IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Implementació pròpia amb Javascript:

https://github.com/acacha/forms

PHP (Backend)

Crear objectes PHP per a gestionar els formularis:

https://laracasts.com/series/whip-monstrous-code-into-shape/episodes/1

Resources:

Javascript

Implementació:

https://github.com/edstevo/laravel-vue-form

A partir dels vídeos de:

https://laracasts.com/series/learn-vue-2-step-by-step/episodes/22

Idea (TODO) per que no utilitzar Formdata en comptes d'un array de dades per contenir ls info del formulari?

Recursos:

SparkForm

Vegeu Laravel Spark form

Recursos:

Formdata

Vegeu també Formdata

Llistat de tècniques a tenir en compte

 • Prevent default
 • etc..
 • Mètodes helper (post, put, patch delete i similars) com a variacions del mètode submit
 • Utilitzar promises per a enviar els formularis
 • No mostrar els errors un cop l'usuari començar a solucionar el problema (onkeyDown)
 • Mostrar spinner durant la carrega del formulari
 • Utilitzar Formata per crear objecte form al constructor: todo
 • Autofocus al primer camp del formulari
 • Empaquetar el paquet amb npm: suport amb Babel per fer compatible amb versions compatibles Javascript
 • Exemple tractament/wrapper vue i component Jquery com iCheck o select2.

Promises

Form objects hooks

Vegeu:

https://laracasts.com/series/learn-vue-2-step-by-step/episodes/21

i l'article Form Objects

Notes

 • Creació de l'objecte Errors. API
 • Mètode get(fieldname) per obtenir l'error associat a un camp
 • Mètode has(fielname) per comprovar si s'ha de mostrar o no l'error.
 • Mètode clear per eliminar un error. Serveix per exemple per no mostrar els errors un cop l'usuari comença a solucionar el problema (keydown)
 • Keydown es pot posar al formulari en comptes de a cada camp utilitzant event.target.name per obtenir el nom del camp
 • Mètode any:
 • Disabled del boto de submit/register si hi ha qualsevol error
 • Fem reset del camps (posar-los buits) un cop omplert el formulari?
 • Creació de l'objecte Form
 • Incloure Errors dins de form
 • Crear mòduls npm


class Errors {
  /**
   * Create a new Errors instance.
   */
  constructor() {
    this.errors = {};
  }


  /**
   * Determine if an errors exists for the given field.
   *
   * @param {string} field
   */
  has(field) {
    return this.errors.hasOwnProperty(field);
  }


  /**
   * Determine if we have any errors.
   */
  any() {
    return Object.keys(this.errors).length > 0;
  }


  /**
   * Retrieve the error message for a field.
   *
   * @param {string} field
   */
  get(field) {
    if (this.errors[field]) {
      return this.errors[field][0];
    }
  }


  /**
   * Record the new errors.
   *
   * @param {object} errors
   */
  record(errors) {
    this.errors = errors;
  }


  /**
   * Clear one or all error fields.
   *
   * @param {string|null} field
   */
  clear(field) {
    if (field) {
      delete this.errors[field];

      return;
    }

    this.errors = {};
  }
}
class Form {
  /**
   * Create a new Form instance.
   *
   * @param {object} data
   */
  constructor(data) {
    this.originalData = data;

    for (let field in data) {
      this[field] = data[field];
    }

    this.errors = new Errors();
  }


  /**
   * Fetch all relevant data for the form.
   */
  data() {
    let data = {};

    for (let property in this.originalData) {
      data[property] = this[property];
    }

    return data;
  }


  /**
   * Reset the form fields.
   */
  reset() {
    for (let field in this.originalData) {
      this[field] = '';
    }

    this.errors.clear();
  }


  /**
   * Send a POST request to the given URL.
   * .
   * @param {string} url
   */
  post(url) {
    return this.submit('post', url);
  }


  /**
   * Send a PUT request to the given URL.
   * .
   * @param {string} url
   */
  put(url) {
    return this.submit('put', url);
  }


  /**
   * Send a PATCH request to the given URL.
   * .
   * @param {string} url
   */
  patch(url) {
    return this.submit('patch', url);
  }


  /**
   * Send a DELETE request to the given URL.
   * .
   * @param {string} url
   */
  delete(url) {
    return this.submit('delete', url);
  }


  /**
   * Submit the form.
   *
   * @param {string} requestType
   * @param {string} url
   */
  submit(requestType, url) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      axios[requestType](url, this.data())
        .then(response => {
          this.onSuccess(response.data);

          resolve(response.data);
        })
        .catch(error => {
          this.onFail(error.response.data);

          reject(error.response.data);
        });
    });
  }


  /**
   * Handle a successful form submission.
   *
   * @param {object} data
   */
  onSuccess(data) {
    alert(data.message); // temporary

    this.reset();
  }


  /**
   * Handle a failed form submission.
   *
   * @param {object} errors
   */
  onFail(errors) {
    this.errors.record(errors);
  }
}

Apunts dels alumnes

Vegeu també

Enllaços externs