IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

GNU GRUB és en l'actualitat (--acacha 15:19, 26 ago 2009 (UTC)) el gestor d'arrancada o bootloader més utilitzat en distribucions Linux, to i que encara, també és molt utilitzat LILO.

NOTA: Per accedir al menú de grub amb Lucid cal mantenir premuda la tecla shift

Contingut

Stages (fases) de grub

IMPORTANT: El tema de les fases a canviat força a la versió 2 de Grub. Consulteu Stages a Grub 2

GRUB, s'instal·la en tres parts (una d'elles opcional) que coincideixen amb les fases per les quals passa l'execució de GRUB. Vegeu també l'article

bootloader

Les fases són:

 • Stage 1: Conté el IPL (Initial Program Loader) de GRUB i es troba al MBR.
 • Stage 1.5: Conté codi addicional i opcional de l'stage 1. Normalment es col·loca als primers sectors de després del MBR, a la secció de compatibilitat de DOS situada a la primera pista del disc dur.
 • Stage 2: La resta del codi. Mostra el menú de càrrega interpretant el fitxer de configuració /boot/grub/menu.lst. Normalment s'instal·la al sector d'arrancada de la partició on està instal·lat Linux.

NOTA: La versió 2 de GRUB introdueix més flexibilitat en aquestes fases.

Recursos:

Stage 1

El fitxer stage1 de GRUB:

$ ls -la /boot/grub/stage1
-rw-r--r-- 1 root root 512 2009-04-26 10:51 /boot/grub/stage1

és una còpia del que s'ha copiat al MBR del disc dur. El fitxer ocupa 512 bytes tot i que al MBR només s'escriuen 446 per que la resta contenen altre informació com la taula de particions.

La feina de l'stage 1 (conjuntament amb la opcional stage 1.5) és apuntar al fitxer de l'stage2. Aquest fitxer s'ha de trobar en algun lloc del disc dur si no hi haurà un error.

L'stage 1 també es pot instal·lar al primer sector d'una partició en comptes del MBR. En aquest cas no es necessita l'stage 1.5 excepte que el sistema de fitxers sigui ReiserFS.

Stage 1.5

Hi ha fins a 6 fitxers de l'stage 1_5:

$ ls -la | grep stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  8288 2009-04-26 10:51 e2fs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  7856 2009-04-26 10:51 fat_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  8712 2009-04-26 10:51 jfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  7352 2009-04-26 10:51 minix_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  9756 2009-04-26 10:51 reiserfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root  9556 2009-04-26 10:51 xfs_stage1_5

Aquest fitxers s'instal·len a l'àrea de compatibilitat de DOS, als primers 21 sectors després del MBR (dins encara de la primera pista que normalment no es utilitzada pels sistemes de fitxers).

Com podeu veure es tracta de codi especific per tal que GRUB pugui treballar amb sistemes de fitxers especials com e2fs, fat, jfs, minix, reiserfs o xfs. Si observeu no apareixen els sistemes ext que són suportats directament per l'stage1

Stage 2

L'stage 2 es troba al fitxer:

$ ls -lah stage2
-rw-r--r-- 1 root root 119K 2009-04-26 10:51 stage2

Aquest fitxer és la part principal de GRUB. Aquest fitxer és el que realitza tota la feina que realitza tota la feina de carregar el kernel a la memòria RAM de l'ordinador i arrancar-lo. També és el que s'encarrega de mostrar el menú.

Stages a Grub 2

TODO:

GRUB Legacy uses stages: stage_1, stage_1.5, and stage_2. Those are replaced in GRUB 2 by boot.img (a 512-byte file that corresponds to stage_1 and is installed to a MBR); there is no stage_1.5 in GRUB 2; and core.img in GRUB 2 takes the place of stage_2 (or, perhaps, of both stage 1.5 and stage_2). Details: See Section 4 the subsection "grub-install: A key command."

GRUB 2

Consulteu l'article GRUB 2.

Notació Grub

IMPORTANT: Per a Grub 2 consulteu GRUB_2#Notaci.C3.B3_de_Grub_2

La sintaxi és:

  (device[,part-num][,bsd-subpart-letter])

`[]' significa opcional. Device pot ser fd or hd seguit d'un digit , com hd0.part-num representa el número de partició. Comença de 0 per les particions primaries i a partir de 4 per a les esteses.

floppy disk drive = (fd0)
First hard drive = (hd0) 
second hard drive = (hd1)
 third hard drive= (hd2) ... and so on.
First partition = 0       
second partition = 1       
third partition = 2 ... and so on
To combine these now:
first partition on first hard drive = (hd0,0)  = /dev/hda1 in Linux
 2nd partition on first hard drive = (hd0,1)  = /dev/hda2 in Linux
 3rd partition on first hard drive = (hd0,2)  = /dev/hda3 in Linux
 4th partition on first hard drive = (hd0,3)  = /dev/hda4 in Linux 
 5th partition on first hard drive = (hd0,4)  = /dev/hda5 in Linux
 6th partition on first hard drive = (hd0,5)  = /dev/hda6 in Linux 
 7th partition on first hard drive = (hd0,6)  = /dev/hda7 in Linux 
 8th partition on first hard drive = (hd0,7)  = /dev/hda8 in Linux 
 9th partition on first hard drive = (hd0,8)  = /dev/hda9 in Linux 
 10th partition on first hard drive = (hd0,9)  = /dev/hda10in Linux 
first partition on second hard drive= (hd1,0)  = /dev/hdb1 in Linux     
 2nd partition on second hard drive= (hd1,1)  = /dev/hdb2 in Linux    
 3rd partition on second hard drive= (hd1,2)  = /dev/hdb3 in Linux
 4th partition on second hard drive= (hd1,3)  = /dev/hdb4 in Linux   

Instal·lar GRUB. grub-install

A diferencia de LILO, no és necessari reintal·lar GRUB al MBR cada cop que es fa un canvi a la seva configuració. Grub s'executa en dos fases:

 • Primera fase: La primera executa grub des del MBR
 • Segona fase: busca els fitxers de configuració en una partició normal. Si no troba o no te accés als fitxers de configuració grub retorna la línia de comandes de GRUB.

En comptes de ser instal·lat al disc dur, GRUB es pot executar des d'un CD, disquet o USB per tal d'arrancar un sistema que no funciona correctament.

Instal·lar a Ubuntu

Per defecte grub ja està instal·lat. Si cal instal·lar-lo a mà podeu seguir les passes de:

grub-install

L'argument de grub-install pot ser un despositiu (com '/dev/hda') o una partició especificada en la notació GRUB. Per exemple, la següent ordre instal·la grub al Master Boot Record (MBR) del primer dispositiu IDE:

  # grub-install /dev/hda

Si consulteu el manual:

$ man grub-install

Podreu observar que es poden utilitzar opcions i que la documentació completa s'obté amb:

$ info grub_install

Les opcions són:

 • -h, --help: mostra l'ajuda
 • -v, --version: Mostra la versió
 • --root-directory=DIR: instal·la GRUB al directori especificat en comptes de instal·lar-lo a l'arrel del sistema (/boot)
 • --grub-shell=FILE: Utilitza el fitxer FILE com a grub shell
 • --no-floppy: no utilitza el disquet
 • --force-lba: força a GRUB a utilitzar LBA fins i tot en BIOS amb errors.
 • --recheck: torna a comprovar el fitxer device map (/boot/grub/device.map). Cal utilitzar aquesta opció si hem afegit/modificat discos.

Recuperació grub pas a pas

Quan el grub deixa de funcionar (perquè per exemple un Sistema Operatiu poc fiable te l'esborra durant la seva instal·lació) el podem recuperar amb les següents passes:

Primer cal iniciar un CD-LIVE. Les passes són molt similars a les seguides a: Recuperar_contrasenyes/usuaris_a_Ubuntu. Un cop dins cal identificar la partició on es troba el Linux que té el grub instal·lat

Podeu utilitzar la comanda mount:

$ mount 
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
/dev/sda6 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /media/sda1 type vfat (rw,utf8,umask=007,gid=46)
/dev/sdb1 on /linux2 type ext3 (rw,errors=remount-ro)
/dev/sda5 on /var type ext3 (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)

Per intentar saber si el disc ja esta muntat. Sinó ho està cal identificar la partició amb fdisk o l'editor de Particions del menú Sistema/Administració

$ sudo fdisk -l

Disc /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 octets
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x35e635e6  
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *      1    4178  33559753+  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2      4179    6728  20482875  83 Linux
/dev/sda3      6729    24792  145099080  5 Estesa
/dev/sda5      6729    10552  30716248+ 83 Linux
/dev/sda6      10553    24537  112334481  83 Linux
/dev/sda7      24538    24792   2048256  82 Intercanvi Linux / Solaris

En aquest cas la partició és /dev/sda2. La muntem amb

$ cd
$ cd mkdir p
$ sudo mount /dev/sda2 p

Quan ja sabem quina és la partició executem:

$ sudo grub-install --root-directory=p /dev/sda

NOTA: Observeu que estem instal·lant grub al MBR del primer disc dur (dev/sda). Aquest és el lloc on la majoria de distribucions instal·len GRUB per defecte. Si voleu instal·lar-lo en el primer sector d'un altre partició o podeu fer amb, per exemple, /dev/sda1.

Fixeu-vos que posem /dev/sda, és a dir que instal·lem al primer sector del disc.

Recuperació de Grub en un sistema Ubuntu amb LVM

Si teniu una instal·lació d'un sistema servidor d'Ubuntu (Ubuntu Server) típica, el sistema arrel estarà amb LVM i la partició /boot estarà apart en un sistema ext4 o similar (els gestors d'arracanda com Grub no suporten LVM i per aquesta raó la partició de boot ha d'estar en un partició a part.)

El procés de recuperació de gru passa per executar un LIVE CD. Vegem els passos per a recuperar una Ubuntu Server 11.10. Un cop arrancat un LIVE CD hem de:

Instal·Lar, escanejar i activar LVM:

$ sudo apt-get install lvm2

Per si de cas activeu el mòdul:

$ sudo modprobe dm-mod

Ara cal escanejar els dispositius físics de LVM, els grups de volum i els volums lògics:

$ sudo pvscan
$ sudo vgscan
$ sudo lvscan

Ara cal activar els vg:

$ sudo vgchange -a y

Ara ja podeu muntar l'arrel del sistema:

$ sudo mount /dev/ubuntuserver1110/root /mnt
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot

Ara ja podem reinstal·lar GRUB:

$ sudo grub-install --recheck --root-directory=/mnt /dev/sda

NOTA: A l'exemple el nom del sistema és ubuntuserver1110 i per això és diu així la partició LVM que muntem

Recuperació des de GRUB amb la comanda setup

Consulteu #Grub Error 13. No hi ha bootloader a la partició que s'intenta carregar amb chainloader. Instal·lar GRUB des de la línia de comandes de GRUB

Recuperació de GRUB amb l'alternate CD

Consulteu:

Instal·lar grub amd dd

Un exemple d'instal·lació de l'stage1 (MBR) a un floppy:

cd /usr/share/grub/i386-pc
$ sudo dd if=stage1 of=/dev/fd0 bs=512 count=1


Recursos:

Exemple instal·lació grub. GhostPC a mida

Consulteu l'exemple complet a:

#Modificat per Sergi Tur Badenas
#Instal·lació de Grub
#OJO HDDx on x la partició on estigui la Ubuntu
particiolinux=`cat /home/usuari/particiolinux`

mount /dev/$particiolinux /home/usuari/p 

echo "(hd0)  /dev/$disc" > /home/usuari/p/boot/grub/device.map

grub-install --root-directory=/home/usuari/p /dev/$disc

echo "(hd0)  /dev/sda" > /home/usuari/p/boot/grub/device.map

Xdialog --title "Restauració del Grub" --infobox "Grup restaurat a /dev/$disc" 14 56 5000

Xdialog --title "Imatge a disc $disc" --infobox "Operacions Finalitzades !!!" 14 56 5000

sleep 50

Instal·lar LILO i GRUB junts

Consulteu la secció LILO#Instal.C2.B7lar_LILO_i_GRUB_junts de l'article sobre LILO

Instal·lació de GRUB durant la instal·lació d'Ubuntu

GRUB és el bootloader per defecte d'Ubuntu. Durant la instal·lació d'Ubuntu s'instal·lara GRUB i es configurarà sense necessitat de fer cap pas especial. Per defecte GRUB s'instal·la al MBR. Durant la següent pantalla de la instal·lació:

GRUBDuringUbuntuInstall.png

Si feu clic a "Avançat" podreu instal·lar GRUB en alguna altre lloc que no sigui el MBR.

GRUBDuringUbuntuInstall1.png

Si feu això caldrà que configureu el programa que tingueu al MBR per tal de cridar a GRUB.

Instal·lació de GRUB a una imatge de disc

Consulteu:

Debootstrap#Tasques_a_realitzar_a_la_imatge_buida

Vegeu també:

Recuperació de Grub després de tornar a instal·lar Windows

Configuració

Els fitxers de configuració es troben a /boot/grub/menu.lst a Debian i a /boot/grub/grub.conf a Fedora.

Fitxer /boot/grub/menu.lst

Exemple de fitxer

 $ cat /boot/grub/menu.lst
 # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
 #      grub-install(8), grub-floppy(8),
 #      grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
 #      and /usr/share/doc/grub-doc/.
 
 ## default num
 # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
 # the entry number 0 is the default if the command is not used.
 #
 # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
 # is the entry saved with the command 'savedefault'.
 # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
 ## e.g. howmany=all
 ##   howmany=7
 # howmany=all
 
 ## should update-grub create memtest86 boot option
 ## e.g. memtest86=true
 ##   memtest86=false
 # memtest86=true
 
 ## should update-grub adjust the value of the default booted system
 ## can be true or false
 # updatedefaultentry=false
 
 ## ## End Default Options ##
 
 title      Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386
 root      (hd0,1)
 kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/sda2 ro quiet splash
 initrd     /boot/initrd.img-2.6.15-27-386
 savedefault
 boot
 
 title      Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386 (recovery mode)
 root      (hd0,1)
 kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/sda2 ro single
 initrd     /boot/initrd.img-2.6.15-27-386
 boot
 
 title      Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386
 root      (hd0,1)
 kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/sda2 ro quiet splash
 initrd     /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
 savedefault
 boot
 
 title      Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386 (recovery mode)
 root      (hd0,1)
 kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/sda2 ro single
 initrd     /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
 boot
 
 title      Ubuntu, memtest86+
 root      (hd0,1)
 kernel     /boot/memtest86+.bin
 boot
 
 ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
 
 # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
 # ones.
 title      Other operating systems:
 root
 
 # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
 # on /dev/sda1
 title      Microsoft Windows XP Professional
 root      (hd0,0)
 savedefault
 makeactive
 chainloader   +1

Fent a mida el menú de GRUB

Recursos:


Canviar el sistema operatiu per defecte

Hi ha 3 opcions:

 1. Col·locar l'entrada de menú que ens interessa a l'inici, abans de la llista automàtica
 2. Editar el número de l'entrada de menú a iniciar amb el paràmetre default'
 3. Utilitzar la comanda savedefault

1) Col·locar l'entrada de menú que ens interessa a l'inici, abans de la llista automàtica

IMPORTANT: S'ha de col·locar l'entrada de menú abans de:

### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST  

Sinó quan s'actualitzi el kernel, aquesta llista es tornarà a crear i s'esborrarà la vostre entrada de menú.

2) Editar el número de l'entrada de menú a iniciar amb el paràmetre default

Es pot modificar el valor del paràmetre default. Per defecte posa

## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default    0 

La primera entrada és la 0, la segona la 1, etc... Es compten el número d'entrades amb el paràmetre title i no es compten les entrades comentades.

La entrada per defecte és la 0 que coincidirà amb la última versió del kernel instal·lat

NOTA: El problema d'aquest sistema és que quan s'actualitzi el kernel, és possible que hageu de modificar el número.

3) Utilitzar la comanda savedefault

Aquest mètode és útil per evitar haver d'editar el valor de default. Es pot posar:

default    saved

I el GRUB recordarà la entrada de menú que heu iniciat l'últim cop. La pròxima vegada que inicieu el menú de GRUB, es marcarà per defecte la última entrada de menú que heu utilitzat.

Perquè una entrada pugui ser recordada ha de portar la comanda:

savedefault

Un truc per només recordar una entrada concreta és que tota la resta no tinguin la comanda savedefault.

La última opció escollida és guarda al fitxer:

/boot/grub/default

Canviar el temps que es mostra el menú de GRUB (timeout)

S'ha de modificar la comanda timeout:

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout    10 

El número és en segons.

IMPORTANT: Si poseu 0 mai més podreu accedir a GRUB i per tant sempre es carregarà el mateix sistema operatiu.

No mostrar el menú de GRUB

Es pot utilitzar la comanda hiddenmenu:

timeout    10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu

Tingueu en compte que durant el temps del TIMEOUT podreu accedir al menú de GRUB pressionant la tecla ESC.

Afegir colors

# Pretty colours
color cyan/blue white/blue 

Amb GRUB 2 tenim força més opcions per controlar l'aspecte gràfic

Canviar la imatge de fons

Es pot canviar la splash image amb:

splashimage=(hd0,1)/boot/grub/Ubuntusplash.xpm.gz
foreground ffe4b5
background f4a460 

Podeu trobar més exemples a:

Protegir amb paraula de pas GRUB

Inicieu una shell de grub

$ sudo grub 

Executeu:

grub> md5crypt 

Password: ****
Encrypted: $1$I/KTB/$NtsUA1ejfg0t57djGAKUN.

A l'exemple em utilitzat com a paraula de pas 1234. Copieu la paraula de pas xifrada. Ara editeu el fitxer de configuració de GRUB:

$ gksudo gedit /boot/grub/menu.lst

Afegiu (després de la línia amb el comentari '#password topsecret'):

password $1$I/KTB/$NtsUA1ejfg0t57djGAKUN.

Ara a cada entrada de menú que vulgueu protegir afegiu la comanda:

lock

Per exemple:

title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic
uuid		8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090 ro quiet splash 
initrd		/boot/initrd.img-2.6.28-15-generic
lock
quiet

Arrancar un sistema operatiu alternatiu si el principal falla

Es pot utilitzat la opció fallback:

fallback 5 6 7 8

On els números són les entrades de menú a provar. L'arrancada s'executa sense mostrar el menú.

Càrrega de Linux amb els enllaços de root

title    Ubuntu 
root     (hd0,5)
kernel    /vmlinuz root=/dev/hda6 ro quiet splash
initrd    /initrd.img
boot

AUTOMAGIC KERNELS LIST

Tot el que hi ha entre:

### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST

i

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

És la llista que es crear automàticament cada cop que hi ha una actualització del nucli del sistema operatiu. No esborreu aquestes línies.

El DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST es pot configurar modificant els paràmetres que hi ha comentats:

IMPORTANT: No s'ha de descomentar, simplement modificar-los.

Les opcions són:

kopt

kopt és kernel options. Per exemple:

# kopt=root=UUID=8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090 ro

Són les opcions que s'afegiran a totes les entrades dels kernels de la llista

groot

És la partició on està el grub a actualitzar.

# groot=8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090

alternative

Mostra les entrades de menú càrrega segura (opció single del kernel)

# alternative=true

lock-alternative

Protegir amb paraula de pas les càrregues segures.

defoptions

Són les opcions a utilitzar a les entrades que no són alternatives:

## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet slash

altoptions

És el text a mostrar a les entrades alternatives:

## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##   altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single

howmany

Indica quantes entrades mostrar al menú:

## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##   howmany=7
# howmany=all

memtest86=true

Mostrar una entrada de test de memòria RAM?

## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##   memtest86=false
# memtest86=true

Recursos:

Exemples

Executar un sistema operatiu al segon disc

Si el sistema operatiu permet se executat desde un disc secundari el fitxer menu.lst s'ha de configurar de la següent manera:

 title      Disc Auxiliar
 root      (hd1,0)
 kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdb1 ro quiet splash
 initrd     /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
 boot

Cal tenir en compte que sovint les numeracions de disc durs de grub no estan en l'ordre més esperat. Si no encertem la unitat (hd1?, hd2?, hd0).

Tot i que al fitxer /bot/grub/device.map es pot fer un mapejat, en el meu cas amb tres discs durs (2 SATA i un IDE) no em feia cas del mapeig que vaig indicar.

Resetejar la paraula de pas de Windows des de grub amb la opció init

NOTA: NO està clar que funcioni. Des de backtrack funciona però...

Si el vostre menú de grub permet modificacions de les entrades del menú amb la telca e, podeu seguir les següents passes per tornar a establir una paraula de pas perduda:

 1. Inicieu el sistema
 2. Entreu al menú de GRUB. Si el menú està ocult podeu forçar la entrada amb la tecla ESC
 3. Escolliu la opció amb la que inicieu el sistema normalment i feu clic a la tecla e
 4. Modifiqueu la línia del kernel i afegiu:
init=/bin/bash

Per exemple, si teníeu:

kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdb1 ro quiet splash

Poseu:

kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdb1 init=/bin/bash ro quiet splash
 1. Executeu ara l'entrada de menú amb la tecla b. La opció que heu afegit es salta el procés init i us proporciona una línia de comandes sense paraula de pas
 2. L'entorn que aconseguiu és de només lectura. Executeu:
# mount -o remount,rw /
 1. En alguns casos poder haureu de muntar el sistema /proc
# mount /proc

Ara us caldrà muntar la partició de windows:

# mkdir sda1
# mount /dev/sda1 sda1

Aneu a la carpeta config:

# cd sda1/Windows/system32/config

I utilitzeu chntpw:

# chntpw -u Administrador SAM

Per estar segur que no hi ha dades pendents d'escriure al disc executeu:

# sync

Ara ja podeu reiniciar per recuperar la paraula de Linux.

Restablir paraules de pas des de grub amb la opció init

Si el vostre menú de grub permet modificacions de les entrades del menú amb la telca e, podeu seguir les següents passes per tornar a establir una paraula de pas perduda:

 1. Inicieu el sistema
 2. Entreu al menú de GRUB. Si el menú està ocult podeu forçar la entrada amb la tecla ESC
 3. Escolliu la opció amb la que inicieu el sistema normalment i feu clic a la tecla e
 4. Modifiqueu la línia del kernel i afegiu:
init=/bin/bash

Per exemple, si teníeu:

kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdb1 ro quiet splash

NOTA: a les versions noves del grub en lloc de sortir kernel surt linux

Poseu:

kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdb1 init=/bin/bash ro quiet splash


NOTA: Per evitar el pas de muntar el volum amb els permisos descriptura safegeix nomes el següent: rw init=/bin/bash

 1. Executeu ara l'entrada de menú amb la tecla b. La opció que heu afegit es salta el procés init i us proporciona una línia de comandes sense paraula de pas
 2. L'entorn que aconseguiu és de només lectura. Executeu:
# mount -o remount,rw /
 1. En alguns casos poder haureu de muntar el sistema /proc
# mount /proc
 1. Ara els passos a seguir difereixen depenen si voleu recuperar una paraula de pas de Windows o de Linux. Primer vegem Linux:
 2. Ara canvieu la paraula de pas amb:
# passwd usuari

Si no poseu cap usuari, canviareu la paraula de pas de root.

Per estar segur que no hi ha dades pendents d'escriure al disc executeu:

# sync

Ara ja podeu reiniciar per recuperar la paraula de Linux.

Per a Windows, prèviament hauríeu d'instal·lar Chntpw i un cop tingueu consola de Linux executeu les passes de l'article Chntpw. Consulteu:

Resetejar la paraula de pas de Windows des de grub amb la opció init

NOTES:

Necessitareu conèixer on estan localitzades algunes tecles del teclat amaerica per tal de poder introduir les comandes. Consulteu l'article:

Teclat Amèrica

Podeu impedir que el menú de GRUB sigui modificable posant una paraula de pas:

Grub#Protegir_amb_paraula_de_pas_GRUB.

Editar temporalment el menu de grub

Al menu podem selecciona una opció i editar-la temporalment (els canvis no són permanents) prement la tecla e (edit).

Recursos

GRUB CLI (Command Line interface)

Si accedeix des del menú de GRUB prement la tecla c. Podeu veure un exemple d'imatge a:

fig2grub.gif

Per exemple, podem investigar un ordinador. Si escribiu

grub> root (hd

I tabuleu us mostrarà el nombre de discs que hi ha al sistema:

Possible disks are: hd0 hd1 hd2

Si escollim el primer disc i tabulem:

grub> root (hd0,

Us mostrarà les particions:

Possible partitions are:
 Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
 Partition num: 4, Filesystem type unknown, partition type 0x82

També podem consultar la geometria d'un disc dur i les seves particions amb:

grub > geometry (hd0)
drive 0x80: C/H/S = 24792/255/63, The number of sectors = 398297088, /dev/sda
 Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
 Partition num: 4, Filesystem type unknown, partition type 0x82

Fixeu-vos que la sortida és similar a fdisk.

Recursos:


Mostrar les particions que tenen kernels de Linux

> find /vmlinuz
(hd0,0)
(hd1,0)

Buscar quina partició és la root

grub> find /sbin/init
 (hd0,0)
 (hd1,0)

Buscar qualsevol fitxer

grub> find /bin/ls
(hd0,0)
(hd1,0)

Saber quina distribució hi ha instal·lada en una partició

grub> cat (hd0,0)/etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=9.04
DISTRIB_CODENAME=jaunty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 9.04"

Buscar errors en la càrrega de grub

grub> cat (hd0,0)/boot/grub/menu.lst
grub> cat (hd0,7)/etc/fstab
grub> cat (hd0,7)/boot/grub/device.map

Executar Linux des de la línia de comandes de GRUB

Manualment

Cal escollir la partició amb:

grub> root (hdx,y)

Vegeu la notació de grub. Per exemple:

grub> root (hd0,1)

Sovint contesta indicant el sistema de fitxers:

grub> root (hd0,1)      Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

Ara cal executar:

grub> kernel /vmlinuz root=/dev/hda.. 

Cal especificar on està el kernel i quina és la partició que conté el root (/). Per exemple

grub> kernel /boot//vmlinuz-2.6.28-15-generic root=/dev/sdb5

NOTA: Es pot utilitzar el tabulador per trobar els fitxers

Ara cal especificar el initrd

grub> initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generic

NOTA: Alguns sistemes ja tenen a l'arrel el fitxers /vmlinuz i /initrd.img i són enllaços a les últimes versions d'aquests fitxers a la carpeta /boot

I ara només queda indicar que volem arrancar aquest sistema amb:

grub> boot

Amb fitxer de configuració

Cal buscar una partició on estigui el fitxer de configuració de grub:

grub> find /boot/grub/menu.lst
(hd0,0)
(hd1,0)

Ara podem executar:

grub> configfile (hd0,0)/boot/grub/menu.lst

I s'executarà el menú de GRUB corresponent. Això també pot ser útil per a provar GRUB si s'executa des de GRUB Shell.

GRUBDesdeGRUBShell.png

Càrrega Chain Loader

grub> root (hd0,5) Filesystem is ext2fs, partition type is 0x83
grub> chainloader +1
grub> boot

Grub Error 13. No hi ha bootloader a la partició que s'intenta carregar amb chainloader. Instal·lar GRUB des de la línia de comandes de GRUB

Es fa amb la comanda setup:

grub> find /boot/grub/stage1 
 (hd0,1)
 (hd0,5)

grub> root (hd0,5) Filesystem is ext2fs, partition type is 0x83
grub> setup (hd0,5)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists...yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists...yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists...yes
Running "embed /boot/grub/embed/e2fs_stage1_5 (hd0,5)"...failed (this is not fatal)
Running "embed /boot/grub/embed/e2fs_stage1_5 (hd0,5)"...failed (this is not fatal) Running "install /boot/grub/stage1 d (hd0,5) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu.lst"... 
succeeded Done.

grub> chainloader +1
grub> boot

Carregar Windows

grub> find /boot.ini  
(hd0,0)
grub> rootnoverify (hd0,0)
 • Utilitza root si estas carregant Windows amb FAT32 (Windows 95, Windows 98, Windows ME, o Windows XP Home Edition)
 • Utilitza rootnoverify si no estas segur o si estas carregant un sistema Windows amb NTFS (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, WIndows NT and Windows 2000)
grub> makeactive

Marca la partició com activa.

grub> chainloader +1
grub> boot

També es pot fer amb comandes map:

grub> rootnoverify (hd1,0)
grub> makeactive
grub> map (hd0) (hd1)
grub> map (hd1) (hd0)
grub> chainloader +1
grub> boot_

GRUB Shell

A la shell de GRUB es pot accedir des de la línia de comandes:

$ sudo grub

La comanda help ens proporciona les comandes que podem utilitzar en aquesta shell

 [ Minimal BASH-like line editing is supported.  For
    the  first  word, TAB lists possible command
    completions. Anywhere else TAB lists the possible
    completions of a device/filename. ]

grub> help
blocklist FILE             boot
cat FILE                chainloader [--force] FILE
clear                 color NORMAL [HIGHLIGHT]
configfile FILE            device DRIVE DEVICE
displayapm               displaymem
find FILENAME             geometry DRIVE [CYLINDER HEAD SECTOR [
halt [--no-apm]            help [--all] [PATTERN ...]
hide PARTITION             initrd FILE [ARG ...]
kernel [--no-mem-option] [--type=TYPE] makeactive
map TO_DRIVE FROM_DRIVE        md5crypt
module FILE [ARG ...]         modulenounzip FILE [ARG ...]
pager [FLAG]              partnew PART TYPE START LEN
parttype PART TYPE           quit
quietboot               reboot
root [DEVICE [HDBIAS]]         rootnoverify [DEVICE [HDBIAS]]
serial [--unit=UNIT] [--port=PORT] [-- setkey [TO_KEY FROM_KEY]
setup [--prefix=DIR] [--stage2=STAGE2_ terminal [--dumb] [--no-echo] [--no-ed
terminfo [--name=NAME --cursor-address testvbe MODE
unhide PARTITION            uppermem KBYTES
vbeprobe [MODE]

grub> 

Gairebé tot el que s'aplica a a la línia de comandes de GRUB (GRUB CLI) s'aplica a la shell de GRUB.

Recursos:

Grub Shell a Grub 2

Consulteu GRUB_2#Grub_shell.

Chain Loading

El ChainLoading, simplement és fer que un gestor d'arrancada executi un altre gestor d'arrancada. El gestor d'arrancada a executar pot estar al MBR o a un sector d'arrancada.

Per exemple, per fer que GRUB executi el gestor d'arrancada de Windows (i per tant que s'executi Windows), afegiríem les següents línies al fitxer /boot/grub/menu.lst:

# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title      Microsoft Windows XP Professional
root      (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader   +1

On (hd0,0) indica que executarem el gestor d'arrancada del sector 0 de la primera partició del primer disc (que en l'exemple és on se suposa que tenim Windows instal·lat).

Com s'explica a Instal·lar LILO i GRUB junts pode fer el mateix per executar una altre gestor d'arrancada com per exemple LILO o un GRUB d'un altre disc.


Paràmetres del Kernel

Els paràmetres del kernel es poden passar mitjançant la comanda kernel de GRUB:

kernel /camí/al/nucli_delinux root={PARTICIó DE ROOT] [opcions del kernel]

Un exemple

kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090 ro quiet splash

En molts sistemes, el kernel més actual es pot trobar a:

/vmlinuz

Que és un link a l'últim kernel:

$ ls -la /vmlinuz
lrwxrwxrwx 1 root root 30 2009-08-20 11:46 /vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic

NOTA: La versió de kernel que es tem utilitzant es pot consultar amb la comanda uname: $uname -r

La partició on està root (/) es pot indicar amb UUIDs:

kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090 ro quiet splash

O indicant el fitxer de dispositiu /dev:

kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-13-generic root=/dev/sda1 ro quiet splash

A la documentació del nucli de Linux podeu trobar un fitxer que explica els paràmetres:

$ sudo dpkg -L linux-doc-2.6.28 | grep parameters
/usr/share/doc/linux-doc-2.6.28/kernel-parameters.txt.gz
$ sudo gunzip /usr/share/doc/linux-doc-2.6.28/kernel-parameters.txt.gz
$ joe /usr/share/doc/linux-doc-2.6.28/kernel-parameters.txt

Recursos:

ro

ro són les sigles de readonly. Indica que l'arrel es muntarà en mode només lectura. Això es posa sempre per tal de permetre que fsck pugui comprovar i corregir el sistema de fitxers abans d'utilitzar-lo

Hi ha la opció rw, però tingueu en compte que mai s'ha de fer un fsck amb un sistema muntat amb lectura/escriptura.

quiet

Desactiva la majoria de missatges de log:

$ cat /usr/share/doc/linux-doc/kernel-parameters.txt| grep quiet

Format: { quiet (default) | verbose | debug }

Altres opcions són:

 • verbose
 • debug

splash

Aquesta opció no apareix al fitxer de paràmetres de la documentació. A Ubuntu indica si volem o no mostrar una pantalla gràfica anomenada splash (la imatge es troba al initrd), en comptes de veure els missatges d'arrencada del kernel.

Recursos:

single

El paràmetre single executa el procés init per entrar en single user mode. Això provoca que el no s'executin tots els serveis i dimonis habituals, i ens proporciona una línia de comandes en un entorn monousuari.

En els menús de GRUB són les opcions Recovery Mode.

vga

Permet millorar/modificar la resolució de les pantalles de les consoles virtual durant el boot. Estableix el mode en que treballa el framebuffer.

Per exemple podem utilitzar:

vga=711

O per exemple:

vga=ask

Ens preguntarà quina resolució volem. Podem mostrar-les totes amb Enter i fins i tot fer un scan amb l'ordre scan.

Podeu provar amb qemu:

$ qemu -kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-15-generic -initrd /boot/initrd.img-2.6.31-15-generic -hda image.img -append "vga=ask"
Modesvga.png

La llista de modes possibles la trobareu a:

http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_Extensions#Linux_video_mode_numbers

Recursos:

debug i verbose

Indiquen el grau de missatgees que es volen mostrar:

$ cat /usr/share/doc/linux-doc-2.6.28/kernel-parameters.txt| grep quiet
			Format: { quiet (default) | verbose | debug }
	quiet		[KNL] Disable most log messages

Són les opcions contraposades a l'opció quiet.

init

Aquesta comanda indica quin és la primera comanda que ha d'executar el kernel. El valor per defecte és:

/sbin/init

És a dir el procés init. Si voleu obtenir una línia de comandes, podeu indicar el següent paràmetre del kernel:

init=/bin/bash

Per veure un exemple d'ús utilitzeu:

Grub#Restablir_paraules_de_pas_des_de_grup_amb_la_opci.C3.B3_init

panic

Permet especificar el que farà el nucli en cas d'un error kernel panic

panic=SECONDS

Per defecte el comportament es tornar a iniciar la màquina. Amb secons podem indicar quants segons tardara en tornar a iniciar.

Per exemple:

panic=10

maxcpus

maxcpus=NUMBER

Especifica el nombre màxim de CPUs d'un kernel SMP.

selinux

Activa o desactiva selinux:

selinux=[0|1]

Consulteu selinux

raid

raid=/dev/mdN

TODO

This argument tells kernel howto assembly of RAID arrays at boot time. Please note that When md is compiled into the kernel (not as module), partitions of type 0xfd are scanned and automatically assembled into RAID arrays. This autodetection may be suppressed with the kernel parameter "raid=noautodetect". As of kernel 2.6.9, only drives with a type 0 superblock can be autodetected and run at boot time.

mem

mem=MEMORY_SIZE


Indicar la memòria a utilitzar pel nucli. Això s'utilitza per forçar a llegir tota la memòria, quan per exemple, per alguna raó el nucli no veu tota la memòria disponible del sistema.

Per exemple:

mem=1024M

initrd

Aquesta opció de disc indica quin és el initrd (init ram disk) que s'utilitzarà com a suport de l'execució/arrancada del nucli

initrd /boot/initrd.img

El procés d'arrencada executarà primer el kernel i després la imatge initrd.img es carregarà en ram i serà executada. La imatge initrd és muntada com a root en mode lectura i escriptura i s'executa el fitxer:

/linuxrc

que es troba dins la imatge. Normalment, quan s'acaba l'execució de la imatge, aleshores es munta el sistema de fitxers arrel inicial i el initrd es mou a /initrd. Aleshores s'inicia la seqüència de boor (procés init).

initrd s'utilitza per proporcionar moduls addicionals com per exemple SCSI o RAID.

hdx

Permet desactivar un disc dur:

hdX =noprobe

Per exemple:

hdb=noprobe

Tingueu en compte que per molt que desactiveu un disc a la BIOS, Linux el detectarà igualment excepte si utilitzeu està opció.

ether

Permet configurar la targeta de xarxa:

ether=irq,iobase,[ARG1,ARG2],name

Per exemple per detectar una segona targeta de xarxa:

ether=0,0,eth1

On els zeros indiquen que la detecció serà automàtica.

apm

apm=off

No utilitzis Advanced Power Managment.

acpi

acpi=off

Desactiva Advanced Configuration and Power Interface

nodma

No utilitzis el Direct Memory Access

Afegir GRUB a un USB

Suposeu que el dis esta muntat a:

/media/disk
$ sudo mkdir -p /media/usbdisk/boot

This command makes an empty directory (folder), in your usbdisk named /boot

$ sudo cp -r /boot/grub /media/usbdisk/boot

Now we are copying our operating system's /boot/grub directory and all it's contents, and pasting it in our usbdisk's new /boot directory.

$ sudo grub

Now we open a grub shell, we will have a GRUB prompt.

grub> find /boot/grub/stage1
  (hd0,1)
  (hd1,1)
  (hd2,0)

This command prints out a list of partitions in GRUB notation that have a copy of GRUB's stage1 files. In this example, I have two hard disk drives inside the computer, plus the USBdisk, so I am a little confused as to which one is which. We have to try to pick out which one of these represents the USB disk. I will use a special GRUB command to find out. It is called the 'geometry' command.

grub> geometry (hd1)
drive 0x81: C/H/S = 3648/255/63, The number of sectors = 58605120, /dev/hdb
  Partition num: 0, Filesystem type is fat, partition type 0xb  
  Partition num: 1, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83  
  Partition num: 3, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83  
  Partition num: 4, Filesystem type unknown, partition type 0x82

Here is how I used the 'geometry' command, in the GRUB shell, I typed 'geometry' (without the inverted commas), followed by the hard disk number I want to check out, (in GRUB's notation).

The feedback from this command can be seen right under where the command is shown in the above illustration. That doesn't look like my USB thumb drive to me, my USB thumb drive only has one single partition in it. I recognise that partition information as being that of my second hard disk inside my computer, so (hd1) is not the disk I want to install GRUB to right now.

Let's take a look at (hd2),

grub> geometry (hd2)
drive 0x82: C/H/S = 7936/1/32, The number of sectors = 253952, /dev/sde
  Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
 

Now we're getting somewhere, (hd2) is the correct disk to install GRUB to. That's obviously my USB thumb drive alright! Look, it has '/dev/sde' on the end of the top line (for most people it might be '/dev/sda' instead), and it has just one partition. The cylinders, heads and sectors numbers (geometry) indicate that this is only a small drive, and so does the number of sectors. This is the right hard disk to install GRUB to.

grub> root (hd2,0)

This 'root (hd2,0)' command means it will be the usb disk's grub that will be installed in our usbdisk's first sector. (Not some other GRUB installation from our hard disk). Yours might be different to mine, so be careful here, use one of the GRUB partition designations you see shown in the feedback from your 'find' command, three tables up from here.

grub> setup (hd2)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd2)"... 15 sectors are embedded.
succeeded
 Running "install /boot/grub/stage1 d (hd2) (hd2)1+15 p (hd2,0)/boot/grub/stage
2 /boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.

This 'setup (hd2)' command installs grub's IPL or stage1 in our usbdisk's first sector. The rest of the text you see here is the feedback from the system, so we can see what happened.

grub> quit

This is to quit the GRUB shell and go back to our regular terminal prompt.

$ sudo chmod -R 777 /media/usbdisk/boot/grub

This relaxes any file permissions on the USB thumb drive's GRUB directory and its contents for conveniences to make it easier for you to read and write to.

This is optional, but you can now have fun playing with the GRUB in your USB drive without having to worry about it affecting your hard disk install's GRUB.

If you prefer to leave your USB disk's GRUB secure, it will just mean you will need to use the sudo commands from a terminal every time you want to make changes.


Recursos

Super GRUB disk

És un disc amb un GRUB que permet restaurar el GRUB, i altres utilitats.

Recursos:

Startup Manager. Eina gràfica de configuració de grub

Consulteu Startup Manager.

Troubleshooting

Recursos:

Errors de la fase 1

Errors de la fase 1.5

http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Stage2-errors

Errors de la fase 2

http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Stage2-errors

1 : Filename must be either an absolute filename or blocklist
  This error is returned if a file name is requested which doesn't fit the syntax/rules listed in the Filesystem.
2 : Bad file or directory type
  This error is returned if a file requested is not a regular file, but something like a symbolic link, directory, or FIFO.
3 : Bad or corrupt data while decompressing file
  This error is returned if the run-length decompression code gets an internal error. This is usually from a corrupt file.
4 : Bad or incompatible header in compressed file
  This error is returned if the file header for a supposedly compressed file is bad.
5 : Partition table invalid or corrupt
  This error is returned if the sanity checks on the integrity of the partition table fail. This is a bad sign.
6 : Mismatched or corrupt version of stage1/stage2
  This error is returned if the install command points to incompatible or corrupt versions of the stage1 or stage2. It can't detect corruption in general, but this is a 
  sanity check on the version numbers, which should be correct .
7 : Loading below 1MB is not supported
  This error is returned if the lowest address in a kernel is below the 1MB boundary. The Linux zImage format is a special case and can be handled since it has a fixed 
  loading address and maximum size.
8 : Kernel must be loaded before booting
  This error is returned if GRUB is told to execute the boot sequence without having a kernel to start.
9 : Unknown boot failure
  This error is returned if the boot attempt did not succeed for reasons which are unknown.
10 : Unsupported Multiboot features requested
  This error is returned when the Multiboot features word in the Multiboot header requires a feature that is not recognized. The point of this is that the kernel requires 
  special handling which GRUB is probably unable to provide. 
11 : Unrecognized device string
  This error is returned if a device string was expected, and the string encountered didn't fit the syntax/rules listed in the Filesystem.
12 : Invalid device requested
  This error is returned if a device string is recognizable but does not fall under the other device errors.
13 : Invalid or unsupported executable format
  This error is returned if the kernel image being loaded is not recognized as Multiboot or one of the supported native formats (Linux zImage or bzImage, FreeBSD, or 
  NetBSD).
14 : Filesystem compatibility error, cannot read whole file
  Some of the filesystem reading code in GRUB has limits on the length of the files it can read. This error is returned when the user runs into such a limit.
15 : File not found
  This error is returned if the specified file name cannot be found, but everything else (like the disk/partition info) is OK.
16 : Inconsistent filesystem structure
  This error is returned by the filesystem code to denote an internal error caused by the sanity checks of the filesystem structure on disk not matching what it expects. 
  This is usually caused by a corrupt filesystem or bugs in the code handling it in GRUB.
17 : Cannot mount selected partition
  This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type cannot be recognized by GRUB.
18 : Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS
  This error is returned when a read is attempted at a linear block address beyond the end of the BIOS translated area. This generally happens if your disk is larger than 
  the BIOS can handle (512MB for (E)IDE disks on older machines or larger than 8GB in general).
19 : Linux kernel must be loaded before initrd
  This error is returned if the initrd command is used before loading a Linux kernel.
20 : Multiboot kernel must be loaded before modules
  This error is returned if the module load command is used before loading a Multiboot kernel. It only makes sense in this case anyway, as GRUB has no idea how to 
  communicate the presence of such modules to a non-Multiboot-aware kernel. 
21 : Selected disk does not exist
  This error is returned if the device part of a device- or full file name refers to a disk or BIOS device that is not present or not recognized by the BIOS in the system.
22 : No such partition
  This error is returned if a partition is requested in the device part of a device- or full file name which isn't on the selected disk.
23 : Error while parsing number
  This error is returned if GRUB was expecting to read a number and encountered bad data.
24 : Attempt to access block outside partition
  This error is returned if a linear block address is outside of the disk partition. This generally happens because of a corrupt filesystem on the disk or a bug in the  
  code handling it in GRUB (it's a great debugging tool) .
25 : Disk read error
  This error is returned if there is a disk read error when trying to probe or read data from a particular disk.
26 : Too many symbolic links
  This error is returned if the link count is beyond the maximum (currently 5), possibly the symbolic links are looped.
27 : Unrecognized command
  This error is returned if an unrecognized command is entered on the command-line or in a boot sequence section of a configuration file and that entry is selected.
28 : Selected item cannot fit into memory
  This error is returned if a kernel, module, or raw file load command is either trying to load its data such that it won't fit into memory or it is simply too big.
29 : Disk write error
  This error is returned if there is a disk write error when trying to write to a particular disk. This would generally only occur during an install of set active 
  partition command.
30 : Invalid argument
  This error is returned if an argument specified to a command is invalid.
31 : File is not sector aligned
  This error may occur only when you access a ReiserFS partition by block-lists (e.g. the command install). In this case, you should mount the partition with the `-o  
  notail' option. 
32 : Must be authenticated
  This error is returned if you try to run a locked entry. You should enter a correct password before running such an entry.
33 : Serial device not configured
  This error is returned if you try to change your terminal to a serial one before initializing any serial device.
34 : No spare sectors on the disk
  This error is returned if a disk doesn't have enough spare space. This happens when you try to embed Stage 1.5 into the unused sectors after the MBR, but the first 
  partition starts right after the MBR or they are used by EZ-BIOS.

Hard disk boot sector invalid, press H to retry hard disk or any other key for floppy

Error 15: file not found

Aquest error indica que tot esta ben configurat excepte el camí per trobar el kernel. A vegades ens pensem que hem carregat una unitat però és un altre. Per comprovar el que hem escrit al fitxer /boot/grub/menu.lst podem utilitzar la línia de comandes de GRUB:

 grub > root (<TAB>)

El tabulador ens indicarà les unitats que estan disponibles. Una vegada carregada la unitat:

 grub > root (hd1,0)

Mirem on esta el kernel

 grub > kernel <TAB>

Ens mostrarà el sistema de fitxers....

Windows es carrega el MBR de Grub

Es pot reinstal·lar el MBR amb grub-install (fins i tot copia amb dd la copia del MBR que es guarda a la carpeta /boot/grub).

També es poden utilitzar eines com nlite per crear un Windows a mida. Entre altres coses permet especificar un sector d'arrencada al nostre gust (per exemple amb el MBR de GRUB).

Vegeu també

Recursos