IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Brainstorming

Assignació de colors per a lliçons:

 • Identificar millor les franges que són de la mateixa lliço
 • Codi de colors determinat, un ordre
 • Obtenir les lliçons d'un profe/grup en un ordre qualsevol (consulta) i assignar colors
 • L'horari al imprimir no té separadors de cel·les entre hores, el canvi de color ja permetre veure si és un canvi de lliço o no
 • Color blanc representa buit
 • Els codis de grup portaran (enllaç) a l'horari de grup
 • Els codis de lliço portaran a passar falta d'aquella lliço a la hora que pertoca

Checkbox que permeti mostrar només blocs de lliçons tot junts'

 • Els codis de grup portaran (enllaç) a l'horari de grup
 • Els codis de lliço portaran a passar falta d'aquella lliço per a diverses hores a la vegada!


Procediment per a crear l'horari d'un profe.

 • Crear l'objecte horari
 • Assignar el nom del professor al nom de l'horari
 • Assignar el codi de professor al shortName de l'horari
 • Descripció? no tenim res a posar? --> Un string internacionalitzar fix tipus: "Horari del professor NOM_PROFESSOR (CODI PROFESSOR)"
 • Consultes per a la inicialització de l'horari i com fer la inicialització:
 • Dies de la setmana:
 • Quins dies utilitza el professor? La majoria sortirà de dilluns a divendres però i les mitges jornades i terços!
 • Checkbox:
 • Bucle pels dies que pertoqui segons lo anterior:
 • Obtenir les franges horàries de cada dia. Opcions
 • TODO: L'aplicació no està preparada per a tenir franges horàries diferents entre dies ni de fet tampoc entre professors/cicles o el que sigui
 • En principi l'habitual és mostrar totes les franges i que tots los dies tinguin les mateixes (opció per defecte) pèrò posar checkbox que permetin
 • Checkbox: mostrar només franges horàries en les que treballo
 • Checkbox: mostrar només matí i només tarda (cal definit una constant que indica el marge)
 • Afegir totes les franges possibles (12 normalment)-- vector franges possibles
 • Afegir objecte dia al vector days del objecte Timetable
 • Hi ha la taula dia_setmana --> Crec que no serveix de res posar aquestes dades a la base de dades --> Caldria refactoritzar per eliminar aquesta taula
 • Utilitzar ISO8601 per nombrar els dies de dilluns a diumenger del 1 al 7 els seus codis

POO:

 • Class TimeTable.
 • Atributtes:
 • name: nom de l'horari
 • shortName: nom curt/codi
 • description
 • days: vector d'objectes day
 • timeSlotMinDuration: la duracio mínima dels slots de les franjes horaries (p.ex. a l'escola el mínim d'una franja horària és una hora)
 • Altres opcions:
 • Tipus d'horari: Complet, mitja jornada, terç, etc --> Constants predefinides
 • Methods:
 • render(): versió text per depurar?
 • renderHTML(): Mostra l'horari en HTML. Utilitzar estils
 • appendDay
 • insertDay
 • Class TimeSlot
 • Attributtes:
 • Id: Identificador de la franja segons la base de dades
 • startHour: hora d'inici de la franja. Format: 12:30
 • endHour: hora d'inici de la franja
 • groupCode: Codi del grup
 • lessonCode: codi de la lliço
 • location: lloc on es realitza la franja horaria (aula, espai....)


php date:
H 	24-hour format of an hour with leading zeros 	00 through 23
i 	Minutes with leading zeros 	00 to 59
 • Class Day
 • Constants estàtiques: dies "normals" dilluns, dimarts
 • ISO 8601 --> 7 dies de la setmana de dilluns a diumenge
 • Constructor: Crear dies típics tipus new Day(Day.Mon) <-- On Day.MON és una variable estàtica que representa el dilluns. Els codis segons el camps:
 D 	A textual representation of a day, three letters 	Mon through Sun 

De la funció date de PHP.

 • Atributtes:
 • Id: número del dia. Indica l'ordre dins la setmana.
 • name: Nom complet: Dilluns --> Amb internacionalització, és a dir que segons el locale escollit imprimeixi el nom en català o castellà
 • shortName: Nom curt: abreviació --> Ídem anterior
 • description: opcional
 • timeSlots: vector d'objectes timeslot. Han d'estar en l'ordre correcte
 • Functions:
 • checkTimeSlots: estan en l'ordre correcte--> retorna false o true
 • sortTimeSlots(): ordena els slots de temps
 • getNumberOfTimeSlots(): retorna el nombre de franges horàries del dia.

Ajudes:

 • Dies laborables de dilluns a divendres

Inicialització de la classe:

 • Cal afegir els dies que conformen el Timetable


Vegeu també