IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada, LPIC1_102
Fitxers: ComprovacioErrorsInterficieXarxa.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas


Guió de passos a seguir per comprovar el funcionament correcta de la xarxa

Passos resumits

Passos a nivell físic:

 • Les primeres comprovacions sempre han de ser a nivell físic. Responeu a les següents preguntes:
  • El cable de xarxa esta connectat per un extrem a l'ordinador?
  • El cable de xarxa esta connectat per l'altre extrem a la roseta o commutador?
  • Si la targeta de xarxa té llum de link: la llum de link s'encén?
  • Si el switch té llum de link: la llum de link del commutador s'encén?
 • Si no teniu llum de link podeu utilitzar la comanda ethtool:

Passos a nivell de configuració, enllaç i xarxa:

 • Executeu la comanda ifconfig i comproveu quina interfície utilitzeu, si esta activa i apunteu els calors de l'adreça IP i la màscara de xarxa
 • Consulteu el fitxer /etc/network/interfaces i mireu quin tipus de configuració de xarxa utilitzeu (estàtics o DHCP?).
 • Comproveu la connectivitat amb la comanda ping. Executeu un ping a vosaltres mateixos (localhost i IP)
 • Consulteu el vostre gateway amb la comanda route. Comproveu la connectivitat al router amb la comanda ping. Comproveu la connectivitat amb l'exterior executant un ping a una màquina d'Internet.
 • Consulteu el fitxer /etc/resolv.conf. Comproveu les DNS. Podeu executar un ping i/o un nmap als servidors de DNS per comprovar si funcionen. Comproveu que la comanda ping us resol les DNS de màquines d'Internet com Google.

Comprovació de la configuració de la xarxa (Sistema de preguntes)

Passos a nivell físic:

Les primeres comprovacions sempre han de ser a nivell físic. Responeu a les següents preguntes:

 • El cable de xarxa esta connectat per un extrem a l'ordinador? SI / NO
 • El cable de xarxa esta connectat per l'altre extrem a la roseta o commutador? SI / NO
 • 3.Si la targeta de xarxa té llum de link: la llum de link s'encén? SI / NO
 • 4.Si el switch té llum de link: la llum de link del commutador s'encén? SI / NO
 • 5.Executeu la comanda (només Linux) ethtool:
  • L'apartat Link Detected és igual a YES? SI / NO
  • Els camps Speed i Duplex tenen els valors que els hi corresponen (típicament 100Mbps i Full)? SI / NO

Si la resposta a alguna de les preguntes és NO aleshores teniu algun problema físic amb la connexió. Comproveu:

Solucions:
Que els cables que utilitzeu són correctes (cable creuat si la connexió és entre màquines diferents – commutador a PC - o cable creuat si la connexió 
és entre màquines iguals). Comproveu el correcte funcionament de la vostra targeta de xarxa i dels dispositius de xarxa (commutador o router)

Passos a nivell d'enllaç i configuració:

 • Executeu la comanda ifconfig
  • Apunteu quines interfícies de xarxa apareixen?_________________________________
  • Existeix la interfície lo? SI / NO
Solucions
Sinó existeix la interfície lo algunes aplicacions locals podrien no funcionar correctament. Consulteu si teniu la següent secció al fitxer 
/etc/network/interfaces:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
Comproveu que existeix el fitxer: /etc/init.d/loopback
Comproveu que s'executa correctament l'script: $ sudo /etc/init.d/loopback start
Comproveu que la interfície s'inicia al engegar el PC
 • Teniu més d'una interfície a part de la lo? SI / NO
Solucions
Si teniu més d'una interfície pot ser un error o que disposeu de més d'una targeta de xarxa o d'una targeta de xarxa amb fils i una sense fils. Cal 
vigilar que les targetes de xarxa estiguin ben configurades i que no hi hagi conflictes entre elles.
 • Si només teniu una interfície (a part de la loopback)
  • Apunteu el nom de la interfície?____________________________________________
  • La interfície té l'indicador UP? SI / NO
  • La interfície té IP i Màscara de xarxa? SI / NO
Solucions
Si qualsevol de les anteriors respostes és NO, potser us cal activar la interfície de xarxa. Podeu provar amb:
 $ sudo ifup ethx     (on ethx és la vostra interfície de xarxa)
 $ sudo /etc/init.d/networking restart

Si la vostra configuració és DHCP potser us anirà bé executar la comanda:

$ sudo dhclient ethx

Si la resposta anterior es positiva:

 • Apunteu la IP de la interfície?___________________________________________
 • Apunteu la Màscara de la interfície?______________________________________
 • Apunteu la MAC de la interfície?______________________________________

Si teniu més d'una interfície

 • Teniu una connexió sense fils a més d'una connexió amb cable? SI/NO
Solucions
Si utilitzeu un ordinador o portàtil amb connexió sense fils i connexió amb fils, es recomanable que al menys que sapigueu el que feu, només utilitzeu 
una de les targetes de xarxa al mateix temps. Podeu apagar alguna de les interficies amb la comanda
$ sudo ifdown ethx     (on ethx és la vostra interfície de xarxa)
 • Consulteu el fitxer /etc/network/interfaces
  • Quin tipus de configuració esta utilitzant la interfície de xarxa? dhcp/static/manual

Si la configuració és estàtica (static):

 • Coincideix la IP (adress) i la Màscara (mask) de la configuració amb la informació de la comanda ifconfig? SI/NO
Solucions
Sinó coincideix podeu provar de tornar a configurar la xarxa amb les comandes:
$ sudo ifdown ethx   (on ethx és la vostra interfície de xarxa)
$ sudo ifup ethx   
o
$ sudo /etc/init.d/networking restart

En cas de que la configuració sigui estàtica, apunteu els següents paràmetres si existeixen:

 • Gateway (gateway):__________________________________________________
 • broadcast (broadcast): _______________________________________________
 • Servidors de DNS (dns-nameserver): ____________________________________
 • Comprovació de la connectivitat amb la comanda ping
 • ) La comanda ping a la màquina localhost respon? SI /NO

b) La comanda ping a la IP que heu apuntat a 2.d respon? SI /NO Si qualsevol de les anteriors respostes és no, aleshores teniu algun problema. Contineu responent preguntes a veure si trobeu el problema... Si coneixeu la IP d'algun altre dispositiu de la mateixa xarxa local: c) La comanda ping a la IP d'aquest dispositiu respon? SI /NO

Solucions
Teniu algun problema a nivell de xarxa local. Comproveu els cables de les dues màquines, el commutador de la xarxa local i reviseu les llums de Link.

6.Comprovació del gateway i de la connexió a l'exterior (Internet) Executeu la comanda: $ route -n

 • Tarda molt en respondre la comanda? SI/NO
 • Apunteu l'adreça IP del gateway________________________________________

Comproveu que us podeu comunicar amb el gateway amb la comanda ping

 • La comanda ping al gateway respon? SI /NO
 • Si executeu la comanda ping a google respon? SI/NO
Solució
Si la comanda tarda molt i/o no podeu comunicar-vos amb el gateway i la màquina d'Internet mitjançant ping, aleshores és molt possible que tingueu 
problemes per connectar-vos al gateway de la xarxa local i per tant a la xarxa externa (Internet?). Comproveu les connexions del router/gateway, els 
cables i els dispositius que us uneixen. Finalment, si hi teniu accés, comproveu la configuració del gateway seguin les instruccions d'aquest document.

Executeu la comanda:

$ route

 • Tarda molt en respondre la comanda? SI/NO
Solució
Si la comanda route -n no ha tardat tant, potser teniu un problema de DNS... Continueu
 • Comprovació de les DNS. Comproveu si funcionen les DNS utilitzant la comanda ping amb un servidor conegut
  • Si executeu la comanda ping a google un dona l'adreça IP del servidor google? SI/NO
Solució
Si la resposta és NO aleshores teniu un problema amb les DNS. Per saber si és només problema de les DNS o si es que no teniu connexió amb tota la 
xarxa proveu si podeu accedir via web a alguna pàgina de la que conegueu la IP (Per exemple la web de la UPC: 147.83.194.21). Si aconseguiu accedir 
aleshores el problema és només de DNS
 • Consulteu el fitxer /etc/resolv.conf
 • Apunteu els servidors de DNS (nameserver) que utilitzeu:___________________

Comproveu que us podeu comunicar amb els servidors de DNS amb la comanda ping

 • La comanda ping al servidor de DNS respon? SI /NO
Solució
Alguns servidors de DNS estan configurats per no respondre a les comandes ping i aleshores pot ser normal que no responguin. Sempre podeu provar 
d'executar la comanda nmap i identificar si el servidor de DNS té el port que li pertoca (port 53 | domain)

Passos detallats

Passos a nivell físic:

 • Les primeres comprovacions sempre han de ser a nivell físic. Responeu a les següents preguntes:
  • El cable de xarxa esta connectat per un extrem a l'ordinador?
  • El cable de xarxa esta connectat per l'altre extrem a la roseta o commutador?
  • Si la targeta de xarxa té llum de link: la llum de link s'encén?
  • Si el switch té llum de link: la llum de link del commutador s'encén?
 • Si no teniu llum de link podeu utilitzar la comanda ethtool:

Primer executeu ifconfig:

$ ifconfig

I apunteu quina és la vostra interfície de xarxa (ethx). Executeu

$ sudo ethtool ethx

Per exemple si la vostra interfície de xarxa és eth0:

$ sudo ethtool eth0

Settings for eth0:
    Speed: 100Mb/s'
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: pg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x00000037 (55)
    Link detected: yes

Comproveu que hi ha link:

Link detected: yes

I tambe podeu aprofitar per comprovar la velocitat i el mode de treball de la interfície de xarxa:

Speed: 100Mb/s'
Duplex: Full 

Passos a nivell d'enllaç:

El primer que heu d'executar és la comanda ifconfig:

$ sudo ifconfig

El que heu de mirar és quina interfície de xarxa esteu utilitzant, si esta activa, si té errors i quina adreça IP i màscara de xarxa esteu utilitzant:

Per exemple:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:F3:FB:FC:4A 
     inet addr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::218:f3ff:fefb:fc4a/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:7997797 errors:1053 dropped:0 overruns:0 frame:1053
     TX packets:4815341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:477630656 (455.5 MB) TX bytes:1284132229 (1.1 GB)
     Interrupt:17 

Les dades són:

 • Interfície de xarxa: eth0
 • Adreça IP: 192.168.1.3
 • Màscara de xarxa: 255.255.255.0
 • La interfície esta activa: UP
 • Hi han hagut alguns errors de transmissió

En canvi

$ sudo ifconfig
......
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
     inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1052191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1084329 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:873538702 (833.0 MB) TX bytes:505847500 (482.4 MB)
     Interrupt:20
....

Ens indica que la interfície de esta activa però no configurada (no té adreça IP, ni màscara).