IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vegeu Zentyal

Instal·lació

Instal·lació de la iso

$ wget https://sourceforge.net/projects/ebox-platform/files/ebox_installer-1.4.iso/download

Ara la podeu provar amb un sistema real o amb Virtual Box:

La instal·lació és automàtica, només preguntarà per l'idioma i l'usuari.

Instal·lació amb qemu per a Xen

Consulteu Qemu#Instal.C2.B7lar_Ebox_des_de_qemu

Usuari per defecte

Si falla l'execució durant la instal·lació:

 • Usuari: eboxadmin
 • Paraula de pas: eboxadmin

Instal·lació com a domU de Xen

Primer cal disposar d'un domO de Xen i debootstrap i amb el següent script podem instal·lar una Ubuntu LTS (Hardy Heron a --acacha 10:37, 20 març 2010 (UTC))

NAME=TortosaINSEbreSrvr1
XEN_VG=xen_vm
SIZE=4G
SWAP_SIZE=256MB
DISTRO=hardy
RAM=512
MAC=00:16:3E:00:01:00 
VM_PATH=/mnt/repositori_maquina_virtual/karmic_ubuntu_server.tar.gz
DOMAIN="tortosa.guifi.net"
SEARCH_DOMAIN="iesebre.com"
DNS_SERVER=192.168.2.1 

sudo lvcreate -L ${SIZE} -n ${NAME} ${XEN_VG} || exit
sudo mkfs.ext3 /dev/$XEN_VG/${NAME}
sudo lvcreate -L ${SWAP_SIZE} -n ${NAME}swap ${XEN_VG} && sudo mkswap /dev/${XEN_VG}/${NAME}swap 

sudo mkdir /mnt/${NAME}
sudo mount /dev/mapper/${XEN_VG}-${NAME} /mnt/${NAME}
sudo /usr/sbin/debootstrap --arch=amd64 --include=linux-image-server,grub --components=main,restricted,universe,multiverse $DISTRO /mnt/${NAME} http://es.archive.ubuntu.com /ubuntu/ 
#sudo mount /dev/mapper/xen_vm-repositori_maquina_virtual /mnt/repositori_maquina_virtual
#sudo tar -xvpzf $VM_PATH -C /mnt/${NAME}/ 
 
#Canviar el nom de màquina. Fitxers /etc/hosts i /etc/hostname 

sudo bash -c "cat <<EOF >/mnt/${NAME}/etc/hosts  
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	${NAME}.$DOMAIN	${NAME}

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
EOF" 

sudo bash -c "cat <<EOF >/mnt/${NAME}/etc/hostname     
${NAME}
EOF" 

sudo bash -c "cat <<EOF >/mnt/${NAME}/etc/resolv.conf
domain $DOMAIN 
search $DOMAIN $SEARCH_DOMAIN
nameserver $DNS_SERVER 

EOF"

sudo umount /mnt/${NAME} 

sudo bash -c "cat <<EOF >/etc/xen/${NAME}
bootloader = '/usr/lib/xen-3.2-1/bin/pygrub'
memory = ${RAM}
name = '${NAME}'
vif = [ 'mac=${MAC}, bridge=eth0' ]     # replace with DomU's IP
dhcp = 'dhcp'
#netmask = '255.255.255.0'
#gateway = 'XXX'            # Dom0
disk = [ 'phy:/dev/${XEN_VG}/${NAME},xvda1,w','phy:/dev/${XEN_VG}/${NAME}swap,xvda2,w' ]
EOF"


Després cal seguir:

Debootstrap#Tasques_a_realitzar_a_la_imatge_buida