IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

-Definicio del dispositiu

  • Un commutador (en anglès switch) és un aparell de xarxes que permet agrupar a un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable. A diferència dels concentradors, per cada paquet que hi arriba, el commutador l'envia només al seu destí.
  • Funcionament:El commutador ha de saber, per a cada cable que hi té connectat, a quina adreça MAC correspon cada un. Per fer-ho, internament guarda una taula de correspondències, que va actualitzant a mesura que li arriben paquets de nous ordinadors.Quan no sap una adreça, utilitza una adreça de difusió (broadcast) per preguntar-la a tothom.
  • Seguretat:Com que només envien els paquets allà on toquen (i no a tota la xarxa), en general són més segurs que els concentradors. Però encara així, són vulnerables a alguns atacs com (en anglès) "ARP spoofing" i "MAC flooding".
  • Utilitats: Principalment, per connectar molts ordinadors a un sol port. És com un "lladre" elèctric.Es comú que els enrutadors disposin d'un commutador incorporat, per poder connectar-hi més d'un ordinador.

- Fotografia

Suixpa.jpg


- Empreses que venen dispositius de xarxa:

  • D-Link : venen switches gestionables per a les empresas i no gestionables per l'us domestic, amb la suerpresa de un de nou el smart switch.
  • Caracteristiques del Smart Switch:

El portfolio de Switches Inteligentes de D-Link (Smart Switches) abarca una gama seleccionada de funcionalidades de gestión que ofrecen muchas de las ventajas de los Switches gestionables sin la complejidad o el coste implícito.

El portfolio de Smart Switches comprende los modelos Fast-Ethernet, Gigabit y Power over Ethernet, y resultan ideales para pequeñas y medianas empresas que se caracterizan por:

- Disponer de recursos humanos limitados, puesto que los Smart Switches pueden gestionarse, configurarse y monitorizarse por medio de la interfaz gráfica de usuario basada en web que integra;

- Necesitar mayor ancho de banda, puesto que los Smart Switches de D-Link permiten al administrador segmentar la red, priorizar el tráfico y crear troncales de alta velocidad, con lo que se maximiza la infraestructura;

- Contar con presupuestos reducidos. Los Smart Web Switches ofrecen muchas de las características avanzadas de los Switches totalmente gestionables, pero a un precio más próximo al de los Switches no gestionables. Como la configuración y el funcionamiento de los Smart Web Switches son más fáciles que los de los Switches gestionables, el coste de instalación y de formación de personal también se reduce considerablemente.

Además, los Smart Switches de D-Link cuentan con la exclusiva función de seguridad Safeguard Engine, que garantiza un 100 % de tiempo de funcionamiento ante una posible activación de un virus o un gusano. Costa uns 300€