IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Es pot instalar amb apt:

 $ apt-get install egroupware

Els paquets instal·lats són:

 $ dpkg -l | grep egroupware
 ii egroupware               1.0.0.009.dfsg-3-1          web-based groupware suite
 ii egroupware-addressbook         1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare addressbook management   
 applicatio
 ii egroupware-bookmarks          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare bookmark management   
 application
 ii egroupware-calendar          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare calendar management 
 application
 ii egroupware-comic            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare comic strip application
 ii egroupware-core            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare core modules
 ii egroupware-developer-tools       1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare developer tools
 ii egroupware-email            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare E-mail client  
 application
 ii egroupware-emailadmin         1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare E-mail user 
 administration applic
 ii egroupware-etemplate          1.0.0.009.dfsg-3-1          widget-based template system for 
 eGroupWare
 ii egroupware-felamimail         1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare FeLaMiMail application
 ii egroupware-filemanager         1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare file manager 
 application
 ii egroupware-forum            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare forum application
 ii egroupware-ftp             1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare FTP application
 ii egroupware-fudforum          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare FUDforum application
 ii egroupware-headlines          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare headlines catcher 
 application
 ii egroupware-infolog           1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare infolog application
 ii egroupware-jinn            1.0.0.009.dfsg-3-1          content management system for  
 eGroupWare
 ii egroupware-ldap            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupware LDAP support files
 ii egroupware-manual           1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare manual
 ii egroupware-messenger          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare messenger application
 ii egroupware-news-admin         1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare news administration 
 interface
 ii egroupware-phpbrain          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare phpbrain application
 ii egroupware-phpldapadmin        1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare phpLDAPadmin  
 application
 ii egroupware-phpsysinfo         1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare phpSysInfo application
 ii egroupware-polls            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare polling application
 ii egroupware-projects          1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare projects management  
 application
 ii egroupware-registration        1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare registration  
 application
 ii egroupware-sitemgr           1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare site manager 
 application
 ii egroupware-stocks           1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare stock management 
 application
 ii egroupware-tts             1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare trouble ticket system  
 application
 ii egroupware-wiki            1.0.0.009.dfsg-3-1          eGroupWare wiki application

Easy!

Configuració

Egroupware té un (semi)assistent per a instalar. Cridant la URL:

 http://localhost/egroupware/setup

Ens demanara un usuari/password. És el que es ha preguntat durant la instalació amb apt.

El primer pas es crear un fitxer header.inc.php. Tenim un assistent que he de respondre unes quantes preguntes sobre usuaris. El més important és configurar base de dades.Podem afegir una base de dades i un usuari amb les següents comandes:

 $ sudo mysql -u user -p
 Password: *******
 Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
 Your MySQL connection id is 78 to server version: 4.0.24_Debian-10sarge1-log
 
 Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
 
 mysql> CREATE DATABASE egroupware
 mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON egroupware.* TO 'egroupware'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT  
 OPTION;

Aquest usuari sera el que indicarem. Cal descarregar el fitxer header.inc.php que es creara a partir de les dades introduides al formulari.Un cop descarregat cal copiar-lo al servidor o estigui egroupware a la carpeta /usr/share/egroupware:

 $ scp header.inc.php [email protected]:/usr/share/egroupware

Un cop hem pujat el fitxer podem continuar. Ens demara el usuari/password d'admin per continuar amb la configuració. ës el que hem indicat al formulari anterior. Els passos que ens quedan son comprovar que tenim tot el que cal (php, mysql per php, altres mòduls,etc), despres crear les taules (primer punt) i finalment crear el usuari admin i si cal els usuaris de demostració. Tot això seguint el assistent. En aquest pas no utilitzarem ldap (només utilitzarem ldap pels contactes i no per les accounts d'accés a egroupware).

Wooila! Ja esta instal·lat.

Configuració del adressbok amb ldap

Utilitzant gq s'ha creat el punt d'arbre per a proves ou=People2,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no

A l'apartat configuració del mòdul adressbook omplint les dades necessaries per conectar al server ldap

 Configuració del Lloc

 Llibreta d'adreces/Configuració dels contactes
 Seleccioneu ón voleu desar/Recuperar contactes:
	
 Servidor LDAP per contactes:     localhost
 Context LDAP per contactes:      ou=People2,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no 	
 Arrel LDAP dn per contactes (rootDn): cn=admin,ou=People,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
 Arrel LDAP pw per contactes (passwd): El de sempre

Els contactes ja es guarden al punt d'arbre ou=People2,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no. Es pot comprovar amb gq

TroubleShooting

Error: Can't bind to LDAP server: cn=admin,ou=People,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no!

El problema és que el server força conexió segura via protocl ldaps. Al egroupware cal posar al camp host ldap:

 ldaps://localhost

Configuració phpldapadmin

Cal editar el fitxer /etc/egroupware/phpldapadmin/config.php

 $servers[$i]['name'] = 'Servidor LDAP';  /* A convenient name that will appear in the tree viewer */
 $servers[$i]['host'] = 'ldaps://localhost'; /* Examples: 'ldap.example.com', 'ldaps://ldap.example.com/'
                       Note: Leave blank to remove it from the list of servers in the
                       tree viewer*/
 $servers[$i]['base'] = 'dc=skole,dc=skolelinux,dc=no';/* The base DN of your LDAP server. Leave this blank to 
 have phpLDAPa
                       auto-detect it for you. */
 $servers[$i]['port'] = 389;        /* The port your LDAP server listens on (no quotes) */
 
 // the auth_type need to be set to config for eGW atm and the pw need to be set in login_pass !!!
 //
 $servers[$i]['auth_type'] = 'form';   /* 2 options: 'form': you will be prompted, and a cookie stored
                       with your login dn and password. 'config': specify your login dn
                       and password here. In both cases, use caution! */
 $servers[$i]['login_dn'] = ; /* For anonymous binds, leave the login_dn and
                               login_pass blank */
 $servers[$i]['login_pass'] = ;   /* Your password (only if you specified 'config' for 'auth_type' */
 $servers[$i]['tls'] = false;        /* Use TLS to connect. Requires PHP 4.2 or greater */
 $servers[$i]['default_hash'] = 'crypt';  /* Default password hashing algorith: one of md5, sha, md5crpyt, 
 blowfish or
                       leave blank for now default algorithm. */
 $servers[$i]['login_attr'] = 'dn';     /* If you specified 'form' as the auth_type above, you can optionally
                       specify here an attribute to use when logging in. If you enter 'uid',
                       then login as 'dsmith', phpLDAPadmin will search for uid=dsmith and
                       log in as such. Leave blank or specify 'dn' to use full DN for 
 logging in .*/
 $servers[$i]['read_only'] = false;     /* Specify true If you want phpLDAPadmin to not display or permit any
                       modification to the LDAP server. */
 

Si no existeix es pot crear a partir del fitxer de mostra que sen's ofereix

 $ cd /etc/egroupware/phpldapadmin
 $ sudo cp /usr/share/doc/egroupware-phpldapadmin/examples/config.php.example.gz .
 $ sudo gunzip config.php.example.gz
 $ sudo cp config.php.example config.php

I cal anar a la url:

 http://217.149.150.23/egroupware/phpldapadmin/index.php

Fitxers PHP

/usr/share/egroupware/phpgwapi/inc/class.common.inc.php

En aquest fitxer es troba la funció ldapConnect.


/usr/share/egroupware/phpgwapi/inc/class.accounts_ldap.inc.php

Aquest fitxer porta el tema del ldap pero per les accounts. Les accounts són les comptes que tenen accés a egroupware. De moment estas comptes les portem amb mysql.

/usr/share/egroupware/phpgwapi/inc/class.auth_ldap.inc.php

Aquest porta la autentificació quan és amb ldap.


/usr/share/egroupware/phpgwapi/inc/class.contacts_ldap.inc.php

Aquest fitxer té la equivalencia entre camp de formulari i camp de ldap i la resta de funcions relacionades amb els contactes amb ldap.

IMPORTANT: Egroupware no valida cap data mb MYSQL però si amb LDAP! Camps com Phone, email, etc han de tenir un format correcte. mirar funció validate d'aquest fitxer. El problema és que no avisa, simplement et retorna a la mateixa pàgina.


Directori /usr/share/egroupware/addressbook/templates/default

Conté les plantilles del mòdul adressbook.

 • index.tpl: Plantilla de la llista d'usuaris
 • form.tpl: Plantilla del formulari edició/afegir usuaris

Directori /usr/share/egroupware/addressbook/inc

 • class.uiaddressbook.inc.php: Classe addressbook.

Directori /usr/share/egroupware/addressbook/setup

Conté els fitxers de llenguatge.

Directori /usr/share/egroupware/phpgwapi/setup

 • phpgw_es-ca.lang

Copia seguretat etic