IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: GestioRemota.pdf
Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas


DSH (Distributed Shell) Es la variant de SSH que te com a objectiu poder fer la connexió remota a maquines en xarxa amb la diferencia de que permet gestionar diverses maquines a l'hora.

Instal·lació i configuració DSH

Passos seguits per instalar DSH

 • Instalar DSH. Esta a universe d'ubuntu.
$ apt-get install dsh
 • Crear el grup aula (es compon dels PC's pc1,p2,pc3... pcn).
  • Per crear aquest grup es pot fer a nivell de màquina /etc/dsh/groups o a nivell d'usuari $HOME/.dsh/groups
  • En la carpeta anterior es crea un fitxer amb el nom aula_formacio amb el seguent contingut
 pc1
 pc2
 pc3
 ...
 pcn
 • El següent pas és crear un parell de claus públiques per tal de evitar l'autentificació per password. Executem

ssh-keygen i escollim totes les opcions per defecte. Molt importanta no posar cap password (blanc):

 $/.ssh$ sudo ssh-keygen -t dsa
 Generating public/private dsa key pair.
 Enter file in which to save the key (/home/sergi.tur//.ssh/id_dsa):
 Enter passphrase (empty for no passphrase):
 Enter same passphrase again:
 Your identification has been saved in /home/sergi.tur//.ssh/id_dsa.
 Your public key has been saved in /home/sergi.tur//.ssh/id_dsa.pub.
 The key fingerprint is:
 21:11:6b:50:ac:49:d5:33:dc:90:14:48:7e:83:f8:f2 [email protected]
 • Ens ha creat dos fitxers:
  • ~/.ssh/id_dsa Clau privada
  • ~/.ssh/id_dsa.pub Clau pública
 • La clau privada s'ha de mantenir secreta. Si ens fixem nomes el propietari pot veure/Editar/eliminar aquest fitxer.
 • Ara cal distribuir la clau pública a tots els PCs de l'aula.Per exemple per l'usuari root
 $ scp ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected]:~/.ssh
 $ scp ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected]:~/.ssh
 $ ...
 $ $ scp ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected]:~/.ssh
 • Comprovem que podem utilitzar ssh sense password
 $ssh pc2
 Last login: Mon Dec 5 20:46:16 2005 from tjener.intern
 [email protected]:~#
 • Ara ja podem executar comandes en més d'una màquina alhora amb DSH.Per exemple
$dsh -g aula 'apt-get --yes install joe'


Un altre exemple...

 • Instalem el DSH
sudo apt-get install dsh
 • per a poder traballar amb diverses maquines a l'hora hem de fer un grup
 • editem l'arxiu /etc/dsh/group/all
sudo gedit /etc/dsh/group/all
Afegim el usuaris amb les Ip's

Contingut Arxiu all

localhost
[email protected]
[email protected]
 • per evitar que ens demani la contrasenya cada vegada que volem fer aquest procediment hem de introduir les authorized_keys a cada maquina amb la que volem fer anar l'aplicació Aquí l'explicació

Proba de la comanda

 dsh -g all 'beep'


Recomanacions/TroubleShooting

 • Cada cop que detectem que necesitem una aplicació nova la instalem utilitzant DSH a totes les màquines.
 • Un del problemes que té DSH és que no permet interacció. Es a dir si executem una comanda que espera alguna interacció amb l'usuari (respondre alguna pregunta p.e.) s'atura l'execució.Per tant és util utilitzar paràmetres com el parametre --yes que respon per defecte si a tot.
 sudo apt-get --yes install paquetX
 • S'ha d'utilitzar el usuari root per a tasques que necesitin permis de root. Encara que els usuaris tinguin permisos de sudo, sudo no es comanda interactiva i per tant dona problemas amb DSH
 • Es convenient provar primer només amb una màquina per evitar errors!

Vegeu també

Enllaços externs