IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install genisoimage

Ordres

mkisofs

Amb les següents ordres podeu comprovar com l'ordre mkisofs pertany al paquet genisoimage.

$ whereis mkisofs
mkisofs: /usr/bin/mkisofs
$ dpkg -S /usr/bin/mkisofs
genisoimage: /usr/bin/mkisofs

Per crear un fitxer bootable (estàndard el Torito):

$ /usr/bin/mkisofs -input-charset utf8 -joliet-long -r -V "$CUSTOM_ISO_VOLUME_NAME" -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin 
\ -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o $CUSTOM_ISO_OUTPUT_PATH/$CUSTOM_ISO_NAME \ 
$MOUNT_ISO_FOLDER_EDIT


Podeu consultar:

 Crear un CD a partir de un sistema de fitxers

i també

ubuntucustom

Vegeu també