IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Com a pas previ, cal instal·lar LAMP si encara no el teniu instal·lat:

$ sudo tasksel install lamp-server

Per instal·lar GLPI:

$ sudo mkdir /usr/share/glpi && cd /usr/share/glpi
$ sudo wget https://forge.indepnet.net/attachments/download/597/glpi-0.72.4.tar.gz
$ tar xvzf glpi-0.72.4.tar.gz
$ cd /etc/apache2/conf.d
$ sudo joe glpi.conf

Afegiu:

Alias /glpi /usr/share/glpi

Apliqueu els canvis a Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Obriu el navegador:

http://IP_SERVIDOR/glpi

Seguiu les instruccions, hi ha un moment que es queixarà que no té permisos per escriure a les carpetes:

./files
./config

Doneu permisos a aquestes carpetes:

$ cd /usr/share/glpi/files/
$ sudo chown -R www-data:www-data .
$ cd /usr/share/glpi/config
$ sudo chown -R www-data:www-data .

Continueu la instal·lació. Ara caldrà crear una taula a una base de dades MySQL:

NOTA: Per escollir la paraula de pas, és recomanable que utilitzeu un generador de paraules de pas com mkpasswd. No cal que la paraula de pas sigui fàcil de recordar, ja que no l'utilitzarà cap persona, només el codi PHP de GLPI

$ sudo mysql -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 901
Server version: 5.1.37-1ubuntu5.4 (Ubuntu)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PARAULA_DE_PAS';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> quit

Ara poseu les dades de connexió:

 • Servidor: localhost
 • Usuari: gpli
 • Paraula de pas: Poseu la paraula de pas que heu escollit

Endavant i escolliu la taula glpi. Ara acabareu la instal·lació. Us avisen dels usuaris i paraules de pas per defecte:

Default logins / passwords are:

  * glpi/glpi for the administrator account
  * tech/tech for the technician account
  * normal for the normal account
  * post-only/post-only for the postonly account

Usuaris per defecte

Són les següents combinacions d'usuari i paraula de pas:

glpi/glpi Compte d'administrador
tech/tech Compte amb rol technician
normal Compte normal
post-only/post-only només poder fer posts

Configuració

Canviar els passwords per defecte

TODO

Manual

Cicle de vida

Baixa

 • Cal tenir en compte que l'opció esborrar de GLPI realment és una baixa lògica. Quan consulteu elements de l'inventari hi ha una paperera que us permet indicar si voleu o no mostrar els elements donats de baixa
 • Per esborrar errors cal primer donar de baixa i després utilitzar l'opció purgar

Ldap

Cal anar a:

Configuració > Autenticació > LDAP directories

Per exemple:

http://109.69.15.120/glpi/front/authldap.php

Aquí cal afegir un servidor Ldap

Dades:

Connection filter: ((objectClass=posixAccount)(objectClass=inetOrgPerson))  <-- Cal evitar les comptes de màquina Windows
Server: localhost
Active: yes
Basedn: ou=profes,ou=All,dc=iesmontsia,dc=org

NOTA: No cal posar les dades d'autenticació del rootdn ja que no cal fer cap canvi al servidor Ldap

Si es volen afegir múltiples Basedn cal crear múltiples directoris Ldap.

Per fer la sincronització massiva d'usuaris cal anar a:

Administració > Usuaris 

I prémer el botó:

Enllaç Ldap

Ara cal escollir:

Importació d'usuaris nous

Quan es tenen usuaris ja importats i es vol forçar la sincronització cal fer-ho a la llista d'usuaris, marcar-los tots i al final al desplegable posar l'acció:

Forçar la sincronització

Automatitzar el procés (cron):

Cal utilitzar l'script:

/usr/share/glpi/scripts/ldap_mass_sync.php


$ sudo joe etc/cron.d/glpi
0 8 * * * cd /usr/share/glpi/ && php -q -f ldap_mass_sync.php -- action=1 server_id=1
0 8 * * * cd /usr/share/glpi/ && php -q -f ldap_mass_sync.php -- action=0 server_id=1

Un exemple d'execució manual:

$ sudo php -q -f /usr/share/glpi/scripts/ldap_mass_sync.php -- action=0 server_id=1
Processing LDAP Server: Personal de iesebre.com, ID : 1 
..........
Imported : 10
Synchronized : 0
Deleted from LDAP : 0 
 

Processing LDAP Server: Professors de iesebre.com, ID : 2 

Imported : 0
Synchronized : 0
Deleted from LDAP : 0 
 

Processing LDAP Server: AFA Tortosa, ID : 3 
........
Imported : 8
Synchronized : 0
Deleted from LDAP : 0


Recursos

IMPORTANT: La wiki en francès està més completa

Integració amb OCS-Inventory

Notes

 • Cal posar la URL de OCS a la configuració de la integració de GLPI i aleshores hi haurà l'opció de fer clic a un enllaç que ens portarà de GLIP a ocs-invetory per a cada màquina

OCSNG mode configuration

OCSNG mode activation :

  * Menu Setup / General
  * Restrictions tabs
  * Activate OCSNG mode : Yes, and Post

Server Configuration :

  * Menu Setup / OCSNG mode
  * Select the server created during installation: localhost
  * Name: My OCS Server
  * OCSweb host: localhost
  * Name of the OCS database: ocsweb
  * OCSweb database user: synchro
  * OCSweb user password: syncsecret
  * Post

You must get the Connection to OCS database successful message.

Now, we must configure the informations that will be imported from OCS to GLPI. Here is a few examples :

  * Monitors : Unit import on Serial number
  * Logiciels : Unit Import
  * Use the software dictionary of OCS: No
  * Number of computers to synchronize using the cron: 0 (we are going to use another solution)
  * General informations Computers : Yes for all that you are interested by.
  * Components : Yes for what you want.
  * etc, etc (you should notice that a lot of behavior are configurable)
  * Post

Check :

  * Menu Tools / OCSNG
  * Import new computers

In the displayed list, you should see your server (on which we have installed the agent). Don't ask for it to be imported as we are going to see how to use automatic synchronization.

Text en negreta

Plugins

Instal·lació de plugins:

massocsimport

Fusion Inventory for GLPI

Abans conegut com tracker el trobareu a la secció de plugins. El trobareu a la secció SNMP.

Segons el README:

This plugin enables you get informations for discovery and query networking devices by SNMP.


Compatibility 0.72
PHP5 or higher is required !

Per instal·lar-lo:

Download the tarball of this plugin
Uncompress it in the plugins directory of your glpi installation


Once copied in the repertory, go the the "Configuration"->"Plugins"->"FusionInventory" menu, and install and activate the plugin.
Make rights for this plugin.
Plugin is ready : it is in "Plugins"->"FusionInventory" menu.

Implementació

Ens descarreguem la versió més nova des de la web oficial:

http://www.glpi-project.org/spip.php?article41

Nosaltres usem la versio 0.78.5, ens la descarreguem amb un wget, els passos son els següents:

$ cd /var/www
$ sudo 
$ wget https://forge.indepnet.net/attachments/download/850/glpi-0.78.5.tar.gz
$ tar xvzf glpi-0.78.5.tar.gz
$ cd /etc/apache2/conf.d
$ sudo joe glpi.conf

Afegiu:

Alias /glpi /var/www/glpi

Apliqueu els canvis a l'Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Ara el que hem de fer es entrar amb el navegador a la següent pagina:

http://IP_SERVIDOR/glpi

I ja comen-sem la instal·lació amb entorn gràfic, el primer pas es escollir l'idioma del glpi:

Glpisisco1.png

El segon pas es accepta la llicència:

Glpisisco2.png

EL tercer pas, ens dona a triar:

 • Instal·lació nova de glip.
 • Actualitza una instal·lació ja existent.

Nosaltres triem una instal·lació nova:

Glpisisco3.png

Ara ens diu que no té permisos per escriure a les carpetes:

./files
./config

Glpisisco4.png

La solució es donar permisos, oh fem de la següent forma:

Doneu permisos a aquestes carpetes:

$ cd /var/www/glpi/files/
$ sudo chown -R www-data:www-data .
$ cd /var/www/glpi/config
$ sudo chown -R www-data:www-data .

Actualitzem el navegador, i comprovem com ja no tenim els errors:

Glpisisco5.png

Ara ens demana les dades del Mysql:

Glpisisco6.png

Ara tenim dues opcions, crear nosaltres la base de dades o deixar que ens la creï el glpi, jo deixaré que ens la creï el glpi, per tant, trio base de dades mysql:

Glpisisco7.png

Glpisisco8.png

I ja el tenim instal·lat:

Glpisisco9.png

Fiquem l'usuari i password:

Glpisisco10.png

IMPORTANT: Si hem deixat que el glpi et crei la base de dades, l'usuari es glpi i la password glpi.

La resta d'usuaris per defecte son els següents:

 * glpi/glpi for the administrator account
 * tech/tech for the technician account
 * normal for the normal account
 * post-only/post-only for the postonly account


Configuració

Primer instal·lem el plugin que ens farà que es comuniqui amb l'inventori del ocs, fem els següents passos:

Ens descarreguem la versió mes recent del plugin OCS Import:

$ sudo wget https://forge.indepnet.net/attachments/download/711/glpi-massocsimport-1.4.1.t

La descomprimim:

$ tar xvfz glpi-massocsimport-1.4.1.tar.gz

El copiem al directori /var/www/glpi/plugins:

$ sudo cp -r massocsimport /var/www/glpi/plugins/

I donem els permisos adients:

$ sudo chown -R www-data:www-data massocsimport/

Ara ja ens detectara el plugin el glpi, iniciem sessió i anem a l'apartat de plugins i ens mostra una llista amb els plugins disponibles:

Glpisisco11.png

Ara, l'instal·lem polsant a instal·lar, però, no es el mateix instal·lar que activar, per tant també polsem a activar:

Glpisisco12.png

Activem el mode OCSGN:

Glpisisco13.png

Ara, el que ens interessa es importar l'inventori, anem a utilitats < OCSNG, i ens surt la següent finestra:

Glpisisco14.png

Si tinguéssim més d'un servidor ocs configurats correctament, ens deixaria triar entre ells, no es el nostre cas.

Validem i ens sortiran les següents opcions:

Glpisisco15.png

Importem ordinadors nous, i ens troba les maquines que tenim invenades al nostre servidor ocs:

Glpisisco16.png

Cliquem a importar, i mirem que no ens doni cap error:

Glpisisco17.png

GOSA

Gosa té un plugin per a GLPI. Consulteu:

Gosa#gosa-plugin-glpi

Vegeu també

Enllaços externs