IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor_de_comunicacions_Institut_les_Planes

Instal·lació mediawiki

 • El primer que s'ha de fer es descarregar el paquet, de la següent web:
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/ca
 • El fico a la següent ruta:
cd /usr/share 
 • El descomprimeixo, amb aquesta comanda:
# tar xvzf mediawiki-1.16.5.tar.gz
 • I també es recomanable canviar-li el nom per:
/usr/share/mediawiki
 • Amb aquesta comanda:
# mv mediawiki-1.16.5 mediawiki
 • Un cop fet aquest pas, anirem a crear alies per poder connectar-mos amb localhost
 • Creo el fitxer a:
# nano /etc/apache2/sites-available/mediawiki
 • Amb aquest contingut:
Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki
<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>
# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
 • Després d'aquest pas reiniciem l'apache, amb:
# /etc/init.d/apache2 restart
 • I l'activem amb:
# a2ensite mediawiki
 • Comprovem que s'ha creat l'enllaç dèbil, que hem executat amb la comanda anterior.
# ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki 
lrwxrwxrwx 1 root root 28 2011-05-06 19:05 /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki -> ../sites-available/mediawiki
 • Es recomana instal·lar el paquet:
# apt-get install phpmyadmin
 • Imatges que ens apareixen durant la instal·lació del phpmyadmin, on ens demana definir el tipus de servidor web que utilitzem.
Davidginovartinstalaciophpmyadmin.png
Davidginovartinstalaciophpmyadmin1.png
Davidginovartinstalaciophpmyadmin2.png
 • Aquí ens demana un password d'administració per al phpmyadmin, com en tota la instal·lació iesebre.
Davidginovartinstalaciophpmyadmin3.png
Davidginovartinstalaciophpmyadmin4.png
 • Ens connectem a la IP del servidor localhost/mediawiki i ens apareix aquesta pantalla on hem de pitjar en el set up.
Davidginovartinstalaciophpmyadmin5.png
 • Segurament us indicarà que heu de modificar els permisos per tal de poder continuar:
Davidginovartinstalaciophpmyadmin6.png
 • Executem:
$ cd /usr/share/mediawiki
$ sudo chmod a+w config
 • Amb l'última comanda esteu donant permisos d'escriptura (w) a tothom (a) a la carpeta config.
 • Tornem a pitjar en set up i ens apareix una pantalla on ens comenta si tenim tot el necessari per continuar amb la instal·lació.
Davidginovartinstalaciophpmyadmin7.png
 • Ara heu d'omplir les dades de la vostra wiki. Poseu:
 • El nom que li voleu donar a la vostra wiki
 • Poseu el correu electrònic de l'administrador de la wiki
 • Escolliu l'idioma (per ex. català)
 • Escolliu una paraula de pas per a l'usuari administrador de la wiki (WikiSysop) i la seva paraula de pas iesebre
Davidginovartinstalaciophpmyadmin8.png
 • Els altres apartats els deixarem per defecte.
Davidginovartinstalaciophpmyadmin10.png
Davidginovartinstalaciophpmyadmin9.png
 • L'apartat important és Database config
Davidginovartinstalaciophpmyadmin11.png
 • De l'últim apartat que és MySql-specific optins no cal canviar res.
Davidginovartinstalaciophpmyadmin12.png
 • Ara ja es pot instal·lar la mediawiki
Davidginovartinstalaciophpmyadmin13.png
 • Per últim executem aquestes comandes:
# mv /usr/share/mediawiki/config/LocalSettings.php /usr/share/mediawiki
# chmod 660 /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php
 • Per activar la càrrega de fitxers a la mediawiki cal modificar el fixter LocalSettings.php:
$wgEnableUploads    = true;
 • També cal fer:
$ sudo chown www-data:www-data /usr/share/mediawiki/images/
$ sudo chmod 700 /usr/share/mediawiki/images
 • Per a que només puguin editar els usuaris registrats cal afegir:
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;

Comunicar Mediawiki amb Ldap

 • El primer que farem serà descarregar el plugin necessari per comunicar mediawiki amb Ldap.
Davidginovartmediawiki-ldap.png
 • Un cop descarregat el plugin, el descomprimim a /usr/share/mediawiki/extensions/
tar xvzf LdapAuthentication-MW1.16-r61987.tar.gz
 • Després anem al fitxer /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php i en el final del fitxer afegim
Davidginovartldap-mediawiki.png
 • El fitxer utilitzat:
# Validación LDAP
require_once( "$IP/extensions/LdapAuthentication.php" );
$wgAuth = new LdapAuthenticationPlugin();
//Nombres de los dominios que utilizarás.
$wgLDAPDomainNames = array("inslesplanes.santabarbara.cat");
//Asociación entre nombre de dominio y nombre DNS de la máquina donde se va a validar.
$wgLDAPServerNames = array("inslesplanes.santabarbara.cat"=>"192.168.59.1");
//Podemos permitir la convivencia de autenticación local del wiki con LDAP.
$wgLDAPUseLocal = true;
//Encriptación en las solicitudes LDAP.
$wgLDAPEncryptionType = array("inslesplanes.santabarbara.cat"=>"clear");
//Le decimos cual es la base de la consulta
$wgLDAPBaseDNs = array("inslesplanes.santabarbara.cat"=>"dc=inslesplanes,dc=santabarbara,dc=cat");
$wgLDAPSearchAttributes = array("inslesplanes.santabarbara.cat"=>"uid");
//Utilizamos los grupos LDAP para las directivas de grupo:
$wgLDAPGroupsPrevail = array("inslesplanes.santabarbara.cat"=>true);
$wgLDAPGroupNameAttribute = array("inslesplanes.santabarbara.cat"=>"cn");
 • Un cop fet aquests passos ja podem accedir a la nostra wiki amb els usuaris de Ldap.

Enllaços externs