IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: SistemaFitxers.pdf,EstandardFHS.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Consulteu:

 • LPI_104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta

Descripció de l'estàndard

FHS són les inicials Filesystem Hierarchy Standard (Estàndard de Jerarquia de Sistemes de Fitxers) o FHS defineix els directoris principals i els seus continguts en sistemes Linux o altres sistemes de la família Linux. Dissenyat originàriament al 1994 per estandarditzar els sistemes d'arxius entre distribucions GNU/Linux. Està basat en l'organització tradicional del sistemes UNIX.

FHS.png

Tots els arxius o directoris es troben sota el directori arrel /, encara que es trobin en dispositius físics i/o particions diferents.

Aquesta taula està extreta de la wikipèdia i és un bon resum d'aquest esquema:

El sistema de fitxers de Linux segueix força aquest estàndard i la majoria de distribucions Linux i els sistemes Unix segueixen també en la mesura del possible l'estàndard.

Consulteu la pàgina web de l'estàndard:

Linux

Els sistemes de fitxers Linux tenen les següents característiques:

 • Tots els fitxers de tots els dispositius es troben en una sola jerarquia anomenada Sistema Virtual de fitxers.
 • L'arrel d'aquesta jerarquia única s'anomena root (arrel) i és representa amb el caràcter /
 • A Linux/Unix tot són fitxers (fitxers, carpetes, dispositius de maquinari, enllaços, sockets, recursos remots...)
 • Una de les particularitats de Linux és presentar els dispositius connectats al sistema en forma d’arxius. Per exemple, la carpeta /dev conté els fitxers que representen els dispositius de maquinari del sistema (/dev/fd0 és el disquet i /dev/cdrom és el CD-ROM).
 • Els fitxers no tenen que ser d'un disc dur concret i ni tan sols tenen que ser de la màquina local (es pot tenir l'arrel en una màquina remota)
 • Per accedir a un dispositiu primer s'ha d'informar al Sistema Operatiu del camí dins de la jerarquia principal des d'on es podrà accedir als fitxers del dispositiu
 • Aquest procés procés s'anomena muntatge de dispositius
 • El directori des de el qual es pot accedir al dispositiu s'anomena Punt de Muntatge.
 • Generalment només el super usuari (root) pot muntar dispositius o indicar quins dispositius poden ser muntats pels usuaris.

Consulteu també:

 • LPI_104.2. Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers

Tipus de fitxers

Especifica 4 tipus de fitxers:

 • shareable | unshareable: són els fitxers que es poden o no es poden compartir entre màquines diferents.
 • variable | static: fitxers que no es modifiquen amb el temps (excepte noves versions) o fitxers que tenen canvis de forma continuada.

I es proposen 2 nivells:

 • Sistema (nivell primari)
 • Usuari: /usr (nivell secundari)

Arriba a especificar quines són les ordres imprescindibles, (carpeta /bin):

cat, chgrp, chmod, chown, cp, date, dd, df, dmesg, echo, false, hostname, kill, ln, login, ls, mkdir, mknod, more, mount, mv, ps, pwd, rm, rmdir, sed, sh, stty, su, sync, 
true, umount, uname

I també els fitxers de configuració de la carpeta /etc.

Objectius

 • Permetre al programari predir la localització dels fitxers i directoris a instal·lar
 • Permetre als usuaris predir on el programari instal·larà els fitxers i els directoris.
 • Especificar el mínim de fitxers i directoris necessaris
 • Especificar quin és l'objectiu de cada àrea del sistema
 • Enumerar les excepcions
 • Enumera els conflictes històrics

Les aplicacions, distribucions i sistemes operatius que que segueixen l'estàndard són anomenades FHS compliant

Descripció dels directoris

 • /bin/ Essential command binaries for all users (e.g., cat, ls, cp).
 • /boot/ Boot loader files (e.g., kernels, initrd). Often a separate partition.
 • /dev/ Essential devices (e.g., /dev/null).
 • /etc/ Host-specific system-wide configuration files.
 • /etc/opt/: Configuration files for /opt/.
 • /etc/X11/: Configuration files for the X Window System, version 11.
 • /etc/sgml/: Configuration files for SGML.
 • /etc/xml/: Configuration files for XML.
 • /home/ Users' home directories.
 • /lib/ Libraries essential for the binaries in /bin/ and /sbin/.
 • /mnt/ Temporarily mounted filesystems.
 • /media/ Mount points for removable media such as CD-ROMs (appeared in FHS-2.3).
 • /opt/ Add-on application software packages.
 • /proc/ Virtual filesystem documenting kernel and process status, mostly text files (e.g., uptime, network).
 • /root/ Home directory for the root user.
 • /sbin/ System administrative binaries (e.g., init, route, ifup) (system binaries).
 • /tmp/ Fitxer temporals del sistema (Vegeu també /var/tmp).
 • /srv/ Site-specific data which is served by the system.
 • /usr/ Secondary hierarchy for user shareable, read-only data.
 • /usr/bin/ : Same as for top-level hierarchy, but non-essential (not needed to bring the system up or recover after problems).
 • /usr/include/: Standard include files.
 • /usr/lib/: Same as for top-level hierarchy.
 • /usr/sbin/: Same as for top-level hierarchy, but non-essential (e.g. daemons for various network-services).
 • /usr/share/: Architecture-independent (shared) data.
 • /usr/src/: Source code (e.g. the kernel source code with its header files).
 • /usr/X11R6/: X Window System, Version 11 Release 6.
 • /usr/local/: Tertiary hierarchy for local data, specific to this host.
 • /var/ Variable files, such as logs, databases, websites, and temporary e-mail files.
 • /var/lock/:Lock files. Files keeping track of resources currently in use.
 • /var/log/: Log files. Various logs.
 • /var/mail/: Users' mail-boxes.
 • /var/run/: Information about the running system since last boot (e.g. currently logged-in users and running daemons).
 • /var/spool/: Spool for tasks waiting to be processed (e.g. print queues and unread mail).
 • /var/spool/mail/: Deprecated location for users mail-boxes./var/tmp/: Temporary files. Preferred to /tmp when in multi-user mode. Template:Dubious
 • /var/www/: Files served by HTTP to the World Wide Web.

boot

Consulteu /boot

Fitxers init

TODO:

Filesystem Hierarchy Standard (see /usr/share/doc/debian-policy/fhs/) compliant headers

Vegeu també

 • LPI_104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta

Enllaços externs