IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Obtenir la ISO

La podeu descarregar de:

O utilitzant wget:

$ wget http://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/xarnoppix/GhostPC-2.1.iso

Configuració del servidors rsync

Donat que el Partimage tan sols treballa a nivell de particions, la GhostPC-2 incorpora un mecanisme per esquivar aquesta limitació, de fet requereix de la presència d’un servidor de rsync mínimament configurat.

$ sudo nano /etc/rsyncd.conf 
pid file=/var/run/rsyncd.pid
[repconf]
path = /home/ghostuser/ghosting
use chroot = no
lock file = /var/lock/rsyncd
read only = no
list = yes
uid = ghostuser
gid = ghostuser
strict modes = yes
ignore errors = no
ignore nonreadable = yes
transfer logging = no
timeout = 600
refuse options = checksum dry-run
dont compress = *.gz *.tgz *.zip *.z *.rpm *.deb *.iso *.bz2 *.tbz

Ara ens assegurem que funciona el servidor rsync

$ sudo apt-get install rsync
$ sudo nano /etc/default/rsync

I canvieu:

RSYNC_ENABLE=false

a

RSYNC_ENABLE=true

Ara podeu iniciar el servidor RSYNC:

$ sudo /etc/init.d/rsync start 

Podeu comprovar que funciona amb:

$ ps aux | grep rsync
root   2426 0.0 0.1  2316  852 ?    Ss  11:56  0:00 /usr/bin/rsync --no-detach --daemon --config /etc/rsyncd.conf
sergi   2439 0.0 0.1  2900  772 pts/3  R+  11:57  0:00 grep rsync

i

$ nmap localhost | grep rsync
873/tcp open rsync

Ara només falta crear el'usuari ghostuser':

$ sudo adduser ghostuser

Comprovem que funciona i creem la carpeta ghosting:

$ su ghostuser
Password: 

[email protected]:/home/sergi/partimage$ cd 
[email protected]:~$ mkdir ghosting
[email protected]:~$ exit

El mòdul [repconf] emmagatzemarà les dades necessàries per recuperar íntegrament el MBR, la taula de particions i la informació sobre el contingut d’aquestes. Veieu el meu portàtil en dues jornades diferents.

ns:~# tree /home/ghostuser/ghosting/
.
|– hda-08-12-2006-acer
| |– backup.mbr
| |– config
| `– taula_part.sfdisk
`– hda-09-12-2006-acer
|– backup.mbr
|– config
 `– taula_part.sfdisk

2 directories, 6 files
ns:~# cat /home/ghostuser/ghosting/hda-08-12-2006-acer/config
hda1-ntfs
hda5-ext3
hda7-ext3 
ns:~# cat /home/ghostuser/ghosting/hda-09-12-2006-acer/config
hda1-ntfs
hda5-ext3
hda7-ext3
hda8-reiserfs
hda9-jfs
hda11-ext2
hda12-xfs

GhostPC a mida

Consulteu l'article GhostPC a Mida

Recursos