IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Sergi tur.png

Dades Personals

 • Nom i Cognoms: Sergi Tur Badenas
 • Contacte: sergi.tur + l'arroba + upc.edu

Formació Acadèmica

 • 1997-2004. Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • 2005- 2006. Postgrau de Programari Lliure a la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • 2007-2010. Cursant Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes a la Universitat Oberta de Catalunya

Formació Complementaria

 • Diversos cursos de formació continuada reconeguts pel Departament d'Educació (Curs d'iniciació a PHP, Curs d'administració de Moodle, Curs d'introducció a Linux-Linkat, Administració Oracle, Administració bàsica de Sistemes Operatius ...)
 • “Lideratge i delegació Efectiva”. UPC. Abril 2005. 15 hores
 • “Detecció d’intrusos”. EsCERT UPC. Febrer 2005. 10 hores
 • “Gestió de la seguretat”. EsCERT UPC. Octubre 2004. 10 hores
 • “Tècniques de comunicació escrita”. UPC. Febrer 2004 . 10 hores
 • Curs oficial Lotus Notes: “Seguridad y flujo de trabajo en las aplicaciones Domino”. AulaDat. Abril 2003. 10 hores.
 • “Seminaris formació en Gestió Acadèmica”. UPC. Maig 2000/Maig 2001. 40 hores.
 • “Programación orientada a objetos. Java, Delphi, Visual Basic“. PUE Projecte Universitat Empresa. Juliol 1999. 110 hores.
 • “Introducció a la gestió acadèmica”. UPC. Març 1999. 30 hores.
 • “Curs de programació en visual C++”. IEEE UPC. Febrer 1998. 30 hores.

Idiomes

 • CATALÀ. Nivell C de català
 • ANGLÈS. First Certificate i Certificat Superior de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Experiència Professional

Experiència com a formador de postgrau a la fundació UPC

Des del 2008 sóc un dels formadors del postrau Gestió i Organització de Sistemes i Xarxes de Comunicacions al Departament de T.I.

Experiència com a formador de formadors (ICE)

Des del 2005, imparteixo cursos de formació TIC a secundària i formació per a cicles formatius d'informàtica.

Els cursos en els que participat són:

Podeu consultar les fitxes resum dels cursos a:

https://[email protected]/svn/iceupc/FitxesCursos/
 • Usuari: anonymous
 • Paraula de pas: qualsevol paraula de pas...

Podeu trobar els materials d'aquests cursos alliberats amb llicència Creative Commons en aquesta wiki.

Podeu trobar una còpia dels cursos en format Moodle a:

http://www.iescopernic.com/moodle/course/category.php?id=27

I també podeu obtenir els fitxers al repositori subversion.

A la web:

https://[email protected]/svn/iceupc/FitxesCursos/CursosProposatsMaiFets/

Podeu trobar altres propostes de cursos.

Si necessiteu un formadors en TIC sobre qualsevol eina de programari lliure, no dubteu en consultar-me.

Professor Tècnic de cicles formatius d'informàtica

 • Lloc de treball: Professor Tècnic de cicles formatius d'informàtica
 • Unitat: IOC Institut Obert de Catalunya
 • Durada: Juny 2008 - Actualitat
 • Principals funcions:
 • Co-autor dels llibres oficials de cicles formatius d'informàtica
  • Crèdit 3: implantació d'aplicacions informàtiques de gestió.
  • Crèdit 5: desenvolupament de funcions en el sistema informàtic.


 • Lloc de treball: Professor Tècnic de cicles formatius d'informàtica
 • Unitat: IES Nicolau Copèrnic. Departament d'Educació
 • Durada: Setembre 2006 - Actualitat

Principals funcions:

 • Preparar, documentar i impartir cursos de formació per a cicles formatius d'informàtica. Crèdits impartits:
  • C1. Instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals
  • AX. Administració de xarxes
 • Els cursos s'imparteixen amb l'eina de suport a la docència del centre (Moodle).
 • Coordinador de cicles d'informàtica.
 • Administrador de la xarxa del centre.

Formador de formadors TIC en eines TIC i programari lliure

 • Lloc de treball: Formador de formadors TIC en eines TIC i programari lliure.
 • Unitat: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Durada: Maig 2005 - Actualitat

Principals funcions:

 • Preparar, documentar i impartir cursos de formació relacionats amb les Noves Tecnologies. Cursos impartits:
  • Seguretat en xarxes informàtiques (Curs )
  • Samba sobre LDAP. Administració d'usuaris. Active Directory (Curs )
  • Linux. Administració avançada (Samba/Apache/DNS) (Curs )
  • Introducció al Linux
  • Iniciació al Moodle
  • Linux. Programació
  • Programació orientada a objectes amb Java.
  • Programació XML.
  • Disseny, construcció i administració amb Linux d'una Xarxa Local.
 • Els cursos s'imparteixen amb l'eina de suport a la docència de la UPC Atenea (basada en Moodle).

Podeu consultar els materials del cursos a les pàgines web:

O obtenir el DVD- Live d'Ubuntu amb el contingut dels cursos en format Moodle:


Tècnic Informàtic al Servei de Gestió Acadèmica. Unitat de Suport Tècnic.

 • Lloc de treball: Tècnic Informàtic.
 • Unitat: Servei de Gestió Acadèmica. Unitat de Suport Tècnic.
 • Durada: Beca de col·laboració Març 1999 – Abril 2000 / Abril 2000 – Setembre 2001 (Tècnic grup 3) / Setembre 2001 – Març 2006 (Tècnic grup 2).

Principals funcions:

 • Participació en els equips de treball encarregats de l’anàlisi de requeriments, especificació de funcionalitats, control de qualitat i formació dels usuaris dels nous aplicatius desenvolupats durant aquest període al servei (gestió títols oficials, gestió títols propis, SIGMA, PRISMA).
 • Direcció i gestió de l’equip de treball encarregat de la definició de requeriments, especificació de funcionalitats i control de qualitat de la intranet del servei de Gestió Acadèmica. Dues fases:
  • 1a Fase: Intranet en plataforma Apache, PHP, Mysql.
  • 2a Fase: Traspàs de la intranet basada en Apache-PHP-Mysql a plataforma Java. Formació de les persones de l’equip de treball en les tecnologies a utilitzar (J2EE, Serveis web, XML, etc).
 • Administració del servidor UNIX de desenvolupament d’aplicacions web del servei (Apache, Tomcat, Domino Server, repositori de control de versions CVS, control d’accés d’usuaris, seguretat, etc).
 • Participació activa en projectes de millora del servei com:
  • Desenvolupament d’aplicacions web per tal de millorar els mecanismes de comunicació amb els centres docents.
  • Desenvolupament d’aplicacions Access per la millora dels processos d’anàlisi i extracció de dades.
 • Formació en els principals aspectes relacionats amb la gestió acadèmica a la UPC i la gestió acadèmica Universitària en general.
 • Planificació i execució de les demandes d’informació que arriben al Servei, relacionades amb les bases de dades de gestió acadèmica.
 • Suport als centres docents en la resolució d’incidències relacionades amb les aplicacions de gestió acadèmica.

Experiència no professional

Projecte Final de Carrera

Coneixements adquirits:

 • Algorismes d’intel·ligència Artificial aplicats al Filtratge Col·laboratiu (“Collaborative Filtering”).
 • Desenvolupament de serveis web XML amb J2EE (SAX, DOM). JDOM.
 • Patrons de disseny. Implementació del patró de disseny Model-Vista-Controlador (MVC) amb Struts.
 • Arquitectura distribuïda J2EE.
 • Coneixements en eines de desenvolupament en Java del grup Jakarta de l’Apache Software Foundation: Struts, Tomcat, Ant, Commons, Maven, Taglibs.

Participació en projectes i comunitats del programari lliure

Coneixements informàtics

En que he estat treballant?

Període acadèmic 2008-2009

Durant aquest període acadèmic, les meves feines principals han estat:

Professor a cicles formatius d'informàtica (IES Nicolau Copèrnic)

He impartit el crèdit de Xarxes Locals del nou cicle de grau mitjà (SMX) i el crèdit de serveis d'Internet del cicle antic (ESI). Soc coordinador de FP del centre i ajudo a mantenir la xarxa i els servidors del centre

Formador de formadors a l'ICE de la UPC

Els cursos impartits durant aquest any han estat:

Altres cursos de formació:

Grup d'usuaris d'Ubuntu en català

He participat en la organització de la festa d'alliberament de la nova versió d'Ubuntu (Jaunty Jakalope). La festa va ser tot un èxit amb més de 270 participants i un munt d'activitats, patrocinadors, col·laboradors...

LPI:

Participo en el Grup de treball per a la promoció de LPI a Catalunya.

Creació i gestió de la llista de correu cfinformatica

Al març de 2009 vaig col·laborar en crear la llista Cfinformatica-forum#cfinformatica-forum cfinformatica amb l'ajuda del projectes ITecEdu.