IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ordres

gepedit.msc

TODO

he local Group Policy object on ThisComputerName


gpedit.msc /gpcomputer:" ThisComputerName "

The local Group Policy object on ThisComputerName (specified in the DNS style)


gpedit.msc /gpcomputer:" ThisComputerName.domain.com "

Group Policy objects stored in Active Directory


gpedit.msc /gpobject:"LDAP://CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=WingTipToys,DC=com"

Note

   * The GUID for the Group Policy object above is a fictitious example.

gpresult

gpupdate

Exemples

Aplicar els canvis de polítiques sense reiniciar

gpupdate /force


Vegeu també

Enllaços externs