IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

El paquet ubuntucustom és un paquet per a Debian/Ubuntu (només provat a Ubuntu...) que facilita la creació de imatges ISO a mida de la distribució Linux Ubuntu. Tot el procés de creació de la imatge es pot automatitzar 100% mitjançant l'ordre customcd i a més es pot utilitzar l'eina per a automatitzar la instal·lació d'ubuntu mitjançant preseeding. També es pot utilitzar l'ordre customcd en combinació amb VirtualBox per tal d'automatitzar la instal·lació de màquines virtuals amb Ubuntu.

Finalment destacar que el paquet proporciona l'eina create_repository, eina que permet automatitzar la creació d'una web on es pot penjar múltiples CDs de Ubuntu fets a mida a l'estil de les web oficials d'ubuntu (http://releases.ubuntu.com). Podeu veure un exemple a:

http://www.iesebre.com/ubuntu/openfpnet/customreleases/

Aquest paquet es va crear per al desenvolupament del projecte OpenFPnet i concretament el paquet openfpnet-customcd és una versió a mida del paquet customcd pensada per al projecte.

TODO

Els passos per defecte de l'apartat "Pels impacients no van":

Checking if file /etc/ubuntucustom/preseed//custom_oneiric_nodomain.seed exists...
FATAL ERROR! No preseed file found: custom_oneiric_nodomain.seed

/etc/ubuntucustom/preseed//custom_oneiric_nodomain.seed

Pels impacients...

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./
$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install ubuntucustom
$ sudo customcd -v 

Amb aquests ordres es baixara un CD d'Ubuntu normal (valors per defecte, consulteu les variables que apareixen al principi) i el convertirà en una instal·lació desatesa.

Un exemple concret...

Consulteu Openfpnet-ubuntucustom#Pels_impacients...

Notes sobre l'aplicació

El paquet ubuntucustom ha estat creat per Sergi Tur Badenas en el marc del projecte OpenFpnet degut a la necessitat d'automatizar el procés d'instal·lació de múltiples servidors.

L'objectiu es disposar d'una eina que automatitzi al màxim la tasca d'instal·lació per tal d'així evitar errors i tenir la màxima coherència i cohesió en múltiples màquines que hauran de gestionar múltiples usuaris/tècnics. L'aplicació proporciona bàsicament dos aplicacions:

 • customcd: Permet automatitzar el procés de creació d'una ISO a mida. La seva funcionalitat està orientada a crear ISOS que permetin instal·lacions clòniques o desateses però sense realitzar imatges de disc. Cal destacar que també automatitza la instal·lació i/o test del CD en un entorn virtual basat en [Virtual Box]]
 • create_repository: automatitza la creació d'un repositori (pàgina web a l'estil de http://releases.ubuntu.com) on emmagatzemar ISOs a mida per a un projecte i/o entitat.

Tot i que aquestes aplicacions es van crear inicialment pensant en el projecte OpenFPnet finalment es van fer més generals i són fàcilment adaptables a altres projectes i/o institucions.

NOTA: Cal tenir el compte que per al projecte OpenFPnet s'han creat un paquets específic que depèn del paquet ubuntucustom: openfpnet-ubuntucustom. Aquest paquet si que crea les ISO i el seu repositori a la mida del projecte

Instal·lació

Per instal·lar aquest paquet cal afegir el següent repositori al fitxer /etc/apt/sources.list:

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages ./

Per evitar els avisos que el repositori no està autenticat executeu:

$ wget -q http://www.iesebre.com/ubuntu/custompackages/iesebre.asc -O- | sudo apt-key add -

Un cop afegit executeu:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install ubuntucustom

Fitxers instal·lats

$ dpkg -L ubuntucustom

Executables

$ dpkg -L ubuntucustom | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/createPreseedFiles
/usr/sbin
/usr/sbin/installjava
/usr/sbin/installrestrictedextras
/usr/sbin/customcd
/usr/sbin/create_repository
/usr/sbin/installLdapClientAuth
...

Fitxers de configuració:

$ dpkg -L ubuntucustom | grep etc
/etc
/etc/default
/etc/default/ubuntucustom
/etc/ubuntucustom
/etc/ubuntucustom/ubuntureleases.txt

Codi font

El codi font del paquet es troba disponible al repositori subversion:

http://www.iesebre.com/subversion/projectes/ubuntucustom/

Ordres

customcd

Es pot executar sense opcions:

$ sudo customcd

IMPORTANT: Per defecte l'ordre customcd és un ordre que treballa en mode silenciós (quiet). Per veure els detalls del que està fent l'ordre utilitzeu l'opció -v

El codi per defecte funcionarà amb les següents opcions (--acacha 15:40, 10 nov 2011 (UTC)) (opcions que poden ser sobrescrites modificant el fitxer /etc/default/ubuntucustom):

------------------------------------------------------------
----------------- INSTITUTION INFO ------------------------------
INSTITUTION_NAME: Institut de l'Ebre
INSTITUTION_SHORT_NAME: insebre
INSTITUTION_DOMAIN: 192.168.0.9
-----------------------------------------------------------------
----------------- ISO INFO ------------------------------
SOURCE_ISO_NAME: ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso
SOURCE_ISO_URL: http://192.168.0.9/ubuntu/releases/oneiric/ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso
CUSTOM_ISO_NAME: ubuntu-11.10-alternate-amd64_insebre.iso
CUSTOM_ISO_VOLUME_NAME: Ubualtoneiricamd64insebre
MOUNT_ISO_FOLDER: /tmp/tmp.fGw32ukVWD
MOUNT_ISO_FOLDER_EDIT: /tmp/tmp.SyWfVaY77n
MD5SUM_SOURCE_ISO: 5e427f31e6b10315ada74094e8d5d483
-----------------------------------------------------------------
----------------- CUSTOM SEED INFO ------------------------------
CUSTOM_SEED_BASE_DOMAIN: nodomain.com
CUSTOM_SEED_BASE_URL: http://nodomain.com/ubuntu
CUSTOM_RELEASES_RELATIVE_PATH: customreleases
UNIQUE_CUSTOM_PRESEED_FILE: 
-----------------------------------------------------------------
----------------- ISOLINUX ------------------------------
 ISOLINUX_TIMEOUT: 0
DEFAULT_ISOLINUX_MENU_OPTION: 
ISOLINUX_LANGUAGE: en
-----------------------------------------------------------------
----------------- LOCALIZATION OPTIONS ------------------------------
LANGUAGE: ca 
COUNTRY: ES 
LOCALE: ca_ES.UTF-8 
-----------------------------------------------------------------
----------------- OTHER OPTIONS ------------------------------
PUBLISH FILES IN REMOTE SERVER?: false 
-----------------------------------------------------------------
----------------- PUBLISH OPTIONS ------------------------------
SSH_USER: root 
SSH DOMAIN: nodomain.com 
SSH PORT: 22 
SSH_REMOTE_PATH: /var/www/ubuntu 
CUSTOM_RELEASES_RELATIVE_PATH: customreleases
COMMAND: -P 22 FILE/S [email protected]:/var/www/ubuntu/customreleases
----------------------------------------------------------------- 

Moltes de les opcions per defecte es poden modificar mitjançant paràmetres. Per exemple podeu canviar les dades de la institució amb:

$ sudo bash customcd.sh -v -b "Institut de l'Ebre" -n "insebre"

Això canviarà els noms dels CDs a mida creats per l'ordre i altres com el text que apareixerà als menús de isolinux.

En qualsevol moment podeu prémer Ctrl-C per aturar el progrés. Al prémer aquesta combinació de tecles s'intentarà desmuntar la ISO i esborrar els fitxers que no siguin necessaris.

Per defecte funciona en mode quiet (silenciós). Per veure el que va utilitzeu l'opció -v (verbose):

$ sudo customcd.sh

Com funciona customcd

Els passos que realitzar aquesta eina són els següents:

 • Es descarrega la ISO original d'Ubuntu que pertoqui segons les opcions per defecte. Si la imatge ja existeix no es torna a baixar. La carpeta per defecte on es guarden les imatges baixades és /var/cache/ubuntucustom/isos. Es pot netejar aquesta carpeta amb l'opció clean.
 • Es comprova la integritat de la ISO. La integritat es comprova tant si acabeu de baixar la ISO com si ja la teniu baixada. Es pot saltar aquest pas amb l'opció -S
 • Es munta la ISO a una carpeta temporal (generada aleatòriament amb l'ordre mktmp). Es fa una copia de la carpeta muntada també en una carpeta temporal aleatòria. Customcd implementa un trap de la comanda ctrl+c que desmunta i esborra els continguts d'aquestes carpetes temporals. A més en la mesura del possible, en múltiples llocs es mirar d'esborrar i desmuntar aquestes carpetes temporals.
 • S'aplica un fitxer o fitxers de preseed a la imatge a mida. Si no s'indica explícitament el fitxer de preseed s'utilitzen els fitxers per defecte que es poden trobar a la carpeta /etc/ubuntucustom/preseed. Els fitxers de preseed s'identifiquen per a cada Institució/Domini, és a dir, cal un fitxer de preseed per a cada cas (cada institució configurarà l'automatització de forma diferent). Recordeu que per defecte el domini escollit és nodomain.
 • Un cop creada la imatge iso a mida correctament, l'ordre customcd crearà i configurarà una maquina virtual de Virtual Box (és imprescindible que estigui instal·lada prèviament i que utilitzeu una versió 4.1 o superior).
 • Al final (excepte si s'utilitza l'opció -T (no test) ) s'executa una màquina virtual amb l'arrancada preparada per utilitzar la ISO a mida que acabeu de crear i així poder comprovar el seu correcte funcionament

Exemple complet per a crear un CD d'instal·lació automàtica de màquina virtual

Per tal que l'eina customcd crei el CD a mida que indiqueu i aquest sigui automàticament instal·lat en un màquina virtual, cal indicar dos coses:

-e TIMEOUT. Indica el temps que esperarà isolinux en escollir la entrada per defecte del menú. El timeout s'indica en decenes de segon, per tant un valor de 10 equival a un segon. Un valor de 0 indica que no hi ha timeout. Per automatitzar podeu posar un valor baix com 1 (no poseu 0 que indica no timeout!)
-j SEED_FILE. Indiqueu quin és el fitxer de preseed que voleu utilitzar.

Un exemple:

$ sudo bash customcd.sh -v -b "Institut de l'Ebre" -n "insebre" -l ca -L "ca_ES.UTF-8" -C ES -e 1 -j custom1_oneiric_insebre.seed

O especificant la versió que ens interessa:

$ sudo bash customcd.sh -v -b "Institut de l'Ebre" -n "insebre" -l ca -L "ca_ES.UTF-8" -C ES -e 1 -j custom1_oneiric_insebre.seed -a i386 -f server -r oneiric

Canviar la localització per defecte

Per exemple per posar les opcions de localització en americà:

$ sudo bash customcd.sh -v -b "Institut de l'Ebre" -n "insebre" -l en -L "en_US.UTF-8" -C US

Publicar els CDs a mida a un repositori remot

Utilitzeu l'opció -p:

$ sudo bash customcd.sh -v -b "Institut de l'Ebre" -n "insebre" -d "iesebre.com" -U "sergi" -P "/mnt/sdb1/UbuntuMirror" -x 222 -c "prova" -p

És imprescindible que indiqueu el nom del domini del vostre servidor remot amb l'opció -d. A més per poder publicar en un servidor remot i heu de tenir accés per SSH amb l'usuari root (i si voleu fer-ho de forma automàtica haureu d'utilitzar claus ssh). Si no utilitzeu claus us preguntarà diversos cops durant la publicació la paraula de pas.

Per defecte la URL remota és:

NOMDELDOMINI:SSH_REMOTE_PATH/CUSTOM_RELEASES_RELATIVE_PATH

El path remot es pot modificar. Les dades per defecte de SSH són:

#PUBLISH/SSH OPTIONS
SSH_PORT="22"
SSH_USER="root"
SSH_REMOTE_PATH="/var/www/ubuntu" 
CUSTOM_RELEASES_RELATIVE_PATH: customreleases

Amb els paràmetres:

 • -P REMOTE_SSH_PATH: Canvia el path remot
 • -U SSH_USER: Canvia el usuari ssh remot
 • -x SSH_PORT: Canvia el port ssh remot
 • -c Canvia el CUSTOM_RELEASES_RELATIVE_PATH: Canvia el port ssh remot

NOTA: El sistema està pensat per publicar las iso a mida a un repositori d'ubuntu local. Per exemple: http://www.iesebre.com/ubuntu. En aquesta carpeta hi ha un repositori de paquets ubuntu i a http://www.iesebre.com/ubuntu/releases hi ha un mirror de releases. En canvi a http://www.iesebre.com/ubuntu/customreleases hi ha un repositori de releases a mida. Vegeu també create_repository.sh per automatitzar la creació de un repositori de releases a mida

És a dir el port 22 i l'usuari root. La carpeta remota és: /var/www/ubuntu

L'aplicació no farà que els fitxers apareguin directament a un servidor web... El que heu de fer es configurar Apache per publicar la carpeta SSH_REMOTE_PATH.

Paràmetres

-a i386|amd64 Determina l'arquitectura de la CPU. Qualsevol altre valor que no sigui i386 o amd64 donarà un error.
-b INSTITUTION_NAME Permet canviar el nom llarg de la institució. P.ex -b "Institut de l'Ebre"
-n INSTITUTION_SHORTNAME Permet canviar el nom curt de la institució. P.ex -b "insebre"
-d DOMAIN. Indica el domini remot al que cal connectar-se. P.ex. iesebre.com
-P REMOTE_SSH_PATH Canvia el path remot per a la publicació del CDs a mida en un repositori remot a través SSH
-U SSH_USER Canvia el usuari ssh remot per a la publicació del CDs a mida en un repositori remot a través SSH
-x SSH_PORT Canvia el port ssh remot
-c CUSTOM_RELEASES_RELATIVE_PATH Canvia el path relatiu que s'afegeix a REMOTE_SSH_PATH
-v VERBOSE. Mostra més informació durant l'execució de l'ordre
Exemples d'ús

Consulteu el fitxer:

$ cat /usr/share/doc/ubuntucustom/README

recipes

Els usuaris poden utilitzar l'opció --recipe per tal d'utilitzar unes configuracions predefinides (receptes) a l'hora d'instal·lar un servidor.

Les receptes es troben al directori:

/etc/ubuntucustom/recipes

Per utilitzar una recepta només cal posar:

sudo customcd -v --recipe oneiric-server-ca

Aleshores és necessari que existeixi un fitxer anomenat:

/etc/ubuntucustom/recipes/oneiric-server-ca.server

Aquest fitxer contindrà quelcom similar a:

$ cat /etc/ubuntucustom/recipes/default-ca.recipe 
#!/bin/bash
#DEFAULT CUSTOMCD RECIPE
PROJECT_FULLNAME="Custom CD"
PROJECT_SHORTNAME="customcd"
PROJECT_DOMAIN="acacha.org"
ISOLINUX_TIMEOUT="10"
PLATFORM="i386"
LANGUAGE="ca"
LOCALE="ca_ES.UTF-8"
COUNTRY="ES"
FLAVOUR="server"
RELEASE="oneiric"
PRESEED_FILE="/etc/openfpnet/seeds/oneiric_openfpnet.seed"
LATE_COMMAND_SCRIPT="/etc/openfpnet/scripts/late_command.sh"
USERS_FILE="/etc/openfpnet/users"

és a dir sobreescriu les variables principals del programa.

create_repository

L'ordre /usr/sbin/create_repository és una eina que permet crear un repositori de ISOs a mida d'ubuntu utilitzant l'eina customcd. Els repositoris seran de l'estil dels repositoris de CDs d'ubuntu. Vegeu:

http://releases.ubuntu.com/

Per utilitzar l'eina executeu:

$ sudo create_repository -v

NOTA: L'eina customcd és una eina que per defecte actua en mode silenciós... Si voleu veure que fa fent utilitzau l'opció -v

El repositori si no s'indica cap opció contraria es crearà a la carpeta:

/var/lib/ubuntucustom/customreleases

IMPORTANT: Cal disposar d'espai suficient al disc per a crear el repositori, tenint en compte que cada CD ocupa com a mínim un 700M

També cal tenir en compte que l'eina customcd primer ha d'obtenir les ISO originals i que aquestes s'emmagatzemen a la carpeta:

/var/cache/ubuntucustom/isos

Per defecte els paràmetres utilitzats seran:

----------------- INSTITUTION INFO ------------------------------
INSTITUTION_NAME: NO NAME 
INSTITUTION_SHORT_NAME: nodomain
INSTITUTION_DOMAIN: nodomain.com
------------------------------------------------------------

----------------- REPOSITORY INFO ------------------------------
RELEASES_REPOSITORY_PATH: /var/lib/ubuntucustom/customreleases 
UBUNTU_RELEASES_FILE : /etc/ubuntucustom/ubuntureleases.txt
------------------------------------------------------------

Molt probablement voldreu canviar les dades per defecte per adequar-les a les dades de la vostra institució. Heu d'executar:

$ sudo create_repository -v -b "Institut de l'Ebre" -d "www.iesebre.com" -n "iesebre"

La gran majoria d'opcions són les mateixes que les de l'ordre customcd (ja que de fet el que fa l'eina create_repository) és executar múltiples cops (tantes com versions d'ubuntu vulgueu tenir al repositori )

Publicar el repositori

L'opció -p permet publicar el repositori, es a dir, copiar-lo a un servidor web remot per penjar-lo a Internet. Un exemple:

 $ sudo create_repository -v -b "Institut de l'Ebre" -d "www.iesebre.com" -n "iesebre" -p

A on es publica el repositori?, doncs això depèn de les variables:

SSH_USER="root"
SSH_REMOTE_SERVER="www.iesebre.com"
SSH_REMOTE_PATH="/mnt/sdb1/UbuntuMirror"

Que les trobareu a l'script:

/usr/sbin/create_repository

També podeu crear el fitxer:

/etc/default/customcd

Per modificar les dades de configuració per defecte de la publicació (o qualsevol altre dada de configuració del paquet).

IMPORTANT: No confongueu les dades de publicació del repositori amb les dades de publicació del paquet. Consulteu Customcd#Publicar_els_CDs_a_mida_a_un_repositori_remot

És evident doncs que es necessita accés SSH a un servidor web remot i que s'han de configurar les dades del vostre servidor per tal de publicar correctament el repositori.

NOTA: És recomanable configurar les claus SSH per tal de poder entrar al servidor remot SSH sense paraula de pas, però això no ho fa l'aplicació create_repository

Per modificar les variables de publicació cal editar el fitxer

Captures de pantalla exemple del repositori creat

Create directory1.png
Create directory2.png

Característiques del repositori

 • Repositori navegable
 • Conté un fitxers MD5SUMS per poder comprovar la integritat del repositori.
 • Similar als repositoris de CDs oficials d'Ubuntu.

Esborrar el directory

$ sudo create_repository -r

Com funciona?

 • L'ordre utilitzar la comanda customcd per crear els CDs a mida.
 • El fitxer /etc/ubuntucustom/ubuntureleases.txt és un fitxer que conté en format CSV la llista de versions d'Ubuntu que voleu crear al repositori i també les seves dades més relevants. L'aplicació create_directory es basa en aquest fitxer per tal de crear el repositori.
 • Es generà una pàgina web (repositori) des del qual es poden descarregar les imatges. L'aplicació create_repository instal·la un servidor LAMP ( excepte si ja està instal·lat) i també configurar Apache (fitxer /etc/apache2/conf.d/ubuntucustomreleases.conf) per tal que el repositori sigui accessible des de la URL:
http://localhost//ubuntucustomreleases

o

http://IPADDRES_OR_HOSTNAME//ubuntucustomreleases

Els continguts del fitxer de configuració són:

$ cat /etc/apache2/conf.d/ubuntucustomreleases.conf
Alias /ubuntucustomreleases /var/lib/ubuntucustom/customreleases 

<DirectoryMatch /var/lib/ubuntucustom/customreleases/>
  Options +Indexes +ExecCGI
  #403 Forbidden if activated
  #[Thu Nov 03 16:35:59 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /sdb1/customreleases/
  #Options FollowSymLinks
  AllowOverride AuthConfig FileInfo
  Order allow,deny
  Allow from all 
</DirectoryMatch> 

On /var/lib/ubuntucustom/customreleases és l'opció per defecte que es pot canviar amb el paràmetre -o.

Configuració

/etc/default/ubuntucustom

Permet sobrescriure les opcions per defecte.

TODO Actualitzar
$ cat /etc/default/ubuntucustom 
# Created by Sergi Tur (http://acacha.org)
# http://acacha.org/mediawiki/index.php/Preseed
# http://www.iesebre.com/subversion/projectes/ubuntucustom/

# CUSTOMIZE DEFAULT UBUNTU CUSTOM PARAMETERS

########################################################################
# INSTITUTION PARAMETERS
########################################################################

# NAME OF INSTITUTION
# Used in:
# -Name of customized isolinux menu labels. For example:
#  "Install Ubuntu Custom ${INSTITUTION_NAME}"
# -DISKNAME in file: README.diskdefines
# Put your institution full name her. For example: "Institut de l'Ebre"

#INSTITUTION_NAME="NO NAME"

# SHORT NAME OF INSTITUTION
# Put your institution full name her. For example: "insebre"  
# Used in:
# - A piece of custom iso file name: ubuntu-${SOURCE_ISO_RELEASE_NUMBER}-${SOURCE_ISO_FLAVOUR}-${SOURCE_ISO_PLATFORM}_${INSTITUTION_SHORT_NAME}.iso
#   Example: ubuntu-11.10-alternate-amd64_insebre.iso
# - Custom ISO CD. VOLUME NAME: Ubu${SHORT_SOURCE_ISO_FLAVOUR}${SOURCE_ISO_RELEASE}${SOURCE_ISO_PLATFORM}${INSTITUTION_SHORT_NAME}
#   Example: Ubualtoneiricamd64insebre
# CAUTION: Volume name could not be more than 32 characters!

#INSTITUTION_SHORT_NAME="nodomain"

# DNS DOMAIN OF INSTITUTION
# Put your INSTITUTION DNS DOMAIN. For example: "iesebre.com"
#INSTITUTION_DOMAIN="nodomain.com" 

########################################################################
# UBUNTU PARAMETERS
########################################################################

# CSV file with Ubuntu Distros info. Put her only the Ubuntu distributions
# that you wish to customize. Example file:
#  oneiric;11.10;Oneiric Ocelot;
#  natty;11.04;Natty Narwhal;
#  lucid;10.04.3;Lucid Lynx;LTS

#UBUNTU_RELEASES_FILE="/etc/${PACKAGE_NAME}/ubuntureleases.txt"

########################################################################
# ISO PARAMETERS
########################################################################
# Path where downloaded ubuntu isos are stored
#SOURCE_ISO_OUTPUT_PATH
# Default: /var/cache/ubuntucustom/isos

/etc/ubuntucustom/ubuntureleases.txt

Es tracta d'un fitxers en format CSV que indica la informació de les versions d'Ubuntu. Per exemple:

$ cat /etc/ubuntucustom/ubuntureleases.txt
#THIS FILE IS PART OF UBUNTUCUSTOM PACKAGE
#USED BY create_repository command to create custom cds
#List of Ubuntu releases to create:
oneiric;11.10;Oneiric Ocelot;
natty;11.04;Natty Narwhal;
lucid;10.04.3;Lucid Lynx;LTS

Observeu que el fitxer pot contenir comentaris (línies començades en #). Aquestes línies seran ignorades.

Aquesta llista de versions d'Ubuntu és la llista que utilitzarà l'ordre create_repository per tal de saber quantes i quines versions a mida de la imatge ISO d'Ubuntu cal crear.

IMPORTANT: Aquest fitxer no pretén ser una llista completa de versions i característiques d'Ubuntu, sinó que s'utilitza a l'hora de crear un repositori de versions d'Ubuntu a mida. Només les versions d'Ubuntu que apareixen a aquest fitxers són les que apareixeran al repositori a mida. Vegeu també create_repository

/etc/ubuntucustom/ubuntuflavours.txt

Es tracta d'un fitxer que conté la llista de sabors d'ubuntu


Observeu que el fitxer pot contenir comentaris (línies començades en #). Aquestes línies seran ignorades.

Aquesta llista de versions d'Ubuntu és la llista que utilitzarà l'ordre create_repository per tal de saber quins sabors de cada versió d'ubuntu cal crear.

/etc/ubuntucustom/ubuntuplatforms.txt

Es tracta d'un fitxer que conté la llista de plataformes d'ubuntu.

Observeu que el fitxer pot contenir comentaris (línies començades en #). Aquestes línies seran ignorades.

Aquesta llista de versions d'Ubuntu és la llista que utilitzarà l'ordre create_repository per tal de saber quins sabors de cada versió d'ubuntu cal crear.

Fitxers

/var/cache/ubuntucustom/isos

Aquesta és la carpeta per defecte on es guarden les ISO descarregades d'Ubuntu. Es pot esborrar aquesta cache utilitzant:

$ sudo customcd clean

/etc/ubuntucustom/preseed

Aquí trobareu els fitxers per defecte de preseeding:

$ ls -l /etc/ubuntucustom/preseed
total 96
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom1_lucid_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom1_natty_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom1_oneiric_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom2_lucid_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom2_natty_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom2_oneiric_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom_lucid_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom_natty_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 custom_oneiric_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 networkconsole_lucid_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 networkconsole_natty_nodomain.seed
-rw-r--r-- 1 root root 6753 2011-11-21 07:36 networkconsole_oneiric_nodomain.seed

IMPORTANT: Com podeu veure només es proporcionen els fitxers de preseeding per al domini per defecte nodomain i només per a les distribucions oneiric, natty i lucid (només s'ha provat a fons oneiric!). Cada institució ha de crear i provar els seus propis fitxers de preseeding. Podeu trobar exemples de fitxers a la carpeta /usr/share/doc/ubuntucustom/examples/preseed. Vegeu també l'article Preseeding

/usr/share/doc/ubuntucustom/examples/preseed

En aquesta carpeta trobareu exemples de preseeding

/usr/share/doc/ubuntucustom/README

Conté informació sobre el paquet i exemples d'ús. Consulteu la secció Exemples d'ús

Documentació

Manuals

$ man customcd
TODO: posar el resultat de l'ordre
$ man create_repository
TODO: posar el resultat de l'ordre

TODO

Targeta de xarxa! A la màquina de Fausto l'ordre:

$ ip addr show
...
2: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOW qlen 1000

Quan hauria de ser:

$ ip addr show
...
2: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000


Desenvolupament

Vegeu també

Enllaços externs