IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Exemples

Buscar i reemplaçar continguts en un fitxer

Es fa amb:

perl -pi -e 's/search/replace/g' filename

On

  • search: és el text a buscar.
  • replace: és el text a reemplazar.

Recursos:

Mòduls de Perl

XML

S'instal·la aquest mòdul utilitzant CPAN:

$ sudo cpan -i XML::Entities

SOAP

 $ sudo cpan -i SOAP:Lite

CPAN

CPAN és un arxiu mundial de recursos per a PERL:

CPAN is the world-wide archive of perl resources. It consists of about
100 sites that all replicate the same contents all around the globe.
Many countries have at least one CPAN site already. The resources
found on CPAN are easily accessible with the CPAN.pm module. If you
want to use CPAN.pm, you have to configure it properly.

Prerequisits

Necessita el navegador per línia de comandes Lynx i el gestor de descarregues wget:

$ sudo apt-get install lynx wget

I el client FTP:

$  sudo apt-get install ncftp

I els paquets per a descomprimir (gzip, tar, unzip...) i make.

Per a XML:

$ sudo apt-get install libxml2-dev

Instal·lació de recursos perl amb CPAN

Primer cal iniciar una sessió shell de CPAN:

$ perl -MCPAN -e shell

Si els el primer cop que ho executeu, us sortira un wizard...

Per exemple per a utilitzar Monarch és necessita:

cpan> install XML::LibXML::Common
cpan> install XML::NamespaceSupport
cpan> install XML::SAX
cpan> install P/PH/PHISH/XML-LibXML-1.58.tar.gz
cpan> install CGI
cpan> install DBI
cpan> install DBD::mysql
cpan> install File::Copy
cpan> install Class::Accessor
cpan> install CGI::Ajax
cpan> install Data::FormValidator
cpan> install JavaScript::DataFormValidator
cpan> install Carp
cpan> install IO::Socket
cpan> install Time::Local
cpan> install URI::Escape

Actualització de CPAN

$ perl -MCPAN -e shell
cpan> install Bundle::CPAN
cpan> reload cpan

Inseriu ací text sense format

Ldap

Instal·lació:

$ sudo cpan -i Net::LDAP

Aplicacions que utilitzen Perl

IPCOP

IPCOP utilitza bastant Perl. Per exemple el plugin uylfilter utilitza perl.

OCS Inventory

Consulteu OCS Inventory