IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Execució de comandes. exec

foreground

El codi:

switch (pid = fork()) {
 case –1 : error(“fork”);
 case 0: execlp(“comanda”, “comanda”, NULL);
     error(“exec”);
 default: /* Fem wait fins que detectem finalitzacio procés ls */
      do {
       ret = wait(&stat);
      } while ((ret!=-1) && (ret!=pid));
      if (ret == -1) error(“wait”);
}

És equivalent a

$ comanda

background (&)

El codi:

switch (fork()) {
 case –1 : error(“fork”);
 case 0: execlp(“comanda”, “comanda”, NULL);
     error(“exec”);
 /* no fem wait perque s’ha executat en background */
}

És equivalent a:

$ comanda & 

Pipe (|)

Consulteu l'apartat Pipes de l'article Crides al sistema.

Exemple. Com executar dos comandes amb pipe

$ ps aux | grep proces

main()

{
 int fd[2], st;
 if (pipe(fd)<0) error(“pipe”);
 switch (fork()) {
  case – 1: error(“fork”);
  case 0: if (close(1) < 0) error(“close”);
      if (dup(fd[1]) < 0) error(“dup”);
      if (close(fd[0]) < 0) error(“close”);
      if (close(fd[1]) < 0) error(“close”);
      execlp(“ps”, “ps”, “aux”, NULL);
      error(“Executant ps aux”);
  default: swith(fork()) {
        case –1 : error(“fork”);
        case 0: if (close(0) < 0) error(“close”);
            if (dup(fd[0]) < 0) error(“close”);
            if (close(fd[0]) < 0) error(“close”);
            if (close(fd[1]) < 0) error(“close”);
            execlp(“grep”, “grep”, “[mn]”, NULL);
            error(“exec grep”);
        default: if  (close(fd[0]) < 0) error(“close”);
            if  (close(fd[1]) < 0) error(“close”);
             if (wait(&st) < 0) error(“wait”);
             if (wait(&st) < 0) error(“wait”);
       }
 }
}


Redireccions de la sortida (>) i entrada (<) estàndard

Redireccions de la sortida (>)

 1. Es tanca la sortida estàndard (close(1);)
 2. S'obre el fitxer de sortida (i li assigna el primer descriptor de fitxer lliure que és el de sortida que acabem de tancar)

Exemple:

if (close(1) < 0) {
 //Control d'error
} 
if (open(“fitxer.txt”, O_WRONLY|O_CREATE|O_TRUNC, 0600) < 0) {
 //Control d'error
}
execlp(“comanda”, “yes”, NULL);
//Control errors

És equivalent a:

$ comanda > fitxer.txt

Redireccions de la entrada (<)

 1. Es tanca la sortida estàndard (close(0);)
 2. S'obre el fitxer d'entrada (i li assigna el primer descriptor de fitxer lliure que és el de entrada que acabem de tancar)

Exemple':

open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)

if (close(0) < 0) {
 //Control d'error
} 
if (open("fitxer.txt", O_RDONLY) < 0) {
 //Control d'error
}
execlp(“comanda”, “yes”, NULL);
//Control errors

És equivalent a:

$ comanda < fitxer.txt

Exemple 1

$ comanda > resultat.txt &
$ ls –l resultat.txt

Codi en C

int stat, pid, ret;
switch (fork()) {
 case –1 : // Controlar error . P. ex. error(“Error al fer un fork”);
 case 0: close(1)
     if (open(“resultat.txt”, O_WRONLY|O_CREATE|O_TRUNC, 0600) < 0) {
      // Controlar error . P. ex. error(“Error al fer un open”);
     }
     execlp(“comanda”, “comanda”, NULL);
     //Si arribem aquí és un error de execlp
     //error(“Error al fer un execlp”);

 /* no executem un wait al pare perquè estem executant en background */
}
switch (pid = fork()) {
 case –1 : // Controlar error . P. ex. error(“Error al fer un fork”);
 case 0: execlp(“ls”, “ls”, “-l”, “resultat.txt”, NULL);
     // Controlar error . P. ex. error(“Error al fer un execpl”);
 default: /* Fem wait fins que detectem finalitzacio procés ls */
      do {
       ret = wait(&stat);
      } while ((ret!=-1) && (ret!=pid));
      if (ret == -1) error(“wait”);
}

Exemple 2

La comanda:

$ ls –la | grep [mn] > sortida.txt
main()
{
 int fd[2], st;
 if (pipe(fd)<0) error(“pipe”);
 switch (fork()) {
  case – 1: error(“fork”);
  case 0: if (close(1) < 0) error(“close”);
      if (dup(fd[1]) < 0) error(“dup”);
      if (close(fd[0]) < 0) error(“close”);
      if (close(fd[1]) < 0) error(“close”);
      execlp(“ls”, “ls”, “-la”, NULL);
      error(“exec ls”);
  default: swith(fork()) {
        case –1 : error(“fork”);
        case 0: if (close(0) < 0) error(“close”);
            if (dup(fd[0]) < 0) error(“close”);
            if (close(fd[0]) < 0) error(“close”);
            if (close(fd[1]) < 0) error(“close”);
            if (close(1) < 0) error(“close”);
            if (open(“sortida.txt”,O_WRONLY|O_TRUNC|O_CREAT)<0)
              error(“open”);
            execlp(“grep”, “grep”, “[mn]”, NULL);
            error(“exec grep”);
        default: if  (close(fd[0]) < 0) error(“close”);
            if  (close(fd[1]) < 0) error(“close”);
             if (wait(&st) < 0) error(“wait”);
             if (wait(&st) < 0) error(“wait”);
       }
 }
}