IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Requeriments

 • Mòdul matrícula: Els alumnes s'han de matricular per UFs per tal de poder avaluar per UFs. Aquest mòdul està fet (--acacha (discussió) 11:09, 17 abr 2015 (CEST))

Objectius

Afegir un apartat/mòdul a l'aplicació Ebre-escool que permeti als professors avaluar als alumnes dels mòduls professionals (o més concretament de les unitat formatives) a las que s'han matricula. L'avaluació s'ha de poder fer de la següent manera:

 • Professors de grup: A cada professor se li mostra la llista de Mòduls professionals que imparteix i un cop escollit un mòdul professional li apareixen
 • Tutors de grup: A més de poder fer el que fan els professors normals poden avaluar per grup, és a dir, un cop han escollit un grup apareixen tots els mòduls professionals del grup i poden posar nota a qualsevol UF de qualsevol mòdul professional tant si l'imparteixen com sinó
 • Caps de departament: A més de poder fer el que fan els professors normals poden avaluar qualsevol UF de qualsevol MP que pertanyi al departament
 • Administrador: Poden escollir qualsevol grup i posar nota a qualsevol UF de qualsevol MP del centre

Tots els rols acaben treballant a la mateixa pàgina final on es mostren la llista de Unitats formatives d'un Mòdul professional concret.

Informes:

 • Butlletí de notes per alumne
 • Resum notes per grup
 • Estadístiques

Especificacions

 • El sistema ha de permetre treballar amb períodes acadèmics actuals i també anteriors

Manteniments relacionats Existents

 • Períodes acadèmics: ja existeix
 • Plans d'estudis: ja existeix. Hi ha tota la jerarquia (estudis, mòduls professionals, grups de classe, UFs, etc)
 • Professors: ja existeix. En aquest manteniment es pot aconseguir la info de professors que són tutors o caps de departament
 • Lliçons: ja existeix
 • Administradors: no existeix. Es fa manual

Manteniments Nous

 • Notes (mark): Diferents formes de posar notes. En aquesta taula posem tots els possibles valors predefinits ( actualment 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i altres com NP, SAC, etc). Definir un SEED
 • Pivot table (grade_scale_marks): relaciona notes (marks) amb rangs de notes (grade_scale). Una nota (mark) pot ser utilitzar en múltiples rangs de notes (grade_escale). Definir un SEED per defecte
 • Rangs de notes (grade_scale): Definir un SEED per defecte. Inicialment només s'utilitzarà un rang de notes
 • Pivot table (grade_scale_study_submodules_academic_periods): Es pot assignar un grade scale diferents a cada UF per a cada període acadèmic. Per defecte es crearà un SEED que assigni el grade_scale inicial únic que utilitzem a totes les UFs.
 • UFs (study_submodules)): ja existeix la taula
 • La creació dels manteniments web per fer les operacions CRUD és el menys important i es pot deixar com opcional o pel final. Recomanable utilitzar Code Igniter amb Grocery Crud per aquesta part.

Base de dades

 • Taula evaluation: conté les avaluacions realitzades als alumnes. Camps:
 • evaluation_id: Identficador autoincremental
 • evaluation_academic_period_id: Id de l'estudiant avaluat
 • evaluation_student_id: Id de l'estudiant avaluat
 • evaluation_study_submodule_id: Id de la UF avaluada
 • evaluation_mark_id: Id de la nota
 • timestamps (entryDate i last_update)
 • Creation_user_id and lastupdateUserid
 • evaluation_markedForDeletion
 • evaluation_markedForDeletionDate

Avaluació:

 • Permetre avaluar qualsevol UF sobre la que tinguem permisos independentment de la data. És a dir poder modificar notes ja posades (deixem a càrrec del professorat la coherència de les dades) o de UFs futures (possibles modificacions)
 • Camp només lectura amb càlcul de mitja i mitja ponderada (mostra avis sinó es pot calcular mitja ponderada per falta hores UF) i que es modifica automàticament al modificar, afegir o eliminar nota d'una UF
 • Existeix un manteniment amb dades d'inici i fi de les UFs. Seria interessant poder utilitzar aquestes dades per ajudar al professorat o per gestionar alertes (p.ex Atenció estàs avaluant una UF no acabada o posar el focus per defecte a les UFS que pertocaria avaluar). Opcional.
GET: Operacions per mostrar una avaluació, mostrar una llista avaluacions (totes o filtrades per criteris com període acadèmic. grups de classe. etc)
 • POST: afegir una nota
 • PUT/PATCH: modificat una nota
 • DELETE: esborrar una nota
 • Vistes anteriors (opcional):
 • getClassroomGroupEvaluation: retorna una JSON amb la informació de tots els alumnes d'un grup i info relacionada necessària per mostrar l'avaluació. Definir paràmetres entrada i JSON SORTIDA
 • getStudyModuleEvaluation: retorna una JSON amb la informació de tots els alumnes d'un grup i info relacionada necessària per mostrar l'avaluació. Definir paràmetres entrada i JSON SORTIDA
 • TODO: vista anterior donat un professor i periode acadèmic mostrar Llista de mòduls a avaluar

Especificacions tècniques

 • Disseny de les taules de la base de dades per al mòdul concret utilitzant migracions Laravel. Si cal fer modificacions de taules existents primer caldrà definir la migració que generi la taula actual i posteriorment una migració que generi la modificació de la taula existent
 • Definir un Seed per omplir amb algunes dades Fake (inventades) les taules noves per tal de poder provar informes i altres funcionalitats sense haver d'avaluar prèviament alumnes. Partint de la base de dades de la demo
 • Utilitzar ORM Eloquent (API) o si s'utilitza Code Igniter Active Record
 • Seeds and migrations:

NOTA: El mòdul s'assembla moltíssim al mòdul de passar faltes. Es pot utilitzar aquest mòdul com a referència