internal/adminpw	password $ROOTDN_PASSWORD
slapd	slapd/password1	password $ROOTDN_PASSWORD
slapd	slapd/allow_ldap_v2	boolean	$ALLOW_LDAP_V2
slapd	slapd/password_mismatch	note	
slapd	slapd/invalid_config	boolean	true
slapd	shared/organization	string	$INSTITUTION_NAME 
#slapd	slapd/upgrade_slapcat_failure	error	
slapd	slapd/no_configuration	boolean	false
slapd	slapd/move_old_database	boolean	$LDAP_MOVE
slapd	slapd/dump_database_destdir	string	/var/backups/slapd-VERSION
# Do you want the database to be removed when slapd is purged?
slapd	slapd/purge_database	boolean	$LDAP_PURGE
slapd	slapd/domain	string	$DOMAIN
slapd	slapd/backend	select	$LDAP_BACKEND
slapd	slapd/dump_database	select	when needed
EOT

Els paràmetres són:

 • $ROOTDN_PASSWORD: Paraula de pas de l'usuari root.
 • $INSTITUTION_NAME : Nom complet de l'organització. Valor per defecte: NO FULL NAME
 • $ALLOW_LDAP_V2: Permetre la versió 2 de Ldap. Valor per defecte: false
 • $DOMAIN: Domini DNS de la organització. L'instal·lador passarà el domini en format DNS a format Distinguished Name de Ldap. Per exemple el domini acme.com es convertirà en dc=acme,dc=com. Valor per defecte: NODOMAIN.COM
 • $LDAP_MOVE: Moure la base de dades Ldap existent?. Valor per defecte: false
 • $LDAP_PURGE: esborrar la base de dades Ldap existent?. Valor per defecte: true
 • $LDAP_BACKEND: backend Ldap. Valor per defecte: HDB

Tots aquests paràmetres es poden modificar amb:

$ sudo dpkg-reconfigure install-gosa

O modificant el fitxer:

/etc/install-gosa/install-gosa.conf

IMPORTANT: Observeu que els valors per defecte fan que s'esborri la base de dades Ldap existent i no es faci cap còpia! Per aquest raó si l'ordre install-gosa detecta un servidor Ldap instal·lat us el farà desinstal·lar explícitament abans de continuar

Per desinstal.lar una base de dades existent (atenció que ho esborra tot: paquets, configuracions i bases de dades):

$ sudo install-gosa -r ldap -v

/usr/sbin/change-admin-gosa-password

L'ordre /usr/sbin/change-admin-gosa-password és un script de bash que permet modificar la paraula de pas de l'usuari admin de Gosa per tal que tingui la mateixa paraula de pas que l'usuari admin del servidor Ldap.

Exemples

Esborrar tot

$ sudo install-gosa -r all -v

Desinstal·lar només Ldap

Executeu:

$ sudo install-gosa -r ldap -v

IMPORTANT: Això esborra tant el paquet (amb l'opció purge) com la base de dades Ldap! Feu una còpia de seguretat de la base de dades si la voleu conservar!

Desinstal·lar només Gosa

$ sudo install-gosa -r gosa -v

Saltar alguns components de la instal·lació

Podeu utilitzar l'opció -s (skipping). Les opcions possibles són:

-s ldap|gosa|gosaldap|ldapgosa|gosaschemas|gosaconf|gosaldaptree|highschoolusers|all
 • ldap: Saltar-se la instal·lació dels paquets de Ldap
 • gosa: Saltar-se la instal·lació dels paquets de Gosa
 • gosaldap: Saltar-se la instal·lació dels paquets Ldap i Gosa
 • ldapgosa: ídem que l'anterior
 • gosaschemas: Saltar-se la instal·lació els schemas Ldap de Gosa
 • gosaconf: Saltar-se la instal·lació del fitxer de configuració de gosa (/etc/gosa/gosa.conf) a partir de la plantilla
 • gosaldaptree: Saltar-se la instal·lació de l'arbre Ldap bàsic per a Gosa (usuari admin)
 • highschoolusers: Saltar-se la instal·lació del plugin highchoolusers
 • TODO: Instal·lar l'abre Ldap bàsic del plugin highchoolusers
 • all: Saltar-se ho tot
 • onlyldap: Saltar-se ho tot menys Ldap
 • onlyGosa: Saltar-se ho tot menys Gosa

Instal·lar només Ldap

$ sudo install-gosa -s onlyldap -v

Instal·lar només Gosa

$ sudo install-gosa -s onlygosa -v

Instal·lar tots menys Ldap i Gosa

Això només té sentit si ja teniu instal·lat Ldap i Gosa.

$ sudo install-gosa -s ldapgosa -v

Esborrar només la base de dades Ldad i tornar a començar

Aquesta opció és útil quan s'està depurant la creació de l'arbre Ldap. Executeu:

$ sudo install-gosa -r ldap -v ; sudo install-gosa -s gosa -v

Instal·lar només el client gràfic Ldap (Apache Directory Studio)

$ sudo install-gosa -c -v

Fitxers

/etc/install-gosa/install-gosa.conf

Aquest és el fitxer principal de configuració i sobreescriu les variables hardcoded d'execució de l'script install-gosa.

Vegem un exemple:

$ sudo cat /etc/install-gosa/install-gosa.conf]
#!/bin/bash  
# This file has been generated by debconf
# TODO

ROOTDN_PASSWORD="PARAULADEPAS"
INSTITUTION_NAME="Institut de l'Ebre"
INSTITUTION_DOMAIN="iesebre.com"
ALLOW_LDAP_V2="false"
LDAP_BACKEND="HDB"
LDAP_PURGE="true"
LDAP_MOVE="false"

Es pot indicar un altre fitxer de configuració amb l'opció -C:

$ sudo install-gosa -C /etc/openfpnet/install-gosa.conf

Aquest fitxer també pot contenir la paraula de pas de l'usuari rootdn. Un exemple:

$ cat /etc/install-gosa/passwords | grep "ROOTDN_PASSWORD"
ROOTDN_PASSWORD="PARAULA_DE PAS"

Aquest fitxer no us l'instal·larà l'aplicació/paquet install-gosa, l'haureu de crear vosaltres si voleu que l'aplicació install-gosa s'executi en mode no interactiu i no us pregunti aquesta paraula de pas. És recomanable que els permisos del fitxer siguin 600 i sigui un fitxer de l'usuari root:

$ sudo chmod 600 /etc/install-gosa/install-gosa.conf
$ sudo chown root:root /etc/install-gosa/install-gosa.conf

Com funciona?

Aquest paquet realitzar les següents tasques per fases:

 • Fase 0. Paràmetres de configuració
 • Fase 1. Comprovació i instal·lació si s'escau de dependències
 • Fase 1.X FASES OPCIONALS. Subopcions/branques secundaries e l'aplicació
 • Fase 2. Branca principal de l'aplicació
 • Fase 2.1. Instal·lació del servidor Ldap (ldap)
 • Fase 2.2. Instal·lació de l'aplicació web Gosa (gosa)
 • Fase 2.3 Instal·lació de l'arbre Ldap bàsic per a l'aplicació Gosa (usuari admin i acl amb tots els permisos per aquest usuari)
 • Fase 2.4 Opcional. Instal·lació de l'arbre Ldap bàsic

Tot seguit veiem els detalls de cada fase.

NOTA: Algunes fases es poden saltar amb l'opció -s (skip). Les fases que es poden saltar tenen un nom curt que s'indica entre parèntesis al costat del nom de la fase

Fase 0. Paràmetres de configuració

 • El primer que fa és interpretar les opcions o paràmetres de l'aplicació (utilitzant getopts). Consulteu /usr/sbin/install-gosa per veure quines són aquestes opcions. L'ordre es pot executar sense opcions però també es pot modificar el seu comportament per defecte modificant:
 • Els paràmetres d'execució de l'ordre: Cal tenir en compte que no tots els valors que es poden configurar als fitxers de configuració tenen el seu equivalent per paràmetres al executar l'ordre. Hi ha masses opcions: TODO...
 • Sobreescribint les opcions per defecte modificant el fitxer /etc/install-gosa/install-gosa.conf. Amb l'opció -C es pot indicar un altre fitxer de configuració
 • Modificant directament l'script bash /usr/sbin/install-gosa: no és l'opció més recomanable però sempre queda com a última opció.

Amb el mode verbose s'imprimirà a l'inici una llista dels paràmetres que s'estan utilitzant. Aquest mode pot ser interessant per depurar errors.

Fase 1. Comprovació i instal·lació si s'escau de dependències

 • Aquesta fase pot ser rebundant si heu instal·lat l'aplicació install-gosa mitjançant paquets ja que la majoria de dependències ja s'hauran instal·lat com a dependències del paquet.
 • Si instal·leu l'aplicació manualment (sense paquets) aleshores la comprovació i instal·lació de les dependències si és necessari i és important.
 • Les dependències només s'instal·len quan no estan instal·lades

Fase 1.X FASES OPCIONALS. Subopcions/branques secundaries e l'aplicació

Algunes branques secundaries de l'aplicació només s'executen al principi si s'han escollit les opcions pertinents:

 • Elimina components de la instal·lació (-r ldap|gosa|gosaldap|ldapgosa|all): desinstal·la amb l'opció purge els paquets del servidor ldap i/o gosa segons els que haguéssiu especificat a l'opció -r. Un cop feta la desinstal·lació surt de l'aplicació. Aquest opció permet fer proves ja que facilita la desinstal·lació completa de les aplicacions per a tornar a executar l'aplicació des de zero.
 • Instal·la el client Ldap i ADS (-c): Instal·la només el client Ldap i l'eina Apache Directory Studio.

Vegeu també el manual:

$ man install-gosa

Fase 2. Branca principal de l'aplicació

La branca principal de l'aplicació té les següents fases generals:

 • Instal·lació del servidor Ldap
 • Instal·lació de Gosa
 • Instal·lació de l'arbre Ldap bàsic per a l'aplicació Gosa (usuari admin i acl amb tots els permisos per aquest usuari)

IMPORTANT: És important destacar que es pot saltar alguna de les fases utilitzant l'opció -s (skip). Vegeu l'apartat TODO

Els següents apartats indiquen els detalls de cada subfase:

Fase 2.1. Instal·lació del servidor Ldap (ldap)

Aquesta fase realitza les següents accions:

 • Indicar la paraula de pas del usuari rootdn. L'aplicació buscarà la paraula de pas al fitxer /etc/install-gosa/install-gosa.conf i si no el troba el fitxer o la paraula de pas us la preguntarà per línia d'ordres. Recordeu que el fitxer [[/etc/install-gosa/install-gosa.conf] es generà automàticament durant la instal·lació del paquet (configuració del paquet amb Debconf)
 • Automatitzar la instal·lació del servidor Ldap s'utilitza debconf-set-selections per tal de preconfigurar el paquet slapd. Els valors predefinits de configuració els trobareu al fitxer [[/etc/install-gosa/install-gosa.conf]. Aquest fitxer es configura parcialment durant la instal·lació del paquet. Moltes opcions no es pregunten a l'usuari per què s'utilitzen valors per defecte. Per configurar tots els valors executeu:
$ sudo dpkg-reconfigure install-gosa

Fase 2.2. Instal·lació de l'aplicació web Gosa (gosa):

 • Gosa és una aplicació LAMP i per aquesta raó el primer que es fa és comprovar si la tasca (vegeu tasksel) LAMP està instal·lada. Si no és així s'instal·la un servidor LAMP
 • L'aplicació Gosa s'instal·la des del repositoris de Gosa i és fa en tres fases:
 • Instal·lació de les dependències de Gosa
 • Instal·lació dels paquets Gosa bàsics
 • Instal·lació de tots els plugins de Gosa: aquesta opció es pot saltar amb l'opció -s gosaplugins
 • Instal·lació dels esquemes: s'instal·len tots els esquemes necessaris per als Gosa i els seus plugins. Els esquemes instal·lats són els del fitxer http://acacha.org/~sergi/gosa/gosa-2.7-ldifs.tar.gz. A més també s'instal·la el schema iris que permet entre d'altres utilitzar dos cognoms amb les persones. Cal tenir en compte però que cal instal·lar el plugin highschoolusers per poder utilitzar les característiques d'aquest esquema.

IMPORTANT: Alguns plugins es troben desactivats al fitxer gosa.conf instal·lat per install-gosa tot i que els plugins estan instal·lats al sistema. Aquest no és el comportament per defecte de gosa, però s'ha fet així per que alguns dels schemas Ldap necessaris no s'han pogut trobar enlloc i si no estan instal·lats aleshores dona l'error Gosa#Errors_d.27esquemes_OXUserObject.2C_scalixUserClass.2C_apple-user_al_entrar_al_sistema.3D.3D al entrar a Gosa.

NOTA: S'instal·len tots els esquemes necessaris per a Gosa i els seus plugins fins i tot si utilitzeu l'opció -s gosaplugins per saltar-vos la instal·lació dels plugins

Finalment aquesta fase també instal·la un fitxer /etc/gosa/gosa.conf a partir d'una plantilla. La plantilla s'omple amb els valors de configuració del fitxer /etc/install-gosa/install-gosa.conf. El fitxer s'instal·la amb l'usuari i grup root:www-data i els permisos 640. Per aplicar els canvis a gosa s'executa update-gosa.

Fase 2.3 Instal·lació de l'arbre Ldap bàsic per a l'aplicació Gosa (usuari admin i acl amb tots els permisos per aquest usuari)

Per tal de poder entrar al Gosa com a usuari administrador cal executar aquesta fase.

NOTA: Aquesta fase s'executa durant una instal·lació manual de gosa en el moment que s'executa l'instal·lador web de gosa

Abans d'aquesta fase l'arbre Ldap està buit i només conté l'objecte basedn. Install-gosa fa dos canvis a l'arbre Ldap:

 • Modifica l'objecte basedn:
 • El converteix a format gosa afegint els objectes (camp objectClass) Ldap gosaAcl i gosaDepartment.
 • Afegeix una ACLEntry que doni tots els permisos a l'usuari admin
 • S'afegeix l'usuari admin de Gosa

IMPORTANT: L'usuari admin de Gosa no és el mateix que el de Ldap, tot i que si pot ser que utilitzeu la mateixa paraula de pas, de fet és el que fa install-gosa. L'usuari admin sempre es troba al Distinguished Name:

cn=System Administrator-admin,ou=people,INSTITUTION_BASE_DN

Preseeding

Un cop instal·lat el paquet:

$ sudo apt-get install install-gosa

I configurat amb:

$ sudo dpkg-reconfigure install-gosa

Podeu consultar la base de dades de debconf amb:

$ sudo debconf-get-selections | grep install-gosa
install-gosa  install-gosa/password2 password
install-gosa  install-gosa/password1 password
install-gosa  install-gosa/gosa_group_rdn   string ou=groups
install-gosa  install-gosa/gosa_session_timeout    string 7200
install-gosa  install-gosa/password_mismatch note
install-gosa  install-gosa/gosa_force_ssl   boolean false
install-gosa  install-gosa/gosa_conf_uid_number_base string 2000
install-gosa  install-gosa/gosa_password_hash select md5
install-gosa  install-gosa/gosa_samba_rdn   string ou=Computers
install-gosa  install-gosa/gosa_ldap_sizelimit    string 3000
install-gosa  install-gosa/purge_database   boolean true
install-gosa  install-gosa/institution_name  string NO FULL NAME
install-gosa  install-gosa/institution_domain string NODOMAIN.COM
install-gosa  install-gosa/gosa_copypaste   boolean true
install-gosa  install-gosa/gosa_logging    boolean true
install-gosa  install-gosa/backend  select HDB
# Warning - install-gosa is not configured
install-gosa  install-gosa/notconfigured   note
install-gosa  install-gosa/gosa_locale    string es_ES.UTF-8
install-gosa  install-gosa/move_old_database boolean false
install-gosa  install-gosa/gosa_conf_gid_number_base string 2000
# Welcome to install-gosa package configuration
install-gosa  install-gosa/welcome  note
install-gosa  install-gosa/gosa_user_rdn   string ou=people
install-gosa  install-gosa/gosa_timezone   string Europe/Madrid
install-gosa  install-gosa/gosa_warn_ssl   boolean true
install-gosa  install-gosa/gosa_usersplugin_atend   boolean false
install-gosa  install-gosa/allow_ldap_v2   boolean false

Podeu guardar la configuració a un fitxer amb:

$ sudo debconf-get-selections | grep install-gosa > install-gosa.seed

I aleshores podeu fer una instal·lació sense preguntes amb:

$ sudo debconf-set-selections < install-gosa.seed
$ sudo apt-get install install-gosa

Vegeu també openfpnet-install-gosa.

Desenvolupament

El codi font de install-gosa es troba al subversion:

http://tortosa.guifi.net/svn/projectes/install-gosa/

També es pot trobar còpies que poden ser obsoletes a:

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/install-gosa

Podeu utilitzar Eclipse conjuntament amb el plugin Subclipse per tal d'obtenir el codi o directament per línia de comandes utilitzant subversion. Per exemple:

$ svn co http://www.iesebre.com/subversion/projectes/install-gosa

L'últim cas és accés anònim (només lectura). Per tenir accés d'escriptura cal tenir un usuari del repositori (demanar-lo a stur ARROBA iesebre PUNT com):

$ svn co http://[email protected]/subversion/projectes/install-gosa

Un cop obtingueu el codi tindreu una carpeta similar a:

/install-gosa/trunk$ ls
debian etc makeall.sh Makefile usr var

IMPORTANT: El Makefile té dades que s'han d'adaptar a cada desenvolupador! Cada usuari pot sobrescriure aquestes dades sense modificar el Makefile original creant el fitxer ~/.installgosa_Makefile

Algunes de les dades a modificar són:

#DEVELOPER ENVIRONMENT VARIABLES:
DEBIAN_PACKAGE_CREATOR_FULLNAME=Sergi Tur Badenas
[email protected]
DEBIAN_PACKAGE_LICENSE=gpl2
...
#PUBLISH OPTIONS
SSH_USER=root
SSH_PORT=22
SSH_HOST=192.168.0.9
SSH_REMOTE_PATH=/mnt/sdb1/UbuntuMirror/custompackages
REMOTE_UPDATE_SCRIPT=update.sh

Podeu fer els canvis que creieu convenients al codi i els pugueu amb un commit de subversion.

Per modificar el paquet Debian cal fer més passos:

Primer cal tenir instal·lat:

$ sudo apt-get install svn-buildpackage

Després cal tenir accés al repositori on es guarden els paquets i configurar les PUBLISH OPTIONS en conseqüència:

#PUBLISH OPTIONS
SSH_USER=root
SSH_PORT=22
SSH_HOST=192.168.0.9
SSH_REMOTE_PATH=/mnt/sdb1/UbuntuMirror/custompackages
REMOTE_UPDATE_SCRIPT=update.sh

També cal tenir una clau GPG per firmar els paquets. La clau ha de coincidir amb les dades del desenvolupador:

#DEVELOPER ENVIRONMENT VARIABLES:
DEBIAN_PACKAGE_CREATOR_FULLNAME=Sergi Tur Badenas
[email protected]
DEBIAN_PACKAGE_LICENSE=gpl2

Per mostra les claus d'un usuari:

$ gpg --list-keys sergi

Les claus es guarden a .gnupg i per tant podeu migrar les claus d'una màquina a una altra migrant aquesta carpeta.


Recursos:

Codi font

Està disponible al subversion:

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/install-gosa/

TODO

 • Install-gosa no fa cas del domini Ldap i altres paràmetres si no hi ha fitxers gosa.conf (aborto la instal·lació expressament! només hauria d'abortar la configuració de Gosa)

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

Warning. Aborted Gosa configuration because not /etc/gosa/gosa.conf found! Maybe gosa is not installed...

Aquest missatge tant pot sortir durant la instal·lació com durant la reconfiguració del paquet:

Warning. Aborted Gosa configuration because not /etc/gosa/gosa.conf found! Maybe gosa is not installed...

Pot no ser un error si encara no teniu un Gosa instal·lat al sistema. La idea és que el paquet install-gosa també pot servir per a reconfigurar un gosa que ja es trobi instal·lat. Al reconfigurar el paquet es mira de reconfigurar Gosa però només si existeix el fitxer /etc/gosa/gosa.conf sinó tant la instal.lació com la configuració continuant sense més problemes (només donen aquest warning a mode d'avís).

Consulteu:

Reconfigurar un gosa ja instal·lat utilitzant install-gosa

Vegeu també

Enllaços externs