IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Dans guardian no és un plugin de Squid tot i que pot realitzar les mateixes tasques que el plugin d'Squid SquidGuard. És un servei que s'executa independentment d'Squid normalment al port 8080 (ull! amb aquest port, moltes aplicacions com p. ex. zenoss també l'utilitzen).

Instal·lació

Durant la instal·lació us mostrarà un error:

$ sudo apt-get install dansguardian
...
S'instal·laran els següents paquets extres:
 clamav clamav-base clamav-freshclam libclamav6 libtommath0
Paquets suggerits:
 clamav-docs squid libclamunrar6
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
 clamav clamav-base clamav-freshclam dansguardian libclamav6 libtommath0
0 actualitzats, 6 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 7 no actualitzats.
Es necessita obtenir 25,8MB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 29,3MB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]? s
...
S'està configurant dansguardian (2.10.1.1-1) ...
Warning: The home dir /var/log/dansguardian you specified already exists.
Adding system user `dansguardian' (UID 112) ...
Adding new group `dansguardian' (GID 120) ...
Adding new user `dansguardian' (UID 112) with group `dansguardian' ...
The home directory `/var/log/dansguardian' already exists. Not copying from `/etc/skel'.
adduser: Warning: The home directory `/var/log/dansguardian' does not belong to the user you are currently creating.
update-rc.d: warning: dansguardian start runlevel arguments (2 3 4 5) do not match LSB Default-Start values (2 3 5)
update-rc.d: warning: dansguardian stop runlevel arguments (0 1 6) do not match LSB Default-Stop values (0 6)
    DansGuardian has not been configured!
    Please edit /etc/dansguardian/dansguardian.conf manually then rerun
    this script. 
S'estan processant els activadors per a libc-bin

NOTA: Si us fixeu dansguardian instal·la l'antivirus clamav

Cal configurar-lo:

$ sudo joe /etc/dansguardian/dansguardian.conf

I comenteu la línia:

UNCONFIGURED - Please remove this line after configuration

Posant davant de tot un coixinet:

#UNCONFIGURED - Please remove this line after configuration

Ara torneu a iniciar dansguardian:

$ sudo /etc/init.d/dansguardian reload
* Reloading DansGuardian configuration......         
Reloading DansGuardian configuration files.                                 
                                 [fail]                              
                                 [ OK ]

Aturar/apagar el servei i ports

$ sudo /etc/init.d/dansguardian
* Usage: /etc/init.d/dansguardian {start|stop|restart|force-reload}

Dansguardian utilitza el port 8080 (http-proxy segons el fitxer /etc/services)

$ nmap localhost

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2010-01-31 19:32 CET
Warning: Hostname localhost resolves to 2 IPs. Using 127.0.0.1.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 990 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
...
3128/tcp open squid-http
..
8080/tcp open http-proxy

Fitxer de configuració

Com tants altres fitxers de configuració el fitxer per defecte bé amb explicacions/indicacions en formes de comentari. Podeu utilitzar grep per eliminar aquests comentaris i quedar-nos només amb els les línies d'interès.

$ sudo mv /etc/dansguardian/dansguardian.conf /etc/dansguardian/dansguardian.conf.reference
$ cat /etc/dansguardian/dansguardian.conf | grep -v '^#\|^$\|^;'
$ sudo -i
# cat /etc/dansguardian/dansguardian.conf.reference | grep -v '^#\|^$\|^;' > /etc/dansguardian/dansguardian.conf

El fitxers sense comentaris

# exit
$ cat /etc/dansguardian/dansguardian.conf
reportinglevel = 3
languagedir = '/etc/dansguardian/languages'
language = 'ukenglish'
loglevel = 2
logexceptionhits = 2
logfileformat = 1
filterip =
filterport = 8080
proxyip = 127.0.0.1
proxyport = 3128
accessdeniedaddress = 'http://YOURSERVER.YOURDOMAIN/cgi-bin/dansguardian.pl'
nonstandarddelimiter = on
usecustombannedimage = on
custombannedimagefile = '/usr/share/dansguardian/transparent1x1.gif'
filtergroups = 1
filtergroupslist = '/etc/dansguardian/lists/filtergroupslist'
bannediplist = '/etc/dansguardian/lists/bannediplist'
exceptioniplist = '/etc/dansguardian/lists/exceptioniplist'
showweightedfound = on
weightedphrasemode = 2
urlcachenumber = 1000
urlcacheage = 900
scancleancache = on
phrasefiltermode = 2
preservecase = 0
hexdecodecontent = off
forcequicksearch = off
reverseaddresslookups = off
reverseclientiplookups = off
logclienthostnames = off
createlistcachefiles = on
maxuploadsize = -1
maxcontentfiltersize = 256
maxcontentramcachescansize = 2000
maxcontentfilecachescansize = 20000
filecachedir = '/tmp'
deletedownloadedtempfiles = on
initialtrickledelay = 20
trickledelay = 10
downloadmanager = '/etc/dansguardian/downloadmanagers/fancy.conf'
downloadmanager = '/etc/dansguardian/downloadmanagers/default.conf'
contentscannertimeout = 60
contentscanexceptions = off
recheckreplacedurls = off
forwardedfor = off
usexforwardedfor = off
logconnectionhandlingerrors = on
logchildprocesshandling = off
maxchildren = 120
minchildren = 8
minsparechildren = 4
preforkchildren = 6
maxsparechildren = 32
maxagechildren = 500
maxips = 0
ipcfilename = '/tmp/.dguardianipc'
urlipcfilename = '/tmp/.dguardianurlipc'
ipipcfilename = '/tmp/.dguardianipipc'
nodaemon = off
nologger = off
logadblocks = off
loguseragent = off
softrestart = off
mailer = '/usr/sbin/sendmail -t'

Normalment sense canviar res podeu utilitzar ja dansguardian apuntant els vostres navegadors al proxy amb el port 8080

Tancar l'accés directe Squid

Cal tenir en compte que si qui filtra pàgines és DansGuardian aleshores heu d'impedir l'accés directe a Squid. Ho podeu fer deixant la configuració per defecte d'squid acabat d'instal·lar (només accessible des de localhost) o bloquejant amb iptables.

Que es bloqueja per defecte?

Una llarga llista de extensions (.exe. zip. tar.gz, .iso):

$ cat /etc/dansguardian/lists/bannedextensionlist

Tipus MIME:

$ cat bannedmimetypelist 
# banned MIME types

audio/mpeg
audio/x-mpeg
audio/x-pn-realaudio
audio/x-wav 
video/mpeg
video/x-mpeg2
video/acorn-replay
video/quicktime
video/x-msvideo
video/msvideo
application/gzip
application/x-gzip
application/zip
application/compress
application/x-compress
application/java-vm


Frases ponderades (weighted phrases)

Al fitxer de configuració si activeu (per defecte):

# Show weighted phrases found
# If enabled then the phrases found that made up the total which excedes
# the naughtyness limit will be logged and, if the reporting level is
# high enough, reported. on | off
showweightedfound = on

Per entendreu-ho, si busqueu sex no us deixa pero si busqueu "sex problems" sí!

Proveu també amb:

sexo lícito
sex guarro

Documentació

Llistes

Vegeu també

Enllaços externs