IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor_de_comunicacions_Institut_les_Planes

Instal·lació manual Moodle 2.0.3+

 • Per descarregar el paquet:
$ cd /usr/share/
$ sudo wget http://download.moodle.org/download.php/direct/stable20/moodle-latest-20.tgz
 • També cal descarregar unes llibreries del PHP que són necessàries per al moodle.
$ sudo apt-get install php5-gd php5-curl php5-xmlrpc php5-intl
 • Descomprimim el fitxer .tgz :
$ sudo tar xvzf moodle-latest-20.tgz 
 • Això genera una carpeta anomenada moodle, a aquesta carpeta li hem de canviar els permisos:
$ sudo chown -R root:root /usr/share/moodle
 • Ara hem de configurar l'Apache:
$ cd /etc/apache2/sites-available
 • Ara hem de crear un fitxer de text per a la configuració del moodle:
$ sudo nano moodle
 • I a l'interior posar:
Alias /moodle /usr/share/moodle/

<DirectoryMatch /usr/share/moodle/>

Options +FollowSymLinks
AllowOverride None

order allow,deny
allow from all

<IfModule mod_php5.c>
    php_flag magic_quotes_gpc On
    php_flag magic_quotes_runtime Off
    php_flag file_uploads On
    php_flag short_open_tag On
    php_flag session.auto_start Off
    php_flag session.bug_compat_warn Off

    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value post_max_size 2M
</IfModule>

<IfModule mod_php4.c>
    php_flag magic_quotes_gpc On
    php_flag magic_quotes_runtime Off
    php_flag file_uploads On
    php_flag short_open_tag On
    php_flag session.auto_start Off
    php_flag session.bug_compat_warn Off

    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value post_max_size 2M
</IfModule>

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php
</IfModule> 

</DirectoryMatch>
 • Ara cal activar-ho i reiniciar l'apache2:
$ sudo a2ensite moodle
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload
 • Crearem una carpeta per guardar les dades de moodle. La crearem a /var/lib/moodledata:
$ sudo mkdir /var/lib/moodledata
 • Cal canviar els permisos de la carpeta.
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/moodledata
$ sudo chmod -R 0770 /var/lib/moodledata
 • Ara hem de crear un usuari al MySQL i un usuari amb permisos d'accés a aquesta base de dades:
$ sudo mysql -u root -p

mysql> 
mysql> 
mysql> CREATE DATABASE moodle;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> ALTER DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,
  -> DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
  -> TO [email protected] IDENTIFIED BY 'your_password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit;
Bye
 • Cal reiniciar l'apache:
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Ara accedir a la pàgina ja:
http://IP_SERVIDOR/moodle
 • Hem d'escollir l'idioma:
Cortega moodle1.jpg
 • Hem de dir-li el directori per guardar els cursos:
Cortega moodle2.jpg
 • Ara ens diu que el paquet de català no està instal·lat.
Cortega moodle3.jpg
 • Per instal·lar el català:
$ cd /var/lib/moodledata/lang/
$ sudo wget http://download.moodle.org/langpack/2.0/ca.zip
 • Ara ens pregunta quin tipus de base de dades utilitzem:
Cortega moodle4.jpg
 • Ara pregunta les dades de la base de dades:
Cortega moodle5.jpg
 • A la següent pantalla ens dóna un error :
Cortega moodle7.jpg
 • Per solucionar-ho:
$ cd /usr/share/moodle/
$ sudo nano config.php

I dintre posar:

<?php // Moodle configuration file 

unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass(); 

$CFG->dbtype  = 'mysqli';
$CFG->dblibrary = 'native';
$CFG->dbhost  = 'localhost';
$CFG->dbname  = 'moodle';
$CFG->dbuser  = 'moodleuser';
$CFG->dbpass  = '!?moodle?!ç';
$CFG->prefix  = 'mdl_';
$CFG->dboptions = array (
 'dbpersist' => 0,
 'dbsocket' => 0,
);

$CFG->wwwroot  = 'http://192.168.202.240/moodle';
$CFG->dataroot = '/var/lib/moodledata';
$CFG->admin   = 'admin';

$CFG->directorypermissions = 0777;

$CFG->passwordsaltmain = 'Yl&[email protected]:FVD*3wH]5t2IY<E*L';

require_once(dirname(__FILE__) . '/lib/setup.php');

// There is no php closing tag in this file,
// it is intentional because it prevents trailing whitespace problems!
 • Acceptem la llicència:
Cortega moodle6.jpg
 • La següents 3 pantalles són de comprovació:
Cortega moodle8.jpg
 • Després ens apareix una pantalla per a emplenar dades:
Cortega moodle9.jpg
 • La següent pantalla també és de dades també:
Cortega moodle10.jpg
 • Hem inhabilitat l'autoregistre i ja està la instal·lació acabada:
Cortega moodle11.jpg

Configurar moodle per suportar Ldap

 • El primer que farem serà comprovar que tenim el mòdul Php per a Ldap activat.
 • Podem comprovar-ho si anem a:
http://IP de Servidor/moodle/admin/phpinfo.php
LDAP Support 	enabled
DavidginovartLdap-moodle.png
# cat /etc/php5/apache2/conf.d/ldap.ini 
; configuration for php LDAP module
extension=ldap.so
 • Ara anem a activar l'opció servidor Ldap al moodle, per fer-ho anem a:
Inici > Administració del lloc > Connectors > Autenticació > Servidor Ldap
 • I obrim el ull a Servidor Ldap
DavidginovartLdap-moodle5.png
 • Després el configurem:
DavidginovartLdap-moodle1.png
DavidginovartLdap-moodle2.png
DavidginovartLdap-moodle3.png
DavidginovartLdap-moodle4.png
Asiudhaijsda.png
 • Ara anem a per l'script que sincronitza Ldap amb moodle, ens pot fer falta aquest paquet.
# apt-get install php5-cli
 • Executem aquesta comanda:
sudo /usr/bin/php -c /etc/php5/cli/php.ini /usr/share/moodle/auth/ldap/cli/sync_users.php
# /usr/bin/php -c /etc/php5/cli/php.ini /usr/share/moodle/auth/ldap/cli/sync_users.php 
Connecting to LDAP server...
Creating temporary table tmp_extuser
....Got 4 records from LDAP
No user entries to be removed
No user entries to be revived
No updates to be done
No users to be added
 • És aconsellable fer una còpia de seguretat, de la base de dades del moodle, o farem amb aquesta comanda:
$ mysqldump -u root -p moodle > moodle_17_5_11.sql
 • També hem de còpia la carpeta /var/lib/moodledata.


Per Canviar @IP de la màquina virtual

Anirem al fitxer:

cat /usr/share/moodle/config.php

I modificarem la @Ip:

Kkkls.png

Enllaços externs