IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Curs: Iniciació a Moodle
Curs Moodle: http://acacha.org/moodle/course/view.php?id=39
Autors: Sergi Tur Badenas

Enllaços importants

Objectiu

Els objectius d'aquesta sessió són:

 • Introduir-nos en les capacitats de Moodle com a gestor d'activitats docents. Veurem doncs el Moodle com a (LMS)
 • Conèixer com funciona l'activitat qüestionari.

Guió de la sessió

La sessió té dues parts.

 • Un part de lectura/teoria: Aquesta és la última sessió dedicada a les activitats docents que proporciona Moodle. En aquesta sessió veurem els qüestionaris i per finalitzar el curs obtindreu una còpia de seguretat del curs. La lectura d'aquest tema és la mateixa que al tema anterior:
 • També us recomano que llegiu:
 • També us seran molt útils els vídeos de la secció Aspectes bàsics de Moodle de la següent pàgina:
 • Una part pràctica. La part pràctica s'explica a continuació...

La part pràctica d'aquesta sessió tractarà sobre els qüestionaris i les copies de seguretat.

Qüestionaris

Els qüestionaris permeten realitzar tot tipus de proves, com proves de nivell, qüestionaris de repàs o sobretot exàmens. No són una eina "indispensable" de Moodle i veureu que donen força feina per a crear-los. El seu avantatge principal el podeu trobar en que un cop teniu un qüestionari es corregeix molt ràpidament o fins i tot automàticament (exàmens tipus test). A més, s'integra a Moodle com una activitat més i es pot reaprofitar.

NOTA: Moodle té un enfoc clarament pedagògic com podreu veure a les opcions per defecte dels qüestionaris, que estan més pensades per a utilitzar els qüestionaris com una activitat docent més i no tant com una activitat d'avaluació.

L'objectiu d'aquest apartat és que creeu un examen el més real possible i que estigui relacionat amb la temàtica del vostre curs. No us posa límits màxims ni mínims en el número de preguntes del qüestionari. Adapteu el número de preguntes que poseu al temps de treball que heu de dedicar en aquesta sessió (5 hores), tenint en compte que després hi ha una última activitat (còpia de seguretat del curs).

IMPORTANT: Si voleu que el qüestionari es corregeixi automàticament, cal fer un examen tipus test. Les preguntes tipus resposta oberta sempre requereixen de la intervenció del professor per tal de ser corregides

Us recomano que abans de començar a fer el qüestionari, tingueu clar les preguntes i tipus de preguntes que voleu fer. Pot ser molt bona idea que agafeu algun examen que ja tingueu fet en paper i mireu de passar-lo a Moodle.

Us podeu ajudar del següent viewlet de la URV:

http://www.sre.urv.es/moodleviewlets/catalan/questionari.swf

Per veure com es crea un qüestionari. Recordeu que abans de res, per crear qualsevol activitat cal fer clic al botó Activar Edició. Un cop activada la edició al desplegable de les activitats:

DesplegableActivitats.png

Escolliu l'opció qüestionari. Us apareixerà un formulari al que li haurem de canviar força opcions per tal d'adaptar-lo a la idea que tenim d'un examen.

 • Temps màxim: Permet indicar el temps màxim que pot dedicar un alumnes a fer el qüestionari. Cal tenir en compte que és implacable, quan s'acaba el temps es tanca el qüestionari tal i com està. Veureu que si escolliu aquesta opció apareix un rellotge amb un compte endarrere.
 • Intents: Per defecte Moodle planteja els qüestionaris com una activitat d'aprenentatge i no pas d'avaluació. Com que volem fer un examen podeu que el nombre d'intents és 1.
 • Barreja preguntes i respostes: Teniu dos opcions "anticopia". Podeu barrejar les preguntes i/o les respostes de forma que sigui més difícil copiar a l'examen. Escolliu el que trobeu més adient.
 • Mode adaptatiu: Aquest és el mode que permet fer diversos intents d'un qüestionari. Escolliu no
 • Mètode de qualificació: Com podeu veure Moodle sempre escull la millor opció per a l'alumne ;-) Escolliu primer intent que és l'habitual a un examen.
 • Aplica penalitzacions: Aquí cada professor té el seu criteri, però és bastant típic penalitzar les respostes incorrectes en un examen tipus test. Escolliu el que desitgeu.
 • Seguretat: aquestes opcions poden ser interessants però la meva experiència és que segons la versió del navegador podeu tenir problemes si activeu aquestes opcions. Deixeu els valors per defecte.
 • Opcions de revisió: Permet escollir si els alumnes podran veure els resultats del seu examen al finalitzar. Desmarqueu totes les opcions de la primera i la segona columna.

Un cop hagiu creat el qüestionari cal tornar a entrar-hi per tal d'editar les preguntes. Un cop dins us apareixerà el següent:

MoodleQuestionari.png

Fixeu-vos a la part superior com hi ha una sèrie d'apartats (pestanyes) i subapartats:

MoodleQuestionari2.png

Inicialment us trobeu a l'apartat edita, subapartat qüestionari. No veurem les opcions d'importació i exportació, ni cal que utilitzeu les categories. Les categories permeten agrupar les preguntes per categories de forma que les preguntes es puguin relacionar amb certs temes i es puguin reutilitzar i compartir, entre diferents cursos o inclús entre diferents usuaris professors. No canvieu la categoria, escolliu les opcions per defecte per a l'exercici que heu de fer.

Per crear preguntes utilitzeu el desplegable:

Crea una nova pregunta 

Hi ha múltiples tipus de preguntes, les utilitzades més habitualment són:

 • Opcions múltiples: permet crear les típiques preguntes de test, amb una o vàries preguntes vàlides. Es corregeixen automàticament.
 • Resposta oberta: L'alumne disposa d'un camp de text per a respondre a la pregunta. No es corregeixen automàticament.
 • Resposta breu: L'alumne disposa d'un camp de text curt per a respondre a la pregunta. Cal que respongui exactament al que es demana a que es corregeix automàticament

Per a més informació sobre els tipus de preguntes consulteu:

http://docs.moodle.org/19/es/Tipos_de_preguntas

Anem a veure com es fa una pregunta tipus test. Escolliu l'opció:

Opcions múltiples

I us apareixerà un formulari com el següent:

MoodleQuestionariRespostaMultiple1.png

On:

 • Títol: No confongueu el títol de la pregunta amb la pregunta en sí! Les preguntes poden ser tot lo llargues que vulgueu però els títols han de ser un resum de la pregunta que sigui prou descriptiu per tal de poder identificar la pregunta pel títol en una llista de preguntes. El títol només és consultable pels professors i no pels alumnes
 • Text: aquí heu de posar el text de la pregunta que veuran els vostre alumnes.
 • Qualificació: Nombre de punts que suma la pregunta. El més habitual és posar 1. No us preocupeu a calcular el pes de la pregunta, per exemple, no cal que poseu que la pregunta suma 0.1 punts si és teu fent un test de 100 preguntes i si es contesten totes voleu que els alumnes tinguin un 10. Aquest càlcul ja el fa Moodle ell sol.
 • Factor de penalització: Tant per cent respecte a la qualificació anterior, que s'aplica com a penalització per resposta incorrecte.
 • Respostes múltiples?: Aquí podeu escollir si és una pregunta amb una sola resposta correcta o múltiples de correctes.
 • Retroacció general: és opcional. Permet mostra un text quan l'alumne respongui la pregunta (té sentit en qüestionaris en que es va mostrant una pregunta per pàgina)

Amb això definiu els paràmetres generals de la pregunta. Ara cal definir les respostes possibles:

MoodleQuestionariRespostaMultiple2.png

On:

 • Resposta: text de la resposta que veu l'alumne
 • Qualificació: És el tant per cent respecte a la qualificació que heu expressat més amunt. Si la resposta és incorrecte es posa 0%. Si hi ha una sola resposta a la correcte cal posar 100%. Si teniu múltiples respostes correctes cal posar el percentatge adequat. Moodle sempre s'assegura que sumeu 100% entre totes les respostes, ni més ni menys.
 • Retroacció: de l'anglès feedback. Permet mostrar un text a l'alumne si ha escollit aquella resposta.

Quan tingueu la pregunta definida, guardeu-la. Un cop heu creat una pregunta, tingueu en compte que encara no forma part del qüestionari. Per que la pregunta formi part del qüestionari, aleshores cal enviar-la de la columna de la dreta (banc de preguntes disponibles), a la columna de l'esquerre que conté les preguntes reals del qüestionari. Per enviar les preguntes de la columna de la dreta a la de l'esquerra utilitzeu la icona:

<<
MoodlePregunta1.png

IMPORTANT: En qualsevol moment podeu previsualitzar com està quedant el qüestionari anant a la pestanya Previsualització

.

És important que un cop tingueu totes les preguntes proveu l'examen fent una previsualització.

Sí teniu dubtes plantejeu-los al fòrum de la sessió.

Còpia de seguretat

La idea d'aquesta tasca és que un cop tingueu el vostre curs Moodle fet, i com a última tasca d'aquest curs, us feu una còpia de seguretat del curs.

Amb aquesta còpia podreu restaurar el curs Moodle en qualsevol altre Moodle al que tingueu accés.

Us podeu ajudar del següent viewlet de la URV:

http://www.sre.urv.es/moodleviewlets/catalan/c_seguretat.swf

Per veure com es fa una còpia de seguretat. Per fer una còpia total, escolliu les opcions per defecte a totes les pàgines que us apareixen (aneu prement continua).

Un cop tingueu la còpia feta descarregeu-la i tindreu un fitxer zip amb totes els continguts del vostre curs

Entrega del exercicis

Com sempre l'entrega es realitza mitjançant una tasca Moodle. La trobareu al Moodle del curs:

http://acacha.org/moodle/mod/assignment/view.php?id=4697

Amb el nom:

Tasca de la sessió 6

Comentaris del professor

IMPORTANT: Les hores de feina programades per aquesta sessió han de ser 5 hores. Cadascú té el seu ritme i coneixements previs diferents i per tant la duració és aproximada. De totes formes, en el context de retallades en el que estem no trobo adequat que us excediu en les hores. Per aquesta raó les pràctiques estan dissenyades per que la gran majoria de gent les pugui acabar en menys de 5 hores. Per aquells que tinguin més temps i ganes es proposaran activitats i/o lectures addicionals

Enllaços externs