IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nivell 2 de xarxa TCP/IP. Protocol IP

ip es el carter que porta els paquets d'un lloc a un altre.

el nivell ip a de solucionar trovar el millor cami, dividir el mon en zones, dividir la xarxa en subxarxa,


Wide Area Network

Les xarxes WAN.Diferències entre xarxes LAN i xarxes WAN.

Tasques dels nivells de xarxa

 • Control de la xarxa/subxaxa

Treballa amb blocs de dades de xarxa (3-PDU) anomenats paquets.

funcions:

 • Encaminament: Determinar la ruta (nodes de xarxa pels quals circular) més adequada per als paquets
 • Identificació: Els nodes han de tenir una identificació única que els permeti distingir dels altres nodes i localitzar-los a la xarxa. ADREÇES IP
 • Control de la congestió: determina quins són els camins menys congestionats (similar al trànsit rodat)
 • Interconnexió de xarxes
 • Protocol: IP (Internet Protocol)

Encaminament

És el mecanisme pel qual en una xarxa els paquets es fan arribar d'un origen a una destinació seguint un camí o ruta concreta.


Arriva un paquet a la maquina hi te 3 opcions.

 • Quedar-se el paquet quan ell és el destinatari
 • Enviar al paquet cap a un altre node veí

Forward activar el encaminament de serie no ve activat a cap sistema operatiu.

 • O potser eliminar el paquet per què és incorrecta, no compleix la politica de la xarxa.

Hi ha un proxy per a cada servei.ç

Control de la congestió

Determina quins són els camins menys congestionats (similar al trànsit rodat).


Potocol IP

El arpanet es el primer que va usar el protocol IP.

La versió actual del protocol és la versió 4 (Ipv4) i data del 1980.

Qui s'encarrega de definir el protocol ip? la ETF

Però no pot assegurar:

 • Que els paquets arribin
 • Que els paquets arribin correctament (sense errors)
 • Que els paquets arribin en ordre
 • No incorpora CRC
 • No asegura que arrivin ordenats


Adreces IP. Formats

Estan formades per 32 Bits

ipcalc

Pasa del doc-decimal al binari.

$ipcalc 192.168.202.103

Subxarxes

Classes IP

CIDR. Classless Inter-domain Routing

La notació CIDR
IPS Reservades

Exemple de xarxa de classe C amb 8 subxarxes

Exemple de subxarxes. La xarxa de l'institut

Comandes

route

traceroute

Els paquets IP

Gateways/Pasarel·les

NAT. Network Address Translation

Tipus de NAT

 • SNAT
 • DNAT

Nivell 3 de xarxa TCP/IP. Protocol TCP

 • Model de referència OSI
 • INTERNET
 • Nivell 4. Nivell de transport
  • INTERFÍCIE DE XARXA
  • Pila de protocols TCP/IP
 • Nivell 3. Nivell de transport
 • Model OSI


 • TCP/IP


Els objectius són els mateixos que el nivell d'enllaç

però aquest com la comunicació és entre màquines
que no estan directament connectades.


Funcions del nivell de xarxa

 • Establiment de connexió Opcional.

Només s'aplica al serveis orientats a connexió S'estableix un camí virtual a través de qual es durà a terme la comunicació.

Les dades s'envien de forma ordenada per aquest camí Reoordenació de paquets Opcional.

Només s'aplica al serveis no orientats a connexió. No s'estableix cap camí i els paquets poden arribar desordenats

 • Control d'errors

Les capçaleres (headers) del nivell 4 contenen dades redundants que permeten detectar errors en la transmissió

Recuperació de caigudes de xarxa, reenviament de paquets, etc.

 • Control de flux: Implementació de buffers.

S'utilitzen memòries intermediàries (buffers o cache) que permeten controlar el flux.

Si un servidor esta massa ocupat els paquets que arriben es guarden a una memòria o cua a l'espera que el servidor pugui processar-los.

 • Qualitat de servei. QoS (Quality of Service)

Garanteix la fiabilitat i la qualitat del servei.

Per exemple es pot reservar un ampla de banda mínim per a una connexió concreta

 • Multiplexació de connexions

Permet tenir més d'una connexió oberta a través d'un mateix medi físic.

S'utilitzen ports


hi ha 2 tipus:

orientat a conneció o no.

hi ha un altre tipo.

 • Servei confirmat o no confirmat
 • Servei confirmat: Trucada telefònica (pot ser confirmada (et despengen el telèfon) o no confirmada (no et despengen,et denegen la trucada o comunica))
 • Servei no confirmat:
 • Per exemple al parlar per telèfon. És una comunicació full duplex i ni emissor ni receptor necessiten de confirmació per començar a parlar.


 • Orientades a conneció:
 • La comunicació es duu a terme en tres fases:
 • Fase 1: Establiment de la connexió
 • Fase 2: Transmissió de dades
 • Fase 3: Tancament de la connexió

Encaminadors/Routers

Tipus de routers

Firewalls

Tipus de firewalls

 • Software
 • Hardware
 • Linux Box

Funcions d'un firewall

Funcions dels routers

NAT

Filtres/Firewall/Proxy

DCHP

DNS

Dinamic DNS

DMZ

Servei de rellotge. NTP

Firewall de software. Firestarter

Exemple d'un Ruter comercial. Funcions

IPCOP

ifconfig

ifaliasing

si ta canvies de xarxa perdem lacces a internet.

cada cop que anem a configurar un dispositiu tenim al nostre PC una targeta fisica aprofitem la capacitat virtual de prorgramacio la part del sofware fem una tarja virtual k solen tenir el següen tnom eth0:1 el 1 es pot canvia per qualsevol cosa

quin sera el procediment exacte.

 • 1º quina ip i mascara te per defecte el dispositiu.
 • 2º sempre usarem el ipcalc i ens dira el hostmax i el hostmin.
 • 3º $ sudo iconfig eth0:1 192.168.202.5 netmask 255.255.255.0 up (sudo iconfig eth0:1 192.168.202.5)

canviar la mac

$ ifconfig eth0 down hw ether 08:09:0a:fa:ba:da

Exercici encaminament

el que no es un encaminador es un host.

Els host son els llocs on la xarxa acava o comença, sol estan conectades a una sola xarxa fisica.

Com funciona un router generalitzat. arquitectura basica.


Tipus de rutes

Normalment les rutes es classifiquen en dos tipus:

 • Rutes estàtiques
 • Rutes dinàmiques

veure també

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Encaminament