IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor de comunicacions Institut les Planes

Instal·lació squid3

 • Per instal·lar squid3 executarem aquesta ordre:
# apt-get install squid3
 • Un cop instal·lat reiniciem amb:
# /etc/init.d/squid3 restart
 • Podem utilitzar altres opcions com start per iniciar i stop per parar el servei.
 • També podem utilitzar squid3 -k reconfigure, aquesta opció es realment interessant quan sols hem fet canvis en el fitxer de configuració de squid3, que és squid.conf.

Configuració squid3

 • Per configurar squid3, pot ser oportú fer una còpia de seguretat del fitxer de configuració squid.conf, ja que aquest fitxer es molt extens.
 • El que he fet jo es canviar-li el nom al fitxer de configuració per el de squidbackup.conf i n'he creat un altre en el nom de squid.conf amb la configuració que mostro tot seguit:
#
#cache_effective_user squid
#cache_effective_group squid
# Port servei peticions HTTP
http_port 8080
#
# Relació amb altres catxes, treball en jerarquia
#cache_peer 192.168.202.1 parent 3128 0 no-query no-digest default
#
# Dimensionat de l'espai de catxe al disc dur i memoria RAM
cache_dir ufs /var/spool/squid3/ 100 16 256
cache_mem 4 MB
#
visible_hostname SBrbINSLesPlanesSrvr1
#
# Control d'acces als serveis del proxy
#
# Definicio acl
#acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl inslesplanes.santabarbara.cat src 192.168.59.0/24
#
# Aplicacio de les acl
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow manager all
http_access allow manager localhost
http_access allow manager inslesplanes.santabarbara.cat
http_access allow localhost
http_access allow inslesplanes.santabarbara.cat
http_access deny all
#
icp_access deny all
miss_access allow inslesplanes.santabarbara.cat
miss_access allow localhost
miss_access deny all
#
# Control d'acces del proxy a l'exterior
#acl locals dst 192.168.59.0/24
#always_direct allow locals
#always_direct allow localhost
#never_direct deny locals
#never_direct allow all
#
# Control de l'aplicacio de monitoritzacio cachemgr.cgi
cachemgr_passwd disable shutdown
cachemgr_passwd squid all
#
# Correu electronic de contacte amb l'administrador
cache_mgr [email protected]
#
# Nivell i rotacio del registre de funcionament (logs)
access_log /var/log/squid3/access.log
cache_store_log none
debug_options ALL,1
logfile_rotate 1

Instal·lació SquidGuard

 • Primer que res instal·lem el paquet, amb:
# apt-get install squidguard
 • Ara he configurat el fitxer /etc/squid3/squid.conf
 • Li he afegit aquestes línies:
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
redirect_children 8
redirector_bypass on
 • Després he fet una còpia de seguretat del fitxer /etc/squid/squidGuard.conf
# cp squidGuard.conf squidGuardBackup.conf

Exemple Simple

 • Ara el fitxer original l'edito i li esborro tot el contingut, i li afegim aquest contingut:
# CONFIG FILE FOR SQUIDGUARD
#
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squid
dest porn {
    domainlist porn/domains
    urllist porn/urls
    }
acl {
    default {
        pass !porn all
        redirect http://localhost/block.html
    }
}

 • Un cop hem fet aquest pas, ens situem a /var/www/ per crear un fitxer de nom block.html
# cd /var/www/
# nano block.html
 • On en un principi no l'editarem molt, sols ens caldrà afegir:
Pàgina Prohibida
 • Després ens situem a /var/lib/squidGuard/db/ i creem una carpeta de nom porn i dos fitxer de noms domains i urls
# mkdir porn
# nano domains
# nano urls
 • On dins del fitxer domains inclourem els dominis que han de ser prohibits i en l'altre inclourem les adreces de les pàgines prohibides.
 • Ara tenim que efectuar aquestes dues comandes:
# squidGuard -C all -d
# squidGuard -u
 • Abans tenim que ficar el dos fitxer creat anteriorment dins la carpeta porn
 • Aquestes comandes creen dos fitxer *.db.
 • Ho comprovo amb la comanda ls:
/var/lib/squidguard/db/porn# ls
domains domains.db urls urls.db
 • Finalment comprovem el permisos, recordo que l'usuari es proxy
# ls -la /etc/squid/squidGuard.conf 

-rw-r--r-- 1 root root 222 2011-05-15 16:40 /etc/squid/squidGuard.conf

 • Li canviem els permisos:
# chown proxy:proxy /etc/squid/squidGuard.conf 
# chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/
# chown -R proxy:proxy /var/log/squid/
 • Podem executar-lo com usuari proxy
# su proxy 
$ /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf -d 
2011-05-15 17:09:07 [2277] New setting: dbhome: /var/lib/squidguard/db
2011-05-15 17:09:07 [2277] New setting: logdir: /var/log/squid
2011-05-15 17:09:07 [2277] init domainlist /var/lib/squidguard/db/porn/domains 
2011-05-15 17:09:07 [2277] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/porn/domains.db
2011-05-15 17:09:07 [2277] init urllist /var/lib/squidguard/db/porn/urls
2011-05-15 17:09:07 [2277] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/porn/urls.db
2011-05-15 17:09:07 [2277] squidGuard 1.4 started (1305472147.368)
2011-05-15 17:09:07 [2277] squidGuard ready for requests (1305472147.378)
 • Per comprovar les normes, el format d'entrada és (a continuació, sense sorti del procés):
http://sex.com/ 192.168.202.220 - GET
 • Resultat:
2011-05-19 19:50:03 [3043] squidGuard ready for requests (1305827403.553)
http://sex.com/ 127.0.0.1 - GET    
2011-05-19 19:50:25 [3043] source not found
2011-05-19 19:50:25 [3043] no ACL matching source, using default

Exemple Real

 • El primer que farem serà descarregar les llistes negres de pàgines prohibides [LlistaNegra].
 • Aquest fitxer el descomprimim a /var/lib/squidguard/db/ amb:
tar xvzf blacklists.tar.gz
 • Després podem utilitzar aquest fitxer per a configurar /etc/squid/squidguard.conf [Fitxer SquidGuard] o també mostro el utilitzat pel nostre grup.


logdir /var/log/squidGuard
dbhome /var/lib/squidguard/db/blacklists
rewrite rew-rule-1 {
  # rewrite safesearch
  [email protected](.*\Wgoogle\.\w+/(webhp|search|imghp|images|grphp|groups|frghp|froogle)\?)(.*)(\bsafe=\w+)(.*)@\1\3safe=strict\[email protected]
  [email protected](.*\Wgoogle\.\w+/(webhp|search|imghp|images|grphp|groups|frghp|froogle)\?)(.*)@\1safe=strict\&\[email protected]
  [email protected](.*\Wsearch\.yahoo\.\w+/search\W)(.*)(\bvm=\w+)(.*)@\1\2vm=r\[email protected]
  [email protected](.*\Wsearch\.yahoo\.\w+/search\W.*)@\1\&[email protected]
  [email protected](.*\Walltheweb\.com/customize\?)(.*)(\bcopt_offensive=\w+)(.*)@\1\2copt_offensive=on\[email protected]
}
rewrite rew-rule-2 {
  # rewrite nothing
}
dest ads {
  domainlist   ads/domains
  urllist    ads/urls
  redirect    1x1.gif
  logfile    urlfilter.log
}
dest adv {
  domainlist   adv/domains
  urllist    adv/urls
  redirect    1x1.gif
  logfile    urlfilter.log
}
dest aggressive {
  domainlist   aggressive/domains
  urllist    aggressive/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest alcohol {
  domainlist   alcohol/domains
  urllist    alcohol/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest audio-video {
  domainlist   audio-video/domains
  urllist    audio-video/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest automobile_bikes {
  domainlist   automobile/bikes/domains
  urllist    automobile/bikes/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest automobile_boats {
  domainlist   automobile/boats/domains
  urllist    automobile/boats/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest automobile_cars {
  domainlist   automobile/cars/domains
  urllist    automobile/cars/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest automobile_planes {
  domainlist   automobile/planes/domains
  urllist    automobile/planes/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest chat {
  domainlist   chat/domains
  urllist    chat/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest costtraps {
  domainlist   costtraps/domains
  urllist    costtraps/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest dating {
  domainlist   dating/domains
  urllist    dating/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest downloads {
  domainlist   downloads/domains
  urllist    downloads/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest drugs {
  domainlist   drugs/domains
  urllist    drugs/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest dynamic {
  domainlist   dynamic/domains
  urllist    dynamic/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest education_schools {
  domainlist   education/schools/domains
  urllist    education/schools/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest finance_banking {
  domainlist   finance/banking/domains
  urllist    finance/banking/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest finance_insurance {
  domainlist   finance/insurance/domains
  urllist    finance/insurance/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest finance_moneylending {
  domainlist   finance/moneylending/domains
  urllist    finance/moneylending/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest finance_other {
  domainlist   finance/other/domains
  urllist    finance/other/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest finance_realestate {
  domainlist   finance/realestate/domains
  urllist    finance/realestate/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest fortunetelling {
  domainlist   fortunetelling/domains
  urllist    fortunetelling/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest forum {
  domainlist   forum/domains
  urllist    forum/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest gamble {
  domainlist   gamble/domains
  urllist    gamble/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest gambling {
  domainlist   gambling/domains
  urllist    gambling/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest government {
  domainlist   government/domains
  urllist    government/urls
  logfile    urlfilter.log
} 
dest hacking {
  domainlist   hacking/domains
  urllist    hacking/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest hobby_cooking {
  domainlist   hobby/cooking/domains
  urllist    hobby/cooking/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest hobby_games {
  domainlist   hobby/games/domains
  urllist    hobby/games/urls 
  logfile    urlfilter.log
}
dest hobby_games-misc {
  domainlist   hobby/games-misc/domains
  urllist    hobby/games-misc/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest hobby_games-online {
  domainlist   hobby/games-online/domains
  urllist    hobby/games-online/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest hobby_gardening {
  domainlist   hobby/gardening/domains 
  urllist    hobby/gardening/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest hobby_pets {
  domainlist   hobby/pets/domains
  urllist    hobby/pets/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest homestyle {
  domainlist   homestyle/domains
  urllist    homestyle/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest hospitals {
  domainlist   hospitals/domains
  urllist    hospitals/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest imagehosting {
  domainlist   imagehosting/domains
  urllist    imagehosting/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest isp {
  domainlist   isp/domains
  urllist    isp/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest jobsearch {
  domainlist   jobsearch/domains
  urllist    jobsearch/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest library {
  domainlist   library/domains
  urllist    library/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest mail {
  domainlist   mail/domains
  logfile    urlfilter.log
}
dest military {
  domainlist   military/domains
  urllist    military/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest models {
  domainlist   models/domains
  urllist    models/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest movies {
  domainlist   movies/domains
  urllist    movies/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest music {
  domainlist   music/domains
  urllist    music/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest news {
  domainlist   news/domains
  urllist    news/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest podcasts {
  domainlist   podcasts/domains
  urllist    podcasts/urls
  logfile    urlfilter.log
} 
dest politics {
  domainlist   politics/domains
  urllist    politics/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest porn {
  domainlist   porn/domains
  urllist    porn/urls
  expressionlist porn/expressions
  logfile    urlfilter.log
}
dest proxy {
  domainlist   proxy/domains
  urllist    proxy/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest radiotv {
  domainlist   radiotv/domains
  urllist    radiotv/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest recreation_humor {
  domainlist   recreation/humor/domains
  urllist    recreation/humor/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest recreation_martialarts {
  domainlist   recreation/martialarts/domains
  urllist    recreation/martialarts/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest recreation_restaurants {
  domainlist   recreation/restaurants/domains
  urllist    recreation/restaurants/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest recreation_sports {
  domainlist   recreation/sports/domains
  urllist    recreation/sports/urls
  logfile    urlfilter.log
} 
dest recreation_travel {
  domainlist   recreation/travel/domains
  urllist    recreation/travel/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest recreation_wellness {
  domainlist   recreation/wellness/domains
  urllist    recreation/wellness/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest redirector {
  domainlist   redirector/domains
  urllist    redirector/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest religion {
  domainlist   religion/domains
  urllist    religion/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest remotecontrol {
  domainlist   remotecontrol/domains
  urllist    remotecontrol/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest ringtones {
  domainlist   ringtones/domains
  urllist    ringtones/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest science_astronomy {
  domainlist   science/astronomy/domains
  urllist    science/astronomy/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest science_chemistry {
  domainlist   science/chemistry/domains
  urllist    science/chemistry/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest searchengines {
  domainlist   searchengines/domains
  urllist    searchengines/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest sex_lingerie {
  domainlist   sex/lingerie/domains
  urllist    sex/lingerie/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest shopping {
  domainlist   shopping/domains
  urllist    shopping/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest socialnet {
  domainlist   socialnet/domains
  urllist    socialnet/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest spyware {
  domainlist   spyware/domains
  urllist    spyware/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest tracker {
  domainlist   tracker/domains
  urllist    tracker/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest updatesites {
  domainlist   updatesites/domains
  urllist    updatesites/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest violence {
  domainlist   violence/domains
  urllist    violence/urls
  expressionlist violence/expressions
  logfile    urlfilter.log
}
dest warez {
  domainlist   warez/domains
  urllist    warez/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest weapons {
  domainlist   weapons/domains
  urllist    weapons/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest webmail {
  domainlist   webmail/domains
  urllist    webmail/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest webphone {
  domainlist   webphone/domains
  urllist    webphone/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest webradio {
  domainlist   webradio/domains
  urllist    webradio/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest webtv {
  domainlist   webtv/domains
  urllist    webtv/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest files {
  expressionlist custom/blocked/files
  logfile    urlfilter.log
}
dest custom-allowed {
  domainlist   custom/allowed/domains
  urllist    custom/allowed/urls
}
dest custom-blocked {
  domainlist   custom/blocked/domains
  urllist    custom/blocked/urls
  logfile    urlfilter.log
}
dest custom-expressions {
  expressionlist custom/blocked/expressions
  logfile    urlfilter.log
}
src unfiltered {
  ip 192.168.59.1
}
acl {
  unfiltered {
    pass all
    rewrite rew-rule-2
  }
  default {
    pass custom-allowed !in-addr !ads !adv !aggressive !audio-video !automobile_bikes !automobile_boats
    !automobile_cars !automobile_planes !chat !dating !drugs !finance_banking !finance_insurance
    !finance_realestate !gamble !gambling !hacking !hobby_cooking !hobby_games !hobby_games-online !hobby_gardening !hospitals
    !imagehosting !mail !military !models !movies !podcasts !porn !proxy !recreation_humor !recreation_sports !recreation_travel
    !redirector !religion !remotecontrol !ringtones !sex_lingerie !shopping !spyware !violence !warez !weapons !webphone !webradio
    !webtv !custom-blocked !custom-expressions any
    rewrite rew-rule-1
    redirect http://localhost/block.htm
  }
}
 • És possible que tinguem que crear el fitxer /var/log/SquidGuard i també donar-li permisos per que pugui accedir squid
 • Per si en cas anterior no ho hem fet, també tindrem que introduir al fitxer /etc/squid3/squid.conf
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
redirect_children 50
redirector_bypass on
 • I ara reiniciem squid3
# /etc/init.d/squid3 reload
 • Ja podem fer una prova, per fer-ho fem:
# su proxy
# /usr/bin/squidGuarg -c /etc/squid/squidGuard.conf -d
 • Unes imatges dels resultats de les proves:
DavidginovartSquidGuard.png
DavidginovartSquidGuard1.png

Instal·lació Calamaris

 • El primer que farem serà instal·lar el paquet:
# apt-get install calamaris
 • Després moc el fitxer /etc/logrotate.d/squid3 a /etc/squid.logrotate, amb la comanda:
# mv /etc/logrotate.d/squid3 /etc/squid.logrotate
 • Tenim que comprovar que en el fitxer squid.conf tinguem el paràmetre logfile_rotate 1.
 • Per tornar a carregar el fitxer squid.conf, podem utilitzar:
# squid3 -k reconfigure
 • Ara és el moment de crear l'script per fer les rotacions, processar el logs i eliminar la còpia de registres.
#!/bin/sh
#
# Activa la rotació de logs, es generen els fitxers:
# access.log.0
# cache.log.0
#
/usr/sbin/squid3 -k rotate
/bin/sleep 10
# 
# Generem les estadístiques amb Calamaris, es genera el fitxer
# proxystats.html
# (Atenció, les comandes que hi ha a continuació van dins una sola línia !)
#
/bin/cat /var/log/squid3/access.log.0 | /usr/bin/calamaris -aH 'proxy.inslesplanes.santabarbara.cat' -F html > /var/www/proxystats.htm
#
# Eliminem el fitxer processat, access.log.0 i el cache.log.0
# per alliberar disc dur
#
#rm /var/log/squid3/*.log.0
 • Un cop creat l'script el situem a /etc/squid3/process_log.sh i li donem permisos d'execució:
# chmod +x /etc/squid3/process_log.sh
 • Ara ja podem executar l'script:
# ./process_log.sh
 • Ens connectem des d'un client.
Davidginovartcalamaris.png

Usuaris Guifi.net amb Squid i Ldap

 • El primer que he fet és crear una carpeta al Gosa amb el nom dels usuaris de guifi.net, aquesta carpeta l'he creat a /All/Guifi/.
DavidginovartGosaGuifi1.png
 • Ara modifico el fitxer /etc/squid3/squid.conf, aquí mostro el fitxer complet.
#cache_effective_user squid 
#cache_effective_group squid
# Port servei peticions HTTP
http_port 8080
#
# Relacio amb altres catxes, treball en jerarquia
cache_peer 192.168.202.1 parent 3128 0 no-query no-digest default
#
# Dimensionat de l'espai de catxe al disc dur i memoria RAM
cache_dir ufs /var/spool/squid3/ 100 16 256
cache_mem 4 MB
#
visible_hostname SBrbINSLesPlanesSrvr1
#
# Control d'acces als serveis del proxy
# 
# Definicio acl
#acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl inslesplanes.santabarbara.cat src 192.168.59.0/24 
acl inslesplanes.santabarbara.cat src 192.168.202.0/24 
acl inslesplanes.santabarbara.cat src 192.168.0.0/24  
#acl inslesplanes.santabarbara.cat src 192.168.203.0/24
acl guifi src 10.0.0.0/8
#
#Utilitzem LDAP
auth_param basic program /usr/lib/squid3/squid_ldap_auth -v 3 -b "ou=All,dc=inslesplanes,dc=santabarbara,dc=cat" -f uid=%s localhost
auth_param basic children 50
auth_param basic realm Web-Proxy
auth_param basic credentialsttl 6 hours
acl ldap-auth proxy_auth REQUIRED
# Aplicacio de les acl
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow manager all
http_access allow manager localhost
http_access allow manager inslesplanes.santabarbara.cat
http_access allow localhost
http_access allow inslesplanes.santabarbara.cat
http_access allow ldap-auth guifi
http_access deny all
icp_access deny all
miss_access allow inslesplanes.santabarbara.cat
miss_access allow localhost
miss_access deny all
#
# Control d'acces del proxy a l'exterior
#acl locals dst 192.168.59.0/24
#always_direct allow locals  
#always_direct allow localhost
#never_direct deny locals
#never_direct allow all
#
# Control de l'aplicacio de monitoritzacio cachemgr.cgi
#cachemgr_passwd disable shutdown
#cachemgr_passwd squid all
#
# Correu electronic de contacte amb l'administrador
cache_mgr [email protected]
#
# Nivell i rotacio del registre de funcionament (logs)
access_log /var/log/squid3/access.log
cache_store_log none
debug_options ALL,1
logfile_rotate 1
#SquidGuard
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
redirect_children 50
redirector_bypass on
 • Per acabar reiniciem el squid, amb:
# /etc/init.d/squid3 reload
* Reloading Squid HTTP Proxy 3.x configuration files
 ...done.

Enllaços Externs